Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE SPRIJIN GUVERNAMENTAL din 21 septembrie 2004  dintre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Finantelor Publice si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE SPRIJIN GUVERNAMENTAL din 21 septembrie 2004 dintre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Finantelor Publice si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 29 aprilie 2005

Prezentul acord de sprijin guvernamental, denumit în continuare acord de sprijin guvernamental sau acord, este încheiat în data de 21 septembrie 2004 între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România, minister şi entitate juridicã care este organizatã şi funcţioneazã în conformitate cu legile din România, denumit în continuare Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor Publice din România, minister şi entitate juridicã care este organizatã şi funcţioneazã în conformitate cu legile din România, denumit în continuare Ministerul Finanţelor (Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor fiind denumite împreunã ministere şi separat fiecare fiind denumit Minister), şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, denumitã în continuare Banca.
Având în vedere cã:
A. Printr-un acord de împrumut (denumit în continuare Acordul de împrumut) datat 21 septembrie 2004, încheiat între Bancã şi Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa (denumitã în continuare Compania), Banca a acceptat sã acorde Companiei un împrumut (denumit în continuare împrumut) în valoare de şaisprezece milioane euro (16.000.000 EURO), în termenii şi în condiţiile prevãzute în Acordul de împrumut.
B. În conformitate cu secţiunea 5.01(b) a Acordului de împrumut, semnarea prezentului acord de sprijin guvernamental de cãtre Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor reprezintã o condiţie pentru efectuarea tragerilor din împrumut.
C. Statul român este singurul deţinãtor al întregului capital social subscris al Companiei şi îşi exercitã drepturile şi obligaţiile în calitate de acţionar prin Ministerul Transporturilor.
D. Ministerul Transporturilor stabileşte politica în domeniul porturilor maritime şi fluviale din România.
E. Ministerul Finanţelor este administratorul bugetului României şi asigurã finanţarea Companiei prin Ministerul Transporturilor.
F. România, prin Ministerul Transporturilor şi/sau Ministerul Finanţelor, a încheiat acordurile de stat existente în beneficiul Companiei.
G. Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor, luând în considerare faptul cã Banca încheie Acordul de împrumut şi convine prin acesta sã acorde sumele, au convenit sã încheie prezentul acord de sprijin guvernamental.
Prin urmare, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor convin urmãtoarele:

ART. I
Interpretare

SECTIUNEA 1.01.
Definiţii

a) Oriunde sunt utilizaţi în prezentul acord de sprijin guvernamental, când contextul nu impune altfel sau nu sunt altfel definiţi în prezentul acord, termenii definiţi în Acordul de împrumut au acelaşi înţeles şi în prezentul acord. Ministerelor le-a fost transmisã şi confirmã prin prezenta primirea câte unei copii a Acordului de împrumut.
b) Oriunde sunt utilizaţi în prezentul acord, când contextul nu impune altfel, urmãtorii termeni au urmãtoarele înţelesuri:
- consiliu de administraţie înseamnã consiliul directorilor Companiei, a cãrui componenţã actualã este stabilitã în secţiunea 2.02 (d) a Acordului de împrumut;
- împrumuturi de stat existente înseamnã, colectiv: (i) Contractul de finanţare încheiat între România, Regia Autonomã "Administraţia Portului Constanţa" (entitatea predecesoare a Companiei) şi Banca Europeanã pentru Investiţii în data de 18 decembrie 1995 cu privire la reabilitarea Portului Constanţa; şi (ii) Acordul de împrumut încheiat între Fondul pentru Cooperare Economicã Japonia (în prezent Banca Japonezã pentru Cooperare Internaţionalã) şi România din data de 27 februarie 1998 cu privire la dezvoltarea Portului Constanţa Sud;
- personal executiv principal înseamnã angajaţii pe poziţii superioare ai Companiei, menţionaţi în secţiunea 2.02 (d) (2) din Acordul de împrumut, sau alţi angajaţi pe poziţii superioare ai Companiei, care pot fi numiţi periodic sã înlocuiascã persoanele menţionate în secţiunea 2.02 (d) (2) din Acordul de împrumut;
- garanţii înseamnã garanţiile constituite sau cele convenite a se constitui în conformitate cu documentele de garantare, pentru garantarea tuturor sumelor datorate Bãncii în conformitate cu acordurile de finanţare;
- Statut are înţelesul atribuit în secţiunea 2.03 b) din prezentul acord.

SECTIUNEA 1.02.
Interpretare

a) În prezentul acord de sprijin guvernamental, când contextul nu impune altfel, cuvintele care indicã singularul includ şi pluralul şi invers, cuvintele care indicã persoane includ şi corporaţiile, parteneriatele sau alte entitãţi juridice, iar referirile la o persoanã includ şi succesorii şi cesionarii desemnaţi ai acesteia.
b) În prezentul acord de sprijin guvernamental, o referire la un anumit articol sau la o anumitã secţiune va fi interpretatã ca referire la respectivul articol sau la respectiva secţiune din prezentul acord de sprijin guvernamental.
c) În prezentul acord de sprijin guvernamental, o referire la un acord va fi interpretatã ca referire la respectivul acord, care poate fi amendat, modificat, suplimentat, înlocuit sau cesionat periodic.
d) În prezentul acord de sprijin guvernamental, titlurile şi tabla de materii sunt incluse doar pentru referinţe şi nu vor influenţa interpretarea prezentului acord de sprijin guvernamental.
ART. II
Obligaţii asumate de ministere
Luând în considerare faptul cã Banca încheie Acordul de împrumut, Ministerul Transporturilor, în calitate de minister responsabil cu politica şi reglementarea activitãţii în porturile maritime şi fluviale din România şi în calitate de împuternicit al singurului acţionar al Companiei, şi Ministerul Finanţelor, în calitate de minister responsabil cu asigurarea finanţãrii Companiei, îşi asumã solidar sau separat, dupã cum este cazul, urmãtoarele obligaţii faţã de Bancã:

SECTIUNEA 2.01.
Asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din împrumuturile de stat existente

Ministerele convin sã îşi asume întreaga responsabilitate pentru rambursarea ratelor împrumuturilor, a tuturor dobânzilor, taxelor, comisioanelor şi a altor sume datorate în cadrul împrumuturilor de stat existente, ca urmare şi în conformitate cu prevederile oricãrei legi, ordonanţe a Guvernului, reglementãri sau ale altui act normativ stabilind astfel de obligaţii în sarcina ministerelor, şi nu pretind, nu solicitã sau nu impun cu privire la aceste împrumuturi nici o sumã asupra Companiei.

SECTIUNEA 2.02.
Restricţii cu privire la declararea plãţilor de dividende

a) Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant al singurului acţionar al Companiei, va autoriza Compania sã reţinã acea parte din profiturile sale nete înregistrate la sfârşitul fiercãrui an financiar, pe care Compania o poate considera necesarã în vederea contribuirii la planul de finanţare a Proiectului, prevãzut în secţiunea 2.01 (c) din Acordul de împrumut, şi nu va autoriza declararea nici unui dividend de o valoare care ar putea împiedica Compania sã contribuie în acest mod la Proiect, în fiecare caz acţionând în conformitate cu prevederile <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 (privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome), aşa cum poate fi acesta amendat, modificat sau înlocuit periodic prin orice alt act normativ ulterior.
b) Atât timp cât vor exista sume restante cu privire la Acordul de împrumut, ministerele vor determina şi vor permite Companiei sã reţinã acea parte din profiturile sale nete înregistrate la sfârşitul fiecãrui an financiar, care poate fi necesarã pentru a-i permite Companiei sã se încadreze în indicii de blocare a dividendelor prevãzuţi în secţiunea 7.01 din Acordul de împrumut.
c) Fãrã a contraveni prevederilor secţiunii 2.02 a) şi ale secţiunii 2.02 b) de mai sus, ministerele vor avea permisiunea de a autoriza Compania sã distribuie dividende cãtre angajaţi în conformitate şi în limitele stabilite de <>Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
d) Ministerele vor depune toate eforturile pentru ca statul român sã adopte toate mãsurile necesare, prin amendamente legislative, ordonanţe ale Guvernului, ordine de derogare, sau alte mãsuri corespunzãtoare, pentru a permite Companiei sã declare şi sã plãteascã dividende numai în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni şi ale secţiunii 7.01 din Acordul de împrumut.

SECTIUNEA 2.03.
Adoptarea mãsurilor de guvernare corporatistã

a) Ministerul Transporturilor se va asigura cã Compania adoptã şi menţine pe toatã perioada derulãrii Acordului de împrumut standarde de guvernare corporatistã care respectã practicile internaţionale.
b) În special, Ministerul Transporturilor va determina Compania sã respecte în permanenţã regulile de guvernare corporatistã prevãzute în Statutul (denumit în continuare Statut) anexat la <>Hotãrârea Guvernului nr. 464/2003 (care modificã <>Hotãrârea Guvernului nr. 517/1998 ) şi sã adopte orice alte mãsuri corporatiste suplimentare care pot fi necesare, pentru a se asigura cã:
1. structura generalã a consiliului de administraţie reflectã în permanenţã vasta diversitate de experienţã şi expertizã profesionalã impusã de prevederile art. 20 alin. (1) din Statut;
2. nici un membru al consiliului de administraţie nu se aflã în vreun conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (14) din Statut;
3. nici un membru al consiliului de administraţie nu este numit pentru mai mult de douã termene succesive;
4. consiliul de administraţie este în mod exclusiv responsabil de numirea directorilor executivi ai Companiei, în conformitate cu art. 21 alin. (1) şi (2) din Statut;
5. consiliul de administraţie, în procesul de aprobare a oricãrei acţiuni ce influenţeazã Compania, ia în considerare şi urmãreşte interesele Companiei, dupã cum impun prevederile art. 20 alin. (19) din Statut;
6. reprezentanţilor Bãncii li se permite sã participe la şedinţele consiliului de administraţie în calitate de observatori atunci când: a) agenda şedinţei include probleme care, în opinia Bãncii, ar putea influenţa capacitatea Companiei de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Acordul de împrumut; sau b) evenimente sau circumstanţe anterioare acelei şedinţe ar putea, în opinia Bãncii, sã fi influenţat capacitatea Companiei de a asigura implementarea Acordului de împrumut şi dacã participarea la şedinţe este solicitatã de cãtre Bancã, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6) din Statut;
7. personalul executiv principal este numit şi opereazã în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Statut; şi
8. în cazul în care ministerele sau Banca sesizeazã o comportare defectuoasã voitã a vreunuia dintre directorii executivi ai Companiei sau în cazurile în care deciziile de naturã comercialã au fost sau sunt luate de cãtre directorii executivi în detrimentul Companiei, oricare dintre directorii executivi sunt avertizaţi, înlocuiţi sau propuşi pentru înlocuire într-o manierã reciproc satisfãcãtoare pentru Bancã şi ministere.

SECTIUNEA 2.04.
Menţinerea formei corporatiste şi a autonomiei manageriale

a) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor vor întreprinde toate acţiunile şi vor adopta toate mãsurile necesare pentru: (i) a menţine existenţa juridicã a Companiei în forma sa actualã şi (ii) a permite Companiei sã îşi desfãşoare activitatea şi sã obţinţã, sã menţinã şi sã reînnoiascã toate drepturile, proprietãţile, prerogativele şi privilegiile, inclusiv contractul de concesiune, care sunt necesare pentru derularea activitãţii şi pentru implementarea Proiectului.
b) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor vor permite Companiei sã continue sã stabileascã tarife şi taxe pentru serviciile sale (inclusiv tarifele asupra mãrfurilor pe care Compania intenţioneazã sã le introducã în cursul anului financiar curent), fãrã nici o intervenţie din partea Guvernului decât cea prevãzutã în reglementãrile existente şi având în vedere doar considerente de afaceri.
c) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor vor permite Companiei sã trateze tarifele asupra mãrfurilor ca venituri din exploatare şi sã reţinã aceste venituri în conturile Companiei.
d) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor vor permite Bãncii sã revizuiascã, sã facã observaţii şi sã îşi exprime punctul de vedere "fãrã obiecţii" înainte de orice acţiune referitoare la: (i) aprobarea planului de afaceri; (ii) orice amendament sau modificare a Statutului; (iii) orice modificare sau amendament al contractului de concesiune; sau (iv) aprobarea oricãrei decizii care ar conduce la o modificare materialã a activitãţii sau a operaţiunilor Companiei; sau (v) orice fuziune, consolidare, expropriere sau reorganizare ori modificare în controlul Companiei.
e) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor vor încerca sã determine ca oricare dintre instituţiile publice din România ce deţin puteri de reglementare, administrative sau legislative asupra Companiei sã nu impunã nici o lege sau reglementare, sã nu întreprindã nici o acţiune şi sã nu aprobe nici o mãsurã care sã contravinã legilor şi reglementãrilor aplicabile în general activitãţii economice din România şi care ar limita sau ar constrânge capacitatea Companiei de a-şi desfãşura operaţiunile în conformitate cu practici comerciale judicioase, inclusiv prin restricţionarea libertãţii Companiei de a opera în cadrul oricãrui segment al pieţei.
f) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor nu vor întreprinde nici o acţiune care sã împiedice sau sã diminueze capacitatea Companiei de a implementa planul de afaceri.

SECTIUNEA 2.05.
Obligaţii privind reglementãrile

a) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor vor depune toate eforturile pentru a determina statul român sã adopte şi sã implementeze mãsuri legislative cu privire la reglementarea traficului maritim şi portuar, care sunt în conformitate cu acquisul comunitar.
b) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor vor depune toate eforturile pentru a determina statul român sã nu abroge sau sã nu amendeze nici o lege ori reglementare cu privire la desfãşurarea operaţiunilor de transport maritim şi fluvial în România, într-un mod care ar putea avea un impact material advers asupra capacitãţii Companiei de a-şi respecta obligaţiile asumate prin acordurile de finanţare sau documentele de garanţie.
c) Ministerul Transporturilor nu va întrerupe, prejudicia sau retrage - şi va depune eforturi pentru a determina statul român sã nu întrerupã, prejudicieze sau retrage - drepturi semnificative prevãzute în contractul de concesiune.

SECTIUNEA 2.06.
Mãsuri de sprijin financiar

Ministerele vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru a asigura cã resursele de capital ale Companiei, cuprinzând orice alocaţie bugetarã necesarã, precum şi resursele proprii ale Companiei, sunt utilizate eficient pentru a da posibilitate Companiei sã rãspundã cerinţelor de investiţii de capital prevãzute în planul de afaceri.

SECTIUNEA 2.07.
Menţinerea capacitãţii Companiei de a respecta Acordul de împrumut şi de a implementa Proiectul

a) Ministerele vor adopta şi vor depune toate eforturile pentru a determina statul român sã aprobe mãsuri corespunzãtoare pentru a se asigura cã Compania are capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin acordurile de finanţare şi documentele de garanţie.
b) Ministerul Transporturilor şi, dacã este cazul, Ministerul Finanţelor nu vor determina sau permite Companiei sã vândã, sã închirieze sau sã înstrãineze în alt mod vreunul dintre activele sale necesare pentru desfãşurarea activitãţii şi operaţiunilor sale sau a cãror înstrãinare poate prejudicia capacitatea Companiei de a-şi respecta obligaţiile asumate prin acordurile de finanţare.
c) Ministerul Finanţelor şi, dacã este cazul, Ministerul Transporturilor vor depune toate eforturile pentru a se asigura cã în permanenţã Companiei îi este permis sã remitã în acest scop fãrã întârziere valuta împrumutului în afara României.
d) Ministerele nu vor întreprinde nici o acţiune care ar împiedica sau ar diminua capacitatea Companiei de a implementa Proiectul sau de a-şi îndeplini vreuna dintre obligaţiile asumate prin acordurile de finanţare.
e) În cazul în care Banca îşi exercitã dreptul de a suspenda tragerile prevãzute în Acordul de împrumut sau de a accelera plãţile stipulate în acesta, ministerele vor susţine orice acţiune pe care Banca poate fi nevoitã sã o ia sau o poate considera necesarã pentru a-şi asigura şi a-şi exercita drepturile prevãzute de garanţii.
f) Ministerele nu vor întreprinde nici o acţiune discriminatorie şi vor face demersuri pentru ca statul român sã nu întreprindã nici o acţiune discriminatorie care ar putea avea efecte adverse asupra intereselor Bãncii în calitate de împrumutãtor al Companiei.
ART. III
Recunoaşteri

SECTIUNEA 3.01.
Recunoaşterea consecinţelor neîndeplinirii obligaţiilor

Atât Ministerul Transporturilor, cât şi Ministerul Finanţelor recunosc în mod expres cã orice neîndeplinire de cãtre Ministerul Transporturilor sau de cãtre Ministerul Finanţelor a obligaţiilor asumate prin prezentul acord sau orice declaraţie falsã fãcutã în acesta poate, la alegerea Bãncii, sã conducã la: (i) anularea tragerii şi, eventual, a împrumutului; şi/sau (ii) declararea unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau o notificare de platã anticipatã obligatorie conform Acordului de împrumut.

SECTIUNEA 3.02.
Recunoaşterea consecinţelor acţiunilor

Atât Ministerul Transporturilor, cât şi Ministerul Finanţelor recunosc în mod expres cã urmãtoarele acţiuni întreprinse de Minister sau de statul român pe perioada derulãrii Acordului de împrumut pot, la alegerea Bãncii, sã conducã la: (i) anularea tragerii şi, eventual, a împrumutului; şi/sau (ii) declararea unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau o notificare de platã anticipatã obligatorie conform Acordului de împrumut: orice acţiune întreprinsã care poate conduce la renaţionalizare, confiscare, condamnare, expropriere sau acţiuni similare cu privire la Companie sau la o parte substanţialã a activelor sale.

SECTIUNEA 3.03.
Recunoaşterea precondiţiilor

Ministerul recunoaşte în mod expres cã este informat cu privire la faptul cã urmãtoarele reprezintã condiţii inter alia ce precedã tragerile din împrumut:
a) Acordurile de finanţare. Banca va primi originalele semnate ale prezentului acord de sprijin guvernamental, iar acesta va intra în deplinã efectivitate în conformitate cu prevederile sale.
b) Taxele asupra mãrfurilor. Banca va fi primit dovezi privind introducerea şi implementarea cu succes de cãtre Companie a tarifelor asupra mãrfurilor pentru o perioadã de cel puţin 6 luni, într-o manierã şi la niveluri de preţ satisfãcãtoare pentru Bancã.
c) Ratificarea amendamentelor legislative şi a ordinelor de derogare. Banca va fi primit dovezi privind mãsurile adoptate de Guvernul României prin amendamente legislative, ordonanţe ale Guvernului, ordine de derogare sau alte mãsuri adecvate, pentru a permite Companiei sã declare şi sã plãteascã dividende în conformitate cu prevederile secţiunii 7.01 din Acordul de împrumut.
d) Avizele juridice. Banca va fi primit de la Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor, respectiv de la fiecare dintre departamentele juridice ale celor douã ministere, avize juridice redactate conform modelului prevãzut în anexa A la prezentul acord.
ART. IV
Declaraţii şi garanţii; obligaţii
Atât Ministerul Transporturilor, cât şi Ministerul Finanţelor declarã şi garanteazã prin prezenta Bãncii cã:
a) este o entitate juridicã care este organizatã corespunzãtor şi funcţioneazã în conformitate cu legile României;
b) cunoaşte şi este de acord pe deplin cu toate prevederile Acordului de împrumut şi cu faptul cã acordarea prezentului acord de sprijin guvernamental este în beneficiul sãu comercial;
c) are putere şi autoritate deplinã: (i) sã execute şi sã prezinte prezentul acord de sprijin guvernamental şi toate notificãrile, certificatele şi alte documente referitoare la aceastã tranzacţie; şi (ii) sã respecte prevederile şi sã îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin prezentul acord de sprijin guvernamental, cu condiţia sã fie convenit şi înţeles de cãtre pãrţile semnatare ale prezentului acord cã trebuie adoptate de cãtre anumite subdiviziuni sau instituţii publice din România anumite mãsuri (sub formã de ordonanţe ale Guvernului, ordine de derogare, modificãri legislative şi alte acţiuni similare) care sã permitã intrarea în vigoare sau îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord;
d) a întreprins toate acţiunile necesare pentru a autoriza executarea şi semnarea prezentului acord de sprijin guvernamental, iar acest acord reprezintã angajamentele legale, valide şi obligatorii ale Ministerului, executabile în conformitate cu termenii sãi;
e) încheierea şi executarea de cãtre Minister a prezentului acord de sprijin guvernamental nu încalcã şi nu vor încãlca sub nici un aspect: (i) nici o lege sau reglementare a nici unei autoritãţi sau organism oficial ori guvernamental; sau (ii) documentele constituţionale ale Ministerului; sau (iii) orice acord, contract ori altã obligaţie la care Ministerul sau altã entitate controlatã de Minister este parte ori care este executabilã asupra Ministerului sau oricãrei entitãţi controlate de Minister sau oricãror active ale sale, cu condiţia ca pãrţile semnatare ale prezentului acord sã convinã şi sã înţeleagã cã trebuie adoptate de cãtre anumite subdiviziuni sau instituţii publice din România anumite mãsuri (sub formã de ordonanţe ale Guvernului, ordine de derogare, modificãri legislative şi alte acţiuni similare) care sã permitã intrarea în vigoare sau îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord;
f) au fost obţinute şi sunt în vigoare toate licenţele, aprobãrile şi autorizaţiile necesare cu privire la intrarea în vigoare, îndeplinirea, validitatea şi aplicabilitatea prezentului acord de sprijin guvernamental şi a tranzacţiilor prevãzute de acesta; şi
g) nu este necesar pentru legalitatea, validitatea, aplicabilitatea sau acceptabilitatea prezentului acord de sprijin guvernamental ca acest acord sau alt document referitor la acesta sã fie înregistrat, depus sau înscris la o instanţã ori autoritate într-o jurisdicţie importantã şi nu trebuie plãtit nici un timbru, nici o înregistrare sau alte taxe similare pentru sau privind prezentul acord de sprijin guvernamental.
ART. V
Diverse

SECTIUNEA 5.01.
Notificãri

Orice notificare, cerere sau altã informare ce va fi întocmitã sau transmisã Bãncii ori Ministerului cu privire la prezentul acord de sprijin guvernamental se va face în scris. Aceastã notificare, cerere sau corespondenţã va fi consideratã transmisã ori întocmitã corespunzãtor în momentul în care este înmânatã direct, trimisã par avion, prin fax ori telex pãrţii cãreia trebuie transmisã sau este permis a fi întocmitã ori transmisã pãrţii la adresa menţionatã mai jos sau la o altã adresã pe care partea respectivã o desemneazã prin anunţarea pãrţii care expediazã sau întocmeşte aceastã notificare, cerere sau informare.

Pentru ministere:
- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
În atenţia: Director general
Direcţia generalã de relaţii financiare externe
Fax: +40 21 222 20 70

- Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti
În atenţia: Director general
Direcţia generalã a finanţelor publice externe
Fax: +40 21 312 67 92

Pentru Bancã:

Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Marea Britanie
În atenţia: Departamentul administrare operaţii
Rãspuns: EBRD L G

SECTIUNEA 5.02.
Limba englezã

Toate documentele ce vor fi transmise sau toate informãrile ce vor fi fãcute în cadrul prezentului acord se vor întocmi în limba englezã sau, în cazul întocmirii în altã limbã, acestea vor fi însoţite de o traducere în limba englezã fãcutã de un traducãtor acceptat de Bancã, traducere care va reprezenta versiunea ce prevaleazã între fiecare Minister şi Bancã.

SECTIUNEA 5.03.
Legea aplicabilã

Prezentul acord va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legile engleze.

SECTIUNEA 5.04.
Soluţionarea litigiilor

Toate litigiile apãrute între pãrţile semnatare ale prezentului acord vor fi soluţionate în mod amiabil; dacã totuşi pãrţile nu reuşesc sã soluţioneze aceste dispute în mod amiabil în termen de 30 de zile, acestea vor fi rezolvate prin arbitraj în conformitate cu Regulile de arbitraj UNCITRAL în vigoare în prezent. Va exista un arbitru, iar autoritatea desemnatã va fi Curtea de Arbitraj Internaţional de la Londra. Locul arbitrajului va fi Londra, Marea Britanie, iar limba folositã pe parcursul procedurilor de arbitraj va fi limba englezã, cu traducere simultanã în limba românã.

SECTIUNEA 5.05.
Privilegii şi imunitãţi ale Bãncii

Nici o prevedere din prezentul acord de sprijin guvernamental nu va fi interpretatã ca o renunţare sau modificare a imunitãţilor, privilegiilor ori exonerãrilor Bãncii acordate în baza Acordului de înfiinţare a Bãncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a convenţiilor internaţionale sau a altor legi aplicabile.

SECTIUNEA 5.06.
Renunţarea la imunitatea de stat

Atât Ministerul Transporturilor, cât şi Ministerul Finanţelor declarã şi garanteazã cã prezentul acord de sprijin guvernamental şi asumarea de cãtre ministere a obligaţiilor pe care le prevede sunt mai mult de naturã comercialã decât acte publice sau guvernamentale şi cã aceste ministere nu sunt îndreptãţite sã solicite imunitate faţã de acţiunile de naturã judiciarã cu privire la ministere ori la activele lor în temeiul suveranitãţii sau altfel, în baza unei legi ori într-o jurisdicţie în care ar putea fi înaintatã o acţiune pentru respectarea obligaţiilor asumate prin sau referitoare la prezentul acord de sprijin guvernamental. În mãsura în care fie Ministerul Transporturilor, fie Ministerul Finanţelor sau oricare dintre activele lor deţine sau poate obţine dreptul de imunitate din compensãri, proceduri judiciare, sechestru anterior judecãrii, alte sechestre sau execuţii judecãtoreşti în temeiul suveranitãţii sau altfel, ministerele renunţã prin prezentul acord în mod irevocabil la aceste drepturi la imunitate privind obligaţiile ce decurg din sau în legãturã cu prezentul acord de sprijin guvernamental.

SECTIUNEA 5.07.
Succesori şi cesionari; drepturi ale terţilor

a) Prezentul acord de sprijin guvernamental va fi obligatoriu şi în beneficiul succesorilor şi cesionarilor pãrţilor la acesta, cu excepţia faptului cã nici Ministerul Transporturilor, nici Ministerul Finanţelor nu poate sã cesioneze sau sã transfere pe altã cale, în totalitate sau în parte, obligaţiile asumate prin acest acord de sprijin guvernamental sau sã încheie o tranzacţie care ar conduce la transmiterea acestor drepturi sau obligaţii altei persoane.
b) Nici unul dintre termenii prevãzuţi în prezentul acord de sprijin guvernamental nu poate fi aplicat de cãtre nici o terţã parte, cu excepţia prevederilor secţiunii 5.07 a).

SECTIUNEA 5.08.
Divulgarea de informaţii

Banca poate face publice acele documente, informaţii şi înregistrãri privind Ministerul şi aceastã tranzacţie (inclusiv - fãrã a se limita la - copii ale acestui acord de sprijin guvernamental şi ale oricãrui acord de finanţare), pe care Banca le considerã adecvate referitor la orice litigiu ce implicã Ministerul, Compania sau orice altã parte la un acord de finanţare, în scopul conservãrii şi aplicãrii oricãruia dintre drepturile Bãncii conform oricãrui acord de finanţare ori în scopul încasãrii oricãrei sume datorate Bãncii sau având legãturã cu orice participare propusã sau orice propunere de vânzare, transfer, cesiune, înlocuire ori altã înstrãinare prevãzutã în secţiunea 5.07.

SECTIUNEA 5.09.
Condiţii pentru intrarea în efectivitate

Prezentul acord de sprijin guvernamental va intra în vigoare şi îşi va produce efectele nu mai târziu de:
a) data la care <>Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 (privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome) va fi fost aprobatã şi modificatã prin lege, în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã;
b) data la care fiecare dintre ministere a fost legal autorizat sã încheie şi sã îşi asume obligaţiile stabilite prin prezentul acord de sprijin guvernamental, în mod satisfãcãtor pentru Bancã ca formã şi conţinut.

Prin urmare, pãrţile la prezentul acord de sprijin guvernamental, prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au convenit
semnarea în numele lor a acestuia la data menţionatã mai sus.

Pentru Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului din România,
Miron Tudor Mitrea,
ministrul transporturilor, construcţiilor
şi turismului

Pentru Ministerul Finanţelor Publice
din România,
Mihai Nicolae Tãnãsescu,
ministrul finanţelor publice

Pentru Banca Europeanã
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Riccardo Puliti,
director, transport


ANEXA A

FORMA
avizului juridic emis de direcţiile juridice ale ministerelor

[A se tipãri cu antetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau al Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz]

Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Marea Britanie

[Data]

Doamnelor şi domnilor:

Re: Aviz juridic privind Acordul de sprijin guvernamental dintre Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Acordul de împrumut aferent Proiectului privind dezvoltarea terminalului de barje în Portul Constanţa
La data de [data Acordului de împrumut] Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (denumitã în continuare Banca) a încheiat un acord de împrumut cu Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa (denumitã în continuare Împrumutat) în vederea finanţãrii Proiectului privind dezvoltarea terminalului de barje în Portul Constanţa (denumit în continuare Proiectul) prin acordarea unui împrumut în valoare de 16.000.000 euro.
La data de [data Acordului de sprijin guvernamental], ţinând seama cã Banca a încheiat Acordul de împrumut, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare Ministerul Transporturilor, şi Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare Ministerul Finanţelor (şi amândouã denumite în continuare ministere), au încheiat Acordul de sprijin guvernamental (denumit în continuare Acordul de sprijin guvernamental) cu Banca.
Termenii definiţi în Acordul de împrumut şi în Acordul de sprijin guvernamental sunt folosiţi în aceastã scrisoare având înţelesul atribuit lor în aceste documente.
În conformitate cu secţiunea 4.01(b) şi secţiunea 4.01(t) din Acordul de împrumut şi cu secţiunea 3.03 d) din Acordul de sprijin guvernamental, reprezintã precondiţie pentru efectuarea tragerilor conform Acordului de împrumut primirea de cãtre Bancã: (i) a originalului semnat al Acordului de sprijin guvernamental; precum şi (ii) avize (satisfãcãtoare pentru Bancã ca formã şi conţinut) emise de cãtre departamentele juridice ale Ministerului Transporturilor şi Ministerului Finanţelor cu referire la, inter alia, autorizarea, ratificarea, semnarea şi transmiterea în mod corespunzãtor a Acordului de sprijin guvernamental de cãtre sau în numele Ministerului Transporturilor şi Ministerului Finanţelor.
Conform prevederilor Acordului de sprijin guvernamental, [Ministerul Transporturilor/Ministerul Finanţelor] a declarat şi a garantat Bãncii cã are puterea şi autoritatea de a încheia şi executa Acordul de sprijin guvernamental şi cã Acordul de sprijin guvernamental constituie un angajament valabil şi obligatoriu din punct de vedere juridic pentru [Ministerul Transporturilor/Ministerul Finanţelor], aplicabil în conformitate cu prevederile sale.
În calitate de [funcţia persoanei care acordã avizul] al [Ministerului Transporturilor/Ministerului Finanţelor] am examinat un exemplar semnat al Acordului de sprijin guvernamental şi alte documente relevante, am analizat legile, statutele, documentele şi alte aspecte şi am întreprins alte cercetãri pe care le-am considerat necesare şi utile pentru a emite acest aviz. Pe baza celor de mai sus, sunt de pãrere şi deci declar cã:
1. Statul român este singurul proprietar al întregului capital subscris al Împrumutatului şi îşi exercitã drepturile şi obligaţiile sale ca acţionar prin Ministerul Transporturilor.
2. În conformitate cu [se va cita legea, statutul, decretul sau ordonanţa românã relevantã], [Ministerul Transporturilor/Ministerul Finanţelor] este împuternicit sã semneze şi sã încheie Acordul de sprijin guvernamental şi sã întreprindã toate acţiunile necesare pentru a-şi asuma şi a implementa obligaţiile conţinute în Acordul de sprijin guvernamental şi aceastã autoritate de a întreprinde astfel de acţiuni continuã sã fie în deplinã efectivitate.
3. Acordul de sprijin guvernamental a fost autorizat şi aprobat, semnat şi livrat legal de cãtre [Ministerul Transporturilor/Ministerul Finanţelor] şi constituie o obligaţie validã cu efecte juridice pentru [Ministerul Transporturilor/Ministerul Finanţelor], aplicabilã în conformitate cu prevederile sale.
4. Nu este necesarã nici o autorizare pentru semnarea, încheierea şi executarea de cãtre [Ministerul Transporturilor/Ministerul Finanţelor] a Acordului de sprijin guvernamental sau în ceea ce priveşte valabilitatea şi aplicabilitatea acestuia, alta decât [se va cita orice autorizare necesarã pentru statul român şi data emiterii acesteia].
5. Nu se va încãlca nici o lege, ordonanţã, nici un statut sau nici o reglementare a statului român prin efectuarea tranzacţiilor prevãzute de Acordul de sprijin guvernamental, precum şi prin semnarea şi executarea Acordului de sprijin guvernamental menţionat, prin îndeplinirea sau respectarea oricãrora dintre clauzele aici invocate.
6. Orice cerinţã legatã de publicarea oricãrei informãri privind semnarea, executarea, aprobarea şi îndeplinirea Acordului de sprijin guvernamental în conformitate cu [se va cita actul normativ aplicabil, dacã este cazul] a fost respectatã şi îndeplinitã.
7. Ministerele şi-au asumat în mod valabil responsabilitatea integralã şi exclusivã pentru plata tuturor sumelor şi taxelor datorate în conformitate cu împrumuturile de stat existente şi nu existã nici o altã obligaţie a Împrumutatului, în conformitate cu legislaţia românã, pentru plata oricãror sume datorate conform împrumuturilor de stat existente.
8. Nu existã nici un principiu în dreptul român care ar putea face ca prevederile Acordului de sprijin guvernamental sã contravinã legii referitoare la ordinea publicã.
9. Nu existã nici un principiu în dreptul român care ar putea face ca renunţarea în mod irevocabil şi necondiţionat la imunitatea de stat a [Ministerului Transporturilor/Ministerului Finanţelor], ca urmare a prevederilor secţiunii 5.06 din Acordul de sprijin guvernamental, sã contravinã legii sau sã fie integral ori parţial neaplicabilã.
10. Nu existã nici un principiu în dreptul român care ar putea face ca:
a) alegerea legii engleze ca lege care sã guverneze Acordul de sprijin guvernamental, conform secţiunii 5.03; sau
b) rezolvarea oricãror dispute, controverse sau litigii ce pot apãrea în legãturã cu clauzele Acordului de sprijin guvernamental, prin arbitraj, aşa cum se stipuleazã în secţiunea 5.04, sã contravinã legii sau sã fie integral ori parţial neaplicabile.
Acest aviz juridic este dat în conformitate cu legile din România. Se adreseazã şi este dat în beneficiul exclusiv al Bãncii şi nu poate fi preluat ca atare de o altã persoanã fãrã consimţãmântul nostru prealabil [şi nu poate fi dezvãluit sau citat fãrã consimţãmântul nostru prealabil].
Anexat sunt prezentate traduceri corecte în limba englezã ale prevederilor relevante ale [se va cita fiecare lege, statut, ordonanţã sau regulament la care se face referire în acest aviz] pe baza cãrora a fost emis prezentul aviz. Fiecare dintre aceste documente este integral în vigoare şi nu a fost modificat.Cu deosebitã stimã,
..............................................
[se vor menţiona numele şi poziţia oficialului
semnatar al acestui aviz juridic]

[lista anexelor]

Tabla de materii

Articolul I - Interpretare
Sectiunea 1.01. Definiţii .............................................
Sectiunea 1.02. Interpretare ..........................................
Articolul II - Obligaţii asumate de ministere ............................
Sectiunea 2.01. Asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din
împrumuturile de stat existente .......................................
Sectiunea 2.02. Restricţii cu privire la declararea plãţilor de dividende
.......................................................................
Sectiunea 2.03. Adoptarea mãsurilor de guvernare corporatistã .........
Sectiunea 2.04. Menţinerea formei corporatiste şi a autonomiei
manageriale ...........................................................
Sectiunea 2.05. Obligaţii privind reglementãrile ......................
Sectiunea 2.06. Mãsuri de sprijin financiar ...........................
Sectiunea 2.07. Menţinerea capacitãţii Companiei de a respecta Acordul
de împrumut şi de a implementa Proiectul ..............................
Articolul III - Recunoaşteri
Sectiunea 3.01. Recunoaşterea consecinţelor neîndeplinirii obligaţiilor
.......................................................................
Sectiunea 3.02. Recunoaşterea consecinţelor acţiunilor ................
Sectiunea 3.03. Recunoaşterea precondiţiilor ..........................
Articolul IV - Declaraţii şi garanţii; obligaţii .........................
Articolul V - Diverse ....................................................
Sectiunea 5.01. Notificãri ...........................................
Sectiunea 5.02. Limba englezã .........................................
Sectiunea 5.03. Legea aplicabilã ......................................
Sectiunea 5.04. Soluţionarea litigiilor ...............................
Sectiunea 5.05. Privilegii şi imunitãţi ale Bãncii ....................
Sectiunea 5.06. Renunţarea la imunitatea de stat ......................
Sectiunea 5.07. Succesori şi cesionari; drepturi ale terţilor .........
Sectiunea 5.08. Divulgarea de informaţii ..............................
Sectiunea 5.09. Condiţii pentru intrarea în efectivitate ..............
Anexa A - Forma avizului juridic emis de direcţiile juridice ale
ministerelor ............................................................


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016