Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 11 octombrie 2004  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Chile privind cooperarea in domeniul prevenirii si combaterii consumului ilegal si a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 11 octombrie 2004 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Chile privind cooperarea in domeniul prevenirii si combaterii consumului ilegal si a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 13 aprilie 2005

Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, denumite în continuare pãrţi contractante,
exprimând dorinţa lor de a dezvolta relaţii de prietenie şi de a întãri cooperarea mutualã,
în dorinţa de a contribui împreunã la implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, adoptatã la 20 decembrie 1988 la Viena, denumitã în continuare Convenţia din 1988,
conştiente de faptul cã activitãţi precum consumul ilegal şi traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, acest concept incluzând toate faptele penale prevãzute de art. 3 din Convenţia din 1988, afecteazã toate naţiunile şi constituie o ameninţare la adresa securitãţii, sãnãtãţii şi mediului înconjurãtor,
interesate de îmbunãtãţirea cooperãrii bilaterale pentru prevenirea şi combaterea consumului nelegal şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, prin coordonarea politicilor şi dezvoltarea de programe, care sã includã mãsuri destinate înlãturãrii cauzelor problemei, pe baza unei analize complete şi echilibrate,
recunoscând eforturile şi angajamentele pãrţilor contractante în vederea abordãrii problemei mondiale a drogurilor şi, în special, a prevenirii şi controlului consumului ilegal, folosirii şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope,
convinse de necesitatea stabilirii şi îmbunãtãţirii mecanismelor adecvate de cooperare în plan bi- şi multilateral, potrivit principiilor dreptului internaţional, dar, în mod deosebit, de rãspunderea ce le revine în acest sens, precum şi participarea pãrţilor contractante la activitãţi pe aceste teme, în plan internaţional,
luând în considerare faptul cã activitatea de cooperare, în baza prezentului acord, va consolida eforturile pãrţilor contractante în scopul îndeplinirii obligaţiilor lor internaţionale în conformitate cu Convenţia din 1988, cu Programul mondial de acţiune al Naţiunilor Unite, aprobat de Adunarea generalã în 1990, cu rezoluţiile adoptate în iunie 1998 de cãtre Adunarea generalã extraordinarã a Naţiunilor Unite,
conduse de dorinţa de a asigura într-un mod eficient coordonarea, în ceea ce priveşte analiza şi controlul traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precursori şi substanţe chimice esenţiale, folosite la fabricarea stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope,
respectând principiile egalitãţii, reciprocitãţii şi avantajului reciproc,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile contractante vor coopera, în conformitate cu legislaţiile interne ale statelor lor şi cu instrumentele juridice internaţionale la care statele pãrţilor contractante sunt parte, în lupta împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope şi a altor forme de delincvenţã, care se circumscriu problematicii prezentului acord.
ART. 2
În scopul de a preveni, a controla şi a sancţiona în mod adecvat activitãţi precum cultivarea, producerea, fabricarea ilegalã şi traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, folosirea de precursori şi substanţe chimice esenţiale pentru fabricarea ilegalã de stupefiante, precum şi utilizarea ulterioarã a produsului infracţiunilor enunţate, pãrţile contractante, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale:
1. vor colabora în vederea prevenirii, descoperirii şi cercetãrii infracţiunilor sãvârşite în legãturã cu traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;
2. vor schimba informaţii referitoare la persoanele care participã la acţiunile menţionate la alin. 1, ascunzãtorile folosite, mijloacele de transport şi formele modus operandi la care recurg persoanele în cauzã, locurile de origine, de destinaţie sau depozitare a stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope, ale precursorilor acestora şi substanţelor chimice esenţiale referitoare la ele, precum şi orice alte informaţii legate de acestea;
3. vor schimba informaţii în legãturã cu formele şi metodele utilizate pentru efectuarea traficului internaţional ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precursori şi substanţe chimice esenţiale, precum şi cu modalitãţile de sãvârşire a infracţiunii de spãlare a banilor;
4. vor schimba informaţii referitoare la rezultatul cercetãrilor judiciare şi criminalistice privind traficul ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope, precursori şi substanţe chimice esenţiale, precum şi la infracţiunea de spãlare a banilor;
5. vor adopta, potrivit legislaţiilor lor naţionale, mãsuri coordonate pentru a preveni fabricarea şi transportul ilicit al stupefiantelor şi substanţelor psihotrope, precum şi al precursorilor lor şi substanţelor chimice esenţiale.
ART. 3
Cooperarea dintre pãrţile contractante, potrivit prezentului acord, include, de asemenea:
1. schimbul de informaţii privind legislaţia aplicabilã în fiecare stat, referitoare la domeniul abordat prin prezentul acord;
2. schimbul de informaţii cu privire la rezultatul activitãţilor infracţionale la care se referã art. 1 şi asupra modalitãţilor în care se utilizeazã ulterior rezultatul acestora;
3. pregãtirea de specialişti în instituţiile specializate ale celeilalte pãrţi contractante în scopul îmbunãtãţirii cunoştinţelor în domeniu. Pãrţile contractante vor reglementa în mod oportun modalitãţile de desfãşurare a acestor vizite;
4. schimbul de experţi în vederea analizãrii problemelor concrete de interes comun;
5. schimbul de experienţã în domeniul comunicãrii, şi anume în ceea ce priveşte aspectele privind cooperarea cu mass-media;
6. schimbul de informaţii între autoritãţile competente desemnate ale pãrţilor contractante cu atribuţii în domeniul financiar, cu luarea mãsurilor necesare pentru ca informaţiile respective sã nu fie utilizate în alte scopuri decât cele prevãzute mai sus;
7. schimbul de informaţii privind experienţele reuşite în materie de prevenire şi combatere a consumului ilegal şi a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori.
ART. 4
1. În scopul realizãrii obiectivelor prezentului acord, pãrţile contractante desemneazã urmãtoarele autoritãţi competente care vor coopera direct în activitatea operativã:
- pentru partea românã:
a) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi structurile sale specializate;
b) Autoritatea Naţionalã de Control/Agenţia Naţionalã a Vãmilor;
c) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor;
- pentru partea chilianã:
a) Ministerul de Interne;
b) Consiliul Naţional pentru Controlul Stupefiantelor (CONACE);
c) Unitatea de Analizã Financiarã.
2. În scopul asigurãrii unei legãturi operaţionale, autoritãţile competente vor desemna o persoanã de contact, ale cãrei coordonate, respectiv nume, prenume, poziţie, telefon, fax, adresã, adresã de e-mail, vor fi comunicate de cãtre pãrţile contractante pe cale diplomaticã, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord. Autoritãţile competente îşi vor notifica fãrã întârziere orice modificare intervenitã în legãturã cu persoanele de contact sau cu autoritãţile competente.
3. Pentru punerea în practicã a dispoziţiilor art. 1 şi 2, autoritãţile competente ale pãrţilor contractante, potrivit competenţelor legale, pot încheia protocoale, cu respectarea legislaţiilor lor naţionale.
4. Prin protocoalele menţionate la alin. 3 autoritãţile competente vor stabili proceduri de lucru, programe specifice de lucru, criterii şi modalitãţi de monitorizare, condiţii de naturã financiarã şi orice alte detalii necesare punerii în practicã a activitãţilor convenite.
ART. 5
1. La cererea autoritãţii competente a uneia dintre pãrţile contractante, autoritatea competentã a celeilalte pãrţi contractante va furniza în cel mai scurt timp posibil informaţii legate de scopul prezentului acord.
2. Procesarea cererii menţionate la alin. 1 se va face fãrã întârziere, în conformitate cu legislaţia internã a statului pãrţii contractante solicitate.
3. Fiecare autoritate competentã a pãrţilor contractante poate refuza o cerere de cooperare sau informaţii dacã se considerã cã rãspunzând unei astfel de cereri poate fi ameninţatã suveranitatea sau siguranţa statului sãu ori rezolvarea acesteia poate fi în contradicţie cu legislaţia naţionalã sau cu angajamentele ce decurg din acordurile internaţionale la care statul sãu este parte. În asemenea cazuri refuzul cererii va trebui notificat fãrã întârziere celeilalte pãrţi contractante şi vor trebui indicate motivele în cazul refuzului.
ART. 6
1. Cererea de informaţii şi informaţiile primite în baza prezentului acord, incluzând şi date personale, vor avea caracter confidenţial, exceptând cazul în care partea contractantã care furnizeazã informaţia va indica altceva; informaţiile vor fi transmise şi folosite numai de cãtre autoritãţile competente menţionate în prezentul acord doar în scopul pentru care au fost solicitate şi nu vor putea fi comunicate sau transferate unui terţ decât cu excepţia cazului în care existã acordul scris al autoritãţii competente a pãrţii contractante furnizoare. Fiecare parte contractantã va proteja asemenea informaţii potrivit legislaţiei naţionale în domeniul datelor clasificate împotriva accesului neautorizat, dezvãluirii, alterãrii şi distrugerii acestora. Gradul de securitate stabilit de autoritatea competentã care transmite informaţia nu poate fi schimbat.
2. Fãrã a contraveni prevederii menţionate la alin. 1 şi în scopul protecţiei datelor personale, denumite în acest articol date, care sunt schimbate reciproc în baza prezentului acord, pãrţile contractante, prin intermediul autoritãţilor lor competente, se angajeazã sã respecte, în conformitate cu legislaţia naţionalã respectivã, urmãtoarele reguli:
a) partea contractantã care le primeşte poate utiliza datele numai pentru scopul şi în condiţiile stabilite de partea contractantã care le furnizeazã;
b) la cererea pãrţii contractante care furnizeazã datele, partea contractantã care le primeşte va da informaţii cu privire la modul de utilizare a datelor respective şi la rezultatele astfel obţinute;
c) datele pot fi comunicate numai organismelor competente în combaterea criminalitãţii. Datele nu pot fi transmise altor organisme decât cu acordul scris al pãrţii contractante care le furnizeazã;
d) partea contractantã care furnizeazã datele are obligaţia de a se asigura cã acestea sunt corecte şi de a stabili dacã transmiterea lor este legalã, necesarã şi corespunzãtoare scopului. Dacã, ulterior, se constatã cã au fost transmise date incorecte sau care nu ar fi trebuit transmise, partea contractantã care le-a primit trebuie notificatã imediat. Partea contractantã care a primit datele va corecta imediat greşelile sau, în cazul în care datele nu ar fi trebuit transmise, le va distruge;
e) o persoanã ale cãrei date urmeazã sã fie transmise sau au fost transmise poate, la cererea sa, sã obţinã informaţii despre datele transmise şi despre scopul utilizãrii lor, dacã legislaţia naţionalã a pãrţii contractante solicitate permite acest lucru;
f) datele transmise în baza prezentului acord trebuie distruse dupã ce nu mai sunt necesare. În cazul încetãrii valabilitãţii prezentului acord, toate datele primite în baza lui trebuie distruse cel mai târziu pânã la data la care înceteazã valabilitatea sa;
g) ambele pãrţi contractante au obligaţia de a ţine evidenţa transmiterii, primirii şi distrugerii datelor;
h) ambele pãrţi contractante au obligaţia de a proteja efectiv datele împotriva accesului, alterãrii sau dezvãluirii lor neautorizate.
ART. 7
În aplicarea prezentului acord, autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor comunica în limba naţionalã a statului fiecãreia dintre pãrţile contractante, însoţind documentele de o copie în limba englezã, dacã acest lucru va fi posibil.
ART. 8
Cheltuielile ce decurg din cooperarea potrivit prezentului acord vor fi suportate de fiecare parte contractantã pentru acţiunile desfãşurate pe teritoriul statului sãu, în timp ce cheltuielile de transport internaţional vor fi suportate de cãtre fiecare parte contractantã care trimite delegaţia.
ART. 9
Autoritãţile competente ale fiecãreia dintre pãrţile contractante vor organiza întâlniri, alternativ, pe teritoriile statelor pãrţilor contractante, ori de câte ori considerã necesarã realizarea unei analize asupra stadiului cooperãrii stabilite prin prezentul acord.
ART. 10
Prezentul acord nu contravine angajamentelor asumate de cãtre pãrţile contractante, ce decurg din alte instrumente juridice internaţionale la care fie România, fie Republica Chile este parte.
ART. 11
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţioneazã prin negocieri, pe cale diplomaticã.
ART. 12
1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadã nedeterminatã şi intrã în vigoare în a 30-a (a treizecea) zi de la data primirii ultimei notificãri transmise în scris, pe cale diplomaticã, prin care pãrţile contractante îşi comunicã reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.
2. Fiecare parte contractantã poate suspenda aplicarea prezentului acord din motive legate de protecţia siguranţei statului, ordinii publice sau sãnãtãţii publice, printr-o notificare scrisã înaintatã celeilalte pãrţi contractante. Suspendarea va produce efecte la 1 (o) lunã de la data indicatã în notificare. Încetarea suspendãrii va fi notificatã şi va produce efecte potrivit aceleiaşi proceduri.
3. Pãrţile contractante vor conveni asupra posibilitãţii de a se aduce modificãri sau completãri la prezentul acord, care vor intra în vigoare conform procedurii prevãzute la alin. 1.
4. Oricare dintre pãrţile contractante poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisã, pe cale diplomaticã, transmisã celeilalte pãrţi contractante. Denunţarea devine efectivã în termen de 3 (trei) luni de la data primirii unei astfel de notificãri.
Semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, spaniolã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Marian Florian Sãniuţã

Pentru Guvernul Republicii Chile,
Cristian Barros

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016