Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 14 decembrie 1999  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei, reprezentat de Agentia Elvetiana de Dezvoltare si Cooperare, privind acordarea unui sprijin bugetar de maximum 4 milioane franci elvetieni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 14 decembrie 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei, reprezentat de Agentia Elvetiana de Dezvoltare si Cooperare, privind acordarea unui sprijin bugetar de maximum 4 milioane franci elvetieni

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 decembrie 1999
În vederea sprijinirii Guvernului României pentru a face fata impactului negativ provocat de rãzboiul din Kosovo asupra dezvoltãrii economice şi sociale în general, Guvernul Elvetiei va oferi un ajutor nerambursabil de maximum 4 milioane franci elvetieni, sub forma unui sprijin bugetar.
Cele doua pãrţi au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Aria de acoperire a sprijinului bugetar
(1) Sprijinul bugetar va fi folosit pentru a acoperi cheltuielile publice în cadrul anului fiscal curent şi urmãtor (1999 şi trimestrul I 2000) în scopul diminuãrii arieratelor locale grave la plata cheltuielilor locale cu energia termica.
(2) O suma de pana la 4 milioane franci elvetieni va suplimenta parţial veniturile bugetelor locale, fiind destinatã acoperirii a doua categorii de cheltuieli cu energia termica în oraşele selectate, dupã cum urmeazã:
a) contribuţia de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre preţul local mai mare al Gcal şi preţul naţional de referinta (facturat cãtre consumatori);
b) contribuţia de solidaritate pentru sprijinirea familiilor cu venituri relativ reduse, ale cãror locuinţe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice.
(3) Lista nominalã cuprinzând oraşele riverane Dunãrii, selectate, este prezentatã în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul acord.
(4) Defalcarea sprijinului bugetar elvetian pe localitãţi şi pe tipuri de cheltuieli este specificatã în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul acord.
ART. 2
Autoritãţi competente
(1) Autoritãţile competente pentru implementarea activitãţilor, în conformitate cu acest acord, sunt:
a) partea elvetiana, reprezentatã prin Agenţia pentru Dezvoltare şi Cooperare (S.D.C.) a Ministerului Federal al Afacerilor Externe;
b) partea romana, reprezentatã prin Ministerul Finanţelor în calitate de ordonator principal de credite al statului roman, care deleagã autoritatea şi responsabilitatea privind derularea, utilizarea corespunzãtoare şi raportarea utilizãrii fondurilor nerambursabile Secretariatului General al Guvernului României; acesta din urma va pune la dispoziţie sumele necesare potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale art. 4 din prezentul acord, conform cererilor înaintate şi verificate de Departamentul pentru Administraţie Publica Localã.
ART. 3
Selecţia beneficiarilor
(1) Ambele pãrţi au convenit asupra urmãtoarelor criterii de selecţie:
a) tipul combustibilului folosit şi eficienta sistemului de termoficare;
b) nivelul constrangerilor cãrora bugetul local trebuie sa le facã fata;
c) proporţia de gospodãrii sarace;
d) nivelul consecinţelor negative cauzate de conflictul din Kosovo.
(2) Ambele pãrţi au convenit asupra unei liste nominale cuprinzând oraşele care vor beneficia de sprijinul bugetar elvetian (denumite în continuare autoritãţi publice locale), menţionate în anexa nr. 1.
(3) Departamentul pentru Administraţie Publica Localã va informa, prin prefectul respectivului judeţ, fiecare autoritate publica localã selectata cu privire la drepturile şi responsabilitãţile ei în ceea ce priveşte raportarea corecta a sumelor necesare şi utilizarea fondurilor primite. În acest scop instrumentele juridice normale vor avea caracter de obligativitate pentru autoritãţile publice locale.
ART. 4
Procedura de plata
(1) Banca Nationala a Elvetiei (Swiss Naţional Bank) va transfera intreaga suma a sprijinului bugetar elvetian în contul Bãncii Naţionale a României, deschis la Swiss Naţional Bank în Elvetia, de îndatã ce prezentul acord va intra în vigoare.
(2) Echivalentul în lei al sumei în valuta reprezentând sprijinul bugetar elvetian se va transfera de cãtre Banca Nationala a României (B.N.R.) în doua transe în contul nr. 5078 "Disponibil din ajutoare externe nerambursabile" al Secretariatului General al Guvernului, deschis la Trezoreria municipiului Bucureşti, la cursul valutar valabil în ziua în care se face alimentarea contului de la Banca Nationala a Elvetiei şi cu aceeaşi data de valuta.
(3) Fiecare autoritate publica localã selectata va face cerere cãtre Departamentul pentru Administraţie Publica Localã, pentru a primi prima transa necesarã în vederea acoperirii nivelului definit al necesitãţilor sale pentru primele 3 luni (noiembrie 1999 - ianuarie 2000).
(4) Departamentul pentru Administraţie Publica Localã va verifica cererea şi va solicita Secretariatului General al Guvernului sa efectueze transferul sumei respective în respectivul cont special al autoritãţii publice locale corespunzãtor capitolului "Venituri cu destinaţie specialã" din bugetul local.
(5) În vederea primirii celei de-a doua transe pentru acoperirea sumelor stabilite pentru lunile februarie şi martie 2000 fiecare autoritate publica localã va anexa la solicitarea transmisã Departamentului pentru Administraţie Publica Localã un raport pentru primele doua luni ale programului.
(6) Secretariatul General al Guvernului va obţine aprobarea Unitãţii de monitorizare, potrivit art. 5, pentru fiecare raport şi cerere individualã şi va vira sumele în contul local corespunzãtor capitolului "Venituri cu destinaţie specialã" din bugetul local.
ART. 5
Monitorizarea
(1) Atât procedura de plata, cat şi utilizarea sprijinului bugetar elvetian vor fi monitorizate de Unitatea de monitorizare stabilitã şi prezidata de Departamentul pentru Administraţie Publica Localã pentru a urmãri fluxurile şi utilizarea întregului sprijin bugetar extern potrivit prezentului acord, Ministerul Finanţelor fiind reprezentat în Unitatea de monitorizare.
(2) Partea elvetiana va desemna un reprezentant în cadrul Unitãţii de monitorizare pentru a monitoriza împreunã cu reprezentanţii Departamentului pentru Administraţie Publica Localã fluxurile şi utilizarea sprijinului bugetar elvetian. Reprezentantul partii elvetiene va avea drept de veto.
ART. 6
Raportari şi informare
(1) Departamentul pentru Administraţie Publica Localã va informa partea elvetiana despre utilizarea sprijinului bugetar elvetian:
a) prin rapoarte pe perioade de doua luni, elaborate de Unitatea de monitorizare, transmise nu mai târziu de doua sãptãmâni de la finele perioadei de raportat, adicã jumãtatea lunii ianuarie şi jumãtatea lunii martie 2000;
b) printr-un raport final, verificat intern, asupra utilizãrii sprijinului bugetar elvetian în bugetele 1999-2000 (primul trimestru), transmis cel târziu la sfârşitul lunii mai 2000.
(2) Aceste rapoarte vor fi transmise de partea romana partii elvetiene prin Biroul pentru cooperare din cadrul Ambasadei Elvetiei la Bucureşti. În situaţia în care partea elvetiana solicita un audit independent, costurile vor fi suportate de aceasta. Într-un astfel de caz partea romana va coopera în mod corespunzãtor şi va furniza toate informaţiile relevante şi documentele solicitate în mod rezonabil.
(3) Având în vedere caracterul comutativ al acestui acord, ambele pãrţi se vor informa reciproc, cu promptitudine, despre orice fenomen sau situaţie care ar putea afecta utilizarea sprijinului bugetar elvetian, în scopul remedierii acestora potrivit prezentului acord.
(4) Partea romana va organiza o campanie de informare publica în cadrul fiecãrei comunitãţi locale selectate, pentru a face cunoscute mãrimea şi scopul sprijinului bugetar elvetian acordat.
ART. 7
Clauza privitoare la anticoruptie
Pãrţile contractante impartasesc un interes comun în lupta impotriva coruptiei care pune în pericol o buna guvernare şi folosirea corespunzãtoare a resurselor necesare pentru dezvoltare şi, în plus, pune în pericol concurenta libera şi echitabila, bazatã pe preţuri şi calitate. Ele declara, în consecinta, intenţia lor de a-şi uni eforturile pentru a lupta impotriva coruptiei şi, în particular, de a declara orice oferta, dar, plata, remuneraţie sau beneficiu de orice tip, fãcute în orice condiţii, direct sau indirect, în vederea încheierii prezentului acord sau pe timpul executãrii acestuia, ca fiind acte ilegale sau practici de corupţie. Orice act de acest tip constituie temei suficient pentru a justifica anularea prezentului acord şi/sau a oricãror achiziţii ori contracte rezultate în urma acestuia sau pentru a lua orice alta mãsura corectoare prevãzutã în legea aplicabilã.
ART. 8
Clauze generale
(1) Respectul pentru principiile democraţiei şi drepturile umane fundamentale, asa cum reies din Carta noii Europe de la Paris, inspira politicile interne şi externe ale celor doua pãrţi şi constituie un element esenţial pentru aşezarea lor pe baze de egalitate cu privire la obiectivele prezentului acord.
(2) În cazul acordãrii unei noi subvenţii din bugetul de stat, autoritãţile publice locale, beneficiare ale sprijinului bugetar elvetian, se vor situa pe aceeaşi poziţie ca şi în situaţia în care nu ar fi primit aceasta finanţare.
ART. 9
Intrarea în vigoare, rezolvarea litigiilor, încetare
(1) Acest acord va intra în vigoare la data aprobãrii lui de cãtre Guvernul României. Raporturile juridice ale acestui acord vor inceta în momentul în care toate obligaţiile asumate au fost îndeplinite corespunzãtor de cãtre pãrţile semnatare.
(2) Dacã oricare dintre cele doua pãrţi considera de dorit amendarea acestui acord, ea poate solicita consultãri cu cealaltã parte. Orice amendament la acest acord va fi convenit în scris.
(3) Toate litigiile rezultând din implementarea acestui acord vor fi soluţionate pe cale amiabila, prin negocieri mutuale între autoritãţile competente sau pe canale diplomatice.
ART. 10
Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Dacã prevederile art. 8 alin. (1) nu sunt respectate, fiecare parte sau ambele pãrţi pot lua mãsurile legale. Înainte de a lua aceste mãsuri, în afarã de situaţiile speciale de urgenta, partea care ia mãsura va furniza celeilalte pãrţi toate informaţiile necesare pentru o examinare completa a situaţiei, în scopul gasirii unei soluţii. În selectarea mãsurilor trebuie acordatã prioritate acelora care afecteazã cel mai puţin funcţionarea acestui acord. Astfel de mãsuri trebuie imediat notificate celeilalte pãrţi.
(2) În scopul interpretãrii corecte şi aplicãrii practice a prezentului acord, pãrţile convin ca urgenta specialã, în sensul alin. (1) al prezentului articol, va fi consideratã numai dacã una dintre pãrţi comite o violare grava asupra oricãrui element esenţial sau obiectiv al acordului în sensul conferit de art. 8 alin. (1).
(3) Netinand seama de prevederile de mai sus, acest acord poate fi reziliat de oricare dintre pãrţi printr-o notificare scrisã în acest scop, transmisã celeilalte pãrţi cu o luna înainte. Orice sold neutilizat al sprijinului bugetar elvetian, existent la data încetãrii acordului, va fi înapoiat Guvernului Elvetiei, dacã pãrţile nu convin altfel.
Încheiat la Bucureşti la 14 decembrie 1999, în doua exemplare originale în limba engleza şi în doua exemplare originale în limba romana, fiecare dintre ele fiind obligatorii şi valide pentru pãrţile contractante.

Pentru Guvernul Elvetiei,
Jean-Claude Joseph,
ambasador

Pentru Guvernul României,
Vlad Rosca,
secretar de stat,
şeful Departamentului pentru
Administraţie Publica Localã

Decebal Traian Remes,
ministrul finanţelor

Radu Stroe,
secretarul general al Guvernului

Anexa nr. 1: Lista cuprinzând oraşele selectate.
Anexa nr. 2: Defalcarea sprijinului bugetar elvetian pe localitãţi şi pe tipuri de cheltuieli.ANEXA 1

LISTA
cuprinzând oraşele selectate

────────────────────────────────────────────────
Judeţul Oraşul
────────────────────────────────────────────────
Caras-Severin 1. Resita
2. Caransebes
3. Baile Herculane
4. Bocsa
5. Oravita
6. Otelu Roşu
Brãila 7. Brãila
Galaţi 8. Galaţi
Olt 9. Corabia
Ialomita 10. Fetesti
Teleorman 11. Turnu Magurele
12. Zimnicea
Dolj 13. Bailesti
14. Calafat
Calarasi 15. Calarasi
16. Oltenita
17. Lehliu-Gara
Giurgiu 18. Giurgiu
Mehedinti 19. Drobeta-Turnu Severin
20. Orşova
Tulcea 21. Tulcea
22. Macin
23. Isaccea
────────────────────────────────────────────────

ANEXA 2

DEFALCAREA
sprijinului bugetar elvetian pe localitãţi
şi pe tipuri de cheltuieli

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sumele acordate pentru
Judeţul Oraşul acoperirea diferenţei Sumele acordate
dintre preţul local pentru familiile
şi preţul naţional defavorizate
de referinta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Milioane CHF Milioane CHF
lei lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Caras-Severin 1. Resita - - 632,48 54.998
2. Caransebes 453,00 39.374 2.016,00 175.304
3. Baile
Herculane 951,00 82.706 985,50 85.696
4. Bocsa 114,00 9.878 1.371,42 119.254
5. Oravita 134,00 11.687 271,80 23.635
6. Otelu Roşu - - 1.350,90 117.470
Brãila 7. Brãila - - 999,99 86.956
Galaţi 8. Galaţi - - 999,99 86.956
Olt 9. Corabia 1.048,00 91.146 1.356,75 117.978
Ialomita 10. Fetesti 474,00 41.183 2.286,00 198.783
Teleorman 11. Turnu Magurele - - 500,00 43.478
12. Zimnicea 1.151,00 100.105 222,75 19.370
Dolj 13. Bailesti 600,00 52.139 1.685,70 146.583
14. Calafat 212,00 18.474 25,47 2.215
Calarasi 15. Calarasi 2.051,00 178.365 1.724,85 149.987
16. Oltenita 3.500,00 304.347 500,00 43.478
17. Lehliu-Gara 404,00 35.103 37,80 3.287
Giurgiu 18. Giurgiu 909,00 79.082 6.164,10 536.009
Mehedinti 19. Drobeta-
Turnu Severin - - 999,99 86.956
20. Orşova 2.564,00 222.920 2.309,40 200.817
Tulcea 21. Tulcea 3.000,00 260.869 1.000,02 86.958
22. Macin 389,00 33.850 406,62 35.358
23. Isaccea - - 198,36 17.249
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 17.954,00 1.561.227 28.045,89 2.438.773
────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1CHF = 11.500 lei

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016