Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 24 iulie 2006  (Proiectul privind serviciile municipale) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 24 iulie 2006 (Proiectul privind serviciile municipale) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 mai 2007
________
*) Traducere.


Împrumut nr. 4.835 RO

Acord din data de 24 iulie 2006 între România (Împrumutat) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). Împrumutatul şi Banca convin prin prezentul acord urmãtoarele:

ART. I
Condiţii generale. Definiţii
1.01. Condiţiile generale (definite în apendicele la prezentul acord) constituie parte integrantã a acestui acord.
1.02. În cazul în care contextul nu impune altfel, termenii utilizaţi cu majuscule în prezentul acord au semnificaţiile ce le-au fost încredinţate în Condiţiile generale şi în apendicele la prezentul acord.
ART. II
Împrumutul
2.01. Banca acceptã sã împrumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de o sutã şase milioane douã sute de mii de euro (106.200.000 euro) (împrumutul), pentru a contribui la finanţarea proiectului descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiectul).
2.02. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu secţiunea a IV-a a anexei nr. 2 la prezentul acord.
2.03. Comisionul de angajament ce va fi plãtit de Împrumutat Bãncii va fi egal cu trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicat asupra soldului netras al împrumutului, acest comision putând face obiectul unei reduceri, dupã cum poate fi stabilit periodic de Bancã.
2.04. Comisionul iniţial ce va fi plãtit de Împrumutat Bãncii va fi egal cu un procent (1,0%) din suma împrumutului şi poate face obiectul unei reduceri, dupã cum poate fi stabilit periodic de cãtre Bancã. Împrumutatul va plãti comisionul iniţial cel târziu la şaizeci (60) de zile dupã data intrãrii în vigoare.
2.05. Dobânda plãtibilã de Împrumutat pentru fiecare perioadã de dobândã va fi într-o ratã egalã cu LIBOR pentru valuta împrumutului plus marja variabilã, aceastã dobândã putând face obiectul unei reduceri, dupã cum poate fi stabilit periodic de cãtre Bancã.
2.06. Scadenţele sunt 15 februarie şi 15 august în fiecare an.
2.07. Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de rambursare prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord.
ART. III
Proiectul
3.01. Împrumutatul îşi declarã angajamentul faţã de obiectivele Proiectului. În acest sens, Împrumutatul: (i) va realiza partea 3 a Proiectului prin Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor (MMGA); şi (ii) va asigura realizarea pãrţilor 1 şi 2 ale Proiectului de cãtre municipiul Bucureşti şi, respectiv, de municipiul Arad, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale.
3.02. Fãrã a se limita la prevederile secţiunii 3.01 a prezentului acord şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va asigura, prin MMGA, realizarea pãrţii 3 a Proiectului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.
ART. IV
Clauze asigurãtorii pentru Bancã
4.01. Evenimentele adiţionale de suspendare constau în urmãtoarele:
a) legislaţia privind entitatea de implementare a Proiectului a fost amendatã, suspendatã, abrogatã sau eliminatã de o manierã care sã influenţeze substanţial şi nefavorabil capacitatea municipiului Arad sau a municipiului Bucureşti de a-şi îndeplini vreuna dintre obligaţiile ce le revin prin acordul privind Proiectul;
b) legislaţia de mediu sau legislaţia privind proprietatea culturalã a fost amendatã, suspendatã, abrogatã sau eliminatã de o manierã care, în opinia Bãncii, sã influenţeze substanţial şi nefavorabil implementarea Proiectului sau realizarea obiectivelor acestuia.
4.02. Evenimentele adiţionale de accelerare constau în apariţia oricãrui eveniment precizat în paragrafele a) sau b) ale secţiunii 4.01. a prezentului acord.
ART. V
Intrarea în vigoare
5.01. Condiţiile adiţionale de intrare în vigoare constau în urmãtoarele:
a) Acordul subsidiar de împrumut a fost semnat în numele Împrumutatului şi al municipiului Arad;
b) Acordul subsidiar a fost semnat în numele Împrumutatului şi al municipiului Bucureşti.
5.02. Aspectele juridice adiţionale constau în urmãtoarele:
a) Acordul subsidiar de împrumut a fost semnat corespunzãtor de cãtre Împrumutat şi de municipiul Arad şi creeazã obligaţii legale pentru Împrumutat şi municipiul Arad, în conformitate cu termenii sãi;
b) Acordul subsidiar a fost semnat corespunzãtor de cãtre Împrumutat şi de municipiul Bucureşti şi creeazã obligaţii legale pentru Împrumutat şi municipiul Bucureşti, în conformitate cu termenii sãi.
5.03. Data intrãrii în vigoare este data de o sutã douãzeci (120) de zile de la data semnãrii prezentului acord.

ART. VI
Reprezentant. Adrese
6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice.

6.02. Adresa Împrumutatului este:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, România
Telex: 11239
Fax: (40-21) 312-6792

6.03. Adresa Bãncii este:
Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii

Adresa telegraficã: INTBAFRAD
Washington, D.C.
Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)
Fax: (1-202) 477-6391

Semnat la Bucureşti, România, în data şi anul menţionate mai sus.

Pentru România,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Internaţionalã
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Anand K. Seth,
reprezentant autorizat

ANEXA 1

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul Proiectului este de a asista Împrumutatul în direcţia respectãrii directivelor de mediu ale UE în sectorul apelor şi apelor uzate, îmbunãtãţind astfel calitatea şi sfera de acoperire a serviciilor de ape şi ape uzate, în principal prin: (i) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii în municipiile Bucureşti şi Arad, în vederea furnizãrii unor servicii mai bune de ape şi ape uzate şi a îmbunãtãţirii managementului apelor din precipitaţii; şi (ii) elaborarea de proiecte prioritare privind apele şi apele uzate în unsprezece (11) judeţe.
Partea 1: Servicii urbane în municipiul Bucureşti
Implementarea unui program de îmbunãtãţire a infrastructurii urbane în oraş, care sã corespundã standardelor UE, cuprinzând: (i) lucrãri şi bunuri pentru furnizarea de noi servicii urbane în cartierele prioritare, servicii incluzând apã, canalizare, scurgere şi asfaltare a drumurilor; şi (ii) servicii de asistenţã tehnicã în vederea întocmirii documentelor de licitaţii, a supravegherii construcţiilor şi pentru susţinerea municipiului Bucureşti în implementarea pãrţii 1 a Proiectului.
Partea a 2-a: Servicii urbane în municipiul Arad
Implementarea unui program de îmbunãtãţire a infrastructurii urbane în oraş, care sã corespundã standardelor UE, cuprinzând: (i) lucrãri şi bunuri pentru furnizarea de noi servicii urbane în cartierele prioritare, servicii incluzând canalizare, scurgere şi asfaltare a drumurilor; şi (ii) servicii de asistenţã tehnicã în vederea întocmirii documentelor de licitaţii, a supravegherii construcţiilor şi pentru susţinerea municipiului Arad în implementarea pãrţii a 2-a a Proiectului.
Partea a 3-a: Pregãtirea Proiectului pentru UE
Servicii de asistenţã tehnicã pentru pregãtirea auditurilor din cadrul pãrţii a 3-a a Proiectului şi pentru elaborarea de solicitãri de finanţare de la UE în cadrul Proiectului în cel puţin unsprezece (11) judeţe, în acest fel garantându-se cã Împrumutatul îşi îndeplineşte angajamentele asumate faţã de UE în ceea ce priveşte îmbunãtãţirile în sectorul de mediu, cã fondurile nerambursabile de la UE sunt utilizate cu eficacitate pe mãsura disponibilizãrii lor şi cã atât la nivel central, cât şi la nivel local este dezvoltatã capacitatea de a elabora şi implementa proiecte care sã corespundã directivelor UE aplicabile, cuprinzând asistenţã ce va fi derulatã în douã faze, dupã cum urmeazã: (i) faza 1, pentru colectarea de date şi evaluarea situaţiei curente, elaborarea unui plan principal la nivel judeţean care sã identifice întregul necesar de investiţii, efectuarea unui studiu de fezabilitate detaliat şi a unei analize instituţionale, realizarea studiului de evaluare a impactului de mediu respectiv şi a planului de finanţare, elaborarea unui formular de solicitare pentru obţinerea de fonduri structurale şi de coeziune de la UE şi dezvoltarea instituţionalã în direcţia cultivãrii unui management eficient al investiţiilor de mediu, incluzând instruirea profesionalã destinatã personalului MMGA şi oraşelor şi aşezãrilor mici din cele unsprezece (11) judeţe menţionate anterior; şi (ii) faza 2, constând în elaborarea dosarelor complete de licitaţii pentru contractele de servicii, bunuri şi lucrãri ce se impun pentru implementarea studiilor de fezabilitate realizate în cadrul primei faze.

ANEXA 2

REALIZAREA PROIECTULUI
SECŢIUNEA I
Acordul subsidiar şi Acordul subsidiar de împrumut; aranjamente instituţionale şi de altã naturã

A. Acordul subsidiar şi Acordul subsidiar de împrumut
1. În scopul implementãrii pãrţii 1 a Proiectului, Împrumutatul va disponibiliza o parte din sumele împrumutului alocate periodic categoriei 1, municipiului Bucureşti, pe bazã nerambursabilã, în conformitate cu un acord subsidiar ce va fi încheiat între Împrumutat şi municipiul Bucureşti în termenii şi condiţiile aprobate de Bancã conform prevederilor prezentului acord.
2. În scopul implementãrii pãrţii a 2-a a Proiectului, Împrumutatul va subîmprumuta o parte din sumele împrumutului alocate periodic categoriei 2, municipiului Arad, în conformitate cu un acord subsidiar de împrumut ce va fi încheiat între Împrumutat şi municipiul Arad în termenii şi condiţiile aprobate de Bancã conform prevederilor prezentului acord.
3. Împrumutatul îşi va exercita drepturile ce îi revin prin Acordul subsidiar şi Acordul subsidiar de împrumut într-o manierã care sã protejeze interesele Împrumutatului şi pe ale Bãncii şi sã ducã la realizarea scopurilor împrumutului. Dacã Banca nu hotãrãşte altfel, Împrumutatul nu va cesiona, amenda, abroga sau renunţa la acordul subsidiar sau la Acordul subsidiar de împrumut ori la vreuna dintre prevederile acestora.

B. Aranjamente instituţionale
1. MMGA - Direcţia generalã pentru managementul instrumentelor structurale
În cadrul MMGA, Direcţia generalã pentru managementul instrumentelor structurale va fi responsabilã pentru implementarea pãrţii a 3-a a Proiectului, inclusiv de implementarea de zi cu zi şi de coordonarea pãrţii a 3-a a Proiectului. În acest sens, Împrumutatul, prin MMGA, va întreprinde toate acţiunile ce se impun a fi întreprinse în numele sãu, pentru a menţine pe tot parcursul implementãrii Proiectului personalul existent în cadrul Direcţiei generale şi în cadrul altor departamente ale MMGA desemnate sã ducã la îndeplinire partea a 3-a a Proiectului şi a dispune de resurse financiare suficiente, aceste acţiuni incluzând şi numirea directorului general, a unui specialist în achiziţii, a unui specialist în management financiar şi a unui specialist tehnic. Mai exact, MMGA va fi responsabil pentru: (i) consolidarea rapoartelor Proiectului în vederea transmiterii lor cãtre Bancã; şi în ceea ce priveşte partea a 3-a a proiectului: (ii) întocmirea documentelor de licitaţii şi urmãrirea proceselor de licitaţie ulterioare; (iii) tragerea sumelor din împrumut; (iv) managementul financiar; şi (v) monitorizarea Proiectului.
2. Aspecte de mediu şi de proprietate culturalã
Fãrã a limita prevederile art. V din Condiţiile generale, Împrumutatul, prin MMGA, va asigura urmãtoarele:
a) derularea pãrţii a 3-a a Proiectului în conformitate cu prevederile legislaţiei referitoare la mediu şi ale legislaţiei referitoare la proprietatea culturalã;
b) informarea cu promptitudine a Bãncii în legãturã cu toate modificãrile apãrute în legislaţia, reglementãrile sau procedurile Împrumutatului ori aplicabile Împrumutatului sau oricãreia dintre agenţiile de implementare, ce pot afecta implementarea pãrţilor 1, 2 şi 3 ale Proiectului; şi
c) transmiterea cãtre Bancã a primelor trei (3) studii de evaluare a impactului de mediu ce pot fi necesare pentru implementarea pãrţii a 3-a a Proiectului.

SECŢIUNEA a II-a
Monitorizarea, raportarea şi evaluarea în cadrul Proiectului

A. Rapoartele Proiectului
1. Împrumutatul, prin MMGA, va monitoriza şi va evalua stadiul pãrţii a 3-a a Proiectului şi va întocmi rapoartele Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale, pe baza indicatorilor de monitorizare şi evaluare pentru partea a 3-a a Proiectului. Fiecare raport al Proiectului va acoperi perioada unui semestru calendaristic şi va fi transmis Bãncii, dupã agregarea cu rapoartele Proiectului pentru pãrţile 1 şi a 2-a în cel mult douã (2) luni de la sfârşitul perioadei ce face obiectul raportului respectiv.
2. În sensul secţiunii 5.08 (c) din Condiţiile generale, raportul privind realizarea Proiectului şi planul aferent cerut ca urmare a acelei secţiuni vor fi transmise Bãncii în cel mult trei (3) luni de la data limitã de tragere a împrumutului.

B. Management financiar, rapoarte financiare şi audituri
1. Împrumutatul, prin MMGA, va ţine sau va asigura ţinerea unui sistem de management financiar pentru partea a 3-a a Proiectului, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.
2. Fãrã a se limita la prevederile pãrţii A a acestei secţiuni, Împrumutatul, prin MMGA, va întocmi şi va transmite Bãncii, în cel mult douã (2) luni de la sfârşitul fiecãrui semestru calendaristic, rapoarte financiare neauditate interimare pentru partea a 3-a a Proiectului, care sã acopere semestrul respectiv, în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã.
3. Împrumutatul, prin MMGA, va dispune auditarea situaţiilor sale financiare pentru partea a 3-a a Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 (b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al situaţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului. Situaţiile financiare auditate pentru fiecare perioadã vor fi transmise Bãncii în cel mult şase (6) luni de la sfârşitul perioadei respective.

C. Analiza la mijlocul perioadei de implementare
Împrumutatul, prin MMGA, va:
a) menţine politicile şi procedurile adecvate pentru a avea posibilitatea de a monitoriza şi evalua în permanenţã, în conformitate cu indicatorii de monitorizare şi evaluare pentru partea a 3-a a Proiectului, realizarea pãrţii a 3-a a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acesteia;
b) întocmi, pe baza unui plan de activitate convenit între Împrumutat şi Bancã, şi va transmite Bãncii, în jurul datei de 30 aprilie 2008, un raport la mijlocul perioadei de implementare care sã integreze rezultatele activitãţilor de monitorizare şi evaluare desfãşurate conform prevederilor lit. a) a acestei secţiuni şi rezultatele activitãţilor de monitorizare şi evaluare desfãşurate de municipiul Arad şi municipiul Bucureşti în conformitate cu prevederile secţiunii II.C (a) a anexei la fiecare acord privind Proiectul, raport ce reflectã progresele înregistrate în realizarea pãrţilor 1, 2 şi 3 ale Proiectului în perioada precedentã datei raportului şi stabileşte mãsurile recomandate pentru a asigura realizarea eficientã a pãrţilor 1, 2 şi 3 ale Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestora în perioada urmãtoare datei raportului; şi
c) analiza împreunã cu Banca, pânã la data de 30 iunie 2008 sau pânã la o datã ulterioarã solicitatã de Bancã, raportul prevãzut la lit. b) al acestei secţiuni şi în urma acestei analize va lua toate mãsurile ce se impun pentru a asigura finalizarea eficientã a pãrţilor 1, 2 şi 3 ale Proiectului şi realizarea obiectivelor acestora, pe baza concluziilor şi recomandãrilor raportului şi a opiniilor Bãncii referitoare la aspectul respectiv.

SECŢIUNEA a III-a
Achiziţii

A. Generalitãţi
1. Bunuri, lucrãri şi servicii (altele decât servicii de consultanţã). Toate bunurile, lucrãrile şi serviciile (altele decât servicii de consultanţã) necesare în cadrul Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele stabilite sau la care se face referire în secţiunea I din Liniile directoare pentru achiziţii şi cu prevederile acestei secţiuni III.
2. Servicii de consultanţã. Toate serviciile de consultanţã necesare în cadrul Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu secţiunile I şi IV din Liniile directoare pentru consultanţi şi cu cerinţele stabilite sau la care se face referire în prezenta secţiune.
3. Definiţii. Termenii utilizaţi în aceastã secţiune, pentru a descrie metodele specifice de achiziţie sau metodele prin care Banca verificã anumite contracte, se referã la metoda corespondentã descrisã în Liniile directoare pentru achiziţii sau în Liniile directoare pentru servicii de consultanţã, dupã caz.

B. Metode specifice de achiziţie a bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor (altele decât servicii de consultanţã)
1. Licitaţia competitivã internaţionalã. Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în paragraful 2 de mai jos, bunurile, lucrãrile şi serviciile (altele decât servicii de consultanţã) vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate în baza procedurilor de licitaţie competitivã internaţionalã.
2. Alte proceduri de achiziţie a bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor (altele decât servicii de consultanţã). În urmãtorul tabel se precizeazã metodele de achiziţii, altele decât licitaţia competitivã internaţionalã, ce pot fi utilizate pentru bunuri, lucrãri şi servicii (altele decât servicii de consultanţã). Planul de achiziţii va preciza condiţiile în care pot fi utilizate aceste metode.
Metode de achiziţie


┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│a) Licitaţie competitivã naţionalã, pentru contractele de │
│lucrãri ce se estimeazã cã vor costa mai puţin de │
│4.000.000 euro per contract şi bunurile estimate cã vor │
│costa mai puţin de 800.000 euro per contract pot fi │
│procurate în conformitate cu legea naţionalã şi │
│reglementãrile Împrumutatului, în mãsura în care sunt în │
│prealabil considerate acceptabile de cãtre Bancã. │
├───────────────────────────────────────────────────────────┘
│b) Cumpãrare
└────────────────────────────────────────────────────────────C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţã
1. Selectare pe baza costului şi a calitãţii. Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în paragraful 2, serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza selectãrii pe baza costului şi a calitãţii.
2. Alte metode de achiziţie a serviciilor de consultanţã.
În urmãtorul tabel se precizeazã metodele de achiziţii, altele decât selectarea pe baza costului şi a calitãţii, ce pot fi utilizate pentru serviciile de consultanţã. Planul de achiziţii va preciza condiţiile în care pot fi utilizate aceste metode.


┌────────────────────────────────────────────────┐
│Metode de achiziţie │
├────────────────────────────────────────────────┤
│a) Selectare pe bazã de calitate │
├────────────────────────────────────────────────┤
│b) Selectare pe baza unui buget fix │
├────────────────────────────────────────────────┤
│c) Selectare pe baza celui mai mic cost │
├────────────────────────────────────────────────┤
│d) Selectare pe baza calificãrii consultanţilor │
├────────────────────────────────────────────────┤
│e) Selectare dintr-o singurã sursã │
├────────────────────────────────────────────────┤
│f) Consultanţi individuali │
└────────────────────────────────────────────────┘D. Analiza Bãncii privind deciziile de achiziţie
Planul de achiziţii va stabili acele contracte care vor fi supuse analizei prealabile a Bãncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul analizei ulterioare a Bãncii.

SECŢIUNEA a IV-a
Tragerea sumelor din împrumut

A. Generalitãţi
1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni şi cu instrucţiunile suplimentare pe care Banca le va comunica Împrumutatului în vederea finanţãrii cheltuielilor eligibile, dupã cum se precizeazã în tabelul din paragraful 2.
2. Urmãtorul tabel stabileşte categoriile de cheltuieli eligibile ce pot fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor care vor fi astfel finanţate pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie:


┌───────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Suma alocatã │ % │
│Categoria │ din împrumut │ din cheltuieli │
│ │(exprimatã în euro) │ ce va fi finanţat │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│(1) Lucrãri, bunuri şi │ 48.000.000 │ 65% │
│servicii de consultanţã │ │ │
│în cadrul pãrţii 1 a │ │ │
│Proiectului │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│(2) Lucrãri, bunuri şi │ 47.200.000 │ 94% │
│servicii de consultanţã │ │ │
│în cadrul pãrţii a 2-a a │ │ │
│Proiectului │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│(3) Servicii de consultanţã│ 11.000.000 │ 84% │
│în cadrul pãrţii a 3-a a │ │ │
│Proiectului │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│Sumã totalã │106.200.000 │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘


B. Condiţii de tragere; perioada de tragere
1. Fãrã a contraveni prevederilor pãrţii A a prezentei secţiuni, nu se vor face trageri:
(i) din contul de împrumut pânã când Banca nu a primit plata integralã a comisionului iniţial; sau (ii) pentru plãţi efectuate anterior datei semnãrii prezentului acord.
2. Data limitã de tragere a împrumutului este 30 iunie 2011.

SECŢIUNEA a V-a
Alte angajamente
Împrumutatul nu va întreprinde sau nu va permite întreprinderea niciunei acţiuni care sã împiedice ori sã perturbe funcţionarea adecvatã a ANRSC în ceea ce priveşte: (i) avizarea tarifelor propuse de Apa Nova şi de operatorul selectat, în conformitate cu legislaţia în vigoare de modificare a tarifelor; şi (ii) monitorizarea conformãrii Apa Nova şi operatorului selectat din Arad în vederea respectãrii indicatorilor de performanţã aplicabili în furnizarea de servicii publice.


ANEXA 3


GRAFICUL DE RAMBURSARE


───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadentã Ratele de capital
(exprimate în euro*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
La fiecare 15 februarie şi 15 august 4.425.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Începând cu 15 februarie 2012
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pânã la 15 august 2023
───────────────────────────────────────────────────────────────────────


______
*) Cifrele din aceastã coloanã reprezintã suma în euro ce trebuie rambursatã, cu excepţiile incluse în prevederile din secţiunea 3.10 din Condiţiile generale.

APENDICE
Definiţii

1. Apa Nova înseamnã Apa Nova Bucureşti, concesionarul privat pentru furnizarea de apã şi pentru apã uzatã în municipiul Bucureşti.
2. ANRSC înseamnã Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã, autoritatea naţionalã de reglementare a tarifelor şi serviciilor de apã, ce raporteazã Cabinetului primului-ministru al Împrumutatului.
3. ARBAC înseamnã Autoritatea de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apã Canal a Municipiului Bucureşti, agenţie înfiinţatã de Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru a reglementa contractele de concesiune între municipiul Bucureşti şi Apa Nova.
4. Categorie înseamnã o categorie de articole ce va fi finanţatã din sumele împrumutului dupã cum se precizeazã în tabelul din secţiunea IV A 2 din anexa nr. 2 la acord; iar termenul categorii înseamnã pluralul unei categorii.
5. Liniile directoare pentru consultanţi înseamnã "Linii directoare: Selecţia şi angajarea consultanţilor de cãtre împrumutaţii Bãncii Mondiale", publicat de Bancã în mai 2004.
6. Legislaţie privind proprietatea culturalã înseamnã unul sau mai multe dintre urmãtoarele acte normative: <>Legea nr. 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice şi <>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional (modificatã prin <>Legea nr. 462/2003 ).
7. Legislaţia de mediu înseamnã unul sau mai multe dintre urmãtoarele acte normative: <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 265/2006 , ce asigurã cadrul pentru protecţia mediului; <>Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, cu modificãrile ulterioare.
8. UE înseamnã Uniunea Europeanã.
9. An fiscal înseamnã perioada de douãsprezece (12) luni ce corespunde oricãruia dintre anii fiscali ai Împrumutatului, perioadã ce începe pe 1 ianuarie şi se încheie pe 31 decembrie a fiecãrui an calendaristic.
10. Condiţiile generale înseamnã "Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare" din data de 1 iulie 2005.
11. MMGA înseamnã Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor al Împrumutatului, înfiinţat şi funcţionând ca urmare a prevederilor <>Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor (cu modificãrile şi completãrile ulterioare) a Împrumutatului sau orice succesor al acestuia.
12. Indicatori de monitorizare şi evaluare pentru partea 1 a Proiectului înseamnã indicatorii de performanţã conveniţi şi prevãzuţi într-o scrisoare din aceeaşi datã cu prezentul acord, indicatori care sã fie utilizaţi de municipiul Bucureşti în cadrul pãrţii 1 a Proiectului pentru a mãsura progresele în implementarea pãrţii 1 a Proiectului şi gradul de realizare a obiectivelor acestei pãrţi.
13. Indicatori de monitorizare şi evaluare pentru partea a 2-a a Proiectului înseamnã indicatorii de performanţã conveniţi şi prevãzuţi într-o scrisoare din aceeaşi datã cu prezentul acord, indicatori care sã fie utilizaţi de municipiul Arad în cadrul pãrţii a 2-a a Proiectului pentru a mãsura progresele în implementarea pãrţii a 2-a a Proiectului şi gradul de realizare a obiectivelor acestei pãrţi.
14. Indicatori de monitorizare şi evaluare pentru partea a 3-a a Proiectului înseamnã indicatorii de performanţã conveniţi şi prevãzuţi într-o scrisoare din aceeaşi datã cu prezentul acord, indicatori care sã fie utilizaţi de MMGA în cadrul pãrţii a 3-a a Proiectului pentru a mãsura progresele în implementarea pãrţii a 3-a a Proiectului şi gradul de realizare a obiectivelor acestei pãrţi.
15. Municipiul Arad înseamnã unitatea administrativ-teritorialã a Împrumutatului situatã în oraşul Arad şi entitatea de implementare a Proiectului pentru partea a 2-a a Proiectului.
16. Municipiul Bucureşti înseamnã unitatea administrativ-teritorialã a Împrumutatului situatã în oraşul Bucureşti şi entitatea de implementare a Proiectului pentru partea 1 a Proiectului.
17. Liniile directoare privind achiziţiile înseamnã "Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi IDA", publicate de Bancã în mai 2004.
18. Planul de achiziţii înseamnã planul de achiziţii al Împrumutatului pentru Proiect, din data de 12 mai 2006 şi menţionat în paragraful 1.16 din Liniile directoare privind achiziţiile şi în paragraful 1.24 din Liniile directoare pentru consultanţi, plan ce va fi supus unei actualizãri periodice în conformitate cu prevederile paragrafelor menţionate.
19. Entitatea de implementare a Proiectului înseamnã: (i) pentru partea 1 a Proiectului - municipiul Bucureşti; şi (ii) pentru partea a 2-a a Proiectului - municipiul Arad; iar termenul entitãţi de implementare a Proiectului desemneazã în mod colectiv şi comun ambele municipii.
20. Legislaţia entitãţii de implementare a Proiectului înseamnã, pentru ambele municipii, Arad şi Bucureşti, <>Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind administraţia publicã localã a Împrumutatului.
21. Strãmutare înseamnã: (i) rechiziţionarea involuntarã (i.e. o acţiune ce poate fi întreprinsã fãrã consimţãmântul informat al persoanei sau fãrã ca aceastã persoanã sã aibã puterea de a opta) a terenului şi a tot ceea ce creşte sau este fixat pe terenul respectiv, cum ar fi clãdiri sau recolte, având ca rezultat: (A) relocarea sau pierderea adãpostului; (B) pierderea activelor sau a accesului la active; sau (C) pierderea surselor de venit ori a mijloacelor de trai, indiferent dacã persoana respectivã trebuie sau nu sã se mute într-un alt loc; sau (ii) restricţionarea involuntarã a accesului la parcuri sau zone protejate desemnate ca atare prin lege, având ca rezultat efecte nefavorabile asupra traiului persoanelor afectate şi cuprinzând restricţii de utilizare a resurselor, impuse persoanelor care trãiesc în afara parcului ori zonei protejate sau celor care continuã sã trãiascã în interiorul parcului ori zonei protejate, pe parcursul şi dupã implementarea Proiectului, aceastã strãmutare fiind aplicabilã acelor persoane care deţin drepturi legale oficiale asupra terenului afectat, precum şi celor care nu deţin drepturi legale oficiale, dar au revendicãri legale faţã de terenul respectiv, cu condiţia ca aceste revendicãri sã fie recunoscute de legislaţia naţionalã sau ca urmare a acordului dintre Bancã şi Împrumutat.
22. Acord subsidiar înseamnã acordul ce se va încheia între Împrumutat şi municipiul Bucureşti conform prevederilor secţiunii I.A din anexa nr. 2 la acord, acest acord putând fi periodic modificat, termenul incluzând şi toate anexele la acord.
23. Acord subsidiar de împrumut înseamnã acordul ce se va încheia între Împrumutat şi municipiul Arad, conform prevederilor secţiunii I.A din anexa nr. 2 la acord, acest acord putând fi periodic modificat, termenul incluzând şi toate anexele la acord.

_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016