Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 20 septembrie 1951  privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 20 septembrie 1951 privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 6 decembrie 2004
________
*) Traducere.

Ottawa, 20 septembrie 1951

Statele semnatare ale prezentului acord,
considerând cã este necesar ca Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, personalul sãu internaţional şi reprezentanţii statelor membre care participã la reuniunile sale sã beneficieze de statutul de mai jos, pentru a-şi exercita funcţiile şi a-şi îndeplini misiunile,
au convenit urmãtoarele:

PARTEA I
Dispoziţii generale

ART. 1
În cadrul prezentului acord, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) Organizaţie - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord formatã din Consiliu şi organismele sale subsidiare;
b) Consiliu - Consiliul prevãzut la art. 9 din Tratatul Atlanticului de Nord şi supleanţii Consiliului;
c) organismele subsidiare - orice organism, comitet sau serviciu constituit de cãtre Consiliu sau care se aflã sub autoritatea sa, cu excepţia celor cãrora, în temeiul dispoziţiilor art. 2, nu li se aplicã prezentul acord;
d) preşedintele supleanţilor Consiliului înseamnã, de asemenea, în absenţa sa, vicepreşedintele care acţioneazã în locul acestuia.
ART. 2
Prezentul acord nu se aplicã cartierelor generale militare înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord şi nici altor organisme militare, în afara cazului în care Consiliul decide altfel.
ART. 3
Organizaţia şi statele membre colaboreazã permanent pentru facilitarea unei bune administrãri a justiţiei, pentru asigurarea respectãrii regulamentelor de poliţie şi pentru evitarea oricãrui abuz în legãturã cu privilegiile şi imunitãţile prevãzute de prezentul acord. Dacã un stat membru considerã cã a avut loc un abuz în legãturã cu o imunitate sau un privilegiu, conferit prin prezentul acord, Organizaţia şi acest stat sau statele interesate se vor consulta pentru a determina dacã într-adevãr abuzul a avut loc şi, în caz afirmativ, pentru a lua mãsurile corespunzãtoare în vederea evitãrii repetãrii unor asemenea incidente. Fãrã a aduce atingere prevederilor anterioare sau oricãrei alte dispoziţii din prezentul acord, orice stat membru care considerã cã o persoanã a abuzat de privilegiul sãu de reşedinţã sau de orice alt privilegiu sau imunitate acordatã acesteia prin prezentul acord îi poate solicita respectivei persoane sã pãrãseascã teritoriul sãu.

PARTEA a II-a
Organizaţia

ART. 4
Organizaţia are personalitate juridicã; ea are capacitatea de a contracta, de a dobândi şi de a înstrãina bunuri mobile şi imobile şi de a sta în justiţie.
ART. 5
Organizaţia, bunurile şi proprietatea sa, indiferent de locul unde se aflã şi de deţinãtorul acestora, se bucurã de imunitate de jurisdicţie, cu excepţia cazului particular în care preşedintele supleanţilor Consiliului, acţionând în numele Organizaţiei, a renunţat în mod expres la aceasta. În orice caz, se înţelege cã renunţarea la imunitate nu se extinde şi la mãsurile de sechestru sau de executare.
ART. 6
Localurile Organizaţiei sunt inviolabile. Bunurile şi proprietatea sa, indiferent de locul unde se aflã şi de deţinãtorul acestora, nu pot face obiectul percheziţiei, rechiziţiei, confiscãrii, exproprierii sau altei forme de imixtiune.
ART. 7
Arhivele Organizaţiei, precum şi, în general, toate documentele care îi aparţin sau care se aflã în posesia acesteia sunt inviolabile indiferent de locul unde se aflã.
ART. 8
1. Fãrã a fi restricţionatã de orice control, reglementare sau moratoriu financiar:
a) Organizaţia poate sã deţinã valutã de orice fel şi poate sã aibã conturi în orice valutã;
b) Organizaţia poate sã îşi transfere, în mod liber, fondurile dintr-o ţarã în alta sau în interiorul oricãrei ţãri şi poate sã schimbe orice valutã pe care o deţine în altã valutã la cea mai avantajoasã ratã de schimb oficialã, la vânzare sau la cumpãrare, dupã caz.
2. În exercitarea drepturilor prevãzute la paragraful 1, Organizaţia ţine seama de toate solicitãrile unui stat membru şi le dã curs, în mãsura în care acest lucru este posibil.
ART. 9
Organizaţia, proprietatea, veniturile şi alte bunuri ale sale sunt:
a) scutite de orice impozit direct; totuşi, Organizaţia nu va solicita scutirea de taxe care nu constituie altceva decât plata serviciilor de utilitate publicã;
b) scutite de orice taxe vamale şi orice restricţii cantitative la import sau la export, pentru bunurile importate sau exportate de aceasta pentru folosinţa sa oficialã; bunurile astfel importate cu aceastã scutire nu vor fi înstrãinate cu titlu oneros sau gratuit pe teritoriul ţãrii unde au fost introduse, decât în condiţiile aprobate de guvernul ţãrii respective;
c) scutite de orice taxe vamale şi restricţii cantitative la import sau la export pentru publicaţiile sale.
ART. 10
Deşi Organizaţia nu va solicita, în principiu, scutirea de accize şi de taxe privind vânzarea, care intrã în preţul bunurilor mobile şi imobile, totuşi, când ea efectueazã cumpãrãturi importante, al cãror preţ cuprinde drepturi şi taxe de o asemenea naturã, statele membre vor lua, ori de câte ori este posibil, mãsurile administrative corespunzãtoare în vederea scutirii sau rambursãrii acestor drepturi şi taxe.
ART. 11
1. Corespondenţa oficialã şi celelalte comunicãri oficiale ale Organizaţiei nu pot fi cenzurate.
2. Organizaţia are dreptul sã foloseascã coduri, sã expedieze şi sã primeascã corespondenţã prin curier special sau în valize sigilate, care beneficiazã de aceleaşi imunitãţi şi privilegii ca şi curierii şi valizele diplomatice.
3. Dispoziţiile prezentului articol nu împiedicã un stat membru şi Consiliul, acţionând în numele Organizaţiei, sã adopte de comun acord mãsuri corespunzãtoare de securitate.

PARTEA a III-a
Reprezentanţii statelor membre

ART. 12
Orice persoanã desemnatã de un stat membru ca principalul sãu reprezentant permanent pe lângã Organizaţie pe teritoriul unui alt stat membru, precum şi persoanele care fac parte din personalul sãu oficial, rezidenţi pe respectivul teritoriu, şi care fac obiectul unui acord între statul care i-a desemnat şi Organizaţie şi între Organizaţie şi statul unde aceştia vor avea reşedinţa beneficiazã de imunitãţile şi privilegiile acordate reprezentanţilor diplomatici şi personalului lor oficial de rang comparabil.
ART. 13
1. Orice reprezentant al unui stat membru pe lângã Consiliu sau pe lângã unul dintre organismele sale subsidiare, cãruia nu i se aplicã prevederile art. 12, beneficiazã pe durata prezenţei sale pe teritoriul unui alt stat membru, pentru exercitarea funcţiilor sale, de privilegiile şi imunitãţile urmãtoare:
a) aceeaşi imunitate în privinţa arestãrii sau detenţiei ca cea acordatã personalului diplomatic de rang comparabil;
b) imunitate de jurisdicţie în privinţa actelor îndeplinite în calitatea sa oficialã (inclusiv cu privire la cuvintele rostite sau scrise);
c) inviolabilitatea tuturor actelor şi documentelor;
d) dreptul de a folosi coduri, de a trimite şi de a primi acte sau corespondenţã prin curier sau prin valize sigilate;
e) aceeaşi scutire, pentru el şi pentru soţul sau soţia sa, cu privire la orice mãsurã restrictivã privind imigrarea, orice formalitãţi de înregistrare a strãinilor şi orice obligaţii privind serviciul militar obligatoriu, ca cea acordatã personalului diplomatic de rang comparabil;
f) aceleaşi facilitãţi în privinţa valutei şi a schimbului valutar ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;
g) aceleaşi imunitãţi şi facilitãţi în privinţa bagajului personal ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;
h) dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobila şi bunurile sale de uz personal, cu ocazia primei preluãri a postului în ţara în cauzã, şi dreptul, la terminarea funcţiilor sale în ţara respectivã, de a reexporta, cu scutire de taxe vamale, acest mobilier şi aceste bunuri de uz personal, cu respectarea, în fiecare caz, a condiţiilor considerate necesare de guvernul ţãrii unde dreptul este exercitat;
i) dreptul de a importa, temporar, fãrã taxe vamale, automobilul sãu privat, afectat uzului sãu personal, şi apoi de a reexporta acest automobil cu scutire de taxe vamale, cu respectarea, în fiecare caz, a condiţiilor considerate necesare de guvernul ţãrii unde dreptul este exercitat.
2. În cazul în care aplicarea oricãrui impozit depinde de reşedinţã, perioada în care reprezentantul cãruia i se aplicã prezentul articol se aflã, pentru exercitarea funcţiilor sale, pe teritoriul unui alt stat membru nu va fi consideratã ca perioadã de reşedinţã. În special, salariul sãu oficial şi câştigurile sale vor fi scutite de impozite în cursul acestei perioade.
3. Pentru aplicarea prezentului articol, termenul de reprezentant desemneazã toţi reprezentanţii, consilierii şi experţii tehnici ai delegaţiilor. Fiecare stat membru va comunica celorlalte state membre interesate, dacã acestea solicitã, numele reprezentanţilor sãi cãrora li se aplicã prezentul articol, cât şi perioada probabilã a şederii acestora pe teritoriul acestor state membre.
ART. 14
Personalul oficial cu atribuţii de secretariat, care însoţeşte reprezentantul unui stat membru şi cãruia nu i se aplicã art. 12 şi 13, beneficiazã, pe durata şederii sale pe teritoriul unui alt stat membru, pentru exercitarea funcţiilor sale, de privilegiile şi imunitãţile prevãzute de paragraful 1 lit. b), c), e), f), h) şi i) şi de paragraful 2 al art. 13.
ART. 15
Aceste privilegii şi imunitãţi sunt acordate reprezentanţilor statelor membre şi personalului acestora nu pentru propriul lor avantaj, ci pentru a asigura exercitarea în deplinã independenţã a funcţiilor lor în legãturã cu Tratatul Atlanticului de Nord. În consecinţã, un stat membru are nu numai dreptul, dar şi datoria sã retragã imunitatea oricãrui reprezentant sau membru al personalului sãu, în toate cazurile în care, în opinia sa, imunitatea ar împiedica înfãptuirea justiţiei şi dacã imunitatea poate fi retrasã fãrã a prejudicia scopul pentru care a fost acordatã.
ART. 16
Dispoziţiile art. 12-14 de mai sus nu pot obliga un stat sã acorde oricare dintre privilegiile şi imunitãţile prevãzute de aceste articole unui cetãţean al sãu, unui reprezentant al sãu sau unui membru al personalului oficial al acestuia din urmã.

PARTEA a IV-a
Personalul internaţional şi experţii în misiune pentru Organizaţie

ART. 17
Categoriile de funcţionari cãrora li se aplicã art. 18-20 vor face obiectul unui acord între preşedintele supleanţilor Consiliului şi Guvernul fiecãrui stat membru interesat. Preşedintele supleanţilor Consiliului va comunica statelor membre numele persoanelor care fac parte din aceste categorii.
ART. 18
Funcţionarii Organizaţiei la care se referã art. 17:
a) vor beneficia de imunitate de jurisdicţie pentru actele îndeplinite în calitatea lor oficialã şi în limitele autoritãţii acestora (inclusiv cu privire la cuvintele rostite sau scrise);
b) vor beneficia, atât pentru sine, cât şi pentru soţii/soţiile acestora, membrii familiilor lor cu care locuiesc şi/sau care se aflã în întreţinerea acestora, de aceleaşi privilegii în ceea ce priveşte restricţiile de imigrare şi formalitãţile de înregistrare a strãinilor ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;
c) vor beneficia de aceleaşi facilitãţi în privinţa valutei şi a schimbului valutar ca cele acordate personalului diplomatic de rang comparabil;
d) vor beneficia, pe timp de crizã internaţionalã, împreunã cu soţii/soţiile lor şi cu membrii de familie cu care locuiesc şi care se aflã în întreţinerea acestora, de aceleaşi facilitãţi de repatriere acordate personalului diplomatic de rang comparabil;
e) vor beneficia de dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobila şi bunurile de uz personal, cu ocazia primei preluãri a postului în ţara în cauzã, şi de dreptul, la terminarea funcţiilor în ţara respectivã, de a reexporta, cu scutire de taxe vamale, acest mobilier şi aceste bunuri de uz personal, cu respectarea, în fiecare caz, a condiţiilor considerate necesare de guvernul ţãrii unde dreptul este exercitat;
f) vor beneficia de dreptul de a importa temporar fãrã taxe vamale automobilele lor private, afectate uzului personal, şi apoi de a reexporta aceste automobile cu scutire de taxe vamale, cu respectarea, în fiecare caz, a condiţiilor considerate necesare de guvernul ţãrii interesate.
ART. 19
Funcţionarii Organizaţiei prevãzuţi de art. 17 vor fi scutiţi de impozite pe salariile şi indemnizaţiile plãtite de Organizaţie în calitatea lor de funcţionari ai acesteia. Totuşi, un stat membru va putea încheia cu Consiliul, acţionând în numele Organizaţiei, înţelegeri permiţând acestui stat membru sã-i angajeze şi sã-i desemneze pe cetãţenii sãi în cadrul Organizaţiei (exceptându-i, în cazul în care statul membru doreşte astfel, pe cetãţenii care nu au reşedinţa obişnuitã pe teritoriul sãu), cetãţeni care vor face parte din personalul internaţional al Organizaţiei. El va plãti, în acest caz, salariile şi indemnizaţiile acestor persoane din fondurile sale proprii, la un nivel determinat de acesta. Aceste salarii şi indemnizaţii vor putea face obiectul unei impozitãri de cãtre statul membru în cauzã, dar nu vor putea fi impozitate de un alt stat membru. Dacã o asemenea înţelegere încheiatã de un stat membru este ulterior modificatã sau denunţatã, statele membre nu vor mai fi obligate, în temeiul primei teze a acestui articol, sã scuteascã de impozit salariile şi indemnizaţiile plãtite propriilor lor cetãţeni.
ART. 20
În afara privilegiilor şi imunitãţilor prevãzute de art. 18 şi 19, secretarul executiv al Organizaţiei, coordonatorul producţiei de apãrare a Atlanticului de Nord, precum şi orice alt funcţionar oficial permanent de rang similar, cu privire la care existã un acord între preşedintele supleanţilor Consiliului şi guvernele statelor membre, vor beneficia de privilegiile şi imunitãţile acordate personalului diplomatic de rang comparabil.
ART. 21
1. Experţii (alţii decât funcţionarii la care se referã art. 18-20), pe perioada în care îndeplinesc misiuni pentru Organizaţie, beneficiazã, pe teritoriul unui stat membru, în mãsura în care este necesar pentru îndeplinirea eficientã a funcţiilor lor, de privilegiile şi imunitãţile urmãtoare:
a) imunitate în privinţa arestãrii, detenţiei ori confiscãrii bagajului personal;
b) imunitate de jurisdicţie în privinţa actelor îndeplinite în exercitarea funcţiilor lor oficiale pentru Organizaţie (inclusiv pentru cuvintele rostite sau scrise);
c) aceleaşi facilitãţi în privinţa valutei, a schimbului valutar şi a bagajului personal ca cele acordate funcţionarilor guvernelor strãine aflaţi în misiune oficialã temporarã;
d) inviolabilitatea tuturor actelor şi documentelor în legãturã cu misiunile cu care au fost însãrcinaţi de Organizaţie.
2. Preşedintele supleanţilor Consiliului va comunica statelor membre numele tuturor experţilor cãrora li se aplicã prezentul articol.
ART. 22
Aceste privilegii şi imunitãţi sunt acordate funcţionarilor şi experţilor în interesul Organizaţiei, şi nu pentru avantajul lor personal. Preşedintele supleanţilor Consiliului va avea nu numai dreptul, ci şi datoria sã retragã imunitatea acordatã acestor funcţionari sau experţi, în orice situaţie în care, în opinia sa, imunitatea ar împiedica înfãptuirea justiţiei şi dacã aceasta poate fi retrasã fãrã a prejudicia interesele Organizaţiei.
ART. 23
Dispoziţiile art. 18, 20 şi 21 nu pot obliga un stat sã acorde unui cetãţean al sãu oricare dintre privilegiile şi imunitãţile prevãzute de aceste articole, exceptând:
a) imunitatea de jurisdicţie în privinţa actelor îndeplinite de aceştia în exercitarea funcţiilor oficiale pentru Organizaţie (inclusiv pentru cuvintele rostite sau scrise);
b) inviolabilitatea tuturor actelor şi documentelor în legãturã cu misiunile cu care au fost însãrcinaţi de Organizaţie;
c) facilitãţi în privinţa reglementãrilor aplicabile valutei şi controlului schimbului valutar, în mãsura necesarã pentru exercitarea eficientã a funcţiilor lor.

PARTEA a V-a
Soluţionarea litigiilor

ART. 24
Consiliul va lua toate mãsurile utile pentru reglementarea:
a) litigiilor decurgând din contracte sau oricãror alte litigii cu caracter privat în care Organizaţia este parte;
b) litigiilor în care este implicat unul dintre funcţionarii sau experţii Organizaţiei, cãrora li se aplicã partea a IV-a din prezentul acord, care beneficiazã de imunitate în virtutea funcţiilor lor, în mãsura în care aceastã imunitate nu a fost retrasã prin aplicarea art. 22.

PARTEA a VI-a
Acorduri suplimentare

ART. 25
Consiliul, acţionând în numele Organizaţiei, poate încheia cu unul sau mai multe state membre acorduri suplimentare, pentru a modifica dispoziţiile prezentului acord în ceea ce priveşte acest stat sau aceste state.

PARTEA a VII-a
Dispoziţii finale

ART. 26
1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare statelor membre ale Organizaţiei şi va fi supus ratificãrii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va informa toate statele semnatare asupra acestei depuneri.
2. De îndatã ce şase state semnatare vor depune instrumentele de ratificare, prezentul acord va intra în vigoare pentru aceste state. El va intra în vigoare pentru fiecare alt stat semnatar la data depunerii instrumentului sãu de ratificare.
ART. 27
Prezentul acord va putea fi denunţat de orice parte contractantã printr-o notificare scrisã de denunţare adresatã Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa toate statele semnatare cu privire la aceastã notificare. Denunţarea va produce efecte dupã un an de la primirea notificãrii de cãtre Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Drept care, plenipotenţiarii subsemnaţi, fiind autorizaţi în cuvenitã formã, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Ottawa la 20 septembrie 1951, în limbile francezã şi englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite o copie certificatã tuturor statelor semnatare.

NOTĂ:
Ca urmare a reorganizãrii structurii Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, prin Decizia adoptatã la data de 4 aprilie 1952 s-a convenit ca, începând cu aceastã datã, atribuţiile care revin preşedintelui Consiliului supleanţilor, potrivit Acordului privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951, sã fie exercitate de secretarul general al NATO, de înlocuitorul acestuia sau de orice altã persoanã desemnatã de Consiliul Atlanticului de Nord.

____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016