Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 mai 1997  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 mai 1997 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 28 noiembrie 2000
Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
convinse ca protecţia mediului, conservarea naturii şi a diversitatii biologice, utilizarea raţionalã şi ocrotirea resurselor naturale şi menţinerea echilibrului ecologic şi climatic sunt permise şi condiţii fundamentale pentru o dezvoltare durabila,
luând în considerare şi hotãrâte sa acţioneze în spiritul obiectivelor strategice şi al acţiunilor în cadrul Agendei 21, adoptatã la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, Rio de Janeiro, iunie 1992, şi în spiritul Programului de Mediu pentru Europa, adoptat de Conferinţa Ministerialã asupra Mediului din Europa, Sofia, octombrie 1995, precum şi în spiritul convenţiilor din cadrul O.N.U./C.E.E.,
evidentiind importanta şi necesitatea aproximarii unor strategii şi politici, precum şi aplicãrii armonizate a mãsurilor de supraveghere, prevenire şi reducere a efectelor nedorite asupra mediului în general şi în special asupra mediului în teritoriul de frontiera,
considerând ca aprofundarea cooperãrii bilaterale va conduce la rezultate benefice pentru protecţia şi ameliorarea stãrii mediului în teritoriul de frontiera, precum şi la nivel subregional şi european,
în dorinta de a dezvolta aceasta cooperare în conformitate cu normele dreptului internaţional,
în interesul realizãrii celor cuprinse în Tratatul de înţelegere, cooperare şi buna vecinãtate dintre România şi Republica Ungara,

au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Scopul acordului
Prezentul acord urmãreşte stabilirea cadrului şi condiţiilor cooperãrii dintre pãrţile contractante în domeniul protecţiei mediului înconjurãtor, în conservarea naturii şi diversitatii biologice, în folosirea durabila a resurselor naturale şi menţinerea echilibrului climatic (denumite în cele ce urmeazã protecţia mediului), inclusiv în pregãtirea şi realizarea mãsurilor întreprinse de pãrţile contractante pentru îmbunãtãţirea stãrii mediului şi prevenirea deteriorarii mediului înconjurãtor, acordand atentie deosebita prevenirii poluarilor chimice şi radioactive.
ART. 2
Domenii de cooperare
Pãrţile contractante, având responsabilitãţile determinate de propriile strategii şi politici în materie de mediu şi dezvoltare şi în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care cele doua state sunt pãrţi şi cu legislatiile lor naţionale, se angajeazã:
1. sa promoveze schimbul de informaţii dintre autoritãţile şi instituţiile lor competente în materie de protecţia mediului, în special asupra aspectelor referitoare la:
a) informarea reciprocã fluenta despre activitãţile existente pe teritoriile statelor lor, în mãsura în care aceste activitãţi prezintã un risc major de impact transfrontier asupra mediului;
b) alertarea reciprocã în situaţii de accident cu risc major pentru mediu în context transfrontier;
2. sa evalueze în comun starea mediului şi a ecosistemelor din zona de frontiera pentru îmbunãtãţirea pe lungã durata a acesteia, sa execute mãsuri concrete de reglementare, administrative şi tehnice, conform jurisdicţiei interne a fiecãrui stat, pentru prevenirea poluarii în context transfrontier şi pentru reducerea cantitãţilor de poluanti la niveluri cat mai mici posibil;
3. sa convinã asupra modului de organizare, dezvoltare şi exploatare a sistemelor de mãsurare şi de monitorizare a stãrii mediului din zona de frontiera;
4. sa dezvolte şi sa implementeze mãsurile de reglementare, administrative şi tehnice pentru prevenirea accidentelor industriale şi sa asigure un înalt nivel de securitate industriala, nucleara, chimica şi biologica, scop în care:
a) identifica activitãţile periculoase pentru mediu, care necesita aplicarea de mãsuri preventive speciale pentru reducerea riscului de accident, inclusiv planuri de intervenţie în caz de accident şi pentru limitarea şi înlãturarea urmãrilor acestuia. Fiecare parte contractantã comunica celeilalte pãrţi, din proprie initiativa sau la solicitare, obiectivele ce desfãşoarã activitãţi periculoase pentru mediu în context de impact transfrontier, care printr-un accident ar putea afecta mediul şi sãnãtatea oamenilor în zonele de frontiera sau peste frontiera, în asa fel ca ambele pãrţi sa poatã prevedea şi organiza mãsurile necesare pentru situaţii de urgenta, inclusiv planuri de asistenta operativã reciprocã în caz de accident industrial;
b) satisfac solicitarile reciproce - cu respectarea reglementãrilor naţionale specifice - privind controlul supravegherii activitãţilor periculoase, inclusiv, dupã caz, efectuarea de verificãri şi constatãri în comun, precum şi realizarea mãsurilor destinate reducerii şi anihilarii efectelor unor eventuale accidente industriale cu impact transfrontier;
c) notifica reciproc situaţiile de iminenta de accident, catastrofe naturale, incident sau accident industrial ce pot prejudicia mediul, sãnãtatea oamenilor, ecosistemelor în zonele de frontiera şi peste frontiera, dupã procedura ce va fi stabilitã de comun acord;
d) pun în aplicare mãsurile stabilite prin planurile de urgenta pentru reducerea, limitarea şi evitarea urmãrilor dãunãtoare ale oricãrui accident industrial cu impact transfrontier;
5. sa punã în aplicare mãsurile juridice, administrative şi tehnice pentru sporirea eficientei controlului privind asigurarea aplicãrii şi respectãrii prevederilor Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminãrii acestora, în special cu privire la:
a) îndeplinirea formalitãţilor şi procedurilor legale pentru autorizarea activitãţilor reglementate de aceasta convenţie;
b) întãrirea controlului la tranzitul transporturilor deşeurilor periculoase pe cãile rutiere, ferate şi navigabile, neadmiterea acestora în cazurile de tranzit ilegal, precum şi sesizarea reciprocã pentru situaţiile de tranzit suspect;
c) acceptarea şi facilitarea de cãtre ambele pãrţi contractante a tranzitului unor transporturi de deşeuri periculoase spre ţãrile de origine, în cazurile în care acestea s-au fãcut ilicit pe teritoriul statului uneia dintre cele doua pãrţi. În cazul în care exportul ilegal are la origine teritoriul statului uneia dintre pãrţi, ele se obliga la facilitarea reprimirii acestuia cu mijloacele şi pe cheltuiala partii de origine;
d) întãrirea controlului autoritãţilor competente ale celor doua pãrţi contractante asupra activitãţilor de import/export desfãşurate de participanţi economici aflaţi sub jurisdicţia acestora, în vederea prevenirii/eliminãrii oricãror tentative de mascare a exportului reglementat de deşeuri toxice periculoase pe teritoriul statului celeilalte pãrţi;
6. sa coopereze pentru protecţia şi conservarea habitatelor naturale, a diversitatii biologice şi a peisajului din zona de frontiera, pentru exploatarea şi valorificarea durabila a resurselor biologice naturale din flora şi fauna salbatica în limitele potenţialului natural de regenerare, cu atentie deosebita la:
a) punerea sub regim de protecţie ecologica a unor zone pentru ocrotirea unor plante şi animale aflate în pericol de dispariţie şi în interesul refacerii populatiilor viabile ale acestora, inclusiv pentru speciile de animale migratoare. Pãrţile contractante vor identifica zonele de frontiera în care se poate aplica un sistem comun de protecţie ecologica prin crearea de rezervaţii naturale de o parte şi de alta a frontierei;
b) folosirea resurselor biologice ale vegetatiei şi faunei sãlbatice existente în zonele de frontiera în limitele potenţialului lor de regenerare, întãrirea protecţiei acestor resurse în interesul utilizãrii lor durabile de cãtre ambele state;
c) consolidarea instrumentelor juridice şi a cadrului institutional naţional pentru autorizarea importului, exportului, tranzitului cu plante şi animale aparţinând unor specii de flora şi fauna amenintate cu disparitia, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care participa cele doua pãrţi contractante;
7. sa identifice, sa promoveze şi sa realizeze în comun proiecte de reconstrucţie ecologica în zona de frontiera sau în zone ce pot influenta starea mediului din zona de frontiera sau peste frontiera, folosindu-se experienta şi posibilitãţile tehnice ale celor doua state, precum şi facilitãţile financiare, inclusiv din partea unor terţe pãrţi;
8. sa se consulte, dupã caz, asupra dezvoltãrii legislaţiei de mediu şi a sistemului institutional specific celor doua pãrţi contractante în acest domeniu, pentru asigurarea cadrului juridic şi administrativ necesar în vederea realizãrii politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune naţionale pentru protecţia mediului pe principiile dezvoltãrii durabile;
9. sa promoveze cooperarea în domeniul cercetãrii şi implementarii metodelor, tehnicilor şi tehnologiilor eficiente de prevenire, control şi de diminuare a poluarii mediului. În acest scop şi luând în considerare activitãţile de cercetare desfãşurate la nivel internaţional, pãrţile contractante încurajeazã în cadru bi- sau multilateral demersurile pentru realizarea programelor de cercetare speciale. Pentru aceasta ele vor stabili programe de cercetare adecvate.
ART. 3
Mijloacele cooperãrii
(1) În realizarea angajamentelor asumate prin prezentul acord pãrţile contractante vor proceda la înfiinţarea Comisiei mixte romano-ungare pentru protecţia mediului, denumita în cele ce urmeazã comisia mixtã.
a) Responsabilitatea constituirii în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord a comisiei mixte revine autoritãţilor centrale de mediu din cele doua tari.
b) Miniştrii responsabili pentru protecţia mediului din cele doua tari îndeplinesc funcţiile de copresedinti ai comisiei mixte. Comisia mixtã funcţioneazã cu 9-11 membri desemnaţi de fiecare parte contractantã, în conformitate cu normele legale din cele doua state.
c) Comisia mixtã îşi desfãşoarã activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare care trebuie sa fie aprobat de fiecare parte contractantã.
d) Autoritãţile centrale de mediu ale pãrţilor contractante vor îndeplini atribuţiile fluente de secretariat al comisiei mixte.
(2) În cadrul comisiei mixte pãrţile contractante convin:
a) sa organizeze echipe de specialişti care, în activitãţi separate şi/sau comune, sa identifice, sa analizeze şi sa recomande propuneri pentru realizarea prevederilor prezentului acord;
b) sa faciliteze vizitele care contribuie la schimbul de informaţii reciproce în zonele de frontiera, la organizarea unor seminarii şi reuniuni de lucru cu participarea unor specialişti din institute de cercetãri în domeniul protecţiei mediului, din administraţia publica centrala şi localã cu responsabilitãţi în acest domeniu, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale;
c) sa stabileascã regulamente pentru monitorizarea stãrii mediului în zona de frontiera, pentru schimbul de informaţii şi pentru alte activitãţi necesare în vederea realizãrii obiectivelor prezentului acord.
ART. 4
Reuniunile comisiei mixte
(1) Comisia mixtã se întruneşte în reuniuni ordinare anuale şi, dupã caz, în reuniuni extraordinare, la solicitarea oricãreia dintre pãrţile contractante.
(2) Reuniunile comisiei mixte vor avea loc alternativ în Republica Ungara şi în România.
(3) La fiecare reuniune va fi adoptat un protocol al acesteia.
(4) Limbile oficiale ale reuniunilor şi ale protocoalelor sunt limba romana şi limba maghiara.
(5) Cheltuielile de pregãtire şi de organizare a reuniunilor comisiei mixte şi grupurilor de specialişti sunt suportate de partea organizatoare, iar cheltuielile de cãlãtorie, de partea care se deplaseaza.
ART. 5
Asistenta mutuala
(1) În cazul unei situaţii critice, la cererea uneia dintre pãrţile contractante cealaltã parte va furniza asistenta mutuala conform procedurii ce urmeazã sa fie stabilitã printr-un regulament special de cãtre comisia mixtã.
(2) Regulamentul referitor la asigurarea asistenţei mutuale pentru situaţii critice va fi elaborat în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord şi va intra în vigoare dupã aprobarea autoritãţilor naţionale competente potrivit legislaţiei lor. În principal, regulamentul va stabili:
a) categoriile de evenimente considerate situaţii critice;
b) pregãtirea planurilor de alertare şi intervenţie în situaţii critice;
c) mijloacele şi serviciile locale disponibile ce trebuie oferite în condiţii de reciprocitate pãrţilor contractante în cadrul asistenţei mutuale;
d) gestiunea, supravegherea şi armonizarea asistenţei mutuale.
ART. 6
Informarea publicului
Pãrţile asigura publicitatea informaţiilor cu privire la starea mediului şi la mãsurile ce se iau pentru prevenirea, controlul şi reducerea efectelor dãunãtoare asupra mediului din zona de frontiera, respectiv care se extind peste frontiera.
ART. 7
Utilizarea informaţiilor
(1) Pãrţile contractante pot transmite unor terţe pãrţi informaţii rezultate din activitãţile prevãzute în prezentul acord, cu respectarea normelor legale ale fiecãreia dintre pãrţile contractante şi a celor stabilite în protocoalele comisiei mixte.
(2) Accesul la informaţiile protejate este supus reglementãrilor legale naţionale ale fiecãrei pãrţi contractante. Acelaşi regim îl au şi drepturile asupra proprietãţii intelectuale.
ART. 8
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend în legatura cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat în mod amiabil, prin consultãri între pãrţile contractante.
ART. 9
Intrarea în vigoare
(1) Prezentul acord intra în vigoare atunci când pãrţile contractante se înştiinţeazã pe cale diplomaticã ca au îndeplinit exigenţele prescrise de legislaţia lor interna pentru intrarea în vigoare a acordului.
(2) Acordul intra în vigoare în ziua în care soseste notificarea diplomaticã de la a doua parte contractantã.
ART. 10
Valabilitate
(1) Prezentul acord se încheie între pãrţile contractante pe o perioada nelimitatã. Fiecare parte poate denunta acordul pe cale diplomaticã, în scris. În acest caz acordul îşi pierde valabilitatea în a 180-a zi dupã primirea avizului de denunţare.
(2) Prezentul acord nu influenţeazã obligaţiile care revin pãrţilor contractante din alte contracte bilaterale.
ART. 11
Amendamente la acord
Prezentul acord poate fi amendat prin acordul comun al pãrţilor contractante. Amendamentele vor intra în vigoare conform prevederilor art. 9.
Semnat la Bucureşti la 26 mai 1997, în câte doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba maghiara, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ioan Oltean,
ministrul apelor, pãdurilor,
şi protecţiei mediului

Pentru Guvernul Republicii Ungare,
Ferenc Baja,
ministrul mediului

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016