Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 18 iunie 2009  intre Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD DE IMPRUMUT din 18 iunie 2009 intre Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009
ACORD DE ÎMPRUMUT din 18 iunie 2009
între Comunitatea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionalã a României, în calitate de agent al Împrumutatului*)
EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009

---------
*) Traducere.

5.000.000.000 euro - 23 iunie 2009 -
Acest acord de împrumut (acordul) este încheiat de cãtre şi între Comunitatea Europeanã (denumitã în continuare CE sau Împrumutãtorul), reprezentatã de Comisia Comunitãţilor Europene (denumitã în continuare Comisia), şi România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice (denumitã în continuare România sau Împrumutatul), reprezentatã de ministrul finanţelor publice, domnul Gheorghe Pogea, şi Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de agent în numele Împrumutatului (denumitã în continuare agentul Împrumutatului), reprezentatã de guvernatorul Bãncii Naţionale a României, domnul Mugur Constantin Isãrescu.
Preambul
Având în vedere cã:
(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de creare a unei facilitãţi prin care sã se asigure asistenţa financiarã pe termen mediu pentru balanţele de plãţi ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele CE sã contracteze împrumuturi de pe piaţa de capital sau de la instituţiile financiare în scopul acordãrii de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpinã dificultãţi sau sunt ameninţate de astfel de dificultãţi în legãturã cu balanţa lor de plãţi curente sau cu mişcãrile de capital;
(2) România a solicitat asistenţã financiarã pe termen mediu;
(3) Consiliul, prin Decizia sa 2009/459/CE din 6 mai 2009 (denumitã în continuare Decizia) a hotãrât sã acorde României, în baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002 un împrumut în valoare maximã de 5.000.000.000 euro cu o scadenţã medie maximã de 7 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum 5 rate;
(4) împrumutul este acordat în coroborare cu un împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) în valoare de 11,40 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), acordat în cadrul unui acord stand-by. Banca Mondialã a fost, de asemenea, de acord sã ofere un împrumut de 1 miliard euro, iar BEI şi BERD asigurã un sprijin suplimentar în sumã totalã de 1 miliard euro;
(5) împrumutul este condiţionat de mãsuri de politici economice menite sã susţinã durabilitatea balanţei de plãţi a României, dupã cum se stabileşte în art. 2 şi 3 ale Deciziei;
(6) condiţiile de politicã economicã ce vor fi respectate de România sunt prevãzute în Memorandumul de înţelegere semnat la data de 23 iunie 2009 între Comisie şi România şi Banca Naţionalã a României şi în memorandumurile de înţelegere ulterioare (adiţionale), dacã existã (denumite în continuare în mod colectiv Memorandum de înţelegere);
(7) prima ratã va fi eliberatã la intrarea în vigoare a Memorandumului de înţelegere şi a acestui acord de împrumut;
(8) eliberarea ratelor ulterioare primei rate va fi condiţionatã de decizia favorabilã a Comisiei, dupã consultarea cu Comitetul financiar şi economic, ce va avea la bazã constatãrile verificãrilor sale, conform cãreia politica economicã a României este în concordanţã cu programul de ajustare sau cu orice alte condiţii prevãzute de Consiliu sau în Memorandumul de înţelegere;
(9) Comisia va lansa la timpul cuvenit, în numele CE şi dupã acordul dat în scris de cãtre Împrumutat în legãturã cu condiţiile principale descrise aici, emisiuni de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni financiare adecvate pentru sumele ce reprezintã principalul ratelor, încasãrile obţinute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului;
(10) contractele aferente emisiunilor de obligaţiuni sau oricãror altor operaţiuni financiare adecvate, inclusiv un posibil swap al ratelor dobânzilor, vor constitui parte integrantã a acestui acord, dupã cum se prevede în continuare;
(11) Banca Centralã Europeanã va acţiona ca agent al Împrumutãtorului (denumitã în continuare agentul Împrumutãtorului);
(12) autoritãţile Împrumutatului vor asigura mãsurile corespunzãtoare de combatere şi luptã împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afecteazã asistenţa;
(13) Comisia, inclusiv Serviciul Anti-fraudã, va avea dreptul de a efectua controale şi inspecţii la faţa locului, iar Curtea Auditorilor va avea dreptul de a efectua audituri, atunci când este cazul, la faţa locului.
Prin urmare, pãrţile la prezentul acord au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Suma împrumutului
1. Împrumutãtorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în sumã de pânã la 5.000.000.000 euro (cinci miliarde) în maximum 5 rate (fiecare dintre acestea fiind denumitã în continuare rata şi colectiv toate aceste rate fiind denumite în continuare împrumutul), în condiţiile şi termenii definiţi în Decizie, în memorandumul de înţelegere şi în acest acord.
2. Suma principalului primei rate este în valoare de 1.500.000.000 euro (un miliard cinci sute de milioane). Suma principalului fiecãreia dintre ratele ulterioare va fi prevãzutã în memorandumul de înţelegere în conformitate cu art. 3 din Decizie.
3. O ratã poate fi constituitã din una sau mai multe tranşe (denumitã/denumite în continuare tranşa/tranşele).
ART. 2
Scadenţa
1. Scadenţa medie a împrumutului nu va depãşi 7 ani. Aceasta se calculeazã în funcţie de datele de tragere ale respectivelor tranşe, utilizându-se formula prevãzutã în paragraful 3.
2. Scadenţa medie a tranşelor unei rate va fi astfel stabilitã încât scadenţa medie a împrumutului sã fie, în orice moment, în concordanţã cu paragraful 1.
3. Pentru a calcula scadenţele medii menţionate în paragrafele 1 şi 2 se va folosi urmãtoarea formulã:
Scadenţa medie a unei tranşe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei tranşe şi media ponderatã a rambursãrilor sale de capital. Dacã R(1), R(2),..., R(n) sunt rambursãrile de capital la momentele t(1), t(2),..., t(n) de la data tragerii, scadenţa medie a tranşei este egalã cuR(1)t(1)+R(2)t(2)+...+R(n)t(n)
────────────────────────────────
R(1)+R(2)+...+R(n)Scadenţa medie a împrumutului este media ponderatã a scadenţei medii a tranşelor ce formeazã împrumutul la orice moment. Dacã M(1),M(2),...,M(m) este scadenţa medie a tranşelor care au totalizat A(1), A(2),...,A(m), atunci scadenţa medie a împrumutului este egalã cuM(1)A(1)+M(2)A(2)+...+M(m)A(m)
────────────────────────────────
A(1)+A(2)+...+A(m)ART. 3
Trageri, valoarea netã a tragerii şi condiţionalitãţi
1. Odatã ce Împrumutãtorul a decis eliberarea unei rate în conformitate cu Decizia şi cu memorandumul de înţelegere, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutãtorului în scris, sub forma prevãzutã în anexa nr. 1, o ratã sau o tranşã din aceasta, dacã rata este formatã din mai multe tranşe, şi va propune şi accepta anticipat, dupã consultarea cu Împrumutãtorul, dimensiunea, scadenţa, rata maximã a dobânzii, caracterul fix sau variabil al acesteia, sumele nete minime şi alte caracteristici aferente ratei sau tranşei respective, considerate acceptabile de cãtre Împrumutat (denumitã în continuare solicitare de fonduri). Ori de câte ori se face referire în acest acord la o tranşã, aceasta se va considera a fi o ratã atunci când respectiva ratã este constituitã dintr-o singura tranşã.
2. În cadrul caracteristicilor solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri, Împrumutãtorul va transmite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevãzut în anexa nr. 2, în care se stabilesc principalele condiţii aferente tranşei solicitate (denumit în continuare aviz de acceptare). Odatã ce Împrumutãtorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitãrii de fonduri, va exista, de la momentul transmiterii acestui aviz, un contract obligatoriu între Împrumutãtor şi Împrumutat. Totuşi, obligaţia Împrumutãtorului de a disponibiliza o tranşã va fi condiţionatã de obţinerea fondurilor corespondente de pe pieţele internaţionale de capital. Împrumutãtorul va lansa, în numele CE, o emisiune de obligaţiuni sau o altã operaţiune financiarã pentru finanţarea sumei tranşei (operaţiunea financiarã).
3. Dupã executarea operaţiunii financiare, solicitarea de fonduri, avizul de acceptare şi copii ale contractului (contractelor) aferent fiecãrei operaţiuni financiare (denumite în continuare contracte de împrumut) vor constitui un contract de finanţare (denumit în continuare contract de finanţare) între Împrumutãtor şi Împrumutat şi vor fi parte integrantã a acestui acord.
4. Sumele nete ale tranşei vor fi egale cu sumele obţinute din operaţiunea financiarã, mai puţin valoarea agregatã a comisioanelor şi costurilor aferente operaţiunii financiare respective şi pregãtirii şi executãrii ei. Din sumele nete vor fi deduse de asemenea şi costurile menţionate în art. 7 paragraful 6, valoarea rezultatã reprezentând suma ce va fi viratã Împrumutatului (denumitã în continuare valoarea netã a tragerii).
5. Valoarea netã a tragerii tranşei va fi transferatã de cãtre agentul Împrumutãtorului la data primirii ei (data tragerii) în contul în euro al agentului Împrumutatului (BIC: NBORROBU) cont EUR 0D de la Banca de Decontãri Internaţionale, Bazel (BIC: BISBCHBB) via Banque de France (Safire), Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN FR7630001000640000005532338, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre CE pentru balanţa de plãţi", sau în orice alt cont în euro indicat în scris de cãtre agentul Împrumutatului agentului Împrumutãtorului, o copie a acestei menţiuni fiind adresatã Împrumutatului cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data tragerii.
6. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru prima tranşã a primei rate va fi condiţionatã de:
(1) primirea de cãtre Împrumutat a unei opinii juridice satisfãcãtoare pentru Împrumutãtor, emise de Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevãzutã în anexa nr. 3.
Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioarã datei solicitãrii de fonduri.
Împrumutatul se angajeazã sã îl informeze imediat pe Împrumutãtor dacã între data opiniei juridice şi data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã sã devinã incorectã;
(2) primirea de cãtre Împrumutãtor de la Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate sã semneze solicitãrile de fonduri şi deci sã angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare, care sã conţinã specimenele de semnãturã ale acestor persoane;
(3) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
(4) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume de a asigura serviciul tranşei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
7. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru oricare dintre tranşele ulterioare va fi condiţionatã de:
(1) angajamentul Împrumutatului de a-l informa pe Împrumutãtor imediat în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã primitã de Împrumutãtor conform paragrafului 6 (1) al acestui articol sã devinã incorectã;
(2) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
(3) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume de a asigura serviciul tranşei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
8. Tragerea unei tranşe nu va angaja, în nicio situaţie, niciuna dintre pãrţi la acordarea sau primirea cu împrumut a unei tranşe ulterioare. Împrumutatul va solicita orice tranşã ulterioarã de la Împrumutãtor în conformitate cu acest articol. Împrumutãtorul va lansa apoi procedura prevãzutã în acest articol.
9. Dreptul Împrumutatului de a solicita orice tranşã în baza acestui acord expirã pe data de 6 mai 2012.
ART. 4
Angajamente
1. Fiecare tranşã a împrumutului va constitui o obligaţie negarantatã, directã, necondiţionatã şi generalã a Împrumutatului şi va avea acelaşi rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate prezente şi viitoare ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale acestuia, definite în art. 8 paragraful 1 (g).
2. Împrumutatul se angajeazã ca, pânã la momentul la care întreaga sumã a principalului prevãzut în acest acord de împrumut va fi fost integral rambursatã şi toate dobânzile şi sumele suplimentare, dacã existã, prevãzute în acest acord, vor fi fost integral plãtite, cu excepţia privilegiilor enumerate în paragraful 4 al acestui articol, sã nu garanteze prin ipotecarea, garantarea sau acordarea altor privilegii asupra propriilor sale active ori venituri nicio datorie externã prezentã sau viitoare şi nicio garanţie ori asigurare de despãgubire acordatã în legãturã cu aceasta, decât dacã şi împrumutul beneficiazã de acelaşi rang (pari passu) şi pro rata într-o astfel de garanţie.
3. Împrumutatul se angajeazã sã nu solicite reeşalonarea împrumutului sau vreo scutire de datorie în legãturã cu împrumutul şi recunoaşte cã Împrumutãtorul va beneficia de aceeaşi calitate legalã, aceleaşi imunitãţi şi privilegii ca şi cele acordate instituţiilor financiare internaţionale. Împrumutatul se angajeazã de asemenea ca, în afara privilegiilor prevãzute în paragraful 4 al acestui articol, sã nu acorde prioritate înaintea Împrumutãtorului niciunui alt creditor.
4. Împrumutatul, în respectarea angajamentelor asumate prin paragraful 2, poate accepta numai urmãtoarele privilegii:
(1) privilegii asupra unei proprietãţi, acordate pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietãţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a fãcut iniţial obiectul sãu şi care garanteazã orice reînnoire sau prelungire a finanţãrii asigurate iniţial; şi
(2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operaţiunilor bancare comerciale obişnuite (şi care expirã cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din ţara Împrumutatului; şi
(3) privilegii prin care se asigurã sau se garanteazã plata unor datorii externe contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui proiect de investiţii bine definit, cu condiţia ca proprietãţile pentru care se aplicã aceste privilegii sã fie proprietãţi ce fac obiectul respectivei finanţãri a proiectului sau sã fie venituri ori creanţe ce decurg din proiect; şi
(4) orice alte privilegii existente la data semnãrii acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii sã fie limitate la proprietãţile afectate în prezent de acestea şi la proprietãţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnãrii acestui acord şi cu condiţia ca aceste privilegii sã garanteze sau sã asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi
(5) toate celelalte privilegii şi drepturi statutare ce opereazã strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de cãtre Împrumutat.
Sintagma finanţarea unui proiect folositã în acest articol înseamnã orice finanţare a achiziţiei, construirii sau dezvoltãrii oricãror proprietãţi ce au legãturã cu un proiect, dacã entitatea ce asigurã acea finanţare agreeazã în mod expres sã priveascã proprietãţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietãţi sau pierderile ori pagubele aferente acestora ca fiind principala sursã de rambursare a sumelor avansate.
5. Împrumutatul se angajeazã sã utilizeze valoarea netã a tragerii din împrumut în conformitate cu Decizia şi Memorandumul de înţelegere.
ART. 5
Dobânda
1. Rata dobânzii pentru fiecare tranşã şi termenele de platã a dobânzii vor fi cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.
Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menţionat în art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobânda se va plãti de la data tragerii pânã la data-limitã. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
2. Dacã Împrumutãtorul, datoritã condiţiilor de piaţã existente la momentul lansãrii emisiunii de obligaţiuni sau oricãrei alte operaţiuni financiare, nu poate obţine finanţare la nivelul ratelor maxime sau sub nivelul ratelor maxime menţionate în avizul de acceptare relevant, atunci Împrumutãtorul nu are obligaţia de a disponibiliza valoarea netã a tragerii unei tranşe în favoarea Împrumutatului. Totuşi, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutãtorul îi poate propune Împrumutatului noi rate maxime ale dobânzii având în vedere condiţiile de piaţã existente.
3. La solicitarea Împrumutatului şi dacã, dupã aprecierea Împrumutãtorului, circumstanţele permit o îmbunãtãţire a ratei dobânzii unei tranşe, Împrumutãtorul poate restructura condiţiile financiare aplicabile tranşei, cu condiţia ca şi contractele de împrumut relevante sã permitã o astfel de restructurare sau ca Împrumutãtorul sã poatã renegocia contractele de împrumut în acest sens.
4. Dacã Împrumutatul nu îşi respectã obligaţia de a transfera principalul sau dobânda datoratã conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plãti dobânda suplimentarã pentru suma respectivã (sau, dupã caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datoratã şi neplãtitã Împrumutãtorului) de la data transferului pânã la data achitãrii integrale, calculatã prin raportare la perioade succesive de dobândã (fiecare având durate pe care Împrumutãtorul le poate selecta periodic, prima perioadã începând la data relevantã a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o sãptãmânã), la cea mai mare dintre urmãtoarele:
a) rata pe an fiind valoarea agregatã a:
(i) 2% pe an; şi
(ii) rata EURIBOR pentru durata respectivã;
sau
b) 2% pe an plus rata dobânzii pentru respectiva tranşã, stabilitã în paragraful 1 al acestui articol.
Dacã obligaţia de platã continuã sã nu fie îndeplinitã, aceastã ratã se va redetermina în conformitate cu prevederile acestui paragraf în ultima zi a fiecãrei asemenea perioade de dobândã şi dobânda neplãtitã conform acestui paragraf aferentã perioadelor de dobândã anterioare se va adãuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecãrei astfel de perioade de dobândã.
Dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a achita alte costuri sau cheltuieli datorate Împrumutãtorului la data la care acestea devin scadente conform acestui acord, Împrumutatul va plãti în plus toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate de Împrumutãtor datoritã plãţii cu întârziere şi determinate de Împrumutãtor.
Totodatã, Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã Împrumutãtorului toate dobânzile adiţionale şi toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate şi datorate de Împrumutãtor ca rezultat al nerespectãrii de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii asumate prin acest acord.
Agentul Împrumutãtorului îl va informa pe Împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii şi mai ales cu privire la referinţa utilizatã pentru stabilirea EURIBOR, dacã este cazul.
ART. 6
Rambursarea şi opţiunea de platã anticipatã
1. Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecãrei tranşe la datele şi în condiţiile stabilite în contractele de împrumut şi care îi sunt comunicate de cãtre agentul Împrumutãtorului.
Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menţionat în art. 7 paragraful 3 la data transferului. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
2. Împrumutãtorul nu va include clauza de rambursare anticipatã în termenii şi condiţiile operaţiunii financiare decât dacã Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauzã în solicitarea de fonduri. Termenii şi condiţiile unei astfel de opţiuni de platã anticipatã pentru Împrumutat vor fi cele din opţiunea de platã anticipatã corespondentã pentru Împrumutãtor din contractele de împrumut. Dacã Împrumutatul doreşte sã îşi exercite opţiunea, el îl va informa pe Împrumutãtor cu privire la decizia sa de a plãti anticipat tranşa respectivã cu cel puţin o lunã înainte de data-limitã de notificare a rambursãrii anticipate din contractele de împrumut.
În cazul unei rambursãri anticipate, se va respecta data transferului.
ART. 7
Plãţi
1. Împrumutatul va transfera principalul şi dobânda datorate, aferente fiecãrei tranşe, cu cel puţin 7 zile lucrãtoare înaintea datei-limitã corespunzãtoare (data transferului). Sumele transferate vor rãmâne la agentul Împrumutãtorului pânã la data scadentã corespunzãtoare.
Toate plãţile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fãrã taxe, comisioane şi fãrã orice alte deduceri pe toatã durata acestui acord.
2. Împrumutatul declarã cã toate plãţile şi transferurile efectuate în baza acestui acord, precum şi acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în ţara Împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toatã durata acestui acord. Dacã totuşi Împrumutatul este obligat prin lege sã procedeze la astfel de deduceri, Împrumutatul va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutãtorul sã primeascã integral sumele precizate în acest acord.
3. Toate plãţile vor fi fãcute de Împrumutat în euro în contul în euro al agentului Împrumutãtorului în TARGET2, TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, TARGET2 titularul contului SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre CE pentru balanţa de plãţi", sau în orice alt cont indicat în scris de cãtre agentul Împrumutãtorului agentului Împrumutatului, cu cel puţin 6 zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
4. Agentul Împrumutãtorului îl va informa pe Împrumutat şi pe agentul acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transferului în legãturã cu suma principalului şi dobânda datoratã şi care trebuie plãtitã la acea datã şi în legãturã cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândã) ce au stat la baza calculãrii dobânzii. Toate sumele datorate vor fi creditate în contul agentului Împrumutãtorului menţionat în paragraful 3, pânã cel târziu la 11,00 a.m., ora Frankfurtului, din data relevantã a transferului.
5. Împrumutatul va transmite agentului Împrumutãtorului o copie a instrucţiunilor sale de platã, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
6. Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã toate costurile şi cheltuielile efectuate şi datorate de cãtre Împrumutãtor în legãturã cu pregãtirea şi implementarea fiecãrei tranşe şi a operaţiunilor financiare corespondente, a contractelor de împrumut, precum şi orice alte costuri şi cheltuieli efectuate şi datorate de Împrumutãtor în legãturã cu aceste operaţiuni financiare şi orice costuri şi cheltuieli aferente pe toatã durata operaţiunii financiare. Aceste costuri şi cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include, printre altele, costuri aferente serviciilor juridice (cum ar fi costurile efectuate pentru obţinerea unor opinii juridice), costurile documentaţiei de împrumut, costurile ratingului, costurile de deplasare, dacã este cazul, şi comisioanele aferente serviciilor financiare ale operaţiunilor financiare, taxe, costuri de înregistrare şi costuri de publicare, dacã existã. Sumele menţionate mai sus vor fi plãtite de cãtre Împrumutat, cu excepţia cazului în care ele sunt deduse din sumele obţinute în conformitate cu art. 3 paragraful 4, în termen de o lunã de la notificarea de cãtre Împrumutãtor, aceastã notificare fiind însoţitã de documentele justificative.
7. a) Dacã Împrumutatul plãteşte o sumã pentru oricare dintre tranşe, care este mai micã decât valoarea totalã datoratã şi care trebuie plãtitã conform acestui acord, Împrumutatul renunţã prin prezentul la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plãtitã pentru sumele datorate.
b) Suma astfel plãtitã în cadrul unei tranşe va fi utilizatã pentru acoperirea sumei datorate în urmãtoarea ordine: mai întâi onorarii şi cheltuieli, apoi dobânda datoratã pentru plata cu întârziere stabilitã conform art. 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda şi în al patrulea rând principalul, cu condiţia ca aceste sume sã fie datorate sau restante la platã în data respectivã.
ART. 8
Evenimente de neonorare a obligaţiilor de platã şi de rambursare anticipatã
1. Împrumutãtorul poate declara, prin comunicare scrisã transmisã Împrumutatului, cã suma restantã din principalul împrumutului este datoratã şi plãtibilã imediat, împreunã cu dobânda acumulatã, dacã:
a) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transfera la data transferului orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
b) Împrumutatul nu plãteşte la scadenţa stabilitã orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
c) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte o obligaţie asumatã prin acest acord, alta decât cele conţinute în Memorandumul de înţelegere, dar inclusiv obligaţia stabilitã în art. 4 paragraful 5, şi aceastã stare persistã timp de o lunã dupã ce Împrumutãtorul comunicã în scris situaţia Împrumutatului; sau
d) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituţii ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legalã în ţara Împrumutatului, se considerã cã obligaţiile Împrumutatului prevãzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat şi nu sunt executorii împotriva acestuia; sau
e) s-a stabilit cã în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatul sau agentul Împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudã ori corupţie sau în orice altã activitate ilegalã ce contravine intereselor financiare ale CE; sau
f) existã în cadrul oricãrui acord de împrumut anterior între Împrumutat, agentul Împrumutatului şi Comunitatea Europeanã, indiferent de sumã, sau în cadrul oricãrei datorii externe a Împrumutatului ce are o valoare agregatã a principalului mai mare de 50 de milioane euro o declaraţie de neonorare a obligaţiilor de platã conform definiţiei date în orice instrument ce guverneazã sau evidenţiazã acea datorie şi ca rezultat al acestei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de platã are loc o accelerare a datoriei respective; sau
g) Împrumutatul nu îşi plãteşte în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadenţã sau declarã ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a Împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.
În sensul celor de mai sus, datorie externã a Împrumutatului înseamnã orice datorie contractatã, garantatã sau altfel asiguratã de cãtre Împrumutat ori de agentul Împrumutatului, care este fie:
(i) exprimatã într-o altã valutã decât moneda naţionalã a Împrumutatului; fie
(ii) obţinutã sau apãrutã (în orice valutã) în afara ţãrii Împrumutatului.
2. În eventualitatea unei încheieri anticipate a unui swap al ratei dobânzii, dacã existã, Împrumutatul, în loc sã asigure serviciul obligaţiilor de platã în cadrul swapului, va asigura serviciul datoriei pentru emisiunea de obligaţiuni sau pentru altã operaţiune financiarã.
3. Împrumutãtorul poate, fãrã a fi obligat sã facã acest lucru, sã îşi exercite drepturile conform acestui articol şi poate de asemenea sã le exercite numai parţial fãrã a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.
4. Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, onorariile şi pierderile de dobândã apãrute şi plãtibile de cãtre Împrumutãtor ca urmare a unei rambursãri anticipate a oricãreia dintre tranşe, conform acestui articol. Pierderea de dobândã este diferenţa dintre rata dobânzii tranşei şi dobânda primitã de CE din reinvestirea sumelor rambursate anticipat, pe perioada cuprinsã între data rambursãrii anticipate şi data la care avea scadenţa operaţiunea financiarã sau la care aceasta poate fi încheiatã conform contractelor de împrumut.
ART. 9
Angajamente referitoare la inspecţii, combaterea fraudei şi audituri
1. Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudã, şi Curtea Europeanã a Auditorilor vor avea dreptul sã îşi trimitã agenţii proprii sau reprezentanţii autorizaţi sã efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le poate considera necesare în vederea gestionãrii acestei asistenţe.
2. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului vor furniza informaţiile şi documentele relevante ce le pot fi solicitate în vederea acestor evaluãri, controale sau audituri şi vor lua toate mãsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate sã le desfãşoare. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului se angajeazã sã asigure accesul persoanelor menţionate în paragraful 1 la locurile şi incintele în care sunt pãstrate informaţiile şi documentele relevante.
3. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului vor asigura investigarea şi acordarea unui tratament satisfãcãtor în toate cazurile de suspiciune ori fraudã, corupţie sau orice activitate ilegalã efectivã ce au legãturã cu gestionarea asistenţei CE pentru balanţa de plãţi, în detrimentul intereselor financiare ale CE. Toate aceste cazuri, precum şi mãsurile aferente lor ce au fost adoptate de autoritãţile competente naţionale vor fi raportate fãrã întârziere Comisiei.
ART. 10
Notificãri
Toate notificãrile legate de acest acord vor fi valabile dacã sunt transmise în scris şi cãtre:

Pentru Împrumutãtor:
Comisia Comunitãţilor Europene
Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare -
Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi şi IFI
L-2920 Luxemburg

În atenţia: domnului Javier Garcia Lon, director de unitate
Tel.: (+352) 4301 36372
Fax: (+352) 4301 36599
Adresa SWIFT: EUCOLULL

Cu copie la agentul Împrumutãtorului:
Banca Centralã Europeanã
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt pe Main

În atenţia: directorului Diviziei de Servicii Operaţiuni Financiare
Tel.: + 49 69 1344 7333
Fax: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
RO-050741 Bucureşti

În atenţia: domnului Ştefan Nanu
Tel.: + 4021 318 8689
Fax: + 4021 319 9818
SWIFT BIC: TREZROBU

Cu copie la agentul Împrumutatului:
Banca Naţionalã a României
Str. Lipscani nr. 25
RO-030031 Bucureşti

În atenţia: doamnei Lia Tase
Tel.: + 4021 312 0120
Fax: + 4021 315 1255
SWIFT BIC: NBORROBU

Toate notificãrile vor fi transmise prin poştã cu confirmare de primire. În caz de urgenţe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus şi confirmate fãrã întârzieri inutile prin poştã cu confirmare de primire. Notificãrile intrã în vigoare de la primirea efectivã a faxului, mesajului Swift sau scrisorii.
Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba englezã sau în limba ţãrii Împrumutatului, însoţite de o traducere autorizatã în limba englezã, cu condiţia ca, în acest din urmã caz, varianta care prevaleazã în caz de divergenţã sã fie traducerea în limba englezã.
ART. 11
Diverse
1. Dacã una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este ori devine integral sau parţial nevalabilã, ilegalã ori neaplicabilã în orice sens, conform oricãrei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord.
2. Preambulul şi anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înţelegere şi contractele de finanţare încheiate dupã semnarea acestui acord în legãturã cu acest acord şi contractele de împrumut incluzând, dupã caz, unul sau mai multe acorduri de distribuţie sau acorduri de subscriere, acorduri de agenţie ori acorduri de agenţie fiscalã, circulare de ofertã şi acorduri de swap constituie şi vor constitui parte integrantã a acestui acord.
Împrumutãtorul este total liber sã recurgã la operaţiuni financiare care finanţeazã şi tranşe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din aceste contracte de împrumut se aplicã Împrumutatului numai proporţional cu tranşa sa.
3. Scopul acestui acord este acela de a stabili condiţiile în care CE pune la dispoziţia Împrumutatului sumele obţinute din operaţiunile financiare corespondente contractate de CE în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul şi CE acceptã faptul cã drepturile şi obligaţiile ce le revin sunt definite prin referire la documentaţia de împrumut corespondentã, dacã în acest acord nu se prevede altfel. În mod special, termenii contractelor de împrumut, ale cãror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuşi, în cazul în care existã vreun conflict între termenii acestui acord şi vreun contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.
4. O zi lucrãtoare înseamnã o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plãţi TARGET2.
ART. 12
Legea şi jurisdicţia ce guverneazã acordul
1. Acest acord este guvernat de legea englezã şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
2. Pãrţile se angajeazã sã înainteze, conform art. 238 din Tratatul de constituire a Comunitãţii Europene (denumit în continuare Tratatul CE), orice disputã ce poate apãrea în legãturã cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicţiei exclusive a Curţii de Primã Instanţã a Comunitãţilor Europene (CPI) şi arbitrajului acesteia, cu drept de apel la Curtea de Justiţie a Comunitãţilor Europene (CEJ) prevãzut în art. 225 din Tratatul CE.
Deciziile CEJ şi ale CPI, dupã caz, vor fi obligatorii şi aplicabile de cãtre pãrţi, cu excepţia cazurilor în care, în aşteptarea soluţionãrii unui apel de la CPI, CEJ suspendã, prin scutire interimarã, aplicarea unei decizii sau a oricãrei pãrţi a unei decizii a CPI, şi în cazul Comunitãţii Europene, fãrã a prejudicia aplicarea Protocolului privind privilegiile şi imunitãţile Comunitãţilor Europene.
3. Împrumutãtorul poate aplica orice decizie obţinutã de la CEJ sau CPI, prevãzutã în acest acord, sau orice alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanţele din ţara Împrumutatului.
ART. 13
Intrarea în vigoare
1. Dupã semnarea sa de cãtre toate pãrţile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutãtorul primeşte notificarea oficialã sub forma opiniei juridice (anexa nr. 3 la acest acord) de la Împrumutat prin care se confirmã cã toate condiţiile constituţionale şi legale necesare intrãrii în vigoare a acestui acord şi angajamentul valabil şi irevocabil al Împrumutatului faţã de toate obligaţiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.
2. Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni dupã semnarea sa. Dacã acordul nu a intrat în vigoare pânã la acea datã, pãrţile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.
ART. 14
Semnarea Acordului
Acest acord se va semna de cãtre fiecare parte în 4 exemplare originale în limba englezã, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.
ART. 15
Anexe
Anexele la acest acord vor constitui parte integrantã a acestuia:
1. formular de solicitare de fonduri;
2. formular de aviz de acceptare;
3. formular de opinie juridicã.

Semnat la Luxemburg la data de 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la data de 18 iunie 2009.

ROMÂNIA,
acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice,
în calitate de Împrumutat,
reprezentatã de
Gheorghe Pogea,
ministrul finanţelor publice

BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI,
în calitate de agent al Împrumutatului,
reprezentatã de
Mugur Constantin Isãrescu,
guvernator al Bãncii Naţionale a României

COMUNITATEA EUROPEANÃ,
reprezentatã de Comisia Comunitãţilor Europene,
în calitate de Împrumutãtor,
reprezentatã de
Javier Garcia Lon,
şef de unitate

Marjut Santoni,
şef adjunct de unitate


ANEXA 1

Antetul autoritãţilor române

Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:
Comisia Europeanã
Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare -
Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi şi IFI
L-2920 Luxemburg
Fax: +352 4301 36599

Copie la Banca Centralã Europeanã
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

Copie la Banca Naţionalã a României
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre CE pentru balanţa de plãţi - Solicitare de fonduri pentru a [numãrul tranşei [*] din] rata [*]

Stimaţi domni,
Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, pentru o sumã maximã de 5.000.000.000 euro, semnat la [*] 2009 (Acordul de împrumut) şi intrat în vigoare în urma transmiterii cãtre Împrumutãtor a opiniei juridice a Împrumutatului din data de [*] 2009. Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
1. Prin prezenta solicitãm în mod irevocabil încheierea unui contract de finanţare pentru a [ [*] tranşã a] ratei [*] în baza şi în conformitate cu Acordul de împrumut, în termenii urmãtori:
a) valoarea nominalã a tranşei [/ratei] sã fie [*] euro;
b) valoarea minimã netã a tragerii tranşei [/ratei] sã fie de [*] euro;
c) rambursarea capitalului tranşei[/ratei] sã fie:┌─────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Data (ani) │ Rambursarea de capital │
│ │ (f2Ş) │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │ Rambursare │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────────┘d) în consecinţa, scadenţa medie a acestei tranşe[/rate] este fixatã la [*] ani, iar scadenţa medie a împrumutului este de [*] ani, în conformitate cu art. 2 din Acordul de împrumut.
2. Ca rata a dobânzii solicitãm o [ratã fixã a dobânzii/ratã variabila a dobânzii].
3. [Rata fixã nominalã a dobânzii nu va depãşi [*] % pe an.]/[Rata variabilã nominalã a dobânzii nu va depãşi [*] luni EURIBOR plus [*] % pe an.]
Plãţile de dobânzi se vor efectua la [*] luni dupã data tragerii, ultima având loc în aceeaşi datã în care are loc ultima rambursare de capital. În cazul ratei variabile a dobânzii, frecvenţa plãţilor va coincide cu termenul EURIBOR-ului ales.
4. Baza de numarare a zilelor se va stabili în contractul de împrumut.
5. [Prin prezenta autorizãm în mod irevocabil Împrumutãtorul sã ia în considerare opţiunea utilizãrii swap-urilor de rate ale dobânzii pentru a obţine cele mai favorabile condiţii financiare pentru aceastã tranşã [/ratã], dacã circumstanţele pieţei impun acest lucru.]
6. Confirmãm şi suntem de acord ca tragerea fondurilor se va face în conformitate cu şi condiţionat de:
a) emiterea de cãtre Împrumutãtor a unui aviz de acceptare; şi
b) convingerea în orice moment a Împrumutãtorului cã fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziţie de o contraparte de pe pieţele internaţionale de capital, în termeni şi condiţii ce sunt acceptabile pentru el, şi sunt în concordanţã cu termenii stabiliţi în aceastã solicitare de fonduri şi în avizul de acceptare.
7. Confirmam, de asemenea, şi suntem de acord cã:
a) dupa transmiterea de cãtre Împrumutator a avizului de acceptare aferent acestei solicitari de fonduri, se va încheia în mod automat un contract de finanţare între noi şi Împrumutator pentru tranşa [/rata] solicitata. Ulterior, vom primi o copie a contractelor de împrumut relevante ce conţin termenii şi condiţiile detaliate ale contractului de finanţare;
b) daca noi, Împrumutatul, nu am solicitat în mod expres în aceasta solicitare de fonduri opţiunea de plata anticipata, aceasta alegere este definitiva pentru aceasta tranşa [/ratã];
c) lista semnaturilor autorizate sa angajeze în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare transmisa de ministrul finanţelor publice pe data de [*] ramâne valabila şi aplicabila;
d) nu a intervenit niciun eveniment care sa faca incorecta vreuna dintre declaraţiile date în opinia juridica transmisa Împrumutatorului pe data de [*].

Cu stima,

ANEXA 2

COMISIA EUROPEANÃ
DIRECŢIA GENERALÃ AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
Operaţiuni financiare, managementul programului şi legatura cu IFI

Prin fax şi apoi prin poşta cu confirmare de primire:
[Introduceţi datele de contact ale Împrumutatului]

Copie la Banca Centrala Europeana
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

Copie la Banca Naţionala a României
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

[Copie la [*]
[Introduceţi adresa]
Fax: [*] ]

Subiect: Asistenţa acordata României de cãtre CE pentru balanţa de plaţi - aviz de acceptare a termenilor financiari pentru a [[*] tranşa din] rata [*] de [*] euro

Stimaţi domni,
Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeana, în calitate de Împrumutator, şi România, în calitate de Împrumutat, pentru o suma maxima de 5.000.000.000 euro semnat la [*] 2009 (Acordul de împrumut). Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
Confirmam prin prezenta ca am primit solicitarea dumneavoastra de fonduri pentru a [[*] tranşa din] rata [*] pe data de [*].
Comunitatea Europeana intenţioneaza sa lanseze o operaţiune financiara pentru finanţarea mai sus menţionatei tranşe[/rate] de [*] euro, în conformitate cu termenii pe care i-aţi agreat în solicitarea de fonduri şi cu urmatorii:
Valoare nominala [*] euro
Data tragerii: planificata pentru [saptamâna]
Valoarea minima neta a tragerii [*] euro, aşa cum este definita în solicitarea
dumneavoastra de fonduri
Acest aviz este condiţionat de capacitatea CE de a încheia operaţiunea financiara în termenii indicaţi mai sus. În cazul în care CE nu poate obţine aceşti termeni, atunci ea nu va avea nicio obligaţie de a disponibiliza fondurile. În aceasta situaţie, conform articolului 5 paragraful 2 din Acordul de împrumut, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutatorului sa propuna noi rate maxime ale dobânzii.
Va asiguram ca în orice caz CE, în negocierile sale cu bancile, va face toate demersurile pentru a obţine cel mai mic cost de finanţare.

Cu stima,
Comunitatea Europeanã
Comisia Europeanã


ANEXA 3

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
DEPARTAMENTUL JURIDIC
(Va fi emisã cu antetul oficial al Ministerului)
[Bucureşti, data]
Comisia Comunitãţilor Europene
Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare
Direcţia L - Operaţiuni financiare, managementul programului şi legãtura cu IFI
Unitatea L3 - Managementul Programului împrumuturi şi IFI
L-2920 Luxemburg

Subiect: Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) şi România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţionalã a României (în calitate de agent al Împrumutatului) pentru o sumã maximã de 5.000.000.000 euro

Stimaţi domni,
În calitatea mea de director al Departamentului Juridic al Ministerului Finanţelor Publice din România fac referire la Acordul de împrumut mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantã a lui (denumite împreunã în continuare Acordul de împrumut), încheiat între România (denumitã în continuare Împrumutat) şi Comunitatea Europeanã (denumitã în continuare Împrumutãtor) pe data de [*] 2009.
Garantez cã am toatã competenţa necesarã pentru a emite aceastã opinie juridicã în legãturã cu Acordul de împrumut în numele Împrumutatului.
Am examinat originalele Acordului de împrumut. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile Împrumutatului şi agentului sãu, mandatele semnatarilor şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimatã prin prezenta.
Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în aceastã opinie vor avea semnificaţia stabilitã în Acordul de împrumut.
Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea este cã:
1. Conform prevederilor <>art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare, Guvernul, în numele României, este autorizat sã contracteze obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanţelor Publice, ce are atribuţiile de a contracta direct, în numele statului, şi de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susţinerii balanţei de plãţi, şi coroborat cu prevederile corespondente din <>Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 (denumite în continuare Norme metodologice) şi modificate ulterior prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 468/2009 .
2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile <>art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã şi pe cele ale <>art. 29 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 din 28 iunie 2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, şi Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de agent în numele României, au negociat şi încheiat Acordul de împrumut cu Comunitatea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) pentru o sumã maximã de 5.000.000.000 euro.
3. Conform prevederilor <>pct. 4.1.i) alin. 7 din Normele metodologice , Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut au fost semnate în mod corespunzãtor la [introduceţi locul] pe data de [introduceţi data] iunie 2009, în numele României, de domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor publice, în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [] emis în data de [] de Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea domnului Traian Bãsescu, Preşedintele României. Prin aceastã semnare a Acordului de împrumut, Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil sã îndeplineascã toate obligaţiile ce îi revin prin acesta. În mod special, prevederile Acordului de împrumut referitoare la stabilirea de contracte de finanţare în legãturã cu tragerile sunt pe deplin valabile conform legii române.
4. În mod special, semnarea, transmiterea şi derularea de cãtre Împrumutat a Acordului de împrumut: (i) au fost autorizate în mod corespunzãtor prin toate consimţãmintele, autorizaţiile şi aprobãrile necesare; şi (ii) nu au încãlcat şi nu vor încãlca nicio prevedere sau decizie aplicabilã a niciunei autoritãţi competente.
5. Prin urmare, nimic din acest acord nu contravine sau nu limiteazã drepturile Împrumutatului de a efectua plãţi punctuale şi efective în valoare egalã cu orice sumã datoratã pentru principal, dobândã sau alte comisioane conform Acordului de împrumut.
6. Acordul de împrumut este întocmit în forma juridicã corectã, în conformitate cu legile României, având efect obligatoriu împotriva Împrumutatului şi agentului. Aplicarea dispoziţiilor Acordului de împrumut nu contravine prevederilor obligatorii din legea românã, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat sã le respecte.
7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului de împrumut nu este necesarã depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţã sau autoritate din România.
8. Niciun fel de impozite, taxe, sau tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscalã a acesteia nu sunt datorate în legãturã cu semnarea şi executarea Acordului de împrumut şi nici în legãturã cu vreo platã sau transfer de principal, dobândã, comisioane ori alte sume datorate conform Acordului de împrumut.
9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului şi nu vor fi plãtite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului de împrumut.
10. Cosemnarea Acordului de împrumut de cãtre domnul Mugur Constantin Isãrescu, guvernatorul Bãncii Naţionale a României, îl angajeazã în mod valabil şi legal pe agent.
11. Alegerea legii engleze ca lege care sã guverneze Acordul de împrumut este o alegere valabilã obligatorie pentru Împrumutat conform legii române.
12. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivã a Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene şi Curţii de Primã Instanţã a Comunitãţilor Europene în ceea ce priveşte Acordul de împrumut şi orice decizie a acestor instanţe va fi definitivã şi aplicabilã în România.
13. Nici Împrumutatul şi niciuna dintre proprietãţile sale nu sunt imune, pe motive de suveranitate sau pe alte motive, faţã de jurisdicţia, confiscarea - înainte sau dupã judecare - ori executarea în legãturã cu orice acţiune sau procedurã ce ţine de Acordul de împrumut, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietãţii publice a Împrumutatului, conform <>art. 136 din Constituţia României, republicatã , şi <>art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia.
14. Ratificarea Memorandumului de înţelegere şi a Acordului de împrumut s-a fãcut prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului [introduceţi nr. data] în conformitate cu dispoziţiile <>art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã , ale <>art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã şi ale <>pct. 4.1.i) alin. 8 din Normele metodologice .
Prin urmare, în conformitate cu cele mentionate, Guvernul României a aprobat Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. [] din data de [].
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. [] din data de [] prin care se ratificã Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. [] din data de [] şi transmisã spre ratificare Parlamentului României, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicatã .
15. Suma împrumutului, precizatã în art. 1 din Acordul de împrumut, va fi primitã de Împrumutat în rate, în conformitate cu Memorandumul de înţelegere şi în termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de împrumut şi în contractele de finanţare.
16. În concluzie, Acordul de împrumut a fost corect semnat şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din Acordul de împrumut sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea sã creeze efecte.

----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice