Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 octombrie 2008  privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii, la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 28 octombrie 2008 privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finantare, convenit intre Romania, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Europeana de Investitii, la Bucuresti la 28 octombrie 2008 si la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008

Nr. 23.371 (RO)
Serapis Nr. 2004 0500

România - Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii

------------
*) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor,
cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,
Bucureşti, România, reprezentat de
domnul Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor (denumitã în continuare Împrumutatul), ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în
bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,
Luxemburg, reprezentatã de domnul Cormac Murfy,
în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,
în calitate de director adjunct de departament (denumitã în continuare Banca), ca a doua parte.
Având în vedere cã:
(1) prin Contractul semnat la 22-27 decembrie 2005 între Împrumutat şi Bancã, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în valoare de 300.000.000 EUR (trei sute de milioane euro) sau echivalent;
(2) ca urmare a modificãrilor produse în legislaţia românã curentã şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Bãncii sã aprobe anumite modificãri la Contract, dupã cum sunt prevãzute mai jos;
(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, sã încheie împreunã cu Împrumutatul prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);
(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzãtor toate actele juridice necesare semnãrii de cãtre Împrumutat a prezentului acord de amendare;
(5) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacã acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.
Prin urmare, se convine dupã cum urmeazã:

Clauza 1
1. Articolul 1 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã:
1.A Primele douã paragrafe ale articolului 1.02B din Contract vor fi modificate şi vor avea urmãtorul conţinut:
"1.02B Cererea de tragere
Periodic, pânã la data de 30 noiembrie 2008, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o cerere scrisã (denumitã în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentatã în anexa C, pentru tragerea unei tranşe. Aceastã cerere trebuie sã ajungã la Bancã cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data la care se doreşte a se efectua tragerea. Cu excepţia cazului în care s-a fãcut deja dovada, Cererea de tragere trebuie sã fie însoţitã de dovada autorizãrii semnatarului sau semnatarilor, împreunã cu specimenele legalizate de semnãturã ale acestora. Cererea de tragere va specifica:
(i) suma şi valuta de tragere a tranşei;
(ii) data preferatã pentru tragere, care va fi o zi lucrãtoare relevantã (aşa cum este definitã la art. 5.01), înţelegându-se cã Banca poate elibera tranşa în termen de pânã la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii.
La discreţia sa, Împrumutatul poate indica în Cererea de tragere urmãtorul element, dacã este cazul, aşa cum a fost acesta indicat de cãtre Bancã, fãrã ca Banca sã îşi fi luat vreun angajament de a o aplica tranşei pe toatã durata sa, şi anume:
(iii) rata fixã a dobânzii."
1.B Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02C Aviz de tragere
Dacã cererea este întocmitã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii tranşei, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care va specifica:
a) suma şi valuta tragerii;
b) rata fixã a dobânzii; şi
c) data la care tranşa este programatã a fi trasã (denumitã în continuare Data programatã de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionatã de îndeplinirea condiţiilor art. 1.04.
În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din Cererea de tragere, dacã este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisã Bãncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.
În general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrãtoare luxemburghezã reprezintã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."
1.C Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.02D Contul tragerii
Disponibilizarea se va efectua pe numele şi pe seama Împrumutatului, în contul bancar indicat de Împrumutat Bãncii, în scris, cu cel puţin cincisprezece zile înainte de Data programatã de tragere. Pentru fiecare tranşã nu poate fi indicat decât un singur cont."
1.D Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"1.03 Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşã în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valutã a tragerii va fi EUR, USD, GBP sau orice altã valutã tranzacţionatã la scarã largã pe principalele pieţe valutare."
1.E (1) Articolul 1.04A paragraful (ii) din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"(ii) Pentru a permite Împrumutatului sã efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi sã ramburseze împrumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, se vor furniza dovezi care sã ateste cã au fost obţinute toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul); aceste aprobãri trebuie sã acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Împrumutatul îi indicã Bãncii sã disponibilizeze creditul;".
(2) Articolul 1.04A paragraful (iii) din Contract se va elimina.
1.F Articolul 1.04C paragraful (ii) din Contract se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut:
"(ii) dovezi satisfãcãtoare Bãncii, care sã ateste cã au fost efectuate cheltuieli eligibile de cãtre coordonatorul de Proiect, pentru componentele Proiectului ce urmeazã a fi finanţate de Bancã, în conformitate cu Descrierea tehnicã (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România), pentru o sumã egalã cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin, cu excepţia ultimei tranşe, a unei sume echivalente cu 5.000.000 de euro."
2. Articolul 6 din Contract va fi amendat dupã cum urmeazã.
3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea urmãtorul conţinut:
"6.01 Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile
Sumele împrumutului disponibilizate de Bancã Împrumutatului vor fi utilizate de cãtre Împrumutat în scopul finanţãrii cheltuielilor plãtite din alocaţiile bugetare cãtre agenţia/agenţiile de implementare, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de cãtre Împrumutat şi, dupã caz, de orice alţi furnizori de fonduri, astfel cum sunt menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (prezentat în preambul), vor fi, de asemenea, utilizate de cãtre agenţia/agenţiile de implementare în vederea executãrii Proiectului.
Împrumutatul se angajeazã sã aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnicã."

Clauza 2
1. Orice obligaţie financiarã asumatã în cadrul Contractului de cãtre coordonatorul de Proiect şi care este în orice fel legatã de tragerile din cadrul Contractului va fi înţeleasã ca fiind transferatã Împrumutatului de cãtre coordonatorul de Proiect.
2. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rãmâne nemodificate şi aplicabile.
3. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţã, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Împrumutatul sã fi pus în prealabil la dispoziţia Bãncii urmãtoarele documente care vor constitui parte integrantã a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Împrumutat şi coordonatorul de Proiect, referitor la transferul obligaţiilor financiare din cadrul Contractului de la coordonatorul de Proiect cãtre Împrumutat.
4. Acordul de amendare împreunã cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantã a Contractului.
Urmãtoarele constituie anexe la Acordul de amendare:
1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere
Ca urmare, pãrţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta sã fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã din acestea fiind iniţializatã în numele Împrumutatului şi în numele Bãncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008
Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele
României,
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
C. Murphy,
director de departament
F. Bruni Roccia,
director adjunct de departament


ANEXA I - ANEXA C
------------------
la Acordul de amendare
----------------------

Formular de Cerere de tragere*1)


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Cerere de tragere │ Tranşa nr.: │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Vã rugãm sã efectuaţi urmãtoarea tragere:
┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea │România - Proiectul │ │
│ împrumutului(*) │de reconstrucţie a │ Rezervat pentru BEI │
│ │drumurilor afectate │ │
│ │ de inundaţii │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┬───────────┤
│Data semnãrii (*) │ 22 - 27 dec. 2005 │Suma împrumutului: │300.000.000│
│ │ │ │ EUR │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr ref. │ │Tras la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Numãr tragere │ │Sold de tras: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Data propusã pentru │ │Termen-limitã │ │
│ tragere │ │Cerere de tragere: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Total solicitat │ │ │ │
│(valuta contractului│ │Numãr maxim de trageri: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│A se disponibiliza │ │Dimensiunea minimã │ │
│dupã cum urmeazã: │ │a tranşei: │ EUR │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Valuta (art. 1.03) │ │Total alocaţii la zi: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Suma │ │Condiţii precedente: │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rata dobânzii │ │ │ │
│Marja dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Frecvenţa dobânzii │ │ │ │
│(art. 3.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Rambursare │ │ │ │
│(art. 4.01) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Date de rambursare │20 aprilie şi │ │ │
│(art. 5.01) │20 octombrie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Prima datã de │ │ │ │
│rambursare │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────┤
│Ultima datã de │ │ │ │
│rambursare │ │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴───────────┘Contul de creditat al Împrumutatului:
Nr. de cont IBAN şi cod BIC:
Titulatura şi adresa Bãncii:
Vã rugãm sã transmiteţi informaţii relevante cererii cãtre:
Numele şi semnãtura(ile) autorizatã(e) a/ale Împrumutatului:
------------
*1) Modelul prezentei anexe I - anexa C se va confirma de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice