Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU din 12 septembrie 2012  intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinsertia familiilor de cetateni romani apartinand minoritatii romilor, revenite din Franta, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD-CADRU din 12 septembrie 2012 intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinsertia familiilor de cetateni romani apartinand minoritatii romilor, revenite din Franta, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 13 decembrie 2012


    Între
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de către doamna Mariana Câmpeanu, ministru,
    şi
    Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de către domnul Mircea Duşa, ministru,
    pe de o parte,
    şi
    Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, instituţie publică cu caracter administrativ, cu sediul în str. Bargue 44, Paris 75015, denumit în continuare OFII, reprezentant de către domnul Philippe Gustin, ambasadorul Republicii Franceze în România, în prezenţa domnului Manuel Valls, ministrul de interne al Republicii Franceze, şi a domnului Bernard Cazeneuve, ministru delegat pe lângă ministrul francez al afacerilor externe, însărcinat cu afacerile europene,
    de cealaltă parte,
    denumite în continuare părţile,
    având în vedere dorinţa comună de a gestiona mai bine fluxurile bilaterale de migraţie,
    dornice de a-şi consolida şi dezvolta cooperarea şi de a acţiona împreună pentru a favoriza o mai bună incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor în dezvoltarea economiei şi a vieţii publice din România,
    recunoscând nevoia de a-şi coordona programele destinate sprijinirii reinserţiei sociale efective şi durabile a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor care revin din Franţa şi sunt beneficiari ai unui ajutor de revenire acordat de OFII,
    dorind să acţioneze în conformitate cu recomandările Uniunii Europene referitoare la incluziunea romilor prevăzute în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, COM (2011) 173, din data de 5 aprilie 2011,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Obiectul acordului-cadru
    Prezentul acord-cadru are ca obiect promovarea unui parteneriat consolidat între părţi, destinat implementării unui proiect experimental de sprijin pentru reinserţie în România a familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor care au revenit din Franţa şi sunt beneficiare ale unui ajutor de revenire acordat de OFII.
    ART. 2
    Beneficiarii proiectului experimental
    Proiectul experimental se adresează unui grup-ţintă de 80 de familii de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, domiciliaţi în următoarele judeţe: Alba, Bihor, Dolj, Mehedinţi sau Timiş, care doresc să revină din Franţa pentru a se restabili pe teritoriul României şi care vor beneficia de un ajutor de reinserţie pentru a pune în aplicare un proiect de reinserţie socială şi economică.
    Pentru a putea participa la proiectul experimental, familiile potenţial beneficiare trebuie să notifice în prealabil intenţia în acest sens către OFII, înainte de a părăsi teritoriul francez, şi să accepte, de asemenea, ca această intenţie să fie comunicată de către OFII autorităţilor locale competente din România.
    ART. 3
    Obligaţia părţilor
    Prin prezentul acord-cadru, părţile se angajează să colaboreze în vederea mobilizării resurselor umane, financiare şi materiale disponibile, menite să asigure reuşita proiectului experimental. Acţiunile autorităţilor de la nivel central vor fi coordonate cu cele ale autorităţilor competente din judeţele implicate în proiect.
    3.1. Obligaţiile OFII
    OFII se angajează să desfăşoare următoarele activităţi:
    În Franţa:
    ● primirea cererilor de sprijin pentru revenire ale familiilor menţionate în articolul 2;
    ● organizarea reîntoarcerii în România a familiilor menţionate în articolul 2, inclusiv prin suportarea costurilor biletului de transport aerian, a costurilor aferente bagajelor, şi sprijinirea acestora în vedere obţinerii documentelor de călătorie, precum şi acordarea unui ajutor financiar pentru reîntoarcere;
    ● comunicarea coordonatelor familiilor menţionate în articolul 2 către autorităţile locale competente din judeţele româneşti de domiciliu.
    În România:
    ● desemnarea unui consilier specializat în domeniul asistenţei sociale la Reprezentanţa OFII de la Bucureşti. Acest consilier va fi însărcinat să asigure legătura cu autorităţile locale şi partenerii sociali din judeţele pentru evaluarea şi monitorizarea:
      ● situaţiei economice, sociale şi locative a familiilor menţionate în articolul 2;
      ● posibilităţilor de formare profesională a membrilor acestor familii;
      ● condiţiilor de acces pe piaţa muncii, precum şi la serviciile educaţionale;
      ● programelor de prevenire din domeniul sănătăţii şi şcolarizare a copiilor;
    ● utilizarea ajutoarelor pentru reinserţie economică pentru familiile beneficiare din cadrul programului experimental. Acestea vor cuprinde un ajutor financiar pentru înfiinţarea unei firme şi un program de instruire adaptat cerinţelor specifice ale proiectului de firmă. Înfiinţarea şi monitorizarea firmelor vor fi realizate cu sprijinul şi sfaturile furnizate de operatorii locali specializaţi în domeniu;
    ● înfiinţarea, în judeţele implicate în programul experimental, a unui comitet de lucru, alcătuit din reprezentanţii OFII şi ai autorităţilor locale competente, care va evalua situaţia fiecărei familii beneficiare în vederea analizării oportunităţii acordării de către Reprezentanţa OFII de la Bucureşti a ajutorului de reinserţie economică, în baza unui studiu de fezabilitate care va fi realizat şi finanţat de OFII.
    3.2. Obligaţiile autorităţilor române
    În vederea implementării proiectului experimental, autorităţile române se angajează să mobilizeze şi să susţină autorităţile locale din judeţele implicate în programul experimental pentru ca acestea să desfăşoare activităţile următoare:
    ● elaborarea, la solicitarea instituţiei prefectului, de către serviciile publice de asistenţă socială a unei anchete sociale cu privire la potenţialul de reuşită a proiectelor de reinserţie pentru fiecare familie potenţial beneficiară a unui ajutor din partea OFII. Această anchetă va evalua cu prioritate condiţiile materiale, sociale, economice şi locative ale familiilor potenţial beneficiare, modul în care este asigurată frecventarea cursurilor şcolare de către copiii lor, posibilităţile obiective ale membrilor acestor familii de a avea acces la un loc de muncă, la servicii de sănătate etc.;
    ● concluziile anchetelor sociale, precum şi orice modificare apărută în situaţia familiilor beneficiare vor fi comunicate din 6 în 6 luni către Reprezentanţa OFII de la Bucureşti de către instituţia prefectului din fiecare judeţ parte a programului experimental;
    ● monitorizarea familiilor menţionate în articolul 2 şi acordarea serviciilor necesare, adaptate nevoilor identificate prin anchetele sociale. Autorităţile locale competente din judeţele implicate în proiect vor mobiliza diferiţii actori locali, care pot contribui la asigurarea reinserţiei sociale şi economice a familiilor menţionate la articolul 2, în special în ceea ce priveşte includerea copiilor în sistemul de învăţământ;
    ● acordarea de sprijin familiilor menţionate în articolul 2 pentru facilitarea accesului acestora la locuinţe, precum şi la activul funciar legat de activitatea economică finanţată de către OFII, în virtutea şi în conformitate cu cadrul juridic naţional care guvernează acest domeniu, precum şi asigurarea monitorizării progreselor ulterioare în colaborare cu Reprezentanţa OFII de la Bucureşti;
    ● identificarea altor surse de finanţare, în special din fonduri structurale europene, în scopul mobilizării de mijloace suplimentare destinate sprijinirii familiilor menţionate la articolul 2 şi adaptate dificultăţilor pe care acestea le întâmpină.
    ART. 4
    Finanţarea acţiunilor
    Prezentul acord-cadru nu prevede niciun transfer financiar între părţi. Fiecare parte asigură finanţarea cheltuielilor necesare ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului acord-cadru.
    ART. 5
    Încheierea protocoalelor locale de cooperare
    Părţile convin să sprijine încheierea de acorduri similare cu prezentul acord-cadru între instituţiile competente de la nivelul judeţelor ce fac parte din proiectul experimental şi reprezentanţii instituţiilor franceze.
    Dacă este cazul, autorităţile române se angajează să asigure asistenţă tehnică judeţelor implicate în proiectul experimental pentru elaborarea de acorduri locale de cooperare.
    ART. 6
    Coordonarea
    Părţile convin să organizeze întâlniri periodice şi să constituie echipe de lucru în judeţele implicate în proiectul experimental, care să asigure o coordonare eficientă, precum şi o monitorizare şi o evaluare obiectivă a rezultatelor proiectului experimental.
    ART. 7
    Domeniul de aplicare a acordului-cadru
    Prezentul acord-cadru se aplică fără a prejudicia acţiunile de cooperare ce pot exista între autorităţile franceze şi române, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.
    ART. 8
    Modificarea sau denunţarea acordului-cadru
    Prezentul acord-cadru poate fi modificat de comun acord de către părţi. Aceste modificări vor face obiectul unui protocol adiţional care va intra în vigoare în conformitate cu articolul 9 din prezentul acord-cadru şi va preciza noile modalităţi şi condiţii de realizare a acordului-cadru.
    Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea acordului-cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă prin consultări între părţi.
    Acordul-cadru poate fi denunţat în orice moment de către una dintre părţi, printr-o notificare scrisă transmisă cu cel puţin două luni înainte, prin care se aduce la cunoştinţa celeilalte părţi intenţia de a înceta valabilitatea acordului-cadru.
    ART. 9
    Intrarea în vigoare şi durata acordului-cadru
    Prezentul acord-cadru se încheie pe o durată de 2 ani şi intră în vigoare la data ultimei notificări, transmisă pe cale diplomatică, prin care se comunică procedura pentru intrarea în vigoare prevăzută de legislaţia internă a părţilor.

    Semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012, în 3 exemplare originale, fiecare în limbile română şi franceză.

                       Pentru Ministerul Muncii, Familiei
                       şi Protecţiei Sociale din România,
                                Mariana Câmpeanu

                        Pentru Ministerul Administraţiei
                           şi Internelor din România,
                                  Mircea Duşa

                             Pentru Oficiul Francez
                         pentru Imigraţie şi Integrare,
                                Philippe Gustin

                                  În prezenţa:
                        Ministrului francez de interne,
                                  Manuel Valls

                          Ministrului delegat pe lângă
                        ministrul francez al afacerilor
                   externe, însărcinat cu afacerile europene,
                               Bernard Cazeneuve

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016