Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 noiembrie 1982  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Malayeziei privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 noiembrie 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Malayeziei privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 27 decembrie 1983

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Malayeziei, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
în dorinta de a incuraja şi întãri cooperarea economicã dintre cele doua state,
în dorinta de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile care vor fi efectuate de cãtre investitori din Republica Socialistã România pe teritoriul Malayeziei şi de cãtre investitori din Malayezia pe teritoriul Republicii Socialiste România,
recunoscind ca garantarea investiţiilor, conform prezentului acord, stimuleaza initiativa în acest domeniu,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
În înţelesul acestui acord:
(1) Investiţie înseamnã orice participare sau aportul de orice natura la o întreprindere sau activitate economicã, inclusiv bunurile şi mijloacele financiare ale participanţilor la investiţie, şi, în special, dar nu exclusiv:
a) drepturi de proprietate mobila şi imobilã, precum şi orice alte drepturi reale ca ipoteci, privilegii, cauţiuni, uzufruct şi drepturi similare, astfel cum sînt definite în conformitate cu legea partii contractante pe teritoriul cãreia este situat bunul respectiv;
b) acţiuni sau orice alte forme de interese de participare la societãţi;
c) beneficii reinvestite, drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestãri avînd o valoare economicã;
d) drepturi de proprietate industriala, drepturi de autor, redevenţe, procedee tehnologice, know-how, mãrci de comerţ, goodwill şi alte drepturi incorporale similare;
e) concesiuni de afaceri, conform legii, inclusiv concesiuni legate de prospectarea, extractia sau obţinerea de resurse naturale.
(2) Termenul investiţie se va referi la toate investiţiile efectuate de investitori ai unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, care sînt aprobate în scris de cãtre autoritãţile competente în conformitate cu legislaţia nationala şi practica administrativã a celei din urma pãrţi contractante. Orice modificare a formei în care sînt investite activele nu va afecta clasificarea lor ca investiţii, cu condiţia ca aceasta modificare sa nu fie contrarã aprobãrii date cu privire la activele investite iniţial.
(3) Venituri înseamnã sumele produse de o investiţie şi va include, în special, dar nu exclusiv, beneficiile, cistigurile din capital, dividendele sau redevenţele.
(4) Investitori înseamnã:
a) în ce priveşte Republica Socialistã România, unitãţi economice romane avînd personalitate juridicã;
b) în ce priveşte Malayezia, orice societate cu rãspundere limitatã înregistratã pe teritoriul Malayeziei sau orice asociaţie de persoane legal constituitã în conformitate cu legislaţia sa şi care au aprobarea guvernului malayezian sa investeasca în Republica Socialistã România.
(5) Nationali înseamnã:
a) cu privire la Republica Socialistã România, o persoana care este cetãţean roman potrivit legii romane;
b) cu privire la Malayezia, o persoana care este cetãţean malayezian în conformitate cu Constituţia sa.
ART. 2
(1) Fiecare parte contractantã va incuraja pe teritoriul sau investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
(2) Fiecare parte contractantã este de acord sa admitã investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante în conformitate cu legislaţia şi practica sa administrativã şi o asemenea investiţie se va bucura de protecţia şi garanţiile prevãzute în acest acord.
ART. 3
(1) Investiţiile sau investitorii uneia dintre pãrţile contractante nu vor fi supuşi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante unui tratament mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor sau investitorilor oricãrui stat terţ.
(2) Prin excepţie de la prevederile paragrafului (1) al acestui articol, partea contractantã care a încheiat cu unu sau mai multe state un acord privind formarea unei uniuni economice sau vamale, unei zone de liber schimb sau unei organizaţii economice regionale va fi libera sa acorde un tratament mai favorabil investiţiilor investitorilor statului sau statelor care sînt de asemenea pãrţi la numitul acord sau investitorilor unora dintre aceste state.
ART. 4
(1) Investiţiile efectuate de investitori ai unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante nu vor fi expropriate sau supuse altor mãsuri avînd un efect similar, decît pentru scop public şi contra unei despãgubiri prompte, adecvate şi efective. Aceasta despãgubire va trebui sa corespundã valorii reale a investiţiei la data exproprierii, sa fie efectiv realizabila, liber transferabila şi plãtitã fãrã intirziere nejustificatã. Cuantumul despãgubirii va fi supus revizuirii printr-o procedura legalã adecvatã pe teritoriul partii contractante în care investiţia a fost expropriata.
(2) Dacã un diferend între un investitor şi partea contractantã pe teritoriul cãreia s-a realizat investiţia, cu privire la cuantumul despãgubirii, continua sa existe dupã epuizarea tuturor cãilor administrative şi judiciare locale din ţara în care a fost efectuatã investiţia, oricare dintre aceştia este îndreptãţit sa supunã diferendul, pentru conciliere sau arbitraj, Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii, potrivit procedurii prevãzute în Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, deschisã pentru semnare la Washington la 18 martie 1965.
(3) Investitorilor unei pãrţi contractante ale cãror investiţii au suferit pierderi ca urmare a unui rãzboi sau altui conflict armat sau unei stãri de urgenta nationala pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante li se vor acorda de cãtre aceasta din urma parte contractantã, în ceea ce priveşte restituirile, despãgubirile, compensãrile sau alta reglementare, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investitorilor oricãrui stat terţ.
ART. 5
(1) Fiecare parte contractantã va permite, fãrã intirziere nejustificatã, conform legilor şi reglementãrilor sale, în legatura cu investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante, transferul:
a) beneficiilor nete, dividendelor, redevenţelor, plãţilor pentru asistenta tehnica şi onorariile primite pentru serviciile tehnice prestate, precum şi al oricãror alte venituri curente produse de orice investiţii ale investitorilor celeilalte pãrţi contractante;
b) produsului vinzarii sau lichidãrii totale sau parţiale a investiţiei;
c) plãţilor pentru dobinzile cuvenite şi rambursarea creditelor pentru investiţii;
d) cistigurilor naţionalilor unei pãrţi contractante care au permisiunea sa lucreze în cadrul unei investiţii efectuate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
(2) Fiecare parte contractantã va elibera, dupã îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin investitorilor, autorizaţiile necesare pentru a asigura, fãrã intirziere, executarea transferurilor menţionate la paragraful (1) al prezentului articol.
ART. 6
(1) Fiecare parte contractantã recunoaşte subrogarea celeilalte pãrţi contractante care a efectuat plati propriilor sãi investitori, care au investit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în baza garanţiei prezentului acord, în toate drepturile şi obligaţiile pe care numitii investitori le deţin în baza acestuia.
(2) Partea contractantã plãtitoare, în baza paragrafului (1) de mai sus, nu va obţine drepturi sau asuma obligaţii, altele sau mai mari decît cele ale investitorului asigurat.
(3) Partea contractantã subrogatã va putea susţine drepturile şi pretenţiile şi exercita acţiunile în aceeaşi mãsura şi în aceleaşi limite ca şi predecesorul sau în titlu.
ART. 7
(1) Transferurile de valuta potrivit art. 4, 5 şi 6 vor fi efectuate fãrã intirziere nejustificatã, la cursul de schimb în vigoare pentru operaţiuni curente la data transferului.
(2) Valuta care va fi utilizata pentru transferuri potrivit paragrafului (1) de mai sus va fi: dolarul S.U.A., lira sterlina, marca vest-germanã, francul francez, yenul japonez sau orice alte valute pentru care exista cumpãrãtori dispusi sa facã schimbul în una dintre valutele prevãzute mai sus.
ART. 8
(1) Diferendele dintre pãrţile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord trebuie sa fie rezolvate, dacã este posibil, de cele doua pãrţi contractante.
(2) Dacã un diferend nu poate fi astfel soluţionat într-o perioada de 6 luni de la data cererii pentru asemenea negocieri, el va fi supus, la cererea oricãrei pãrţi contractante, unui tribunal arbitral.
(3) Acest tribunal arbitral va fi constituit pentru fiecare caz în parte, fiecare parte contractantã numind un membru, iar cei doi membri vor conveni ulterior asupra unui naţional al unei tari terţe care va fi numit în calitate de preşedinte de cele doua pãrţi contractante. Aceşti membri vor fi numiţi în decurs de 2 luni, iar preşedintele, în decurs de 4 luni dupã ce oricare parte contractantã a fãcut cunoscut celeilalte pãrţi contractante ca doreşte ca diferendul sa fie supus unui tribunal arbitral.
(4) Dacã tribunalul arbitral nu este constituit în cadrul perioadei prevãzute în paragraful (3) de mai sus şi nu s-a convenit o prelungire a perioadei de cãtre ambele pãrţi contractante şi în absenta oricãrui alt angajament pentru soluţionarea diferendului, oricare dintre pãrţile contractante poate invita pe preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sa facã numirile necesare. Dacã preşedintele este naţional al unei pãrţi contractante sau dacã el este împiedicat din alte motive sa-şi exercite funcţia, vicepreşedintele urmeazã sa facã numirile necesare. Dacã vicepreşedintele este naţional al unei pãrţi contractante sau dacã el este, de asemenea, împiedicat sa-şi exercite funcţia, membrul Curţii Internaţionale de Justiţie care urmeazã în grad şi nu este naţional al unei pãrţi contractante urmeazã sa facã numirile necesare.
(5) Tribunalul arbitral îşi va întemeia hotãrîrea sa pe prevederile prezentului acord, precum şi pe principiile şi normele generale ale dreptului internaţional. Înainte ca tribunalul arbitral sa dea hotãrîrea sa, el poate, în orice stadiu al procedurilor, sa propunã pãrţilor o reglementare amiabila.
(6) Tribunalul arbitral va lua hotãrîrile sale cu majoritate de voturi. O astfel de hotãrîre va fi obligatorie. Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi ale reprezentãrii sale în procedurile arbitrale; cheltuielile privind preşedintele şi restul cheltuielilor vor fi suportate în pãrţi egale de ambele pãrţi contractante.
(7) În toate celelalte privinte, tribunalul îşi va determina propria procedura.
ART. 9
(1) Prezentul acord va fi supus ratificãrii, conform procedurii constituţionale a fiecãrui stat, şi va intra în vigoare în a treizecea zi dupã data schimbului instrumentelor de ratificare.
(2) Acest acord va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani şi va continua sa fie în vigoare dupã aceasta afarã de cazul în care, dupã expirarea perioadei iniţiale de 10 ani, oricare parte contractantã notifica în scris celeilalte pãrţi contractante despre intenţia sa de a inceta acest acord. Notificarea de încetare va produce efecte dupã un an de la primirea ei de cealaltã parte contractantã.
(3) În privinta investiţiilor efectuate înaintea datei cînd notificarea de încetare a acestui acord produce efecte, prevederile acestui acord vor rãmîne în vigoare pentru o perioada de încã 10 ani de la acea data.

Întocmit la Kuala Lumpur la 26 noiembrie 1982, în doua originale, fiecare în limbile romane, bahasa malayezia şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va fi considerat ca text de referinta.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016