Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD CADRU din 12 martie 1991  intre Comisie si Beneficiar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD CADRU din 12 martie 1991 intre Comisie si Beneficiar

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.282 din 30 decembrie 2004

Comisia Comunitãţilor Europene, denumitã în cele ce urmeazã "Comisia", acţionând pentru şi în numele Comunitãţii Economice Europene, denumitã în cele ce urmeazã "Comunitatea"


pe de o parte, şi
România
de cealaltã parte


şi împreunã denumite "pãrţi contractante",
având în vedere faptul cã România este eligibilã de a beneficia de Programul de asistenţã PHARE din partea Comunitãţii, prevãzut în Regulamentul nr. 3906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitãţii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2698/90 din 17 septembrie 1990,
având în vedere faptul cã este convenabilã menţionarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal şi administrativ pentru executarea mãsurilor finanţate în România în cadrul programului de asistenţã al Comunitãţii,

AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

ART. 1
Pentru a promova cooperarea dintre pãrţile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice şi sociale din România, pãrţile contractante sunt de acord sã implementeze mãsuri în domeniul cooperãrii financiare, tehnice şi al altor forme de cooperare, aşa cum s-a specificat în Regulamentul menţionat mai sus, care vor fi finanţate şi implementate în cadrul tehnic, legal şi administrativ stabilit în acest Acord. Detaliile specifice ale fiecãrei mãsuri (sau set de mãsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între pãrţile contractante (denumit în continuare "memorandum de finanţare"), pentru care este oferit un model în anexa nr. 2(C).
România întreprinde toate acţiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzãtoare a tuturor mãsurilor.
ART. 2
Fiecare MĂSURĂ finanţatã în cadrul acestui acord va fi implementatã în conformitate cu Condiţiile generale din Anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finanţare.
Memorandumul de finanţare poate schimba sau suplimenta Condiţiile generale, dupã cum va fi necesar pentru implementarea mãsurii în discuţie.
ART. 3
Pentru problemele legate de mãsurile finanţate în cadrul acestui acord, Comisia va fi reprezentatã de Delegaţia sa, imediat ce aceasta este înfiinţatã în Bucureşti, care se va asigura, din partea Comisiei, cã mãsura este executatã în conformitate cu practicile financiare şi tehnice legale.
ART. 4
Când pãrţile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integralã sau parţialã privind implementarea unei mãsuri cãtre o terţã parte, stat sau agenţie.
În acest caz termenii şi condiţiile unei asemenea delegãri vor fi menţionaţi în acordul ce urmeazã sã fie încheiat între Comisie şi terţa parte, stat sau agenţie, cu acordul Guvernului României.
ART. 5
Orice disputã legatã de acest acord care nu poate fi rezolvatã prin consultare, va fi soluţionatã în conformitate cu procedura de arbitraj menţionatã în Anexa B.
ART. 6
Acest Acord este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 7
Acest Acord va intra în vigoare la data la care pãrţile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislaţia sau procedura internã a fiecãrei pãrţi. Acordul va continua sã fie în vigoare pentru o perioadã nedefinitã, dacã nu îşi înceteazã valabilitatea prin notificarea scrisã a uneia dintre pãrţile contractante cãtre cealaltã.
La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice mãsurã aflatã încã în curs de execuţie va fi dusã la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finanţare aferent şi Condiţiilor generale stabilite prin prezentul acord.
ART. 8
Prevederile acestui acord se vor aplica şi cooperãrii tehnice şi a altor tipuri de cooperare convenite între pãrţile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finanţat în baza Programului de asistenţã PHARE, la cererea Guvernului României.

Anexele vor fi considerate parte integrantã a acestui acord.


Întocmit la Bucureşti Întocmit la Bucureşti
în ziua de 12 martie 1991 în ziua de 12 martie 1991
Eugen Dijmãrescu Frans Andriessen
Ministru de stat Vicepreşedinte al Comisiei Europene
ROMÂNIA COMUNITATEAANEXA A
CONDIŢII GENERALE PRIVIND MEMORANDUMURILE DE FINANŢARE

In aceste Condiţii generale termenul de "Beneficiar" va fi înţeles ca referitor la Guvernul României.

TITLUL I
FINANŢAREA PROIECTELOR

ART. 1
OBLIGAŢIA COMUNITĂŢII
Angajamentul Comunitãţii, numit în cele ce urmeazã "finanţarea gratuitã a CEE", a cãrui valoare este menţionatã în memorandumul de finanţare, va determina limita în cadrul cãreia se va desfãşura angajarea şi execuţia plãţilor prin contracte şi devize aprobate corespunzãtor.
Orice cheltuieli ce depãşesc finanţarea gratuitã a CEE, vor fi suportate de Beneficiar.
ART. 2
DISPONIBILITATEA FINANŢĂRII GRATUITE A CEE
Acolo unde execuţia unei mãsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finanţarea gratuitã a CEE va deveni disponibilã în momentul în care devin disponibile şi sumele angajate de Beneficiar şi/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevãzute în memorandumul de finanţare.
ART. 3
CHELTUIREA
Contractele sunt eligibile pentru plãţi în baza acestui memorandum de finanţare numai dacã sunt încheiate înainte de data de expirare a memorandumului de finanţare. Plãţile în cadrul unor asemenea contracte pot avea loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finanţare. Orice prelungire excepţionalã a acestei perioade trebuie sã fie aprobatã de Comisie.
În cadrul limitei stabilite pentru finanţarea gratuitã a CEE, cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegaţiei Comisiei de cãtre Beneficiar, conform agendei stabilite în memorandumul de finanţare. Documentele justificative referitoare la plãţile fãcute pentru realizarea unei anumite mãsuri vor fi puse la dispoziţie în sprijinul cererii de fonduri, atunci când Comisia o solicitã.
Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul mãsurii poate fi prevãzutã plata direct de cãtre Comisie cãtre contractanţi. Fiecare contract va indica proporţia şi momentul efectuãrii plãţii, împreunã cu documentele justificative necesare.
Pentru partea de program implementatã de Beneficiar, autoritatea de implementare va înainta un program de lucru cu cel puţin 9 luni înainte de data de expirare a memorandumului de finanţare, pentru aprobarea de cãtre Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie sã cuprindã propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementãrii programului, cu condiţia ca întreaga finanţare gratuitã a CEE sã fi fost angajatã anterior.
În ceea ce priveşte mãsurile executate pe baza unor devize estimative, în condiţiile în care memorandumul de finanţare nu poate prevedea altfel, o primã tranşã de platã, care nu va depãşi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuatã în favoarea Beneficiarului, în aceleaşi condiţii menţionate la paragraful 2 de mai sus.

TITLUL II
ACHIZIŢIONAREA

ART. 4
GENERALITĂŢI
Procedura de urmat pentru încheierea contractelor de lucrãri, livrãri şi de cooperare tehnicã va fi menţionatã în memorandumul de finanţare, urmând principiile de mai jos.
ART. 5
CONDIŢII DE PARTICIPARE
1. Cu excepţia prevederilor art. 6, Comisia şi Beneficiarul vor lua mãsurile necesare pentru a asigura egalitatea condiţiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea în timp util a invitaţiilor la licitaţie. Anunţurile urmeazã sã fie fãcute pentru Comunitate cel puţin în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene şi pentru statele beneficiare în jurnalul oficial corespunzãtor.
2. Condiţiile generale ale contractelor trebuie sã fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanţa internaţionalã, cum ar fi reglementãrile generale şi condiţiile pentru contractele de livrãri finanţate din fondurile PHARE.
ART. 6
DEROGAREA DE LA PROCEDURILE STANDARD
Acolo unde este recunoscutã urgenta situaţiei sau unde aceasta este justificatã pe baza naturii, importanţei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor mãsuri (de exemplu: operaţii de finanţare în douã etape, operaţii multifazate, specificaţii tehnice particulare etc.) şi ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, sã autorizeze în mod excepţional:
- acordarea contractelor în urma unor invitaţii restrânse la licitaţie;
- încheierea contractelor prin acord direct;
- realizarea contractelor prin departamente de lucrãri publice.
O astfel de derogare trebuie sã fie menţionatã în memorandumul de finanţare.
ART. 7
ACORDAREA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI SI LIVRĂRI
Comisia şi Beneficiarul se vor asigura cã pentru fiecare operaţie oferta selectatã este cea mai avantajoasã din punct de vedere economic, în special din punct de vedere al calificãrilor şi garanţiilor oferite de licitatori, al costului şi al calitãţii serviciilor, al naturii şi al condiţiilor de execuţie a lucrãrilor sau a livrãrilor, al costului lor de utilizare şi valori tehnice.
Rezultatele invitaţiilor la licitaţie vor trebui publicate în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene cât de repede posibil.
ART. 8
CONTRACTELE DE COOPERARE TEHNICĂ
1. Contractele de Cooperare Tehnicã, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrãrilor sau de asistenţã tehnicã, vor fi încheiate dupã negocierea directã cu consultantul sau, dacã se justificã din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitaţiei la licitaţie.
2. Contractele vor trebui sã fie întocmite, negociate şi încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finanţare.
3. În situaţia în care contractele urmeazã sã fie întocmite, negociate şi încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listã scurtã cu unul sau mai mulţi candidaţi, pe baza criteriilor de garantare a calificãrilor, experienţei şi independenţei lor şi ţinând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în discuţie.
4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai mulţi candidaţi, Beneficiarul este liber sã aleagã dintre cei propuşi candidatul cu care intenţioneazã sã încheie contractul.
5. Când existã recurs la o procedurã de licitare contractul va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmatã de Beneficiar şi de Comisie ca fiind cea mai avantajoasã din punct de vedere economic.

TITLUL III
ACORDAREA DE FACILITĂŢI

ART. 9
PRIVILEGII GENERALE
Personalului care participã la mãsurile finanţate de Comunitate, precum şi membrilor de familie ai acestuia, li se pot acorda avantaje, privilegii şi scutiri nu mai puţin favorabile decât cele acordate în mod obişnuit altor strãini angajaţi în statul Beneficiarului, în cadrul oricãror alte acorduri bilaterale sau multinaţionale ori aranjamente pentru programe de asistenţã economicã şi de cooperare tehnicã.
ART. 10
FACILITĂŢI DE STABILIRE, INSTALARE. INTRARE SI REZIDENTA
În cazul contractelor de lucrãri, de livrãri sau de servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitaţie vor avea drept de instalare temporarã şi de rezidenţã în cazurile în care importanţa contractului justificã aceasta. Acest drept va fi obţinut numai dupã emiterea invitaţiei de participare la licitaţie, va servi personalului necesar efectuãrii studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor şi va expira la o lunã dupã desemnarea contractantului.
Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrãri, livrãri sau de servicii finanţate de Comunitate şi membrilor de familie apropiaţi ai acestuia sã intre în statul Beneficiarului, sã se stabileascã în stat, sã lucreze acolo şi sã pãrãseascã statul respectiv, aşa cum o justificã natura contractului.
ART. 11
IMPORTUL SI RE-EXPORTUL DE ECHIPAMENT
Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea mãsurii, în conformitate cu legile, regulile şi reglementãrile în vigoare ale Beneficiarului.
Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice şi juridice care au executat contracte de lucrãri, livrãri sau servicii permisele necesare pentru re-exportul echipamentului menţionat.
ART. 12
CONTROLUL IMPORTURILOR SI SCHIMBURILOR VALUTARE
Pentru executarea mãsurilor Beneficiarul se obligã sã acorde autorizaţii de import, precum şi autorizaţii pentru achiziţionarea valutei necesare şi sã aplice reglementãrile naţionale privind controlul asupra schimburilor valutare, fãrã discriminare între statele membre ale Comunitãţii, Albania, Bulgaria, Republica Cehã, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia şi fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei.
Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea mãsurii, conform reglementãrilor de control al schimburilor valutare în vigoare în statul Beneficiarului.
ART. 13
IMPOZITARE si VAMĂ
1. Plata impozitelor, taxelor vamale şi a taxelor de import nu va fi finanţatã din finanţarea gratuitã a CEE.
2. Importurile în baza contractelor de livrãri, încheiate de autoritãţile Beneficiarului şi finanţate din finanţarea gratuitã a CEE, vor putea intra în statul Beneficiarului fãrã a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent. Beneficiarul va asigura ca importurile respective sã fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate cãtre contractant, aşa cum se prevede în contract, şi pentru folosinţa imediatã conform cerinţelor pentru implementarea normalã a contractului, fãrã a ţine seama de întârzieri sau de dispute în ceea ce priveşte stabilirea taxelor vamale, plãţilor ori a impozitelor menţionate mai sus.
3. Contractele pentru livrãri sau servicii oferite de firme externe sau româneşti, finanţate din finanţarea gratuitã a CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plãţii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri fiscale având efect similar, indiferent dacã aceste taxe existã sau urmeazã sã fie instituite.
4. Persoanelor fizice şi juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitãţii Europene, care executã contracte de cooperare tehnicã finanţate din finanţarea gratuitã a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit şi pe venit în statul Beneficiarului.
5. Efectele personale şi gospodãreşti importate pentru uz personal de cãtre persoanele fizice (şi membrii familiilor lor), altele decât cele achiziţionate local, angajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnicã, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe şi impozite fiscale cu acelaşi efect, efectele personale şi gospodãreşti respective urmând sã fie reexportate sau sã se dispunã de ele în ţarã conform reglementãrilor în vigoare în statul Beneficiarului, dupã terminarea contractului.
6. Persoanele fizice şi juridice ce importã echipament profesional, aşa cum se prevede la art. 11, dacã solicitã astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporarã, aşa cum este definit prin legislaţia naţionalã a Beneficiarului în ceea ce priveşte echipamentul respectiv.

TITLUL IV
EXECUTAREA CONTRACTELOR

ART. 14
ORIGINEA LIVRĂRILOR
Beneficiarul se declarã de acord ca, atunci când Comisia nu autorizeazã altfel, materialele şi livrãrile necesare pentru executarea contractelor trebuie sã fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Cehã, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei.
ART. 15
PROCEDURI DE EFECTUARE A PLĂŢILOR
1. Pentru contractele finanţate din finanţarea gratuitã a CEE documentele de licitaţie vor fi întocmite şi plãţile vor fi efectuate fie în Unitãţi Europene de Cont (ECU) sau, conform legilor şi reglementãrilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, în valuta Beneficiarului, ori în valuta statului în care ofertantul îşi are înregistrat sediul de afaceri sau în valuta statului în care sunt produse livrãrile.
2. Când documentele de licitaţie simt întocmite în ECU, plãţile în cauzã vor fi efectuate, în mod corespunzãtor în valuta prevãzutã în contract, pe baza ratei de schimb a ECU în ziua precedentã efectuãrii plãtii.
3. Beneficiarul şi Comisia vor lua toate mãsurile necesare pentru a asigura execuţia plãţilor în cel mai scurt timp posibil.

TITLUL V
COLABORAREA DINTRE COMISIE SI BENEFICIAR

ART. 16
INSPECŢIE SI EVALUARE
1. Comisia va avea dreptul sã-şi trimitã proprii agenţi sau reprezentanţii corespunzãtor autorizaţi pentru a duce la îndeplinire orice misiune tehnicã sau financiarã sau de audit pe care o considerã necesarã pentru a urmãri execuţia mãsurii. În orice caz, Comisia va comunica în avans autoritãţilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
Beneficiarul va pune la dispoziţie toate informaţiile şi documentele care vor fi solicitate de aceasta şi va lua toate mãsurile pentru a facilita munca persoanelor împuternicite sã aducã la îndeplinire evaluãrile sau inspecţiile.
2. Beneficiarul:
a) va pãstra înregistrãri şi documente contabile adecvate pentru identificarea lucrãrilor, livrãrilor sau serviciilor finanţate în baza memorandumului de finanţare, conform procedurilor legale de contabilitate;
b) va asigura ca agenţii sau reprezentanţii mai sus menţionaţi ai Comisiei sã aibã dreptul de a inspecta toatã documentaţia şi înregistrãrile contabile relevante privitoare la cele finanţate în baza memorandumului de finanţare şi va asista Curtea de Conturi a Comunitãţii Europene în executarea evaluãrii contabile privind utilizarea finanţãrii gratuite a CEE.
Comisia va putea, de asemenea, sã execute o evaluare ulterioarã şi o evaluare contabilã finalã a programului. Evaluarea ulterioarã va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum şi impactul asupra dezvoltãrii şi restructurãrii sectorului implicat.
Evaluarea contabilã finalã va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o pãrere independentã asupra corectitudinii şi compatibilitãţii contractelor şi plãţilor, precum şi asupra conformitãţii lor cu prevederile memorandumului de finanţare. Evaluarea contabilã va stabili balanţa fondurilor neangajate şi/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.
ART. 17
URMĂRIREA MĂSURILOR
Ca urmare a executãrii mãsurii, Comisia poate solicita orice explicaţie şi, atunci când este necesar, poate cãdea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientãri în ceea ce priveşte mãsura care sã fie consideratã mai bine adaptatã obiectivelor avute în vedere.
Beneficiarul va face rapoarte cãtre Comisie, conform planului menţionat în memorandumul de finanţare, pe toatã perioada de execuţie a mãsurii şi dupã încheierea acesteia.
Comisia, pe baza rapoartelor şi, dupã caz, a evaluãrii ulterioare, va proceda la închiderea oficialã a programului şi va informa ţara beneficiarã despre data închiderii oficiale a programului.

TITLUL VI
PREVEDERI GENERALE SI FINALE

ART. 18
CONSULTĂRI - DISPUTE
1. Orice problemã legatã de executarea sau interpretarea memorandumului de finanţare sau a acestor Condiţii generale va fi subiect de consultare între Beneficiar şi Comisie, conducând, în cazul în care este necesar, la un amendament la memorandumul de finanţare.
2. În situaţia în care se constatã neîndeplinirea unei obligaţii stabilite în memorandumul de finanţare şi în aceste Condiţii Generale, care nu au fost subiect al unor mãsuri de remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finanţarea mãsurii dupã consultarea cu Beneficiarul.
3. Beneficiarul poate renunţa total sau parţial la execuţia mãsurii. Pãrţile contractante vor stabili detaliile respectivei renunţãri printr-un schimb de scrisori.
ART. 19
ANUNŢ - ADRESE
Orice anunţ şi orice acord între pãrţi, prevãzute aici, trebuie sã aibã forma unei comunicãri scrise, cu referire explicitã la numãrul şi la titlul mãsurii. Astfel de anunţuri sau de acorduri vor fi fãcute prin scrisoare adresatã pãrţii autorizate sã primeascã cele menţionate şi vor fi trimise la adresa anunţatã de partea respectivã. În caz de urgenţã sunt permise comunicãri prin telefax, comunicãri telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu condiţia confirmãrii imediate prin scrisoare.
Adresele sunt menţionate în memorandumul de finanţare.

ANEXA B
ARBITRAJ

Orice disputã între pãrţile contractante, rezultând din acordul cadru sau din memorandumul de finanţare, care nu este rezolvatã prin aplicarea procedurilor menţionate la art. 18 din Condiţiile generale, referitoare la memorandumul de finanţare, va fi supusã arbitrãrii de cãtre un tribunal de arbitraj, dupã cum urmeazã:
Pãrţile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, şi Comisia, pe de altã parte.
Tribunalul de arbitraj va fi compus din trei arbitri, numiţi dupã cum urmeazã:
- un arbitru va fi numit de Beneficiar;
- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
- al treilea arbitru (numit în continuare şi "conducãtor") va fi numit prin acordul pãrţilor sau, în cazul unui dezacord, de Secretarul General al O.N.U.
Dacã oricare dintre pãrţi nu reuşeşte sã numeascã un arbitru, acesta va fi numit de conducãtor.
Dacã un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneazã, decedeazã sau devine incapabil sã îşi desfãşoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în acelaşi mod ca şi arbitrul cãruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile şi îndatoririle arbitrului iniţial.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016