Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 25 mai 2022  încheiat între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 mai 2022 şi la Bucureşti la 25 mai 2022, de modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 25 mai 2022 încheiat între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii, semnat la Luxemburg la 18 mai 2022 şi la Bucureşti la 25 mai 2022, de modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 851 din 30 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 30 iunie 2022.
──────────
    ACORD
    de modificare a Contractului de finanţare
    Prezentul acord de modificare a Contractului de finanţare (aşa cum este definit mai jos) (Acordul) a fost încheiat între:
    (1) Guvernul României (denumit în continuare „GoR“) reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu sediul social la adresa Strada Menuetului nr. 7, Bucureşti 013713, România (denumit în continuare „MIPE“), şi
    (2) Fondul European de Investiţii, cu sediul la adresa Avenue J.F. Kennedy nr. 37B, L-2968 Luxemburg („EIF“); şi
    EIF şi GoR fiind în continuare denumite în mod colectiv părţile şi individual o parte.
    Întrucât:
    (A) la data de 30 decembrie 2021, părţile au încheiat un contract de finanţare în baza RRF („Mecanism de redresare şi rezilienţă“) România, în temeiul căruia EIF a fost de acord să implementeze Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare („REF“), acţionând pentru şi în numele şi pe riscul GoR (Contractul de finanţare);
    (B) părţile doresc acum să modifice Contractul de finanţare sub rezerva şi în conformitate cu termenii prezentului acord, clarificând anumiţi termeni din secţiunea privind politica de investiţii din cadrul apendicelui A (Strategia de investiţii) şi în ceea ce priveşte aplicarea principiului „Do No Significant Harm“ din cadrul apendicelui G (Aplicarea principiului „Do No Significant Harm“),

    se convine după cum urmează:
    1. Definiţii şi interpretare
    Cu excepţia cazului în care sunt altfel definiţi în prezentul acord, termenii şi expresiile cu majuscule utilizate în prezentul acord vor avea înţelesul atribuit acestora în Contractul de finanţare.
    În prezentul acord:
    data intrării în vigoare a modificării“ înseamnă data la care părţile semnează prezentul acord, cu condiţia ca, în cazul în care părţile nu semnează prezentul acord la aceeaşi dată, data intrării în vigoare a modificării să fie ultima dată la care o parte semnează prezentul acord.

    2. Modificare
    (a) Părţile convin că, începând cu data intrării în vigoare a modificării, Contractul de finanţare se modifică după cum urmează:
    (i) Al patrulea paragraf din subsecţiunea 5. „Politica de investiţii“ din apendicele A (Strategia de investiţii) se elimină şi se înlocuieşte cu următorul text:
    "Numărul vizat de beneficiari în cadrul REF (anume beneficiari finali şi beneficiari-ţintă, inclusiv IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie şi proiecte de infrastructură) pe întreaga durată a Contractului este de 100 (o sută)."

    (ii) Prevederile din apendicele G - Aplicarea principiului „Do No Significant Harm“ se elimină şi se înlocuiesc cu următorul text:
    "Aplicarea principiului «Do No Significant Harm» va fi îndeplinită în conformitate cu CID prin aplicarea următoarelor criterii de eligibilitate pentru instrumentul financiar subiacent, care vor fi ulterior detaliate şi/sau operaţionalizate în termenii de referinţă din cadrul AEI:
    - aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind verificarea sustenabilităţii pentru Fondul InvestEU; şi
    – excluderea de la eligibilitate a următoarei liste de activităţi şi active:
    (i) activităţi şi active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea downstream^1;
    (ii) activităţi şi active din cadrul Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante^2;
    (iii) activităţi şi active legate de depozite de deşeuri, incineratoare^3 şi staţii de tratare mecano-biologică^4; şi
    activităţi şi active în cazul cărora eliminarea pe
    termen lung a deşeurilor poate dăuna mediului; şi
    – să solicite societăţilor care au obţinut mai mult de 50% din venituri în cursul exerciţiului financiar precedent din activităţi şi/sau active care sunt incluse în lista de excludere de mai sus să adopte şi să publice planuri de tranziţie ecologică; şi
    – să asigure conformitatea cu legislaţia de mediu relevantă a UE şi naţională.
    ^1 Cu excepţia proiectelor privind generarea de energie electrică şi/sau termică, precum şi infrastructura de transport şi distribuţie aferentă, care utilizează gaze naturale, care respectă condiţiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „A nu prejudicia în mod semnificativ“ (2021/C58/01).
    ^2 În cazul în care activitatea sprijinită obţine emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referinţă relevante, trebuie să se explice motivele pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referinţă stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activităţile care intră în domeniul de aplicare al Schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.
    ^3 Această excludere nu se aplică în cazul investiţiilor în instalaţiile dedicate exclusiv tratării deşeurilor periculoase nereciclabile şi în instalaţiile existente, în cazul în care investiţiile au ca scop creşterea eficienţei energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenuşa de incinerare, cu condiţia ca aceste investiţii să nu aibă ca rezultat o creştere a capacităţii de prelucrare a deşeurilor în instalaţiile respective sau o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivelul instalaţiei.
    ^4 Această excludere nu se aplică investiţiilor în instalaţiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care investiţiile au ca scop creşterea eficienţei energetice sau modernizarea operaţiunilor de reciclare a deşeurilor separate în vederea transformării în compost a deşeurilor biologice şi a descompunerii anaerobe a deşeurilor biologice, cu condiţia ca aceste investiţii să nu ducă la o creştere a capacităţii de prelucrare a deşeurilor în instalaţii sau la o prelungire a duratei de viaţă a instalaţiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivelul instalaţiei."


    (b) Prevederile Contractului de finanţare, cu excepţia celor modificate prin prezentul acord, vor continua să fie în vigoare şi să producă efecte depline.
    (c) Pentru evitarea oricărui dubiu, orice referire în Contractul de finanţare, astfel cum a fost modificat prin prezentul acord, (i) la „prezentul contract“ se referă la Contractul de finanţare astfel cum a fost modificat prin prezentul acord şi (ii) la „data prezentului contract“ şi la „data intrării în vigoare“ va fi o referire la data de 30 decembrie 2021.

    3. Declaraţii şi angajamente
    (a) GoR confirmă către EIF că toate declaraţiile făcute de acesta în conformitate cu clauza 12 (Declaraţii, garanţii şi angajamente ale GoR) din Contractul de finanţare sunt adevărate şi exacte la data intrării în vigoare a modificării.
    (b) Pentru evitarea oricărui dubiu, GoR recunoaşte că EIF încheie prezentul acord în considerarea declaraţiilor şi garanţiilor acordate de GoR conform celor de mai sus, precum şi a emiterii şi publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei GoR privind aprobarea acordului dintre GoR şi Fondul European de Investiţii. GoR va furniza EIF, imediat după semnarea prezentului acord, dovada autorităţii fiecărei persoane care, în numele GoR, a semnat prezentul acord, împreună cu specimenele de semnături, prin intermediul unui certificat de împuternicire într-o formă satisfăcătoare pentru EIF.

    4. Diverse
    (a) Prezentul acord constituie acordul şi înţelegerea integrală a părţilor în ceea ce priveşte obiectul său şi înlocuieşte toate comunicările verbale şi înscrisurile anterioare (cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul document) cu privire la acesta.
    (b) Pentru evitarea oricărui dubiu, perfectarea şi livrarea prezentului acord prin semnătură electronică în sensul Regulamentului (UE) 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă (Regulamentul eIDAS) şi transmiterea electronică (împreună, o semnătură electronică), inclusiv prin facsimil, Docusign sau altă metodă similară, va constitui perfectarea şi livrarea unui exemplar al prezentului acord de către părţi şi va avea aceeaşi forţă şi acelaşi efect ca un original şi va obliga fiecare parte la respectarea condiţiilor prezentului acord. De asemenea, fiecare parte este de acord să întreprindă oricare şi toate acţiunile suplimentare rezonabile, dacă este cazul, care să ateste intenţia sa de a se angaja să respecte termenii prezentului acord. Părţile la prezentul acord convin că prezentul acord şi orice informaţii suplimentare legate de acesta pot fi păstrate sub formă de înregistrări electronice.
    (c) În măsura în care nu este semnat electronic în conformitate cu cele de mai sus, prezentul acord poate fi semnat în orice număr de exemplare, iar acest lucru are acelaşi efect ca şi cum semnăturile de pe exemplare ar fi pe un singur exemplar al prezentului acord.

    5. Lege aplicabilă şi jurisdicţie
    Prevederile clauzei 22 (Legea aplicabilă şi soluţionarea disputelor) a Contractului de finanţare se vor aplica mutatis mutandis prezentului acord.


                    [Restul paginii a fost lăsat intenţionat în alb]
                    Semnături
                    Semnat în numele Fondului European de Investiţii
                    [semnătură electronică]
                    Prin: Pablo Millán Cantero
                    Funcţia: şef de divizie, Equity/Structural Funds
                    & FoF, Mandate Management
                    Data: 18.05.2022
                    [semnătură electronică]
                    Prin: Marcel Müller-Marbach
                    Funcţia: şef de divize, Equity Investments, Legal
                    Data: 18.05.2022
                    Semnat în numele Guvernului României
                    [semnătură electronică]
                    Prin: Marcel-Ioan Boloş
                    Funcţia: ministrul investiţiilor şi proiectelor europene

    Data: 25.05.2022

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016