Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 21 iunie 2011  privind transportul aerian    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 21 iunie 2011 privind transportul aerian

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 29 noiembrie 2013

    Statele Unite ale Americii (denumite în continuare Statele Unite), ca primă parte,
    Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, ca părţi la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi ca state membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare statele membre) şi Uniunea europeană, ca a doua parte,
    Islanda, ca a treia parte, şi
    Regatul Norvegiei (denumit în continuare "Norvegia"), ca a patra parte,
    dorind să promoveze un sistem internaţional de transport aerian bazat pe concurenţa dintre companiile aeriene pe o piaţă supusă unui minimum de intervenţie şi reglementare din partea statului,
    dorind să faciliteze extinderea oportunităţilor de transport aerian internaţional, inclusiv prin dezvoltarea de reţele de transport aerian care să ofere servicii aeriene corespunzătoare pasagerilor şi expeditorilor,
    dorind să permită companiilor aeriene să ofere pasagerilor şi expeditorilor preţuri şi servicii competitive pe pieţe deschise,
    dorind să permită tuturor sectoarelor din domeniul transportului aerian, inclusiv personalului companiilor aeriene, să beneficieze de avantajele unui acord de liberalizare,
    dorind să asigure cel mai înalt grad de siguranţă şi securitate în transportul aerian internaţional şi reafirmându-şi deosebita preocupare faţă de actele sau ameninţările îndreptate împotriva securităţii aeronavelor, care pun în pericol siguranţa persoanelor şi a bunurilor, afectează negativ operaţiunile de transport aerian şi subminează încrederea publicului în siguranţa aviaţiei civile,
    luând act de Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, deschisă spre semnare la Chicago la data de 7 decembrie 1944,
    recunoscând că subvenţiile guvernamentale pot afecta negativ concurenţa dintre companiile aeriene şi pot pune în pericol realizarea obiectivelor fundamentale ale prezentului acord,
    subliniind importanţa protejării mediului înconjurător în cadrul dezvoltării şi al punerii în aplicare a politicii aeronautice internaţionale,
    luând act de importanţa protecţiei consumatorilor, inclusiv a protecţiei prevăzute prin Convenţia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999,
    intenţionând să dezvolte cadrul acordurilor existente în scopul de a deschide accesul la pieţe şi a maximiza avantajele consumatorilor, ale companiilor aeriene, ale forţei de muncă şi ale populaţiei de ambele părţi ale Atlanticului,
    recunoscând importanţa consolidării accesului companiilor lor aeriene la pieţele globale de capital în vederea consolidării concurenţei şi a promovării obiectivelor prezentului acord,
    intenţionând să creeze un precedent la scară mondială pentru a promova avantajele liberalizării în acest sector economic esenţial,
    recunoscând că Uniunea Europeană a succedat Comunităţii Europene, înlocuind-o ca urmare a intrării în vigoare, la 1 decembrie 2009, a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi că, de la data respectivă, toate drepturile şi obligaţiile Comunităţii Europene şi toate trimiterile la aceasta din Acordul privind transportul aerian, semnat de Statele Unite ale Americii şi de Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia la 25 şi 30 aprilie 2007, se aplică Uniunii Europene,
    au convenit cu privire la următoarele dispoziţii:

    ART. 1
    Definiţie
    Parte înseamnă Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Islanda sau Norvegia.
    ART. 2
    Aplicarea acordului de transport aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, şi a anexei la acest acord
    Dispoziţiile Acordului privind transportul aerian, semnat de Statele Unite ale Americii şi de Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia la 25 şi 30 aprilie 2007 (Acordul privind transportul aerian), astfel cum a fost modificat prin Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian, semnat de Statele Unite ale Americii şi de Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia la 24 iunie 2010 (denumit în continuare protocolul), care sunt incluse prin trimitere, se aplică tuturor părţilor la acord, în conformitate cu anexa la prezentul acord. Dispoziţiile Acordului privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se aplică Islandei şi Norvegiei ca şi cum acestea ar fi state membre ale Uniunii Europene, astfel că Islanda şi Norvegia vor avea toate drepturile şi obligaţiile statelor membre în temeiul respectivului acord. Dispoziţiile din anexa la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia.
    ART. 3
    Denunţarea acordului sau încetarea aplicării provizorii
    (1) Atât Statele Unite, cât şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia pot, în orice moment, să prezinte celorlalte trei părţi, pe căi diplomatice, o notificare scrisă privind decizia de a denunţa prezentul acord sau de a înceta aplicarea provizorie a acordului în temeiul articolului 5.
    Simultan, un exemplar al notificării respective se transmite Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (OACI). Prezentul acord sau aplicarea sa provizorie încetează la ora 0,00 GMT la sfârşitul sezonului de trafic al Asociaţiei Internaţionale a Transporturilor Aeriene (IATA) care survine în termen de un an de la data notificării scrise, cu excepţia cazului în care notificarea este retrasă prin acordul tuturor părţilor înainte de sfârşitul acestei perioade.
    (2) Atât Islanda, cât şi Norvegia pot, în orice moment, să înainteze celorlalte părţi, pe căi diplomatice, o notificare scrisă privind decizia de a se retrage din prezentul acord sau de a înceta aplicarea provizorie prevăzută la articolul 5 din prezentul acord. Simultan, un exemplar al notificării respective se transmite OACI. O astfel de retragere sau încetare a aplicării provizorii devine efectivă la ora 0,00 GMT la sfârşitul sezonului de trafic al Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA) aflat în curs, la un an de la data notificării scrise, în afara cazului în care notificarea este retrasă cu acordul părţii care a transmis notificarea scrisă, al Statelor Unite şi al Uniunii Europene şi statelor membre ale acesteia înainte de încheierea perioadei respective.
    (3) Atât Statele Unite, cât şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia pot, în orice moment, să înainteze Islandei sau Norvegiei, pe căi diplomatice, o notificare scrisă privind decizia de a denunţa prezentul acord sau de a înceta aplicarea provizorie a prezentului acord în ceea ce priveşte Islanda sau Norvegia. Simultan, se transmit exemplare ale notificării respective celorlalte două părţi la prezentul acord şi OACI. Denunţarea acordului sau încetarea aplicării provizorii în ceea ce priveşte Islanda sau Norvegia produc efecte începând de la ora 0,00 GMT la sfârşitul sezonului de trafic al IATA care survine în termen de un an de la data notificării scrise, în afara cazului în care notificarea este retrasă, înainte de încheierea acestei perioade, prin acordul părţii care a primit notificarea, al Statelor Unite, al Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia.
    (4) În ceea ce priveşte notele diplomatice menţionate în prezentul articol, notele diplomatice transmise de Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia sau adresate acestora sunt transmise de către sau, după caz, către Uniunea Europeană.
    (5) Fără a aduce atingere oricăror altor prevederi ale prezentului articol, în cazul în care este denunţat Acordul privind transportul aerian, astfel cum este modificat prin protocol, prezentul acord este denunţat simultan.
    ART. 4
    Înregistrarea la OACI
    Prezentul acord şi toate modificările acestuia se înregistrează la OACI de către Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.
    ART. 5
    Aplicarea provizorie
    Până la intrarea acestuia în vigoare, părţile convin să aplice cu titlu provizoriu prezentul acord, în măsura în care legislaţia naţională aplicabilă permite acest lucru, începând de la data semnării. În cazul în care Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, este denunţat în conformitate cu articolul 23 sau în cazul în care aplicarea provizorie a acestuia încetează în conformitate cu articolul 25 din acordul menţionat ori în cazul în care aplicarea provizorie a protocolului încetează în conformitate cu articolul 9 din protocol, aplicarea provizorie a prezentului acord încetează simultan.
    ART. 6
    Intrarea în vigoare
    Prezentul acord intră în vigoare la ultima dintre datele următoare:
    1. data intrării în vigoare a Acordului privind transportul aerian;
    2. data intrării în vigoare a protocolului; sau
    3. în termen de o lună de la data ultimei notificări din schimbul de note diplomatice dintre părţi care confirmă că s-au încheiat toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
    În scopul acestui schimb de note diplomatice, notele diplomatice transmise de Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia sau adresate acestora sunt transmise de către ori, după caz, către Uniunea Europeană. Nota sau notele diplomatice din partea Uniunii Europene şi a statelor membre ale acesteia conţin comunicări din partea fiecărui stat membru prin care se confirmă că s-au încheiat procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

    Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul acord.
    Întocmit la Luxemburg şi Oslo, în 4 exemplare, la 16 iunie 2011 şi, respectiv, la 21 iunie 2011.


                               Declaraţie comună

    Reprezentanţii Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene şi ai statelor membre ale acesteia, ai Islandei şi ai Regatului Norvegiei au confirmat că textul Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte (acordul), urmează să fie autentificat în alte limbi, fie înainte de semnarea acordului, prin schimb de scrisori, fie după semnarea acordului, prin decizia comitetului mixt.


    ANEXĂ

                          Dispoziţii specifice privind
                              Islanda şi Norvegia


    Dispoziţiile Acordului privind transportul aerian, astfel cum au fost modificate prin protocol şi după cum urmează, se aplică tuturor părţilor la prezentul acord. Dispoziţiile Acordului privind transportul aerian, astfel cum au fost modificate prin protocol, se aplică Islandei şi Norvegiei ca şi cum acestea ar fi state membre ale Uniunii Europene, astfel că Islanda şi Norvegia vor avea toate drepturile şi obligaţiile aferente statelor membre în temeiul respectivului acord, sub rezerva următoarelor:
    1. La articolul 1, alineatul (9) din Acordul privind transportul aerian astfel cum a fost modificat prin protocol se citeşte după cum urmează:
    "Teritoriu înseamnă, în ceea ce priveşte Statele Unite, regiunile terestre (continent şi insule), apele interioare şi apele maritime teritoriale aflate sub suveranitatea sau jurisdicţia acestora şi, în ceea ce priveşte Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, regiunile terestre (continent şi insule), apele interioare şi apele maritime teritoriale unde se aplică Acordul privind Spaţiul Economic European conform dispoziţiilor prevăzute de acordul respectiv şi de orice instrument ulterior, cu excepţia regiunilor terestre şi a apelor interioare aflate sub suveranitatea sau jurisdicţia Principatului Liechtenstein; se înţelege că aplicarea prezentului acord în cazul aeroportului Gibraltar nu aduce atingere poziţiilor juridice respective ale Regatului Spaniei şi ale Regatului Unit în legătură cu diferendul privind suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul şi menţinerea suspendării aplicării, în cazul aeroportului Gibraltar, a măsurilor în domeniul aviaţiei ale Uniunii Europene în vigoare la 18 septembrie 2006 la nivelul statelor membre, în conformitate cu declaraţia ministerială referitoare la aeroportul Gibraltar, asupra căreia s-a convenit la Cordoba la 18 septembrie 2006; şi".

    2. Articolele 23 şi 26 din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, nu se aplică Islandei şi Norvegiei.

    3. Articolele 9 şi 10 din protocol nu se aplică Islandei şi Norvegiei.

    4. În partea 1 din anexa 1 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se adaugă următorul text:
    "(w) Islanda: Acordul privind transportul aerian, semnat la Washington la 14 iunie 1995; modificat la 1 martie 2002 prin schimb de note; modificat la 14 august 2006 şi la 9 martie 2007 prin schimb de note.
    (x) Regatul Norvegiei: Acordul referitor la serviciile de transport aerian, încheiat prin schimb de note la Washington la 6 octombrie 1945; modificat la 6 august 1954 prin schimb de note; modificat la 16 iunie 1995 prin schimb de note."

    5. Textul părţii 2 din anexa 1 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se citeşte după cum urmează:
    "Fără a aduce atingere părţii 1 din prezenta anexă, pentru regiunile care nu sunt cuprinse în definiţia «teritoriului» de la articolul 1 din prezentul acord, acordurile de la literele (e) (Danemarca - Statele Unite), (g) (Franţa - Statele Unite), (v) (Regatul Unit - Statele Unite) şi (x) (Norvegia - Statele Unite) din secţiunea respectivă continuă să se aplice în conformitate cu clauzele acestora."

    6. Textul părţii 3 din anexa 1 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se citeşte după cum urmează:
    "Fără a aduce atingere articolului 3 din prezentul acord, companiile aeriene din SUA nu au dreptul de a furniza servicii de transport exclusiv de mărfuri care nu sunt parte a unui serviciu care deserveşte Statele Unite, către sau dinspre puncte din statele membre, cu excepţia celor către sau dinspre puncte din Republica Cehă, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovacă, Islanda şi Regatul Norvegiei."

    7. La sfârşitul articolului 3 din anexa 2 la Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se adaugă următoarea teză:
    "În cazul Islandei şi al Norvegiei, aceasta include, dar nu se limitează la articolele 53, 54 şi 55 din Acordul privind Spaţiul Economic European şi regulamentele Uniunii Europene de punere în aplicare a dispoziţiilor articolelor 101, 102 şi 105 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, astfel cum au fost încorporate în Acordul privind Spaţiul Economic European, precum şi toate modificările aduse acestora."

    8. Articolul 21 alineatul (4) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, se aplică în cazul Islandei şi al Norvegiei în măsura în care actele cu putere de lege şi actele administrative relevante ale Uniunii Europene sunt încorporate în Acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu toate adaptările prevăzute. Drepturile menţionate la articolul 21 alineatul (4) literele (a) şi (b) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol, sunt aplicabile Islandei sau Norvegiei numai dacă, în ceea ce priveşte impunerea de restricţii de operare referitoare la zgomot, Islanda sau, respectiv, Norvegia fac obiectul, în temeiul actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale Uniunii Europene încorporate în Acordul privind Spaţiul Economic European, unei supravegheri comparabile cu cea prevăzută la articolul 21 alineatul (4) din Acordul privind transportul aerian, astfel cum a fost modificat prin protocol.

                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice