Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 24 septembrie 2020  de modificare şi reconfirmare a Acordului de finanţare din data de 19 noiembrie 2013  dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 24 septembrie 2020 de modificare şi reconfirmare a Acordului de finanţare din data de 19 noiembrie 2013 dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 518 din 19 mai 2021
    Prezentul acord („Acordul de finanţare“) a fost încheiat de către şi între:
    Guvernul României („GR“), reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Fondurilor Europene,
    şi
    Fondul European de Investiţii („FEI“), 37B avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxemburg, Luxemburg
    (GR şi FEI fiind denumite în continuare, împreună, „părţile“ şi, fiecare dintre acestea, „partea“)
    PREAMBUL
    A. Ca unul dintre instrumentele de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie în baza fondurilor [după cum este definit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006], iniţiativa „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Resurse europene comune pentru întreprinderi mici şi mijlocii“ („JEREMIE“) a fost întreprinsă în comun de către Comisia Comunităţilor Europene („Comisia“) şi FEI, în scopul finanţării cheltuielilor aferente operaţiunilor ce cuprind contribuţii pentru susţinerea instrumentelor de inginerie financiară în beneficiul întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici şi mijlocii, cum ar fi fondurile de capital de risc, fondurile de garantare şi fondurile de împrumut.
    B. GR a desemnat FEI drept entitatea care operează Fondul de participare JEREMIE (după cum este definit mai jos) prin atribuirea directă a contractului către FEI, după cum se prevede la articolul 44(c) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006.
    C. La data de 18 februarie 2008, părţile au încheiat un acord de finanţare („Acordul de finanţare 2008“), care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 514/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008, şi modificat la anumite intervale.
    D. La data de 19 noiembrie 2013 a fost încheiat un acord de modificare şi reconfirmare privind Acordul de finanţare 2008 („Acordul de finanţare 2013“), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, care, la rândul său, a fost modificat după cum urmează:
    - primul amendament a fost încheiat la data de 5 iunie 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 607/2015 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 5 august 2015;
    – cel de-al doilea amendament a fost încheiat la data de 23 martie 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 173/2017 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 31 martie 2017.

    E. Prin intermediul Acordului de finanţare 2013 părţile au convenit, printre altele, (i) să prelungească termenul Acordului de finanţare 2008 până la 31 decembrie 2022, (ii) să majoreze contribuţia GR la Fondul de participare JEREMIE, iniţial cu suma de 50 de milioane EUR şi ulterior prin alte contribuţii aprobate de Comitetul de monitorizare POS CCE şi (iii) să reinvestească orice venituri din operaţiuni IF în conformitate cu Strategia de investiţii aprobată la anumite intervale de Comitetul de investiţii pe durata termenului Acordului de finanţare 2013.
    F. Pe parcursul perioadei de eligibilitate 2007-2013, FEI a primit următoarele tranşe din contribuţia GR, însumând 225 de milioane EUR („contribuţia GR“):
    - 28/07/2008 - 100.000.000,00 EUR;
    – 31/12/2013 - 50.000.000,00 EUR;
    – 12/06/2015 - 50.000.000,00 EUR;
    – 30/10/2015 - 25.000.000,00 EUR.

    G. Părţile doresc (i) să prelungească termenul Acordului de finanţare 2013 până la data planificată a încetării (după cum este definit mai jos) şi (ii) să definească domeniul de aplicare şi regulile care reglementează activităţile Legacy (după cum sunt definite mai jos) care urmează a fi întreprinse de FEI. În acest sens, GR doreşte să redesemneze FEI pentru a gestiona în mod activ Fondul de participare JEREMIE şi, în special, pentru a reinvesti fondurile Legacy (după cum sunt definite mai jos) în conformitate cu termenii prevăzuţi în prezentul acord de finanţare.
    În plus, părţile convin că FEI va continua să monitorizeze şi să raporteze cu privire la portofoliul existent (după cum este definit), inclus în operaţiunile IF (după cum sunt definite mai jos) asumate în conformitate cu Acordul de finanţare 2008 sau Acordul de Finanţare 2013, precum şi să administreze în mod activ orice operaţiuni IF semnate în baza Acordului de finanţare 2013 (şi anume înainte de semnarea prezentului acord de finanţare), după caz. Sarcinile de management activ şi pasiv în legătură cu portofoliul existent, inclusiv, dar fără a se limita la monitorizare şi raportare, se vor realiza în conformitate cu termenii stabiliţi în prezentul acord de finanţare.

    H. Luând în considerare circumstanţele actuale, şi anume pandemia SARS-CoV-2, FEI va propune noi instrumente financiare în conformitate cu termenii prezentului acord de finanţare şi, în particular, cu anexa A (Strategie de investiţii pentru fondurile Legacy). Acestea vor fi aprobate numai de către Comitetul de investiţii (astfel cum este definit mai jos) pe baza propunerii FEI. Aceste instrumente financiare pot include: garanţii de portofoliu de investiţii, capital de lucru, linii de credit, descoperiri de cont; împrumuturi cu dobândă subvenţionată şi partajarea riscurilor, capital de risc etc.
    I. Având în vedere cele de mai sus, părţile intenţionează să modifice şi să confirme acordul de finanţare 2013 în baza şi în conformitate cu termenii prezentului acord de finanţare.
    Se convine după cum urmează:
    1. Definiţii
    1.1. Se vor aplica următoarele definiţii:
    „raport de progres anual“ înseamnă raportul individual pentru fiecare an calendaristic, pe durata termenului prezentului acord de finanţare, care va fi pregătit de FEI în conformitate cu clauza 11 şi anexa B (Raportare) cu informaţii la data de 31 decembrie a anului N-1, pe baza celor mai recente date disponibile FEI;
    „cheltuieli suplimentare“ înseamnă costurile, cheltuielile şi obligaţiile ocazionate sau suportate de FEI în legătură cu Fondul de participare JEREMIE, după cum este descris în continuare în clauza 8 (Costuri de management şi cheltuieli suplimentare), în sumă medie anuală, pe durata termenului prezentului acord de finanţare, de până la 0,3% din contribuţia GR:
    (a) costuri aferente contractării consultanţilor şi a consilierilor juridici externi cu privire la operaţiunile IF şi operaţiunile Legacy IF;
    (b) costuri aferente litigiilor care pot surveni în legătură cu operaţiunile IF şi operaţiunile Legacy IF;
    (c) costuri suportate în legătură cu traducerea externă a oricăror documente necesare pentru efectuarea activităţilor Legacy de mai jos;
    (d) costuri survenite în legătură cu încetarea prezentului acord de finanţare şi cu transferul oricăror fonduri Legacy, acorduri operaţionale şi a portofoliului existent, dacă este cazul, către GR sau orice entitate nou-desemnată de GR în calitate de administrator al Fondului de participare JEREMIE;
    (e) costurile (inclusiv orice dobândă negativă suportată cu privire la depozite sau randament negativ al oricărei investiţii în instrumente de trezorerie) ocazionate cu privire la deschiderea, menţinerea şi/sau administrarea contului bancar al Fondului de participare JEREMIE în România;
    (f) alte costuri necesare pentru efectuarea activităţilor Legacy, care vor fi definite ca fiind cheltuieli suplimentare şi asupra cărora FEI şi GR vor conveni de comun acord, în scris, la anumite intervale; şi
    (g) costuri aferente Comitetului de investiţii, după cum se detaliază în continuare în clauza 5.7;

    „zi lucrătoare“ înseamnă o zi în care sediul FEI din Luxemburg este deschis şi băncile sunt deschise pentru activităţi curente în România şi Luxemburg;
    „AEI“ înseamnă un apel pentru expresii de interes, care respectă, sub toate aspectele esenţiale, cerinţele prevăzute în clauza 3.2 a prezentului acord de finanţare;
    „data intrării în vigoare“ înseamnă data la care ultima dintre părţi semnează prezentul acord de finanţare;
    „EURIBOR“ înseamnă, în legătură cu o sumă neplătită sau restantă, rata interbancară oferită în euro administrată de Institutul European pentru Pieţele Monetare (sau de orice altă persoană care preia administrarea ratei respective) pentru perioada relevantă afişată la pagina EURIBOR01 din ecranul Thomson Reuters (sau orice pagină de înlocuire Thomson Reuters care afişează această rată) sau pe pagina corespunzătoare a unui astfel de alt serviciu de informaţii care publică periodic această rată în locul Thomson Reuters. Dacă o astfel de pagină sau serviciu încetează să fie disponibilă, FEI poate specifica o altă pagină sau un serviciu care afişează rata relevantă după consultarea cu Înaltul Consiliu. În cazul în care această rată este mai mică de zero, EURIBOR este considerat a fi zero. Perioada relevantă este perioada selectată de FEI cu bună-credinţă, care reflectă modul în care FEI finanţează suma neplătită sau restantă;
    „portofoliu existent“ înseamnă totalul operaţiunilor IF (inclusiv acordurile operaţionale asociate încheiate cu intermediari financiari) finanţate prin contribuţia GR sau veniturile din operaţiunile IF, după caz, şi a căror administrare este încredinţată FEI conform clauzei 2.3.(a) din prezentul acord de finanţare;
    „operaţiuni IF“ înseamnă un proiect sau un grup de proiecte (tranzacţii) selectate de FEI în conformitate cu Acordul de finanţare 2008 şi/sau Acordul de finanţare 2013, după caz, şi implementat(e) de unul sau mai mulţi intermediari financiari;
    „instrument financiar“ înseamnă orice instrument financiar, inclusiv, dar fără a se limita la împrumuturi, închirieri, garanţii şi contragaranţii, capital propriu, cvasicapital propriu sau investiţii de tip mezanin în folosul beneficiarilor finali, prevăzut în conformitate cu strategia de investiţii (anexa A) a prezentului acord de finanţare şi finanţat din fondurile Legacy;
    „beneficiar final“ înseamnă o persoană juridică sau fizică care primeşte sprijin financiar dintr-un instrument financiar;
    „intermediar financiar“ înseamnă o instituţie de credit, instituţie financiară, fond de investiţii (inclusiv entităţi cu scop special) sau alţi intermediari financiari, fie publici, fie privaţi, responsabil pentru implementarea operaţiunilor IF şi a operaţiunilor Legacy IF, selectat de FEI în conformitate cu Acordul de finanţare 2008, Acordul de finanţare 2013 sau prezentul acord de finanţare, după caz;
    „caz de forţă majoră“ are înţelesul conferit acestui termen în clauza 17.10 a prezentului acord de finanţare;
    „notificare de forţă majoră“ are înţelesul conferit acestui termen în clauza 17.10 a prezentului acord de finanţare;
    „contribuţia GR“ înseamnă contribuţia primită de FEI de la GR pe parcursul perioadei de eligibilitate, însumând 225 de milioane EUR, care a fost deja angajată pentru operaţiunile IF şi, de asemenea, utilizată pentru, printre altele, plata comisioanelor şi a altor cheltuieli ale FEI (aferente portofoliului existent), după cum se face referire în preambul F al prezentului acord de finanţare;
    „sume compensate“ are înţelesul conferit acestui termen în clauza 9.5 a prezentului acord de finanţare;
    „Reguli ICC“ înseamnă Regulile de arbitraj ale Camerei de Comerţ Internaţionale menţionate în clauza 19.2 din prezentul acord de finanţare;
    „Comitet de investiţii“ sau „CI“ înseamnă comitetul de investiţii înfiinţat de GR în conformitate cu prezentul acord de finanţare şi mandatat cu anumite responsabilităţi cu privire la Fondul de participare JEREMIE, în conformitate cu clauza 5 a prezentului acord de finanţare;
    „Strategie de investiţii“ înseamnă strategia de investiţii pentru fondurile Legacy anexată prezentului acord de finanţare ca anexa A (Strategie de investiţii pentru fondurile Legacy), după cum este aceasta actualizată, completată şi/sau suplimentată la anumite intervale.
    Caracteristicile specifice ale noului(noilor) produs(e) care va/vor fi dezvoltat(e) cu fondurile Legacy, sub rezerva evaluării ca urmare a testării de piaţă, vor fi prevăzute detaliat în cuprinsul completărilor, actualizărilor şi/sau modificărilor aduse Strategiei de investiţii, conform aprobării Comitetului de investiţii. Prevederile stabilite în AEI relevant vor fi considerate complementare Strategiei de investiţii.

    „Fond de participare JEREMIE“ înseamnă fondul de participare constituit în conformitate cu clauza 3 a Acordului de finanţare 2008 şi operat şi administrat de FEI în conformitate cu clauza 2 a prezentului acord de finanţare, ca urmare a redesemnării FEI;
    „Politica de risc privind Fondul de participare JEREMIE“ înseamnă cadrul şi politica privind riscul care se va aplica de către FEI atunci când implementează instrumente financiare şi încheie acorduri operaţionale aşa cum este descris în anexa F (Politica de risc privind fondul de participare JEREMIE), după cum este aceasta actualizată, completată şi/sau suplimentată la anumite intervale;
    „cont bancar al Fondului de participare JEREMIE în România“ înseamnă contul bancar separat cu privire la realizarea Fondului de participare JEREMIE şi a activităţilor Legacy, în conformitate cu articolul 4 al prezentului acord de finanţare, şi orice alt cont bancar separat cu privire la realizarea Fondului de participare JEREMIE, a activităţilor Legacy şi a administrării de trezorerie, deschise la discreţia FEI în scopul executării prezentului acord de finanţare, în numele FEI şi în beneficiul final al GR;
    „activităţi Legacy“ are înţelesul prevăzut în clauza 3.1 a prezentului acord de finanţare;
    „operaţiuni Legacy IF“ înseamnă un proiect sau un grup de proiecte (tranzacţii) selectat(e) de FEI în conformitate cu prezentul acord de finanţare, finanţat(e) din fondurile Legacy şi implementat(e) de unul sau mai mulţi intermediari financiari;
    „fonduri Legacy“ înseamnă, la anumite intervale, totalul oricăror fonduri administrate de FEI conform prezentului acord de finanţare, sub formă de: (i) angajamente privind instrumente financiare, (ii) venituri din operaţiuni IF şi venituri din operaţiuni Legacy IF, (iii) orice dobândă sau venit şi (iv) orice sume primite în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România; minus (iv) orice sumă rambursată GR conform clauzei 6 a prezentului acord de finanţare;
    „costuri de management“ înseamnă o sumă pe care GR o va plăti FEI în conformitate cu termenii prezentului acord de finanţare pentru administrarea şi operarea Fondului de participare JEREMIE şi efectuarea activităţilor Legacy, în valoare de 0,9% pe an din suma totală a contribuţiei GR;
    „jurisdicţie necooperantă“ înseamnă o jurisdicţie (i) enumerată în anexa I a concluziilor Consiliului Uniunii Europene privind lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, adoptate de Consiliul Uniunii Europene în şedinţa din data de 18 februarie 2020, şi/sau (ii) enumerată în anexa Regulamentului delegat (UE) 2016/1.675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului prin identificarea ţărilor terţe cu un grad ridicat de risc care au deficienţe strategice, şi/sau (iii) evaluată ca „parţial conformă“, „parţial conformă provizoriu“ sau „neconformă“ de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Forumul global al acesteia privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale şi/sau (iv) inclusă în „Declaraţia publică“ a Grupului de Acţiune Financiară (anume ţările sau jurisdicţiile cu astfel de deficienţe strategice grave în privinţa cărora Grupul de Acţiune Financiară solicită membrilor şi nonmembrilor săi să aplice contramăsuri sau în privinţa cărora Grupul de Acţiune Financiară solicită membrilor săi să aplice măsuri sporite de verificare prealabilă) şi/sau (v) inclusă în declaraţia Grupului de Acţiune Financiară „Îmbunătăţirea procesului global de conformitate CSB/CFT: Proces în derulare“ (anume ţările sau jurisdicţiile care au puncte slabe din punct de vedere strategic în cuprinsul măsurilor CSB/CFT proprii, dar care au asigurat un grad ridicat de angajament cu privire la un plan de acţiune dezvoltat împreună cu Grupul de Acţiune Financiară), în fiecare caz după cum poate fi modificată şi/sau suplimentată la anumite intervale respectiva declaraţie, listă, directivă sau anexă;
    „acord(uri) operaţional(e)“ înseamnă un acord încheiat cu un intermediar financiar cu privire la operaţiuni Legacy IF conform clauzei 7 a prezentului acord de finanţare;
    „venituri din operaţiuni IF“ înseamnă totalul oricărei sume generate, recuperate, eliberate, inclusiv, dar fără a se limita la rambursări şi câştiguri de capital şi alte venituri sau profituri, cum ar fi dobândă, comisioane de garantare, dividende, câştiguri de capital sau orice alt venit generat de investiţii în operaţiuni IF, şi care este plătită sau devine disponibilă în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România;
    „venituri din operaţiuni Legacy IF“ înseamnă, în legătură cu un instrument financiar, totalul oricărei sume generate, recuperate, eliberate, inclusiv, dar fără a se limita la rambursări şi câştiguri de capital şi alte venituri sau profituri, cum ar fi dobândă, comisioane de garantare, dividende, câştiguri de capital sau orice alt venit generat de investiţii în operaţiuni Legacy IF, şi care este plătită sau devine disponibilă în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România;
    „data planificată a încetării“ înseamnă data care se împlineşte în decurs de şase (6) luni ulterior perioadei pentru recuperarea pretenţiilor restante în baza ultimului acord operaţional în vigoare care a expirat conform termenilor săi, dar în orice caz după ce au fost îndeplinite obligaţiile de raportare prevăzute în clauza 11;
    „ajutor de stat“ înseamnă ajutorul de stat aşa cum este descris în articolele 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, împreună cu toate regulile şi regulamentele legate de furnizarea ajutorului de stat, după cum sunt acestea adoptate la anumite intervale de către Uniunea Europeană, sau, după caz, de GR;
    „termen“ are înţelesul prevăzut în clauza 17.1 a prezentului acord de finanţare;
    „reziliere“ înseamnă încetarea prezentului acord de finanţare ca urmare a unei încălcări grave sau a unei serii de încălcări de către aceeaşi parte, care nu poate fi remediată în decursul unei perioade rezonabile de timp şi/sau care, conform opiniei motivate a celeilalte părţi, care acţionează cu bună-credinţă, face continuarea prezentului acord de finanţare imposibilă sau extrem de oneroasă pentru respectiva cealaltă parte, după cum se indică în mod special în clauza 17.3;
    „cheltuieli de transfer“ înseamnă cheltuielile de transfer la care se face referire în clauza 17.9 a prezentului acord de finanţare;
    „perioadă de transfer“ înseamnă perioada de transfer la care se face referire în clauza 17.5 a prezentului acord de finanţare;
    „îndrumări privind trezoreria“ înseamnă setul de îndrumări care reglementează administrarea de trezorerie a soldului contului bancar al fondului de participare JEREMIE în România, disponibil la anumite intervale pentru astfel de investiţii, după cum este anexat prezentului acord de finanţare ca anexa D (Îndrumări privind Trezoreria);
    „Acordul de finanţare 2008“ are înţelesul dat în preambulul C din prezentul acord de finanţare; şi
    „Acordul de finanţare 2013“ are înţelesul dat în preambulul D din prezentul acord de finanţare.

    1.2. Interpretare:
    Cu excepţia cazului în care reiese altfel din context:
    (a) termenii şi expresiile scrise cu majuscule definite în preambul au acelaşi înţeles în tot cuprinsul prezentului acord de finanţare, cu excepţia cazului în care sunt definiţi altfel în acesta;
    (b) cuvintele care exprimă:
    (i) numai numărul singular vor include şi numărul plural şi viceversa;
    (ii) numai un gen vor include şi celelalte genuri;
    (iii) numai persoane vor include firme şi corporaţii şi viceversa;

    (c) titlurile capitolelor nu vor fi luate în considerare în interpretarea prezentului acord de finanţare;
    (d) dacă ultima zi a oricărui termen sau dată-limită cade întro zi care nu este o zi lucrătoare, termenul sau data-limită relevantă se va încheia în ziua lucrătoare imediat următoare;
    (e) anexele sunt parte integrantă din acest acord de finanţare şi produc efecte corespunzător.    2. Obiectul Acordului de finanţare
    2.1 Părţile au încheiat prezentul acord de finanţare în scopul:
    (a) prelungirii duratei Fondului de participare JEREMIE constituit prin Acordul de finanţare 2008, după cum s-a reconfirmat ulterior prin Acordul de finanţare 2013, pe durata termenului prevăzut în prezentul acord de finanţare, FEI fiind redesemnat în acest sens pentru a acţiona în numele FEI, dar pentru, pe seama şi pe riscul GR, pentru a administra şi opera Fondul de participare JEREMIE şi pentru a îndeplini celelalte funcţii şi responsabilităţi în legătură cu Fondul de participare JEREMIE prevăzute în acest acord de finanţare;
    (b) desemnării FEI să desfăşoare activităţile Legacy prevăzute în clauza 3 de mai jos;

    2.2. GR mandatează FEI cu privire la:
    (a) administrarea şi operarea Fondului de participare JEREMIE în numele FEI, dar pentru, pe seama şi pe riscul GR, pe durata termenului prezentului acord de finanţare;
    (b) efectuarea activităţilor Legacy, după cum sunt definite mai jos.

    2.3. În conformitate cu clauza 2.1 de mai sus, FEI va îndeplini următoarele două sarcini:
    (a) va continua să administreze şi să monitorizeze portofoliul existent (management pasiv al portofoliului existent), precum şi să încheie orice alte operaţiuni de management activ semnate/implementate înainte de semnarea prezentului acord de finanţare (management activ al portofoliului existent), astfel cum au fost aprobate conform Acordului de finanţare 2013. În acest sens, acordurile operaţionale cu privire la operaţiuni IF vor fi în continuare reglementate de Acordul de finanţare 2008 sau de Acordul de finanţare 2013, după caz; cu excepţia obligaţiilor de monitorizare, raportare şi audit, care vor fi reglementate de clauza 11 (Monitorizare, raportare şi audit) a prezentului acord de finanţare şi vor fi aplicabile de la data intrării în vigoare;
    (b) va investi fondurile Legacy (management activ al fondurilor Legacy) după semnarea prezentului acord de finanţare şi în conformitate cu termenii prevăzuţi în prezentul acord de finanţare.


    3. Activităţi Legacy
    3.1. Prin prezenta, GR mandatează FEI pentru efectuarea următoarelor activităţi („Activităţile Legacy“):
    3.1.1. În privinţa portofoliului existent şi a fondurilor Legacy,
    (a) să administreze contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România şi să deschidă orice alte conturi bancare necesare pentru activităţile Legacy, în numele FEI, dar pe seama şi pe riscul GR, inclusiv orice alte conturi fiduciare necesare pentru implementarea Fondului de participare JEREMIE, în conformitate cu prezentul acord;
    (b) să emită rapoartele de progres anuale şi situaţii financiare neauditate, în conformitate cu clauza 11 (Monitorizare, raportare şi audit) şi anexa B (Raportare);
    (c) să monitorizeze implementarea respectivelor acorduri operaţionale şi a portofoliului existent în conformitate cu clauza 11 (Monitorizare, raportare şi audit) şi anexa C (Monitorizare);
    (d) să administreze fondurile creditate în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, inclusiv prin externalizarea şi/sau subcontractarea, integral sau parţial, a activităţilor de trezorerie către terţi, în acord cu Principiile de Trezorerie (inclusiv compensarea oricărei dobânzi negative generate de activitatea de trezorerie sau speze bancare asimilate dobânzii negative) (anexa D);
    (e) la încetarea prezentului acord de finanţare, să efectueze aranjamentele necesare pentru (i) transferul Fondului de participare JEREMIE, al acordurilor operaţionale semnate cu intermediarii financiari şi al portofoliului existent, după caz, (ii) rambursarea către GR a fondurilor disponibile la momentul respectiv în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România şi (iii) încetarea prezentului acord de finanţare (înţelegându-se că, în aceste situaţii, nu se va efectua nicio procedură de audit agreată); şi
    (f) să ia orice alte măsuri şi să încheie orice acte sau alte documente pe care FEI le consideră necesare sau dezirabile pentru implementarea corespunzătoare a Fondului de participare JEREMIE.

    3.1.2. În privinţa portofoliului existent,
    (a) să administreze (în mod activ sau pasiv, după caz) şi să proceseze în continuare orice sume care vor fi plătite intermediarilor financiari relevanţi în conformitate cu clauza 2.3. (a) de mai sus;

    3.1.3. În privinţa fondurilor Legacy,
    (a) să perfecteze tranzacţii bancare privind capitalul propriu şi financiare cu privire la operarea Fondului de participare JEREMIE, în conformitate cu termenii prezentului acord de finanţare;
    (b) să reinvestească fondurile Legacy în operaţiuni Legacy IF, în conformitate cu Strategia de investiţii descrisă în anexa A (Strategie de investiţii pentru fondurile Legacy);
    (c) să identifice, să evalueze şi să selecteze intermediari financiari corespunzători, conform regulilor şi procedurilor interne ale FEI (prin emiterea şi publicarea de AEI), care vor încheia acorduri operaţionale, cu condiţia de a ţine cont de Politica de risc privind Fondul de participare JEREMIE prevăzută în anexa F (Politica de risc privind Fondul de participare JEREMIE) a acestui acord de finanţare, după cum poate varia aceasta la anumite intervale, conform Clauzei 16 (Modificări);
    (d) să efectueze o analiză de tip due diligence a intermediarilor financiari;
    (e) să negocieze, să încheie, să perfecteze, să implementeze şi, dacă este necesar, să modifice acorduri operaţionale în numele FEI, acţionând în calitatea sa de mandatar pentru şi pe seama GR şi pentru beneficiul final şi pe riscul GR, luând în considerare Politica de risc privind Fondul de participare JEREMIE relevantă (anexa F), inclusiv cu asistenţă sau consultanţă din partea consultanţilor juridici externi contractaţi de FEI la libera sa alegere; şi
    (f) să pună în executare, să protejeze şi, dacă este necesar, să adapteze sau să renunţe la orice drepturi privind Fondul de participare JEREMIE în baza sau în legătură cu acorduri operaţionale, inclusiv, dacă este rezonabil din punct de vedere comercial, prin litigii, arbitraj, mediere sau alte metode sau proceduri de soluţionare a disputelor, sub rezerva procedurilor de recuperare ale intermediarului financiar sau limitat la drepturile privind intermediarul financiar.


    3.2. AEI pe care FEI le va pregăti şi emite în legătură cu Fondul de participare JEREMIE vor respecta sub toate aspectele esenţiale următoarele cerinţe:
    (a) AEI vor permite FEI să evalueze intermediarii financiari cu privire la dreptul acestora în baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii, capacitatea şi oportunitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate.
    (b) AEI vor fi transparente, vor permite luarea motivată a deciziilor pe baza unor temeiuri obiective şi nu vor conduce la apariţia unui conflict de interese.
    (c) AEI vor utiliza, fără restricţii, următoarele criterii, după cum acestea pot fi aplicate având în vedere contextul şi natura respectivelor instrumente financiare:
    (i) o metodologie robustă şi credibilă pentru identificarea şi evaluarea beneficiarilor finali;
    (ii) nivelul costurilor şi comisioanelor pentru implementarea instrumentului financiar şi metodologia propusă pentru calculul acestor costuri şi comisioane;
    (iii) termenii şi condiţiile aplicate în legătură cu sprijinul care va fi oferit beneficiarilor finali, inclusiv, unde este relevant, politica de preţ;
    (iv) capacitatea de a mobiliza resurse pentru investiţii în beneficiarii finali, în plus faţă de contribuţiile din Fondul de participare JEREMIE;
    (v) atunci când un anumit intermediar financiar administrează deja un instrument financiar similar, capacitatea de a demonstra activitatea suplimentară în comparaţie cu activitatea curentă; şi
    (vi) în cazurile instrumentelor de partajare a riscului, măsurile propuse pentru a alinia interesele şi de a atenua posibile conflicte de interese.


    3.3. FEI va îndeplini activităţile Legacy în nume propriu, dar pentru, pe seama şi pe riscul GR, şi, în consecinţă, FEI va deţine şi va fi îndreptăţit în privinţa oricărui drept sau interes privind pretenţiile care pot decurge în baza oricărui acord operaţional sau în legătură cu portofoliul existent. În orice caz, orice risc materializat decurgând din activităţile Legacy şi/sau în legătură cu orice acţiune sau activitate întreprinsă de FEI în baza Acordului de finanţare 2008 şi a Acordului de finanţare 2013 va fi asumat numai de GR, sub rezerva clauzei 9 în ceea ce priveşte regimul răspunderii părţilor.
    3.4. FEI îi va reveni răspunderea privind gestionarea pe plan intern a Fondului de participare JEREMIE şi a activităţilor Legacy.
    3.5. În desfăşurarea activităţilor Legacy, FEI va avea dreptul să contracteze (pe cheltuiala Fondului de participare JEREMIE) serviciile unor avocaţi şi consultanţi externi, precum consilieri fiscali şi juridici, pentru sarcini specifice în legătură cu activităţile Legacy care, în opinia rezonabilă a FEI, necesită consiliere profesională. Atunci când sunt contractate astfel de servicii, FEI se va asigura că (i) sfera de aplicare a acestor servicii corespunde sferei de aplicare a prezentului acord de finanţare; (ii) sumele plătibile pentru aceste servicii sunt stabilite în conformitate cu procedura internă a FEI; şi (iii) serviciile prestate de consultanţii externi sunt evidenţiate în mod rezonabil.

    4. Fondul de participare JEREMIE şi contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România
    4.1. Părţile convin că Fondul de participare JEREMIE a fost înfiinţat ca „bloc de finanţe separat“ în cadrul FEI. După cum se prevede în preambul G şi clauza 2 a prezentului acord de finanţare, FEI va continua să administreze Fondul de participare JEREMIE în conformitate cu acest acord de finanţare.
    4.2. Contul bancar al fondurilor suplimentare, înfiinţat în baza Acordului de finanţare 2013, va fi redenumit cont bancar al Fondului de participare JEREMIE în România.
    4.3. În scopul efectuării de către FEI a activităţilor Legacy, FEI va menţine şi opera contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România.
    Orice fonduri, inclusiv, dacă este cazul, orice fonduri blocate pentru a onora în mod prudent solicitări ale garanţiei sau orice plăţi datorate în legătură cu portofoliul existent, rămase în oricare dintre conturile bancare deschise în conformitate cu Acordul de finanţare 2008 şi Acordul de finanţare 2013, printre altele, contul bancar al fondurilor, contul bancar pentru cheltuieli neeligibile JEREMIE, vor fi transferate în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România ulterior datei de intrare în vigoare a prezentului acord de finanţare.
    FEI, la discreţia sa, poate decide să închidă oricare dintre conturile bancare deschise în conformitate cu Acordul de finanţare 2008 şi Acordul de finanţare 2013.

    4.4. Contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România va fi utilizat, angajat sau în alt mod folosit, oricând şi în orice privinţă, în mod separat de alte resurse FEI şi va fi utilizat exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor descrise în prezentul acord de finanţare, în conformitate cu acest acord de finanţare.
    4.5. Părţile confirmă şi convin că FEI va avea dreptul de a opera contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România după cum urmează. Acesta va fi:
    (a) creditat, între altele, cu următoarele elemente:
    (i) partea din contribuţia GR rezervată în mod prudent pentru a onora solicitări de garanţie sau orice plăţi datorate în legătură cu portofoliul existent;
    (ii) veniturile din operaţiuni IF şi veniturile din operaţiuni Legacy IF;
    (iii) sumele recuperate de la intermediari financiari sau rambursate/plătite de intermediarii financiari;
    (iv) dobânda acumulată în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, venitul generat din administrarea de trezorerie a soldului contului bancar al Fondului de participare JEREMIE în România;
    (v) sumele rambursate ulterior efectuării investiţiilor în conformitate cu Îndrumările privind trezoreria (anexa D);
    (vi) orice fonduri care nu au fost prevăzute în prezentul alineat (a); şi

    (b) debitate de FEI, cu următoarele elemente:
    (i) sumele care urmează a fi plătite direct sau indirect către intermediarii financiari conform acordurilor operaţionale şi/sau în privinţa portofoliului existent, inclusiv finanţarea produselor de creditare, tragerile în baza investiţiilor de capital propriu şi plăţile de garanţii, după caz;
    (ii) costuri de management şi cheltuieli suplimentare prevăzute în clauza 8 (Costuri de management şi cheltuieli suplimentare);
    (iii) costuri de management (după caz) în legătură cu operaţiuni IF şi operaţiuni Legacy IF cu privire la realizarea activităţilor Legacy;
    (iv) speze bancare (inclusiv dobânzi negative) în legătură cu contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România;
    (v) sume care urmează a fi trase pentru a efectua investiţii în conformitate cu Îndrumările de trezorerie (anexa D);
    (vi) sume care urmează a fi transferate GR în conformitate cu clauza 6 a prezentului acord de finanţare (Resurse aduse drept contribuţie şi fonduri Legacy), dacă este cazul; şi
    (vii) orice altă sumă autorizată în mod expres în scris de GR şi FEI în solidar.


    4.6. În privinţa operaţiunilor IF, FEI (i) va informa intermediarii financiari referitor la închiderea conturilor bancare deschise anterior intrării în vigoare a prezentului acord de finanţare şi indicate în clauza 4.3; şi (ii) le va transmite instrucţiuni pentru a efectua orice plăţi prin intermediul contului bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, redenumit.
    4.7. Părţile recunosc şi convin că (a) nicio prevedere din prezentul acord nu are scopul şi nu va fi interpretată în sensul că ar califica acest acord, Fondul de participare JEREMIE sau contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România drept contract de fiducie sau ca operaţiuni fiduciare în sensul prevăzut la titlul IV articolele 773-791 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009; şi (b) articolul 2.292 (Fideiusiunea asimilată) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, nu este aplicabil în ceea ce priveşte prezentul acord de finanţare sau executarea acestuia.

    5. Comitetul de investiţii
    5.1. GR va înfiinţa sau desemna Comitetul de investiţii, în scopul monitorizării şi supervizării implementării Strategiei de investiţii pentru fondurile Legacy (anexa A) în conformitate cu prevederile prezentului acord de finanţare. GR convine în mod special ca, pentru toate aspectele legate de implementarea şi monitorizarea Fondului de participare JEREMIE şi care se încadrează în sfera de aplicare a prezentului acord de finanţare, GR îşi va exprima poziţiile prin intermediul Comitetului de investiţii.
    5.2. Comitetul de investiţii va fi format din cinci (5) membri numiţi de GR ulterior informării FEI.
    5.3. Membrii Comitetului de investiţii vor numi preşedintele Comitetului de investiţii la prima adunare a Comitetului de investiţii. Membrii vor acţiona doar în interesul Fondului de participare JEREMIE.
    5.4. FEI va avea dreptul de a desemna până la doi (2) dintre oficialii săi pentru a participa la adunări ale Comitetului de investiţii, în calitate de observatori.
    5.5. La prima sa adunare şi cu condiţia să nu existe obiecţii din parte FEI, Comitetul de investiţii va adopta reguli interne de procedură, în forma ataşată ca anexa E („Regulile de procedură ale Comitetului de investiţii“).
    5.6. Părţile confirmă că orice decizii luate sau comunicate de Comitetul de investiţii vor fi luate întotdeauna după analizarea corespunzătoare a poziţiei GR, după caz, şi că FEI va fi îndreptăţit să se bazeze, fără investigaţii suplimentare, pe orice decizii luate sau comunicate de către Comitetul de investiţii şi să considere că aceste decizii reflectă pe deplin poziţia GR.
    5.7. Costurile CI şi organizarea internă şi funcţionarea sa vor fi acoperite din cheltuielile suplimentare, după cum este definit în prezentul acord de finanţare, în limita unui plafon anual de 20.000 EUR (douăzeci de mii de euro).
    5.8. Membrii CI vor avea dreptul la compensare exclusiv în privinţa cheltuielilor suportate în decursul exercitării atribuţiilor care le revin până la limita unei sume care va fi stabilită la anumite intervale de GR, în conformitate cu legislaţia naţională.
    5.9. Toate costurile suportate de FEI în legătură cu participarea sa în Comitetul de investiţii vor fi suportate de FEI, făcând parte din costurile de management, inclusiv costurile FEI pentru asigurarea Secretariatului Comitetului de investiţii („Secretariatul“).
    5.10. Comitetul de investiţii va menţine relaţii pe plan intern cu ministerele competente şi cu alte autorităţi, după cum consideră necesar, pentru a-şi îndeplini sarcinile în legătură cu implementarea Fondului de participare JEREMIE şi a activităţilor Legacy, şi Comitetul de investiţii va fi răspunzător pentru următoarele aspecte:
    (a) să acţioneze ca element de coordonare şi comunicare între FEI şi GR în legătură cu toate aspectele aferente Fondului de participare JEREMIE şi activităţilor Legacy conform acestui acord de finanţare;
    (b) să comunice, să stabilească şi să modifice, dacă este necesar, cerinţele privind eligibilitatea legate de Fondul de participare JEREMIE şi activităţile Legacy, prin consultare cu FEI;
    (c) să furnizeze decizii concludente privind subiecte legate de legile şi regulamentele naţionale aplicabile şi privind conformitatea cu regulile privind ajutorul de stat, în legătură cu eligibilitatea finanţării beneficiarilor finali în baza acordurilor operaţionale, operarea Fondului de participare JEREMIE holding fund, instrumentele financiare şi acordurile operaţionale;
    (d) (1) la propunerea FEI, (i) să aprobe orice modificări, suplimentări şi/sau completări ale Strategiei de investiţii pentru fondurile Legacy (anexa A), care vor cuprinde caracteristicile specifice ale noului (noilor) produs(e) care vor fi dezvoltate cu fondurile Legacy, completând Strategia de investiţii menţionată şi (ii) să aprobe termenii AEI;
    (2) în numele GR şi la solicitarea FEI, în contextul aprobării oricăror modificări, suplimentări şi/sau completări ale Strategiei de investiţii pentru fondurile Legacy (anexa A) şi aprobării oricăror AEI, după cum se indică în paragraful (d)(1) de mai sus, să furnizeze orice declaraţii, garanţii şi alte confirmări, inclusiv, dar fără a se limita la orice decizii concludente privind subiecte legate de legile şi regulamentele naţionale şi europene aplicabile; şi
    (3) la propunerea FEI, să aprobe orice modificare, suplimentare şi/sau completare a Politicii de risc privind Fondul de participare JEREMIE (anexa F), după cum poate fi necesar, cu privire la caracteristicile specifice ale noului (noilor) produs(e) care vor fi dezvoltate cu fondurile Legacy. Declaraţiile prevăzute în paragraful (d)(2) se vor aplica în mod egal oricărei modificări, actualizări şi/sau completări a Politicii de risc privind Fondul de participare JEREMIE (anexa F).

    (e) să primească raportul de progres anual prevăzut în anexa B (Raportate);
    (f) la propunerea FEI, să aprobe sau să refuze, în decurs de 10 zile calendaristice de la primirea unei propuneri de a devia de la Politica de risc privind Fondul de participare JEREMIE şi de la parametrii de risc aferenţi identificaţi în prezentul acord de finanţare în legătură cu riscurile mai ridicate implicate de aceste devieri (riscul neeligibilităţii, riscurile de contrapartidă etc.), atât cu privire la încheierea acordurilor operaţionale, cât şi pe parcursul implementării acordurilor operaţionale.

    5.11. În cazurile în care Comitetul de investiţii are puteri decizionale, la propunerea FEI, Comitetul de investiţii va putea doar să aprobe sau să respingă propunerile sau recomandările în integralitatea lor (şi nu parţial) şi nu va putea să modifice aceste propuneri sau recomandări decât dacă FEI a consimţit în privinţa oricărei astfel de modificări.
    5.12. Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile confirmă şi convin că FEI va avea dreptul exclusiv de a lua orice decizii necesare pentru a îndeplini activităţile Legacy şi de a înainta propuneri Comitetului de investiţii în legătură cu chestiunile prevăzute în prezentul acord de finanţare.
    5.13. FEI va asigura secretariatul Comitetului de investiţii în conformitate cu prezentul acord de finanţare. Responsabilităţile şi funcţiile Secretariatului vor include următoarele:
    (a) organizarea adunărilor Comitetului de investiţii, inclusiv redactarea şi distribuirea documentelor, a ordinii de zi şi a proceselor-verbale ale Comitetului de investiţii;
    (b) orice alte sarcini aşa cum sunt definite în prezentul acord de finanţare sau de către Comitetul de investiţii; şi
    (c) comunicări legate de activităţile Comitetului de investiţii care vor fi direcţionate prin intermediul Secretariatului.

    5.14. Orice comunicări către şi de la Comitetul de investiţii vor fi efectuate în mod valabil dacă sunt transmise în scris conform clauzei 21.1 a prezentului acord de finanţare.

    6. Resurse aduse drept contribuţie şi fonduri Legacy
    6.1. Pe durata termenului prezentului acord de finanţare şi ulterior, până la transferul final al Fondului de participare JEREMIE şi al acordurilor operaţionale încheiate cu intermediarii financiari şi al portofoliului existent, dacă este cazul, sau lichidarea Fondului de participare JEREMIE sau politica de ieşire aferentă, fondurile Legacy (i) vor fi mai întâi utilizate pentru acoperirea costurilor de management, după caz, şi a oricăror costuri de management datorate intermediarilor financiari (a) în conformitate cu acordurile operaţionale aplicabile; şi (b) legate de portofoliul existent, după caz, şi pentru onorarea solicitărilor garanţiei sau a oricăror alte plăţi datorate în baza instrumentului financiar relevant (după caz) în conformitate cu acordurile operaţionale aplicabile; (ii) vor fi utilizate pentru constituirea unor noi instrumente financiare; şi (iii) în cazul în care rămân orice fonduri Legacy sau alte sume în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România ulterior plăţilor efectuate în baza punctelor (i) şi (ii) de mai sus, la solicitarea GR, astfel de fonduri Legacy sau alte sume vor fi rambursate GR, din care se scad sumele care se estimează a fi necesare pentru efectuarea plăţilor în conformitate cu sau pentru acoperirea expunerilor în baza punctului (i) de mai sus, pe durata perioadei menţionate anterior.
    6.2. Pe durata aceleiaşi perioade la care se face referire în clauza 6.1 de mai sus, partea din contribuţia GR rezervată în mod prudent pentru a onora solicitări ale garanţiei sau orice plăţi datorate în legătură cu portofoliul existent, blocată în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, va fi utilizată pentru a onora respectivele solicitări sau a efectua oricare dintre respectivele plăţi.
    6.3. Fără a aduce atingere clauzei 6.1 de mai sus, GR nu va retrage, solicita sau anula nicio parte din veniturile din operaţiuni IF care pot deveni disponibile pentru Fondul de participare JEREMIE (indiferent dacă respectiva sumă a fost plătită sau nu Fondului de participare JEREMIE), cu excepţia cazului în care părţile convin în scris în privinţa retragerii sau anulării.

    7. Acorduri operaţionale
    7.1. În scopurile prevăzute în prezentul acord de finanţare şi, în special, în ceea ce priveşte operaţiuni Legacy IF, FEI se va asigura că acordurile operaţionale includ angajamente sau declaraţii de la intermediarii financiari conform cărora:
    a) beneficiarii finali care beneficiază de sprijinul instrumentelor financiare sunt selectaţi ţinând cont în mod corespunzător de natura instrumentului financiar;
    b) selecţia beneficiarilor finali este transparentă şi poate fi justificată de către intermediarii financiari pe baza unor temeiuri obiective şi selecţia respectivă nu dă naştere niciunui conflict de interese;
    c) intermediarii financiari convin că instrumentele financiare pot fi auditate de către sau în numele autorităţii de audit a GR;
    d) intermediarii financiari trebuie să păstreze şi să menţină sumele primite de la Fondul de participare JEREMIE într-un cont bancar la o instituţie de credit aflată pe teritoriul unui stat membru UE; şi
    e) plăţile directe efectuate către beneficiarii finali trebuie efectuate într-un cont bancar la o instituţie de credit aflată pe teritoriul unui stat membru UE.

    7.2. FEI se va asigura că acordurile operaţionale reflectă anumite cerinţe suplimentare, inclusiv, printre altele:
    (a) cerinţele privind eligibilitatea întreprinderilor care vor primi finanţare (care reflectă termenii conveniţi între FEI şi Comitetul de investiţii) şi termenii aprobaţi de Comitetul de investiţii în scopul AEI;
    (b) cerinţe privind protecţia datelor; şi
    (c) cerinţe privind păstrarea documentaţiei pe o perioadă de zece (10) ani de la data la care sprijinul financiar a fost acordat beneficiarilor finali.
    Cerinţele enumerate la punctele (a) şi (b) de mai sus vor fi agreate între FEI şi Comitetul de investiţii în privinţa AEI şi/sau a oricăror completări, actualizări sau modificări ale Strategiei de investiţii pentru fondurile Legacy (anexa A).


    8. Costuri de management şi cheltuieli suplimentare
    8.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord de finanţare până la încheierea termenului, GR va plăti costurile de management în maniera prevăzută în prezenta clauză.
    8.2. Costurile de management vor fi reţinute de două ori pe an din fondurile disponibile în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România. Costurile de management vor fi plătibile (sau debitate din contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România) sub formă de arierate.
    8.3. Părţile convin ca, în cazul în care costurile de management datorate depăşesc fondurile creditate sau disponibile în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, această sumă excedentară să fie facturată de FEI şi plătită de GR, cu condiţia ca respectiva sumă excedentară să nu depăşească pragul relevant aplicabil cu privire la costurile de management şi în conformitate cu prezentul acord de finanţare.
    8.4. În cazul în care orice sumă nu este plătită la termen, FEI va avea dreptul, începând cu data scadenţei respectivei plăţi, la o dobândă penalizatoare la respectivele sume neplătite, egală cu EURIBOR la 6 luni, afişată de Bloomberg sau un alt sistem relevant, aplicabil la data scadenţei plăţii, şi la fiecare şase (6) luni ulterior, dacă este necesar, plus o marjă de 2,0%.
    8.5. Cheltuielile suplimentare vor fi plătite la scadenţă, pe baza facturilor primite la anumite intervale, prin reţinerea acestora din fondurile disponibile în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România.

    9. Responsabilităţi ale părţilor şi răspundere
    9.1. FEI agreează, fără a aduce atingere clauzei 9.2 de mai jos, să acţioneze cu diligenţa unui administrator profesionist şi cu bună-credinţă în implementarea prezentului acord de finanţare.
    9.2. Sub rezerva clauzei 9.3 de mai jos, FEI nu va fi considerat în niciun caz responsabil sau răspunzător faţă de GR sau faţă de orice altă persoană în legătură cu performanţa financiară a Fondului de participare JEREMIE, activităţile Legacy, orice acţiune sau activitate efectuată de FEI în baza Acordului de finanţare 2008 şi a Acordului de finanţare 2013, rezultatele financiare ale oricăruia dintre acordurile operaţionale sau instrumentele financiare, investiţia în fondurile de trezorerie (inclusiv ca rezultat al dobânzii negative/taxelor), nerespectarea de către GR, orice intermediar financiar sau orice beneficiar final care beneficiază de finanţare a oricăror legi sau reglementări aplicabile.
    9.3. FEI nu va fi responsabil faţă de GR sau orice altă persoană pentru orice acte sau omisiuni în temeiul sau în legătură cu desemnarea sa în baza prezentului acord de finanţare şi realizarea de către acesta a Fondului de participare JEREMIE, a activităţilor Legacy şi/sau a oricărei alte acţiuni sau activităţi efectuate de FEI în baza Acordului de finanţare 2008 şi a Acordului de finanţare 2013, cu excepţia cazului în care aceste costuri, pretenţii, daune, pierderi, răspunderi sau cheltuieli ale GR rezultă în mod direct din acte de fraudă, acte săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă de către FEI în executarea prezentului acord de finanţare. Pentru evitarea dubiului, FEI nu va fi responsabil faţă de GR, în nicio situaţie, pentru daune indirecte, pierderea profitului sau daune-interese exemplare sau de natură penală.
    9.4. Sub rezerva clauzei 9.3 de mai sus, va fi exclusă orice răspundere a FEI în legătură cu prezentul acord de finanţare în măsura în care orice acţiune a FEI se bazează pe informaţii obţinute de la GR sau pe o decizie sau aprobare de la Comitetul de investiţii. FEI nu îşi asumă nicio obligaţie de a verifica în mod independent exactitatea, relevanţa sau caracterul complet al oricăror astfel de informaţii primite de la GR sau de a examina sau contesta orice decizie sau aprobare a Comitetului de investiţii.
    9.5. GR convine prin prezentul să despăgubească şi să exonereze de răspundere FEI şi pe fiecare dintre membrii din conducere, directorii, angajaţii, reprezentanţii, delegaţii şi subdelegaţii săi, la prima cerere scrisă cu privire la orice cost, pretenţie, daună, pierdere, răspundere, sentinţe, decontări sau cheltuieli (inclusiv taxe judiciare şi alte costuri suportate în legătură cu investigarea sau apărarea oricărei pretenţii) suportate sau suferite de FEI („Sumele compensate“) în legătură cu:
    a) desemnarea FEI în baza prezentului acord de finanţare sau în legătură cu Fondul de participare JEREMIE;
    b) orice informaţii furnizate de GR sau de Comitetul de investiţii către FEI în legătură cu prezentul acord de finanţare care sunt false, induc în eroare, sunt inexacte sau incomplete;
    c) orice instrucţiune transmisă de sau în numele GR către FEI în legătură cu prezentul acord de finanţare;
    d) orice încălcare (inclusiv neplata) sau declaraţie falsă, fie că rezultă direct sau indirect, de către GR sau de către Comitetul de investiţii în baza prezentului acord de finanţare; şi/sau
    e) orice pretenţie a oricărei persoane prin care îşi revendică dreptul asupra oricăror active care fac parte din Fondul de participare JEREMIE, cu excepţia cazului în care aceste sume compensate rezultă direct din acte de fraudă, acte săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă de către FEI în executarea prezentului acord de finanţare.
    Pentru evitarea oricăror dubii, obligaţia GR în baza prezentei clauze 9.5 se extinde şi asupra obligaţiei de a exonera FEI de răspundere privind orice plăţi pe care FEI ar fi fost obligat să le efectueze către intermediarii financiari (inclusiv orice penalităţi) în baza acordurilor operaţionale şi/sau în ceea ce priveşte portofoliul existent, după caz.

    9.6. GR convine prin prezenta că:
    (a) Orice sumă compensată [împreună cu orice dobândă acumulată pentru plata întârziată în baza clauzei 9.6(b)] datorată către FEI va fi achitată de GR către FEI în termen de zece (10) zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a FEI, sub formă de sumă suplimentară plătibilă de către GR.
    (b) Dacă GR nu plăteşte orice sumă compensată în termenul prevăzut în clauza 9.6(a), această sumă va acumula dobândă de la data scadenţei până la data plăţii, la o rată echivalentă cu EURIBOR plus doi (2) la sută.

    9.7. Obligaţiile GR de a compensa FEI în baza prezentului acord de finanţare sunt continue şi vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte indiferent de oricare încetare a celorlalte dispoziţii ale prezentului acord de finanţare.
    9.8. Părţile confirmă şi convin că, în cazul în care FEI încheie garanţii cu intermediari financiari, deşi obiectivul este ca astfel de garanţii să se califice ca protecţie nefinanţată eligibilă a creditului, în scopurile articolelor 201, 203 şi 213 et seq din Regulamentul 575/2013 (după cum este acesta amendat sau înlocuit la anumite intervale), FEI nu îşi va asuma nicio responsabilitate şi nu va atrage nicio răspundere din partea GR sau a oricărui intermediar financiar în sensul îndeplinirii acestor cerinţe, iar intermediarii financiari vor avea responsabilitatea exclusivă cu privire la regimul prudenţial şi contabil al unor astfel de garanţii şi vor desfăşura propria verificare prealabilă independentă şi vor obţine consiliere juridică, contabilă, de reglementare şi financiară relevantă din partea unor consilieri profesionişti adecvaţi.

    10. Ajutor de stat
    10.1. GR îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu toate regulile aplicabile privind ajutorul de stat cu privire la toate aspectele implicate de sfera de aplicare a acestui acord, inclusiv pentru fiecare tip de instrument financiar, şi, dacă va fi cazul, să asigure adoptarea schemelor de ajutor de stat relevante în aceste scopuri.
    10.2. GR va furniza FEI toate informaţiile necesare pentru a permite ca Fondul de participare JEREMIE, fiecare instrument financiar şi fiecare acord operaţional să se conformeze regulilor privind ajutorul de stat. Responsabilitatea FEI cu privire la ajutorul de stat se va limita la a solicita fiecărui intermediar financiar să asigure respectarea cerinţelor privind ajutorul de stat în cadrul fiecărui acord operaţional relevant.
    10.3. Informaţiile menţionate în clauza 10.2 de mai sus vor fi comunicate de FEI intermediarilor financiari, care vor fi responsabili din punct de vedere contractual pentru respectarea regulilor aplicabile privind ajutorul de stat.
    10.4. Fiecare acord operaţional va include un angajament al intermediarului financiar de a respecta regulile privind ajutorul de stat în conformitate cu clauza 10.3.

    11. Monitorizare, raportare şi audit
    11.1. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, începând de la data semnării prezentului acord de finanţare, FEI va pregăti şi transmite GR un raport de progres anual cu informaţii la data de 31 decembrie a anului N-1, pe baza celor mai recente date disponibile FEI, prin care va informa Comitetul de investiţii cu privire la veniturile din operaţiuni IF şi veniturile din operaţiuni Legacy IF, statusul operaţiunilor IF şi al operaţiunilor Legacy IF, în conformitate cu anexa B (Raportare).
    11.2. FEI va pregăti situaţiile financiare anuale neauditate, incluzând un bilanţ, o declaraţie de venit şi un raport de trezorerie, după cum se prevede în anexa B (Raportare).
    11.3. FEI va efectua verificările de monitorizare în conformitate cu anexa C (Monitorizare) din prezentul document.

    12. Declaraţii, garanţii şi angajamente ale GR
    12.1. GR declară şi garantează prin prezentul şi, cu privire la aspectele din prezenta clauză 12.1 (a), (b), (d), (e) şi (f) (mai jos), declară şi garantează pe întreaga durată, până la încetarea prezentului acord de finanţare, că:
    (a) are autorizarea şi calitatea depline (inclusiv cu privire la legile naţionale şi cerinţele constituţionale) să desemneze FEI în baza dispoziţiilor prezentului acord de finanţare şi să încheie tranzacţii cuprinse în sfera de aplicare a prezentului acord de finanţare şi a obţinut toate autorizaţiile şi aprobările necesare pentru a permite FEI să acţioneze astfel în numele său;
    (b) Strategia de investiţii din prezentul document este conformă obiectivelor şi condiţiilor acestui acord de finanţare şi nu se află în conflict cu nicio lege sau regulament naţional sau al UE (inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, orice reguli privind ajutorul de stat), după cum sunt aplicabile în România. În plus, GR confirmă că orice completare, actualizare sau modificare a Strategiei de investiţii (anexa A), a Politicii de risc privind Fondul de participare JEREMIE (anexa F) sau a oricărui AEI vor fi acoperite prin prezenta declaraţie;
    (c) nici prin încheierea prezentului acord de finanţare şi nici prin încheierea oricărei astfel de tranzacţii nu se va încălca vreo lege, regulă sau reglementare aplicabilă acestuia sau oricărui contract esenţial la care este parte;
    (d) Fondul de participare JEREMIE este liber de orice garanţii, obligaţii şi sarcini, iar GR se obligă că nu se vor naşte niciun fel de garanţii, obligaţii şi sarcini pe seama Fondului de participare JEREMIE din actele sau omisiunile GR sau ale terţelor părţi care acţionează pe seama GR;
    (e) orice informaţie sau documentaţie furnizată FEI de GR (inclusiv orice informaţie cu privire la poziţia financiară a GR sau Fondul de participare JEREMIE) este adevărată, completă, corectă şi neînşelătoare sub orice aspect semnificativ;
    (f) Comitetul de investiţii va furniza orice informaţii suplimentare solicitate în mod adecvat de către FEI sau orice autoritate competentă, după caz; şi
    (g) a înţeles şi a luat cunoştinţă despre riscurile generate de instrumentele financiare, în special aşa cum sunt prevăzute în Politica de risc privind Fondul de participare JEREMIE (anexa F), după cum aceasta poate fi modificată sau completată la anumite intervale, cu privire la instrumentele financiare care pot fi dezvoltate.

    12.2. GR va notifica imediat FEI în cazul în care intervine orice modificare substanţială cu privire la oricare dintre informaţiile furnizate de acesta în scopurile prezentului acord de finanţare sau cu privire la circumstanţele sale în general şi va furniza astfel de alte informaţii relevante după cum FEI poate solicita periodic în mod rezonabil. GR confirmă că nefurnizarea acestor informaţii poate afecta în mod negativ capacitatea FEI de a furniza servicii în baza Acordului şi calitatea serviciilor pe care FEI le poate furniza.
    12.3. GR se obligă să nu tranzacţioneze sau să dispună de vreunul dintre activele Fondului de participare JEREMIE şi nici să autorizeze vreo persoană în afară de FEI să tranzacţioneze sau să dispună de oricare dintre acestea.

    13. Interese şi dezvăluiri semnificative
    GR confirmă şi este de acord că:
    (i) FEI operează sau poate opera un număr de mandate agreate sau care urmează a fi agreate între FEI şi terţi. Politicile de investiţii ale unor astfel de mandate pot determina oferirea de instrumente financiare de natură similară cu instrumentele financiare într-o serie de jurisdicţii, inclusiv România;
    (ii) FEI poate să investească, pe cont propriu sau pe seama/în numele terţilor, în instrumente financiare de natură similară cu instrumentele financiare într-o serie de jurisdicţii, inclusiv România; şi
    (iii) FEI poate să (i) interacţioneze în alte calităţi (inclusiv în calitate de creditor, garant sau investitor) cu intermediarii financiari, precum şi să (ii) asigure finanţarea (inclusiv sub forma garanţiilor sau capitalului) către aceiaşi beneficiari finali/investiţii precum instrumentele financiare prevăzute în prezentul acord, inclusiv într-o manieră în care instrumentele financiare prevăzute în prezentul acord sunt subordonate faţă de sau servesc drept îmbunătăţire a calităţii creditului, pentru sprijinul FEI.

    În mod corespunzător, FEI poate efectua, fără a se adresa în prealabil Comitetului de investiţii sau GR, tranzacţii în care FEI are, direct sau indirect, un interes semnificativ sau o relaţie de orice fel cu altă parte, care implică sau poate implica un posibil conflict cu obligaţiile FEI faţă de GR şi Fondul de participare JEREMIE. FEI va gestiona şi, în măsura în care este posibil, va adresa asemenea conflicte de interese potenţiale, în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne, cu bună-credinţă, luând în considerare Strategia de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE.

    14. Păstrarea documentelor
    FEI convine să păstreze toate documentele justificative pentru acţiunile sale conform prezentului acord de finanţare pe o perioadă de trei (3) ani de la data când ar putea înceta prezentul acord de finanţare.

    15. Politica offshore
    15.1. FEI convine să nu încheie acorduri operaţionale cu intermediari financiari constituiţi într-o jurisdicţie care, la data estimată pentru semnarea acordului operaţional, ar fi o jurisdicţie necooperantă în privinţa spălării banilor, finanţării terorismului, evitării impozitării, fraudei fiscale sau evaziunii fiscale, în conformitate cu politicile interne ale FEI, după cum sunt acestea modificate la anumite intervale.
    15.2. FEI va introduce clauze adecvate în acordurile operaţionale care să cuprindă angajamente prin care intermediarii financiari convin (i) să nu stabilească relaţii comerciale cu orice entitate constituită într-o jurisdicţie necooperantă; (ii) şi să se conformeze politicilor relevante ale FEI privind jurisdicţia necooperantă, după cum sunt acestea publicate şi modificate de FEI la anumite intervale.
    15.3. Părţile sunt de acord prin prezentul că, în caz că statutul unei jurisdicţii se modifică, respectiva modificare va fi aplicată de FEI în privinţa noilor acorduri operaţionale, conform măsurilor de tranziţie aplicabile ale standardului agreat. Pentru evitarea oricărui dubiu, modificarea statutului unei jurisdicţii în jurisdicţie necooperantă se va aplica doar noilor acorduri operaţionale încheiate ulterior respectivei modificări.

    16. Modificări
    16.1. Modificările aduse prezentului acord de finanţare se vor realiza în scris, cu consimţământul scris al părţilor, fiecare parte declarând că toate autorizaţiile şi publicările prealabile, necesare pentru astfel de modificări, au fost obţinute sau realizate la momentul la care şi-au dat consimţământul scris. Modificările vor produce efecte de la data semnării acestora de către ambele părţi.
    16.2. Părţile vor negocia cu bună-credinţă şi vor perfecta orice modificări ale termenilor prezentului acord de finanţare care pot deveni necesare sau dezirabile în cazul unei modificări a oricăror legi, reglementări sau acte administrative ale GR sau UE, după caz.
    16.3. Fără a aduce atingere clauzei 16.1 de mai sus, părţile pot efectua orice modificări, actualizări şi/sau completări ale anexei A (Strategia de investiţii pentru fondurile Legacy) sau ale anexei F (Politica de risc privind Fondul de participare JEREMIE) prin îndeplinirea procedurii de aprobare de către Comitetul de investiţii, prevăzută în clauza 5.10. (d).

    17. Data intrării în vigoare, încetare şi forţă majoră
    17.1. Prezentul acord de finanţare va produce efecte începând cu data intrării în vigoare şi va rămâne în vigoare, cu excepţia cazului în care încetează anticipat în conformitate cu prezenta clauză, până la data planificată a încetării („termenul“) (cu condiţia ca obligaţiile GR privind compensarea în baza clauzei 9 vor rămâne în continuare în vigoare şi vor produce efecte indiferent de orice încetare a prezentului acord de finanţare).
    17.2. Nu mai târziu de şase (6) luni după data planificată a încetării prezentului acord de finanţare, FEI va rambursa soldul contului bancar al Fondului de participare JEREMIE în România existent la momentul respectiv (după deducerea oricăror costuri de management şi cheltuieli suplimentare plătibile către FEI până la data planificată a încetării) prin creditarea sumei relevante în contul bancar comunicat FEI de către GR. Orice obligaţii reziduale în baza acordurilor operaţionale şi/sau în legătură cu portofoliul existent vor fi transferate către şi asumate de GR sau de către o entitate desemnată în mod expres de GR în acest scop.
    17.3. Fără a aduce atingere caracterului general al temeiurilor care pot duce la un caz de reziliere („reziliere“), următoarele evenimente vor permite rezilierea:
    (a) GR poate declara rezilierea în cazul în care FEI nu se conformează oricăreia dintre obligaţiile esenţiale care îi revin în baza prezentului acord de finanţare, în fiecare caz cu condiţia ca GR să fi transmis o notificare de avertisment către FEI, indicând respectiva încălcare, şi FEI să nu fi remediat respectiva încălcare în decurs de şaizeci (60) de zile de la data primirii notificării; şi
    (b) FEI poate declara rezilierea în următoarele cazuri:
    (i) nerespectarea de către GR a oricăreia dintre obligaţiile esenţiale care îi revin în baza prezentului acord de finanţare, în cazul în care respectiva încălcare ar împiedica FEI să realizeze activităţile Legacy în conformitate cu prezentul acord de finanţare, ori;
    (ii) neplata oricărei sume datorate FEI în baza prezentului acord de finanţare, mai mare de 100.000 EUR (una sută mii) pentru o perioadă mai mare de şaizeci (60) de zile, în fiecare caz cu condiţia ca FEI să fi transmis o notificare de avertisment către GR, indicând respectiva încălcare, şi GR să nu fi remediat respectiva încălcare în decurs de şaizeci (60) de zile de la data primirii notificării.


    17.4. Fără a aduce atingere unui caz de reziliere, prezentul acord de finanţare poate fi denunţat de FEI, în orice moment, în cazul în care GR sau orice autoritate publică autorizată în mod legal de GR modifică sau schimbă orice legi, reglementări sau acte administrative şi respectiva modificare, în opinia rezonabilă a FEI, poate avea un impact negativ asupra activităţilor încredinţate FEI în baza prezentului acord de finanţare sau asupra performanţei Fondului de participare JEREMIE.
    17.5. Părţile convin ca, în cazul rezilierii în baza clauzei 17.3 sau încetării în baza clauzei 17.4, FEI poate, însă nu va avea obligaţia, să transmită GR o notificare scrisă, ulterior căreia va începe imediat să curgă o perioadă de trei (3) luni de la data notificării scrise de reziliere sau încetare în baza clauzei 17.4, după cum va fi relevant, pe parcursul căreia părţile convin că Fondul de participare JEREMIE, toate activele şi pasivele legate de Fondul de participare JEREMIE (inclusiv în cazul în care sunt deţinute sau suportate în numele FEI ca parte a activităţilor Legacy) şi toate acordurile operaţionale încheiate şi/sau portofoliul existent, după caz, sunt transferate către (fie prin cesiune, novaţie sau în alt mod) sau sunt asumate de către GR („perioada de transfer“).
    În special, în acest caz,
    (a) GR va accepta şi îşi va asuma toate drepturile, obligaţiile şi răspunderile decurgând din acordurile operaţionale şi/sau portofoliul existent, după caz, şi convine să încheie orice acord de transfer sau documentaţie echivalentă necesară pentru formalizarea transferului acestora către GR; şi
    (b) soldul fondurilor plătite în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, precum şi orice active rezultate din implementarea acordurilor operaţionale şi/sau a portofoliului existent, după caz, vor fi transferate către GR şi, după caz, vor fi creditate în contul bancar pe care GR îl va comunica către FEI, iar contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România va fi închis
    şi, la sfârşitul perioadei de transfer, FEI va fi eliberat în mod automat de orice răspundere în baza prezentului acord de finanţare, a acordurilor operaţionale şi/sau în legătură cu portofoliul existent, după caz, iar prezentul acord de finanţare va înceta.


    17.6. Părţile convin ca, în cazul rezilierii în baza clauzei 17.3 sau încetării în baza clauzei 17.4, (i) până la momentul transmiterii către GR a notificării în scris de către FEI în conformitate cu prevederile clauzei 17.5 şi încheierii perioadei de transfer; sau (ii) în cazul în care FEI decide să nu transmită GR o notificare scrisă în conformitate cu prevederile clauzei 17.5, FEI va continua să administreze contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România şi acordurile operaţionale şi/sau portofoliul existent, după caz, existente la momentul respectiv, în termenii prezentului acord de finanţare, având inclusiv dreptul de a i se plăti costuri de management şi cheltuieli suplimentare, de a i se rambursa costurile şi cheltuielile şi de a fi indemnizat în baza termenilor prezentului acord de finanţare, cu condiţia:
    (a) de a nu încheia niciun nou acord operaţional; şi
    (b) de a nu reinvesti fondurile Legacy în noi operaţiuni Legacy IF, cu excepţia cazului în care această reinvestiţie este realizată de intermediarul financiar relevant în conformitate cu termenii expreşi ai unui acord operaţional existent.
    În astfel de situaţii, prezentul acord de finanţare va rămâne în continuare în vigoare şi va produce efecte până când va surveni data planificată a încetării în legătură cu acele acorduri operaţionale care erau în vigoare la data la care prezentul acord ar fi încetat.

    17.7. Fără a aduce atingere oricăreia dintre prevederile prezentei clauze legate de obligaţiile părţilor privind încetarea prezentului acord de finanţare, în cazul încetării prezentului acord de finanţare, FEI va fi eliberat de orice obligaţie de a desfăşura activităţile Legacy de la data la care această încetare produce efecte.
    17.8. Încetarea sau expirarea prezentului acord de finanţare nu va aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor FEI şi GR acumulate sau existente la data respectivei încetări sau expirări, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile şi obligaţiile acumulate ale FEI şi GR cu privire la obligaţii de plată. La încetarea sau expirarea prezentului acord de finanţare, acesta va rămâne în vigoare în privinţa oricărei datorii efective sau contingente (inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli suplimentare) sau expuneri în baza oricărui acord operaţional sau în ceea ce priveşte portofoliul existent, după caz, până la momentul la care respectiva răspundere sau expunere a fost anulată sau s-a stabilit că este irecuperabilă şi orice prescripţie aplicabilă a expirat şi, în special, FEI va avea dreptul de a reţine acele sume după cum pot fi necesare în baza prezentului acord de finanţare pentru plata oricărei sume datorate acestuia sau pentru satisfacerea oricăror obligaţii acumulate sau existente în baza sau în legătură cu acorduri operaţionale scadente sau cu privire la portofoliul existent, după caz.
    17.9. În momentul rezilierii în baza clauzei 17.3 sau încetării în baza clauzei 17.4 a prezentului acord de finanţare, toate cheltuielile suportate de FEI în legătură cu respectiva încetare şi orice transfer al soldului din contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, rămas la momentul respectiv (după deducerea oricăror costuri de management şi cheltuieli suplimentare datorate către FEI până la încetare), şi orice obligaţii reziduale în baza acordurilor operaţionale sau cu privire la portofoliul existent, după caz, faţă de GR sau faţă de o entitate desemnată în mod expres de GR în acest scop (toate aceste cheltuieli externe fiind în mod colectiv denumite „cheltuieli de transfer“) trebuie suportate de partea căreia i se va atribui motivul încetării.
    17.10. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a prezentei clauze 17, în cazul în care se produce o situaţie excepţională neprevăzută sau un eveniment în afara controlului oricăreia dintre părţi (altele decât litigii de muncă, greve sau dificultăţi financiare şi alte asemenea), inclusiv (fără limitare) anularea sau suspendarea activităţilor Legacy conform unui act al GR sau al SM sau în alt mod, care împiedică pe oricare dintre ele să îşi îndeplinească oricare dintre obligaţiile în baza prezentului acord de finanţare, care nu se datorează erorii sau neglijenţei acestora şi care se dovedeşte insurmontabil în ciuda tuturor eforturilor depuse (fiecare un „eveniment de forţă majoră“), partea care se confruntă cu un astfel de eveniment de forţă majoră va informa cealaltă parte, fără întârziere, printr-o notificare scrisă („notificare de forţă majoră“), menţionând natura, durata probabilă şi efectele estimate. După primirea unei notificări de forţă majoră, părţile se vor consulta imediat şi vor depune toate eforturile pentru minimizarea oricăror daune cauzate de producerea respectivului eveniment de forţă majoră, înţelegându-se că niciuna dintre părţi nu va fi considerată a-şi fi încălcat obligaţiile în baza prezentului acord de finanţare în cazul în care este împiedicată să şi le îndeplinească din cauza unui eveniment de forţă majoră. Dacă părţile, acţionând cu bună-credinţă, au constatat că desfăşurarea în continuare a activităţilor Legacy este imposibilă sau extrem de oneroasă ca urmare a producerii unui eveniment de forţă majoră, prezentul acord de finanţare va înceta în conformitate cu prezenta clauză 17.
    17.11. FEI se va asigura că există proceduri şi practici clare, stabilite prin acordurile operaţionale, astfel încât Fondul de participare JEREMIE va avea dreptul să „iasă“ din operaţiuni în conformitate cu practicile standard ale pieţei. În acest context, părţile convin că, în scopul de a permite o lichidare eficientă a Fondului de participare JEREMIE, FEI poate conveni cu intermediarii financiari cu privire la regularizarea sumelor restante curente şi viitoare în baza acordurilor operaţionale în vederea încetării acestor acorduri operaţionale înainte de scadenţa planificată, în fiecare caz, astfel cum este stabilit în conformitate cu orientările relevante ale FEI.
    17.12. La data încetării acestui acord, GR va avea dreptul de a întreprinde orice demersuri considerate adecvate cu privire la Fondul de participare JEREMIE, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:
    (i) să continue operarea Fondului de participare JEREMIE şi să desemneze fie FEI, fie o entitate adecvată drept administrator al acestuia, prin încheierea unui acord contractual corespunzător cu respectiva entitate; sau
    (ii) să lichideze Fondul de participare JEREMIE şi să solicite FEI, la finalizarea tuturor ieşirilor din toate operaţiunile existente, să transfere orice active rămase ale Fondului de participare JEREMIE fie către GR, fie către orice altă entitate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.


    18. Confidenţialitate şi dezvăluire
    18.1. FEI nu are obligaţia să dezvăluie Comitetului de investiţii sau să ia în considerare informaţii:
    (a) a căror dezvăluire de acesta către Comitetul de investiţii ar reprezenta sau ar putea reprezenta o încălcare a obligaţiilor sau a confidenţialităţii faţă de orice persoană; sau
    (b) care ajung în atenţia unui angajat, membru în conducere sau reprezentant al FEI, dar care nu ajung efectiv în atenţia unei persoane din cadrul FEI care gestionează Fondul de participare JEREMIE sau orice acorduri operaţionale.

    18.2. Părţile vor păstra în permanenţă confidenţialitatea tuturor informaţiilor de natură confidenţială dobândite ca urmare a implicării acestora în implementarea prezentului acord de finanţare, cu excepţia următoarelor cazuri în care pot dezvălui aceste informaţii:
    (a) în cazul în care dezvăluirea este realizată de FEI către Banca Europeană de Investiţii;
    (b) în cazul în care au dreptul sau sunt obligaţi să le dezvăluie conform legislaţiei sau regulamentelor sau propriilor politici privind accesul public la informaţii, sau atunci când se solicită de către autorităţile de reglementare sau fiscale sau de către orice instanţă competentă, inclusiv dezvăluirea acestor informaţii către Comisie, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi/sau Curtea de Conturi Europeană;
    (c) către consultanţii lor profesionali atunci când este necesar în mod rezonabil pentru realizarea serviciilor lor profesionale;
    (d) (în cazul FEI, atunci când dezvăluie informaţii legate de GR şi/sau Fondul de participare JEREMIE şi activităţile Legacy) către oricare dintre delegaţii săi şi alţi reprezentanţi în baza prezentului acord de finanţare, către orice contrapartidă de pe piaţă sau orice broker (în conformitate cu practica pieţei) în legătură cu tranzacţiile asumate pentru Fondul de participare JEREMIE, în toate cazurile exclusiv pentru a asista sau permite prestarea corespunzătoare a serviciilor sale în baza prezentului acord de finanţare sau a oricăror acorduri operaţionale; sau
    (e) către contrapartide în cazul în care dezvăluirea este rezonabilă în scopul efectuării tranzacţiilor în legătură cu prezentul acord de finanţare sau pentru a stabili o relaţie comercială în vederea unor astfel de tranzacţii.

    18.3. Fiecare parte, acţionând cu bună-credinţă, va indica celeilalte părţi ce informaţii trebuie tratate ca fiind confidenţiale, considerându-se că orice alte informaţii care nu sunt acoperite prin respectiva declaraţie nu vor fi considerate ca fiind confidenţiale.
    18.4. GR autorizează FEI să furnizeze auditorilor FEI orice informaţii solicitate de către aceştia cu privire la Fondul de participare JEREMIE.

    19. Lege aplicabilă; soluţionarea disputelor
    19.1. Prezentul acord va fi reglementat şi interpretat în conformitate cu legislaţia din România.
    19.2. Părţile vor depune toate diligenţele pentru a soluţiona în mod amiabil orice dispută născută în legătură cu prezentul acord de finanţare. Orice dispută născută în legătură cu prezentul acord de finanţare, inclusiv existenţa acestuia, va fi soluţionată definitiv şi irevocabil prin arbitraj în conformitate cu regulile de arbitraj şi conciliere ale Camerei Internaţionale de Comerţ („Regulile ICC“) de către trei arbitri, unul care va fi desemnat de GR, unul de FEI şi cel de-al treilea în conformitate cu Regulile ICC. Limba procedurilor de arbitraj va fi limba engleză şi locul desfăşurării arbitrajului va fi Bucureşti.

    20. Renunţare la imunitate
    20.1. În scopurile prezentului acord de finanţare, GR renunţă în beneficiul FEI la orice imunitate, fie că rezultă din proces, împotriva executării oricărei sentinţe sau în alt mod, de care acesta sau proprietatea sa poate beneficia în orice jurisdicţie, cu condiţia ca respectiva proprietate să facă parte din domeniul privat. În special, dar fără a se limita la, GR:
    (a) se supune arbitrajului în conformitate cu clauza 19.2 de mai sus şi jurisdicţiei de supervizare a instanţelor române cu privire la respectivul arbitraj;
    (b) consimte în privinţa acordării oricărei despăgubiri prin intermediul unei decizii sau al unui ordin de executare specifice sau pentru recuperarea terenurilor sau a altor proprietăţi, cu condiţia ca respectiva proprietate să facă parte din domeniul privat; şi
    (c) consimte în privinţa demarării oricărei proceduri împotriva proprietăţii sale pentru punerea în executare a unei sentinţe sau, în cazul unei acţiuni in rem, pentru sechestrarea, consemnarea sau vânzarea oricăreia dintre proprietăţile sale, cu condiţia ca respectiva proprietate să facă parte din domeniul privat.

    20.2. Aceste renunţări se extind asupra tuturor proprietăţilor GR alocate pentru sau care includ Fondul de participare JEREMIE, cu privire la care GR acceptă şi convine că reprezintă proprietate, cu condiţia ca respectiva proprietate să facă parte din domeniul privat.

    21. Prevederi finale
    21.1. Orice notificare sau comunicare de la una dintre părţi către cealaltă parte se va realiza în scris şi se va livra prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire care să menţioneze clar la subiect JEREMIE ROMANIA HOLDING FUND) la următoarele adrese:
    Dacă este adresată GR:
    Ministerul Fondurilor Europene
    Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 1-1B, Victoria Office Str. Menuetului nr. 7, sectorul 1, Bucureşti, România
    – În atenţia: Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate

    Dacă este adresată FEI:
    European Investment Fund
    În atenţia: Mandate Management
    37B avenue J.F. Kennedy
    L-2968 Luxemburg
    Marele Ducat al Luxemburgului, cu o copie adresată directorului de proiect FEI care acţionează în calitate de element de contact pentru şi în cadrul GR


    21.2. Oricare dintre părţi va informa cealaltă parte în scris, fără întârziere nejustificată, cu privire la orice modificare a detaliilor adreselor de mai sus. Până la primirea notificării privind astfel de modificări, oricare dintre părţi poate trimite în mod valabil notificarea la ultima adresă care i-a fost comunicată în mod corespunzător.
    21.3. Prezentul acord de finanţare şi anexele sale constituie întregul acord al părţilor cu privire la subiectul prezentului document şi înlocuiesc şi elimină orice acord anterior.
    21.4. În cazul în care o prevedere a prezentului acord de finanţare va deveni sau va fi considerată invalidă sau neexecutabilă, în întregime sau parţial, valabilitatea şi executabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului acord de finanţare nu vor fi afectate. Prevederea invalidă sau neexecutabilă va fi considerată înlocuită de o prevedere valabilă şi executabilă, care reprezintă intenţia părţilor când convin în ceea ce priveşte prevederea invalidă sau neexecutabilă, în cea mai mare măsură posibilă.
    21.5. În conformitate cu clauza 16.2 a prezentului acord de finanţare, părţile vor negocia cu bună-credinţă şi vor perfecta orice modificări ale termenilor prezentului acord de finanţare care ar putea deveni necesare sau dezirabile în eventualitatea modificării regulamentelor UE aplicabile sau a oricăror legi, regulamente sau acte administrative ale României.


    Drept care fiecare dintre părţi a procedat la semnarea prezentului acord de finanţare în trei (3) exemplare în limba engleză şi trei (3) exemplare în limba română. Versiunea în limba engleză constituie textul autentic al prezentului document şi, în cazul oricăror inconsecvenţe între versiunea în limba engleză şi cea în limba română, va prevala versiunea în limba engleză.


                    GUVERNUL ROMÂNIEI
                    Reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Fondurilor Europene
                    Nume: Vasile-Florin Cîţu
                    Funcţie: ministrul finanţelor publice
                    Data: 24 septembrie 2020
                    Nume: Ioan Marcel Boloş
                    Funcţie: ministrul fondurilor europene
                    Data: 4 septembrie 2020
                    FONDUL EUROPEAN DE INVESTIŢII
                    Reprezentat de:
                    Nume: Nicolas Panayotopoulos
                    Funcţie: Departmental Director. Head of Corporate & Institutional Affairs
                    Data: 18 iunie 2020
                    Nume: Pablo Millán Cantero
                    Funcţie: Head of Division. Structural Funds & FoF
                    Data: 18 iunie 2020

    ANEXA A

    STRATEGIE DE INVESTIŢII PENTRU FONDURILE LEGACY
    FEI, în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne, lansează o serie de AEI adresate tuturor intermediarilor financiari vizaţi (inclusiv administratori de capital de risc, bănci sau instituţii financiare nebancare, fonduri de împrumuturi sau de garantare, furnizori de microcredite etc.).
    Termenii şi condiţiile privind contribuţiile la instrumentele financiare din Fondul de participare JEREMIE sunt prevăzute într-un acord specific care va fi încheiat între FEI şi intermediarii financiari selectaţi (acord operaţional).
    Portofoliul instrumentelor financiare care vor fi create cu fonduri Legacy va fi alcătuit, în principal, din următoarele instrumente (compoziţia respectivă putând fi modificată prin hotărâre a Comitetului de investiţii conform clauzei 5 a prezentului acord de finanţare):
    • facilităţi de (contra-)garantare. Lucrând prin/în cooperare cu intermediari financiari (în special bănci sau instituţii de garantare), unul sau mai multe instrumente de (contra-)garantare cu efect de levier (cum ar fi garanţia de portofoliu de primă pierdere) ar avea drept scop sprijinirea accesului la împrumuturi bancare pentru întreprinderi;
    • fond(uri) de capital (capital de risc). Acest instrument de inginerie financiară propus are în vedere sprijinirea IMM-urilor cu nevoi de finanţare a capitalului în etapele iniţiale sau de creştere. Societăţile pot fi în curs de înfiinţare sau pot fi în activitate de puţin timp sau, alternativ, pot să fi cunoscut deja succesul comercial şi să fi ajuns într-o etapă în care au nevoie de finanţare pentru dezvoltarea activităţii. Aceste fonduri au, în general, o durată de viaţă de până la doisprezece (12) ani;
    • instrumente de creditare (cum ar fi facilitatea cu partajarea riscului la nivel de portofoliu). Acest produs constă în (i) un împrumut emis de FEI (ce acţionează prin intermediul Fondului de participare JEREMIE) către un intermediar financiar în temeiul unui acord operaţional, combinat cu (ii) un angajament asumat de intermediarul financiar pentru constituirea unui nou portofoliu de creditare (într-o perioadă de disponibilitate) care să se încadreze în anumite criterii de eligibilitate, cofinanţat din lichidităţile puse la dispoziţia acestuia de Fondul de participare JEREMIE. De asemenea, produsul înglobează un element de preluare a riscului, prin faptul că riscul de rambursare al portofoliului este împărţit (într-un procent agreat anterior) între Fondul de participare JEREMIE şi intermediarul financiar pentru fiecare împrumut în parte.

    Alocarea capitalului propus pe instrument face obiectul deciziei Comitetului de investiţii. Poate fi avută în vedere furnizarea altor instrumente financiare, în funcţie de necesităţile identificate în piaţă, hotărârile şi priorităţile autorităţilor române, sub rezerva aprobării Comitetului de investiţii. Totodată, luând în considerare contextul actual, respectiv coronavirusul SARS-CoV-2, FEI va propune alocarea fondurilor Legacy pentru implementarea instrumentelor financiare. În conformitate cu clauza 5.10 (d) din prezentul acord de finanţare, aceste noi produse vor fi aprobate doar de către Comitetul de investiţii, la propunerea FEI. Aceste instrumente pot include, fără a se limita la acestea: garanţii de portofoliu pentru investiţii, capital de lucru, linii de credit, overdrafts; credite cu dobânda subvenţionată şi partajarea riscului, capital de risc etc.
    Caracteristicile specifice ale noului (noilor) produs(e) care vor fi dezvoltate cu fondurile Legacy, sub rezerva evaluării ca urmare a testării de piaţă, vor fi prevăzute detaliat în cuprinsul completărilor, actualizărilor şi/sau modificărilor relevante aduse prezentei anexe A (care vor fi aprobate, astfel cum este menţionat, de Comitetul de investiţii) şi în AEI, care vor fi considerate complementare acestei strategii de investiţii.
    Prin aprobarea descrierii produselor financiare în aplicarea clauzei 5.10 (d), Comitetul de investiţii confirmă că Strategia de investiţii, după cum este aceasta actualizată şi/sau completată la anumite intervale, nu este în conflict cu niciun regulament naţional sau UE aplicabil în România. În plus, atunci când va aproba în acest mod descrierea produselor financiare în aplicarea clauzei 5.10 (d), Comitetul de investiţii, în numele GR, va oferi orice declaraţii, garanţii sau alte confirmări, inclusiv, dar fără a se limita la orice decizii concludente privind subiecte legate de legile şi regulamentele naţionale aplicabile. Conform clauzelor 10.1 (Ajutor de stat) şi 12.1 (b) (Declaraţii, garanţii şi angajamente ale GR), GR va declara şi garanta că produsele financiare sunt conforme regulilor privind ajutorul de stat aplicabile în România.
    În cazul în care FEI va propune sau Comitetul de investiţii va considera necesar, Strategia de investiţii poate fi revizuită (întotdeauna la propunerea FEI) având în vedere următoarele:
    (a) performanţa şi impactul Fondului de participare JEREMIE asupra economiei naţionale sau regionale, după caz, până la momentul respectiv;
    (b) orice recomandări emise de Comitetul de investiţii; şi
    (c) orice alte împrejurări care, în opinia rezonabilă a FEI, necesită o asemenea revizuire.

    În cazul în care respectiva revizuire este considerată necesară, FEI va supune spre aprobarea Comitetului de investiţii un proiect al Strategiei de investiţii revizuite. Orice derogări de la Strategia de investiţii ca urmare a schimbărilor survenite pe piaţă, inclusiv, printre altele, a schimbărilor în valoarea, profilul de risc sau în alt mod ale anumitor operaţiuni Legacy IF ce rezultă numai din factori de piaţă sau schimbări ale pieţei, vor fi considerate a nu reprezenta încălcări ale Strategiei de investiţii. Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru orice nou instrument financiar va fi necesară o completare, actualizare şi/sau modificare a Strategiei de investiţii, după cum se prevede la clauza 5.10(d).

    ANEXA B

    RAPORTARE
    Până la data de 30 iunie a fiecărui an, până la încetarea prezentului acord de finanţare, FEI va pregăti un raport de progres anual cu informaţii la data de 31 decembrie a anului N-1, pe baza celor mai recente date disponibile FEI, prin care va informa GR cu privire la statusul operaţiunilor IF, operaţiunilor Legacy IF, veniturilor din operaţiuni IF şi veniturilor din operaţiuni Legacy IF. Rapoartele de progres anual vor cuprinde informaţii calitative şi o anexă cu privire la informaţii cantitative şi vor fi furnizate în limba engleză.
    Pe durata termenului Acordului, FEI va pregăti situaţiile financiare anuale neauditate.
    Raportul de progres anual va conţine:
    1. o descriere a fiecărui instrument financiar;
    2. identitatea intermediarilor financiari;
    3. suma totală a sprijinului plătit beneficiarilor finali, plătit în beneficiul beneficiarilor finali sau angajat în garanţii pentru finanţare către beneficiarii finali, suplimentar costurilor de management suportate sau costurilor de management plătite;
    4. un rezumat al performanţei instrumentului financiar, inclusiv al progresului înregistrat în înfiinţarea sa şi în selectarea intermediarilor financiari;
    5. valoarea totală a investiţiilor de capital realizate;
    6. situaţia financiară anuală neauditată, inclusiv un bilanţ şi o declaraţie privind profitul şi pierderile;
    7. un rezumat al activităţilor de monitorizare desfăşurate; şi
    8. un raport de trezorerie cu privire la fondurile de trezorerie.

    Un model al raportului de progres va fi depus spre aprobare de către FEI către Comitetul de investiţii.

    ANEXA C

    MONITORIZARE
    1. Aspecte generale
    1.1. În prezenta anexă C, acorduri operaţionale înseamnă acordurile operaţionale după cum sunt definite în prezentul acord de finanţare şi acordurile operaţionale încheiate cu intermediari financiari în privinţa portofoliului existent.
    În mod suplimentar, termenul beneficiari finali va cuprinde beneficiarii finali astfel cum sunt definiţi în prezentul acord de finanţare şi beneficiarii finali în ceea ce priveşte portofoliul existent.

    1.2. Vor fi efectuate verificări prin monitorizare în conformitate cu regulile şi procedurile FEI.
    1.3. Pe parcursul fiecărui acord operaţional, pentru fiecare acord operaţional va fi efectuată o vizită de monitorizare sau o cercetare documentară la sediul FEI.
    1.4. În contextul raportului de progres (anexa B), FEI va furniza informaţii cu privire la:
    (a) data activităţilor de monitorizare efectuate;
    (b) tipurile de constatări efectuate; şi
    (c) situaţia constatărilor efectuate.
    Forma acestor informaţii va fi inclusă în modelul de raport de progres anual (anexa B).


    2. Monitorizarea beneficiarilor finali
    2.1. Intermediarii financiari pot efectua verificări prin monitorizare la nivelul beneficiarilor finali, conform regulilor şi procedurilor interne ale acestora, în special în cazurile în care se suspectează o conduită frauduloasă.
    2.2. Monitorizarea intermediarilor financiari de către FEI va adresa următoarele:
    (d) monitorizarea conformării intermediarilor financiari cu acordul operaţional relevant;
    (e) documente justificative:
    (i) sunt reţinute de către intermediarii financiari cu privire la finanţarea pusă la dispoziţia beneficiarilor finali, pentru a oferi dovezi referitor la utilizarea fondurilor pentru scopurile destinate;
    (ii) sunt păstrate pentru o perioadă de trei (3) ani începând cu data de 31 decembrie, ulterior încetării acordului operaţional relevant.
    ANEXA D

    PRINCIPII DE TREZORERIE
    1. Fiecare dintre GR şi FEI confirmă că, în procesul de realizare a activităţilor Legacy în baza prezentului acord de finanţare, FEI are dreptul de a administra toate fondurile depuse la anumite intervale în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România, care, după deducerea sumelor pe care FEI le va considera adecvate pentru a rămâne în contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România în scopuri de lichiditate, vor fi denumite „fonduri de trezorerie“.
    2. FEI, în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne, în scopul administrării fondurilor de trezorerie, va selecta o bancă sau, pentru evitarea oricărui dubiu, mai multe bănci („banca (bănci) de trezorerie“) autorizată(e) în mod legal să funcţioneze în cadrul Uniunii Europene şi care are (au) cel puţin ratingul Baal/P2 acordat de Moody’s (sau orice rating echivalent emis de Standard & Poor’s şi/sau Fitch Ratings) şi aprobată(e) de FEI în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne.
    3. Fondurile de trezorerie vor fi depuse în euro sau lei sub formă de depozite cu diferite scadenţe la banca de trezorerie, în conformitate cu acordul relevant încheiat între FEI şi banca de trezorerie.
    4. FEI va raporta serviciilor de referinţă ale GR, în cuprinsul raportului de progres anual care va fi furnizat în conformitate cu clauza 11, orice informaţii relevante cu privire la administrarea trezoreriei asumată de FEI în conformitate cu principiile de trezorerie.

    ANEXA E

    REGULI DE PROCEDURĂ ALE COMITETULUI DE INVESTIŢII
    1. Prezentul document prevede Regulile de procedură aprobate de Comitetul de investiţii conform clauzei 5 a prezentului acord de finanţare încheiat între GR şi FEI. Orice termen utilizat cu litere de tipar în cuprinsul prezentului document va avea acelaşi înţeles ca acela atribuit în Acordul de finanţare.
    2. La prima sa adunare, Comitetul de investiţii va numi preşedintele, ales dintre membrii nominalizaţi de GR. Această numire va fi valabilă pentru o perioadă de patru ani. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate de a participa la o adunare, acesta va indica, dintre ceilalţi membri nominalizaţi de GR (inclusiv supleanţi), persoana care va fi preşedinte al unei astfel de adunări (sau membrii prezenţi vor desemna ad hoc preşedintele unei astfel de adunări).
    3. Mandatul fiecărui membru al Comitetului de investiţii, împuternicit în mod legal, va fi de patru ani şi se vor permite numiri consecutive pentru mandate suplimentare.
    4. FEI va avea dreptul de a desemna oficialii sau reprezentanţii săi pentru a participa la adunările Comitetului de investiţii, în calitate de observatori.
    5. GR va avea posibilitatea ca, în orice moment, să demită membrul (membrii) nominalizat (nominalizaţi) de acesta, fie cu drept de vot şi/fie supleanţi. Orice astfel de demitere va produce efecte doar ulterior numirii unui membru înlocuitor şi a comunicării efective către FEI, în scris, a numelui (numelor) şi detaliilor de contact ale membrului înlocuitor.
    6. Fiecare parte va avea posibilitatea, fără a avea şi obligaţia, de a nominaliza, de asemenea, un supleant cu privire la fiecare dintre membrii, respectiv observatorii, nominalizaţi de aceasta.
    7. În cazul în care poziţia unui membru (fie cu drept de vot şi/fie supleant) devine vacantă, indiferent de motiv (de exemplu demisie, demitere, deces etc.), partea care a numit un astfel de membru va numi (însă nu va avea această obligaţie în privinţa supleanţilor), fără întârziere nejustificată, un nou membru pentru restul perioadei din mandatul membrului înlocuit, comunicând celeilalte părţi numele şi detaliile de contact ale membrului înlocuitor. Comitetul de investiţii va continua să funcţioneze şi îşi va putea îndeplini atribuţiile chiar şi în lipsa unui astfel de înlocuitor (situaţie în care, pentru evitarea oricărui dubiu, Comitetul de investiţii poate funcţiona cu un număr redus de membri, în condiţiile paragrafului 12 de mai jos).
    8. În cazul în care poziţia de preşedinte devine vacantă, Comitetul de investiţii, în cadrul adunării sale imediat următoare, va numi un nou preşedinte dintre membrii nominalizaţi de către GR, pentru restul perioadei din mandatul preşedintelui înlocuit.
    9. Observatorii nu vor avea niciun drept de vot. Totuşi, sub rezerva termenilor prevăzuţi în continuare în prezentele reguli de procedură, aceştia vor primi aceleaşi informaţii în scris cu privire la chestiunile discutate şi/sau decise de către Comitetul de investiţii, precum şi procesele-verbale ale fiecărei adunări, la fel ca membrii cu drept de vot şi supleanţii acestora.
    10. Cu treizeci (30) de zile calendaristice anterior expirării unui mandat, fiecare parte va comunica celeilalte părţi numele noului membru desemnat (şi detaliile de contact ale acestuia/acesteia) sau redesemnarea membrului existent pentru un nou mandat.
    11. Cvorumul necesar pentru constituirea în mod valabil a unei adunări a Comitetului de investiţii este întrunit în prezenţa a cel puţin trei membri cu drept de vot, împuterniciţi în mod legal, şi a unui observator numit de FEI.
    12. Secretariatul va convoca fiecare adunare prin trimiterea unei notificări în scris către toţi membrii (inclusiv supleanţi) şi observatorii, prin e-mail, la adresa indicată în notificarea de numire a fiecărui membru, şi prin comunicarea acesteia către FEI. Convocatorul, împreună cu ordinea de zi relevantă, va fi transmis cu cel puţin zece (10) zile lucrătoare anterior datei stabilite a adunării. Adunările pot avea loc şi într-un termen mai scurt, în cazul în care toţi membrii şi observatorii agreează în acest sens. Orice documentaţie relevantă va fi transmisă membrilor (cu drept de vot sau supleanţi) şi observatorilor cu cinci (5) zile lucrătoare anterior adunării respective. Totuşi, în cazul în care adunarea are loc într-un termen mai scurt de zece (10) zile lucrătoare, orice documentaţie va fi trimisă/livrată cel mai târziu la începutul adunării. Punctele de pe ordinea de zi pot fi adăugate direct în cadrul adunării, în cazul în care toţi membrii şi observatorii agreează în acest sens. Prevederile clauzei 21 (Prevederi finale) a Acordului de finanţare vor fi aplicate mutatis mutandis în privinţa tuturor comunicărilor şi transmiterilor de notificări scrise de către Secretariat.
    13. Adunările vor avea loc la Bucureşti sau într-un alt oraş din cadrul GR, după cum agreează preşedintele şi FEI, la adresa, data şi ora indicate periodic de către GR. Membrii şi observatorii vor avea dreptul de a participa prin conferinţă telefonică sau video, iar aceştia vor fi consideraţi prezenţi în măsura în care preşedintele se declară satisfăcut în ceea ce priveşte identitatea respectivei persoane.
    14. Comitetul de investiţii va avea dreptul de a lua decizii prin intermediul procedurii scrise. Textul hotărârii relevante va fi propus de către (a) membrul cu drept de vot care solicită adoptarea deciziei prin procedura scrisă relevantă sau (b) de către FEI în privinţa oricărei modificări, actualizări sau completări a Strategiei de investiţii (anexa A) sau a Politicii de risc privind Fondul de participare JEREMIE (anexa F) şi va fi agreat de către FEI şi preşedinte. Preşedintele va distribui membrilor şi observatorilor Comitetului de investiţii hotărârea propusă şi orice materiale relevante, iar termenul-limită pentru votarea unei astfel de hotărâri propuse va fi de zece (10) zile lucrătoare de la data transmiterii. Se va considera că o hotărâre a primit votul pozitiv dacă, la expirarea celor zece (10) zile lucrătoare menţionate mai sus, toţi membrii au votat fie în favoarea, fie nu şi-au exprimat votul (anume abţinerea va fi considerată ca vot pozitiv). Ulterior, preşedintele va confirma tuturor membrilor şi observatorilor, în scris, orice hotărâre relevantă. O procedură scrisă poate fi încheiată în cazul în care se solicită de către oricare dintre membrii cu drept de vot sau observatori sau în cazul în care orice membru cu drept de vot a transmis comentarii, astfel încât hotărârea ar diferi în mod substanţial sau, în orice caz, conform voinţei discreţionare a Secretariatului. Într-o astfel de situaţie, preşedintele poate organiza o adunare cu prezenţa fizică a membrilor Comitetului de investiţii, caz în care convocatorul şi documentaţia relevantă vor fi transmise în decurs de cinci (5) zile lucrătoare de la data întreruperii procedurii scrise.
    15. Discuţiile Comitetului de investiţii vor avea caracter confidenţial.
    16. Se admite faptul că mandatul conferit Comitetului de investiţii în baza Acordului de finanţare nu va limita în niciun fel puterile şi responsabilităţile atribuite GR, în calitate de autoritate de management, conform reglementărilor naţionale şi UE relevante.
    17. Toate deciziile şi discuţiile relevante ale Comitetului de investiţii vor fi înregistrate în procese-verbale, care vor fi redactate de către FEI. Procesele-verbale vor deveni definitive pe baza aprobării prin semnare de către preşedinte şi FEI.
    18. Membrii Comitetului de investiţii vor respecta standardele definite de integritate şi se vor abţine de la acţiuni care ar putea genera un conflict de interese faţă de îndeplinirea responsabilităţilor care le revin.
    19. În cazul în care preşedintele consideră oportun, la adunările Comitetului de investiţii pot fi invitaţi reprezentanţi ai FEI, alţii decât observatorii în cadrul Comitetului de investiţii, şi ai altor părţi (de exemplu, intermediari financiari). Aceştia nu vor avea niciun drept de vot, nici drept la remuneraţie sau rambursare şi nici de a primi materiale aferente şi procese-verbale ale adunării.

    ANEXA F

    POLITICA DE RISC PRIVIND FONDUL DE PARTICIPARE JEREMIE
     PARTEA I

    Introducere
    Anexa F prezintă în linii generale principalii factori de risc şi principalele mecanisme de control privind riscul, în cazul tranzacţiilor prin îndatorare şi cu capitaluri proprii cu intermediari financiari, în baza mandatului acordat prin prezentul acord de finanţare („mandatul“). Rolul său este de a asigura cadrul pentru administrarea mandatului din perspectiva riscurilor, prin prisma obiectivelor mandatului şi a strategiei de investiţii prevăzute în anexa A (Strategie de investiţii pentru fondurile Legacy). Pentru evitarea oricărui dubiu, este posibil ca pentru fiecare nou instrument financiar să fie necesară completarea, actualizarea şi/sau modificarea prezentei anexe F, după cum se prevede în clauza 5.10(d) a Acordului de finanţare.
    Înainte de a decide să încheie acest acord de finanţare sau să actualizeze, completeze şi/sau să modifice Strategia de investiţii pentru fondurile Legacy (anexa A), după caz, GR ar trebui să evalueze cu atenţie toate informaţiile disponibile, inclusiv, dar fără a se limita la informaţiile prevăzute în această anexă, după cum sunt acestea actualizate, completate şi/sau modificate. Factorii de risc prevăzuţi în prezentul document nu au caracter exhaustiv. Pot exista şi alte riscuri pe care GR ar trebui să le ia în considerare şi care prezintă relevanţă situaţiilor sale particulare sau în mod general.
    În conformitate cu obiectivele sale privind abordarea segmentelor de decalaj al pieţei, în cazurile în care operatorii comerciali nu întrunesc în întregime singuri necesităţile beneficiarilor finali, se anticipează ca mandatul să implice un nivel semnificativ de risc. Instrumentul financiar de îndatorare poate sprijini asumarea de riscuri suplimentare de către operatorii comerciali sau poate include un element de subvenţie (anume o rată a dobânzii redusă sau nicio rată a dobânzii şi/sau cerinţe reduse privind garanţiile). În consecinţă, mandatul va genera un anumit nivel de pierderi şi, prin urmare, nu va atinge sustenabilitate financiară deplină.
    Pierderile efective înregistrate de instrumentul financiar vor depinde de multe variabile, inclusiv (dar fără a se limita la) obiectivele mandatului, mediul macroeconomic, parametrii produsului şi intermediarii financiari selectaţi în vederea implementării.
    Adaptarea caracteristicilor instrumentului financiar şi concentrarea atenţiei FEI în contextul procesului de selecţie şi de verificare prealabilă vor urmări în primul rând:
    În cazul instrumentelor financiare de îndatorare:
    1) obiectivele mandatului, după cum sunt prevăzute în Strategia de investiţii;
    2) condiţiile de finanţare propuse pentru beneficiarii finali şi rambursarea financiară şi respectarea termenelor rambursărilor cu privire la tranzacţiile mandatului; şi
    3) capacitatea intermediarului (intermediarilor) financiar(i) selectat (selectaţi) de a plăti fondurile la timp.

    În cazul instrumentelor financiare cu capitaluri proprii:
    1) evaluarea concentrării şi a strategiei de investiţii propuse a intermediarului financiar în contextul obiectivelor mandatului, precum şi având în vedere mediul macroeconomic şi disponibilitatea oportunităţilor de afaceri pe segmentul de piaţă vizat;
    2) evaluarea profilului, stabilităţii şi abilităţii echipei de administrare a intermediarului financiar de a implementa strategia de investiţii propusă. Abilitatea echipei de a genera tranzacţii în teritoriul vizat al intermediarilor financiari, precum şi atragerea finanţării private pentru intermediarul financiar (acolo unde este necesar). Evaluare privind alinierea intereselor echipei de administrare a intermediarului financiar cu acelea ale investitorilor în intermediarul financiar;
    3) istoricul şi alte experienţe ale echipei de administrare a intermediarului financiar care prezintă relevanţă pentru strategia de investiţii propusă.


    Fără a aduce atingere celor de mai sus, riscul privind instrumentul financiar poate fi controlat într-o anumită măsură atât la nivelul contrapartidei, cât şi la nivel de portofoliu, prin stabilirea criteriilor minime privind o contrapartidă acceptabilă, precum şi a criteriilor care limitează riscurile privind portofoliul de bază.
    În această privinţă, implementarea mecanismelor de diminuare a riscurilor introduce un compromis implicit între capacitatea de a plăti fondurile către beneficiarii finali într-o manieră rapidă şi nivelul de risc de contrapartidă şi portofoliul asumat prin mandat. Mai mult de atât, există un compromis implicit între criteriile de limitare a riscurilor privind portofoliul de bază şi obiectivul general al mandatului, anume de a îmbunătăţi condiţiile de finanţare pentru beneficiari finali, prin implementarea instrumentelor financiare.
    FEI va publica AEI pentru evaluarea şi selecţia intermediarilor financiari (contrapartide) adecvaţi, conform regulilor şi procedurilor sale interne şi în limitele cadrului de risc al mandatului, după cum se prevede în partea II a prezentei anexe F.
    Instrumentul financiar va fi implementat de FEI prin aplicarea propriului raţionament profesionist şi a unei atenţii adecvate. Implementarea instrumentului financiar va ţine cont de un număr de factori relevanţi, incluzând, printre altele, condiţiile generale economice şi de piaţă şi orice alte obiective specifice pe care le pot avea anumite tranzacţii. Luând în considerare contextul actual, mai precis pandemia de COVID-19, implementarea instrumentului financiar poate fi impactată cu privire la suma fondurilor plătite intermediarilor financiari şi/sau viteza plăţilor fondurilor.
    GR confirmă şi este de acord cu descrierile produselor prezentate în anexa A (Strategie de investiţii pentru fondurile Legacy), cu termenii şi riscurile asociate acestora pentru Fondul de participare JEREMIE. În special, GR consimte în privinţa factorilor de risc prevăzuţi mai jos şi consimte că astfel de riscuri vor fi în totalitate suportate de către Fondul de participare JEREMIE.
     PARTEA II

    Factori şi cadrul de risc ai instrumentelor de îndatorare
    1. Riscul privind portofoliul beneficiarilor finali
    Se anticipează că Fondul de participare JEREMIE va implica un nivel semnificativ de risc, proporţional cu rolul său de a aborda decalajele semnalate ale pieţei, în cazurile în care operatorii comerciali nu întrunesc în întregime singuri necesităţile beneficiarilor finali vizaţi. Instrumentul financiar deţine potenţial pentru atragerea unor pierderi semnificative. GR confirmă că, ţinând cont de consideraţiile de mai sus, Fondul de participare JEREMIE va fi expus unei cvasicertitudini privind pierderea bugetului alocat, ca urmare a pierderilor considerabile anticipate, care pot fi asociate cu portofoliul (portofoliile) de bază.
    Pierderile efective şi volatilitatea acestora suferite de instrumentul financiar vor depinde de multe variabile, inclusiv (dar fără a se limita la) obiectivele mandatului, mediul macroeconomic, parametrii produsului, diversificarea portofoliului şi intermediarii financiari selectaţi în vederea implementării (şi, în cazul contragaranţiilor, subintermediari financiari relevanţi, selectaţi de intermediari financiari), în special apetitul acestora pentru risc şi furnizarea datelor.
    Pe baza modelului delegat, FEI se va baza în totalitate pe procedurile şi politicile standard proprii ale intermediarilor financiari, inclusiv în ceea ce priveşte (dar fără a se limita la) selecţia beneficiarilor finali sau a subintermediarilor financiari şi procedurile acestora de recuperare şi reeşalonare.

    2. Riscul privind eligibilitatea şi nereguli
    Tranzacţiile cu beneficiari finali încheiate de intermediari financiari cu beneficiari finali sau prin intermediul subintermediarilor financiari în baza instrumentului financiar vor întruni un număr de criterii de eligibilitate în vederea includerii în portofoliu (portofolii). Nerespectarea unor astfel de criterii de eligibilitate are consecinţe diferite, în funcţie de circumstanţe.
    Tranzacţiile cu beneficiari finali sau tranzacţiile de garantare care acoperă tranzacţii cu beneficiari finali care nu se încadrează în criteriile de eligibilitate agreate la data includerii în portofoliu (portofolii) vor fi excluse din portofoliu (portofolii) începând cu data includerii. În mod similar, tranzacţiile cu beneficiari finali sau tranzacţiile de garantare care acoperă tranzacţii cu beneficiari finali care devin neeligibile la un moment ulterior vor fi excluse din portofoliu (portofolii) începând cu data la care devin neeligibile.
    Totuşi, tranzacţiile cu beneficiari finali sau tranzacţiile de garantare care acoperă tranzacţii cu beneficiari finali nu sunt în mod automat excluse din portofoliu în cazul în care încălcarea criteriilor de eligibilitate nu este în sfera de control a intermediarului financiar şi pierderile suferite de către intermediarii financiari în legătură cu aceasta vor fi în continuare acoperite, cu anumite condiţii, de către instrumentul financiar.
    Cu toate că FEI va asigura monitorizarea operaţiunilor în conformitate cu anexa C (Monitorizare), GR admite că, în cazul în care cheltuielile ocazionate nu vor fi considerate eligibile, orice astfel de cheltuieli vor fi suportate integral de către Fondul de participare JEREMIE, iar FEI nu va fi răspunzător pentru nicio cheltuială considerată neeligibilă.

    3. Riscul de contrapartidă
    Fondul de participare JEREMIE are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării instrumentelor financiare expuse unei pieţe de capital de risc.
    În special, astfel de riscuri pot avea legătură cu riscul de contrapartidă aferent intermediarilor financiari sau subintermediarilor financiari prin intermediul cărora sunt implementate instrumente financiare, anume riscul ca un intermediar financiar (şi un subintermediar financiar, în cazul unei contragaranţii) să devină insolvabil şi, prin urmare, să nu mai poată continua investiţia în beneficiari finali şi/sau rambursa fondului de participare JEREMIE orice sume recuperate de la beneficiari finali.
    Se înţelege că utilizarea instrumentului financiar implică acceptarea riscului de contrapartidă, inerent instrumentului, deoarece Fondul de participare JEREMIE ar fi expus la consecinţele oricărei situaţii de neîndeplinire de către un intermediar financiar contractat în baza instrumentului.
    În conformitate cu procedura profesionistă de verificare prealabilă, FEI va încerca să evalueze riscul de contrapartidă aferent intermediarilor financiari (şi, în cazul unei contragaranţii, evaluarea acestora privind subintermediarii financiari), inclusiv prin identificarea mecanismelor adecvate de diminuare a riscurilor cu privire la intermediari financiari.
    Un caz de neîndeplinire de către un intermediar financiar (şi/sau subintermediar financiar, după caz) poate avea un impact negativ atât asupra deservirii portofoliului deja stabilit, cât şi asupra monitorizării împrumuturilor sau garanţiilor deja acordate. În astfel de situaţii, pierderile cu privire la portofoliu pot fi mult mai mari decât cele preconizate, ca urmare, de exemplu, a unor cazuri de neîndeplinire mai grave şi recuperării unor sume mai mici, deoarece este posibil ca funcţiile de monitorizare, reeşalonare şi recuperare să nu mai fie eficiente, acestea putând, aşadar, să afecteze în mod negativ sustenabilitatea autonomă a schemei individuale.
    Alte riscuri care derivă dintr-un caz de neîndeplinire de către un intermediar financiar (şi/sau un subintermediar financiar, după caz) includ (în mod indicativ) subutilizarea resurselor Fondului de participare JEREMIE (de exemplu, situaţiile de neîndeplinire se produc înainte ca fondurile Fondului de participare JEREMIE să ajungă la beneficiari finali).
    Ţinând cont de cele de mai sus, fără a aduce atingere implementării mecanismelor de diminuare a riscului, părţile convin că FEI poate demara implementarea mandatului în scopul punerii în folosinţă a resurselor Fondului de participare JEREMIE şi acesta nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi în cazul în care se concretizează riscurile evidenţiate mai sus sau orice alte riscuri asociate cu acest tip de instrument.

    4. Riscul privind lipsa de absorbţie
    Factorii de risc de mai jos se referă la existenţa riscului ca portofoliul de bază să nu fie format (în întregime sau parţial).
    Fără a aduce atingere tuturor eforturilor rezonabile de a promova instrumentul, este posibil ca, din cauza unor raţiuni şi condiţii legate de piaţă (anume manifestarea unei scăderi substanţiale a cererilor privind împrumuturi şi investiţii eligibile din partea beneficiarilor finali), intermediarii financiari şi subintermediarii financiari, după caz, să nu poată finaliza formarea portofoliului de împrumuturi şi investiţii eligibile.

    5. Riscul portofoliului privind scadenţa
    În mod caracteristic, limitarea scadenţelor tranzacţiilor cu beneficiari finali are ca obiectiv minimizarea timpului mediu necesar pentru amortizarea integrală a portofoliului - prin urmare, minimizarea expunerii la riscul de credit - şi, de asemenea, accelerarea coordonării temporale a încasărilor în Fondul de participare JEREMIE. FEI înţelege că GR nu doreşte să limiteze portofoliul în această privinţă, în scopul maximizării beneficiului obţinut pentru beneficiarii finali (anume maturităţi majorate). GR confirmă că această absenţă a perioadelor de limitare pentru împrumuturi are un impact asupra profilului de risc al instrumentului.

    6. Riscul cu privire la contul bancar al Fondului de participare JEREMIE în România
    GR confirmă şi consimte că orice pierdere suferită de Fondul de participare JEREMIE decurgând din (1) cazuri de neîndeplinire, insolvenţă sau fraudă de către orice reprezentant, bancă (Banca de trezorerie a Fondului de participare JEREMIE) sau o altă terţă parte implicată în administrarea de trezorerie sau (2) aplicarea unor dobânzi negative asupra activelor Fondului de participare JEREMIE va fi integral suportată de GR, iar FEI nu va fi în niciun mod responsabil pentru orice fel de consecinţe.

    1. Cadre privind riscul de portofoliu şi de contrapartidă pentru instrumentul financiar
    Prin prezenta, GR confirmă şi consimte că FEI poate încheia direct şi/sau revizui tranzacţii cu intermediari financiari, în cadrul instrumentelor de îndatorare, în măsura în care acestea se încadrează în limitele cadrelor privind riscul de portofoliu şi de contrapartidă, aşa cum sunt acestea descrise mai jos:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Obiectivul mandatului │
│ │este de a sprijini │
│ │beneficiarii finali care│
│Obiectiv de │sunt înregistraţi şi │
│rentabilitate│operează în jurisdicţia │
│ │relevantă, fără │
│ │posibilitatea │
│ │sustenabilităţii │
│ │financiare depline. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Măsurile vor fi │
│ │implementate în mod │
│ │individual, ulterior │
│ │procesului relevant de │
│ │verificare prealabilă şi│
│ │negocierilor │
│ │contractuale cu │
│ │intermediarii │
│ │financiari. │
│ │Pentru evitarea oricărui│
│ │dubiu, lista prevăzută │
│ │mai jos cuprinde, cu │
│ │titlu indicativ, un │
│ │număr vast de măsuri la │
│ │care poate recurge FEI; │
│ │totuşi, nu toate vor fi │
│ │reflectate în mod │
│ │necesar în fiecare │
│ │tranzacţie cu │
│ │intermediari financiari,│
│ │iar nivelul efectiv de │
│ │protecţie va fi │
│ │stabilit, după caz, în │
│ │limitele prevăzute mai │
│ │jos. │
│ │1) Categorii de rating │
│ │acceptabile privind │
│ │beneficiarii finali şi │
│ │concentrarea: toate │
│ │categoriile de rating │
│ │care se califică pentru │
│ │împrumut sau garantare │
│ │conform politicii de │
│ │creditare şi colectare a│
│ │unui intermediar │
│ │financiar vor fi │
│ │eligibile. În scopul │
│ │atingerii obiectivelor │
│ │mandatului şi, dacă este│
│ │relevant, favorizării │
│ │accesului la finanţare │
│ │pentru beneficiari │
│ │finali cu risc mai │
│ │ridicat şi, în acelaşi │
│ │timp, încurajării │
│ │împrumutului către │
│ │aceiaşi beneficiari │
│ │finali cu risc mai │
│ │ridicat, FEI va avea ca │
│ │obiectiv doar limitarea │
│ │categoriilor de rating │
│ │eligibile cu cel mai │
│ │mare risc (determinate │
│ │conform clasificării │
│ │realizate de către │
│ │intermediarul financiar │
│ │relevant, de exemplu, │
│ │cele două categorii cu │
│ │cel mai mare risc plus, │
│ │în mod posibil, │
│ │beneficiarii finali │
│ │neevaluaţi) la cel mult │
│ │40% din volumul │
│ │portofoliului agreat │
│ │între FEI şi │
│ │intermediarul financiar │
│ │(„volumul maxim al │
│ │portofoliului“). │
│ │Concentrări cu expunere │
│ │amplă: pot fi luate în │
│ │considerare expuneri │
│ │ample (anume suma totală│
│ │a împrumutului per │
│ │beneficiari finali) mai │
│ │mari de 5.000.000 EUR │
│ │(cinci milioane euro). │
│ │Limită: cel mult 40% din│
│ │volumul maxim al │
│ │portofoliului va fi │
│ │format din împrumuturi │
│ │cu expunere amplă. │
│ │2) Limite industriale: │
│ │a. cel mult 30% din │
│ │volumul maxim al │
│ │portofoliului se poate │
│Cadrul │încadra în oricare │
│privind │dintre categoriile de │
│riscul de │industrii individuale, │
│portofoliu │după cum este definit │
│ │prin referire la Nivelul│
│ │Diviziunilor Codului │
│ │NACE - Rev.2; │
│ │b. cel mult [45]% din │
│ │volumul maxim al │
│ │portofoliului se poate │
│ │încadra în [una/două] │
│ │cele mai mari industrii │
│ │individuale, după cum │
│ │este definit prin │
│ │referire la Nivelul │
│ │Diviziunilor Codului │
│ │NACE - Rev.2; şi │
│ │c. cel mult 30% din │
│ │volumul maxim al │
│ │portofoliului se poate │
│ │încadra în două dintre │
│ │cele mai riscante │
│ │industrii, per ansamblu,│
│ │aferente tranzacţiilor │
│ │unui intermediar │
│ │financiar (după cum va │
│ │identifica FEI prin │
│ │intermediul procesului │
│ │său de verificare │
│ │prealabilă), după cum │
│ │este definit prin │
│ │referire la Nivelul │
│ │Diviziunilor Codului │
│ │NACE - Rev.2. │
│ │3) Sume maxime ale │
│ │tranzacţiei cu │
│ │beneficiari finali: │
│ │pentru fiecare │
│ │tranzacţie va fi │
│ │stabilită o sumă maximă │
│ │a împrumutului (de │
│ │asemenea, aflată sub │
│ │rezerva limitărilor │
│ │ajutorului de stat) │
│ │egală cu 5.000.000 EUR │
│ │(cinci milioane euro). │
│ │Poate fi stabilită o │
│ │sumă mai mare de 5 │
│ │milioane EUR, după cum │
│ │va stabili FEI de la caz│
│ │la caz. │
│ │4) Limitări ale │
│ │tranzacţiilor de │
│ │rambursare │
│ │„non-revolving“ de tip │
│ │„bullet“/„balloon“^1: │
│ │cel mult 25% din volumul│
│ │maxim al portofoliului │
│ │poate fi generat sub │
│ │formă de tranzacţii de │
│ │rambursare │
│ │„non-revolving“ de tip │
│ │„bullet“/„balloon“. │
│ │^1 Împrumut de tip │
│ │„bullet“ (bullet loan) │
│ │se referă la un profil │
│ │de rambursare prin care │
│ │suma integrală a │
│ │principalului finanţării│
│ │urmează a fi rambursată │
│ │la scadenţă; împrumut de│
│ │tip „balloon“ (balloon │
│ │loan) se referă la un │
│ │profil de rambursare │
│ │prin care cel puţin 30% │
│ │din suma principalului │
│ │finanţării va fi │
│ │rambursată la scadenţă. │
│ │5) Limite geografice: nu│
│ │vor fi stabilite niciun │
│ │fel de limitări. │
│ │6) Limitări privind │
│ │scadenţa tranzacţiilor │
│ │cu beneficiari finali: │
│ │nu vor fi stabilite │
│ │limitări speciale (cu │
│ │excepţia maturităţii │
│ │minime şi maxime a │
│ │fiecărei tranzacţii cu │
│ │beneficiari finali). │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Acordul operaţional va │
│ │prevedea situaţii │
│ │standard de │
│ │neîndeplinire, caz în │
│ │care acestea, dacă nu │
│ │sunt remediate în │
│Cadrul │decursul perioadei de │
│privind │graţie relevante (după │
│riscul de │caz) sau nu se renunţă │
│contrapartidă│la acestea în mod │
│pentru │explicit, pot determina │
│instrumentul │încetarea instrumentului│
│financiar │financiar. Astfel de │
│ │situaţii includ, printre│
│ │altele, insolvenţă, │
│ │proceduri de insolvenţă,│
│ │neplata sumelor datorate│
│ │şi plătibile în baza │
│ │acordului operaţional. │
└─────────────┴────────────────────────┘


    În cazul în care:
    A. o tranzacţie include termeni care nu intră în sfera cadrului privind riscul de portofoliu şi a cadrului privind riscul de contrapartidă pentru instrumentul financiar mai sus menţionate, care ar atrage un risc substanţial mai mare pentru Fondul de participare JEREMIE; sau
    B. FEI consideră că, în conformitate cu propriul raţionament profesionist şi ţinând cont, printre altele, de condiţiile economice/de piaţă predominante şi/sau orice alt obiectiv specific al unui mandat/produs, acesta nu poate întruni toate criteriile la care se face referire în cadrele de risc din prezenta parte II, ceea ce conduce la asumarea de către Fondul de participare JEREMIE a unui risc considerabil mai mare, va fi solicitată în prealabil aprobarea Comitetului de investiţii privind aspectele legate de abatere sau care reprezintă o preocupare specială, în conformitate cu clauza 5.10 (f) a prezentului acord de finanţare, în scopul fie (i) de a încheia sau modifica un acord operaţional care nu întruneşte unul sau mai multe dintre criteriile menţionate în cadrele de risc de mai sus, fie (ii) de a renunţa la aplicarea unuia sau a mai multora dintre criteriile menţionate în cadrele de risc de mai sus, în baza unui acord operaţional.


     PARTEA III

    Factori de risc şi cadrul instrumentelor de capitaluri proprii
    1. Factori de risc specifici Fondului de participare JEREMIE
    Se anticipează că Fondul de participare JEREMIE va implica un nivel semnificativ de risc, proporţional cu rolul său de a adresa decalajele semnalate ale pieţei, în cazurile în care operatorii comerciali nu întrunesc în întregime singuri necesităţile beneficiarilor finali vizaţi. Instrumentul deţine potenţial pentru atragerea unor pierderi semnificative.
    Tranzacţiile cu capital propriu (inclusiv cvasicapital propriu) cu intermediari financiari în cadrul Fondului de participare JEREMIE vor fi implementate de către FEI prin aplicarea propriului raţionament profesional şi a diligenţei adecvate. Cu toate acestea, în vederea atingerii obiectivelor Fondului de participare JEREMIE, aşa cum sunt prevăzute în Strategia de investiţii pentru fondurile Legacy, este posibil să fie necesar ca FEI să se abată de la criteriile sale standard privind investiţiile comerciale şi să accepte condiţii precum:
    - administratori de fond cu un grad mai ridicat de risc (de exemplu, administratori, inclusiv echipe debutante, cu un istoric mai scurt sau mai puţin relevant decât acceptat în mod obişnuit);
    – tranzacţii în termeni care în mod obişnuit nu sunt acceptaţi de investitori privaţi independenţi (de exemplu, preluarea poziţiilor majoritare în cadrul fondurilor, posibila acordare de stimulente altor investitori, operaţiuni cu acoperire geografică foarte restrânsă etc.);
    – administratori de fond cu strategie de investiţii sub nivelul optim din punct de vedere comercial (de exemplu, dimensiuni reduse ale fondului, absenţa diversităţii din cauza acoperirii geografice foarte restrânse, perioade de investiţii reduse).

    Pierderile efective, dacă este cazul, înregistrate de instrumentele financiare vor depinde de multe variabile, inclusiv (dar fără a se limita la) performanţa administratorului de fond, nivelul de dezvoltare al pieţelor de capital privat relevante, mediul macroeconomic, parametrii produsului şi stimulente integrate pentru investitori privaţi, dacă este cazul. Aceste pierderi nu pot fi anticipate cu niciun grad de precizie, însă, teoretic, plafonul pentru fiecare pierdere se consideră a reprezenta până la suma totală a investiţiei în fiecare instrument financiar.

    2. Riscul privind eligibilitatea
    Tranzacţiile cu capital propriu încheiate de un intermediar financiar cu beneficiari finali vor întruni un număr de criterii de eligibilitate care vor fi prevăzute în special în acordul operaţional relevant. Aceste criterii de eligibilitate sunt determinate pe baza consideraţiilor comerciale. Nerespectarea unor astfel de criterii de eligibilitate are consecinţe diferite, în funcţie de circumstanţe.
    Acordurile operaţionale vor include anumite provizii, al căror obiectiv va fi recuperarea sumelor alocate pentru o tranzacţie de bază care nu respectă sau nu mai îndeplineşte criteriile de eligibilitate agreate. Cu toate acestea, caracteristicile intrinseci ale tranzacţiilor cu capital propriu presupun faptul că recuperarea în beneficiul Fondului de participare JEREMIE a unor astfel de sume alocate nu este garantată şi rămâne în special sub rezerva aplicării clauzelor negociate cu intermediarul financiar. Mai mult decât atât, exercitarea de către FEI a drepturilor sale cu privire la intermediarul financiar este limitată de drepturile pe care orice investitor le poate exercita faţă de intermediarul financiar în baza oricărei legi, în special legea societăţilor comerciale.
    GR confirmă şi consimte că aceste riscuri vor fi suportate integral de Fondul de participare JEREMIE, iar FEI nu va fi răspunzător în niciun fel pentru orice consecinţă a oricărei cheltuieli care este considerată neeligibilă în astfel de cazuri.

    3. Riscul privind lipsa de absorbţie
    Fără a aduce atingere tuturor eforturilor rezonabile de a promova instrumentul, este posibil ca, din cauza unor raţiuni şi condiţii legate de piaţă (anume manifestarea unei scăderi substanţiale a cererilor privind împrumuturi şi investiţii eligibile din partea beneficiarilor finali), intermediarii financiari să nu poată finaliza formarea portofoliului investiţii eligibile.

    4. Factori generali de risc privind capitalul propriu
    Factorii generali de risc privind capitalul propriu pentru instrumente financiare de capital (inclusiv cvasicapital) propriu includ sau au legătură, printre altele, cu pieţe de capital, rate de schimb valutar, rate ale dobânzii, risc de credit, risc de contrapartidă, volatilitate a pieţei şi riscuri politice. Lista factorilor de risc stabiliţi mai jos nu este exhaustivă. Alte riscuri pot apărea în cazul unei anumite investiţii.
    (a) Nu se poate oferi nicio asigurare că un intermediar financiar va obţine cu succes investiţii potrivite sau, în cazul în care se realizează aceste investiţii, că obiectivele intermediarilor financiari vor fi atinse. Investitorii trebuie să se bazeze în totalitate pe decizia comitetului, a Comitetului de investiţii şi a consultantului intermediarului financiar, după caz, în ceea ce priveşte selecţia şi obţinerea de investiţii.
    (b) Investiţia într-un instrument financiar administrat de un intermediar financiar necesită un angajament pe termen lung, fără siguranţa rentabilităţii. Multe dintre investiţiile realizate de intermediari financiari vor fi în mare măsură lipsite de lichiditate şi nu poate exista nicio asigurare că un intermediar financiar va putea să dispună de asemenea investiţii într-o manieră promptă. Deşi investiţiile printr-un intermediar financiar pot genera un anumit venit, rentabilitatea capitalului şi realizarea câştigurilor dintr-o investiţie, dacă există, vor apărea, în general, doar din plasarea sau refinanţarea parţială sau totală a respectivei investiţii. Deşi o investiţie poate fi vândută în orice moment, nu se preconizează, în general, ca aceasta să se întâmple decât după câţiva ani de la investiţie.
    (c) Fiecare investitor trebuie să fie pregătit să suporte riscul economic al unei investiţii pentru cel puţin durata existenţei unui instrument financiar.
    (d) În general, un investitor într-un instrument financiar nu poate retrage nicio sumă dintr-un astfel de instrument financiar sau reduce volumul angajamentelor sale. În funcţie de legea aplicabilă, transferul de acţiuni şi/sau angajamente într-un instrument financiar poate sta sub rezerva acordului scris prealabil al administratorului de fond sau chiar al altor investitori.
    (e) Investitorii care subscriu părţi sociale şi/sau angajamente la încheierea unor tranzacţii ulterioare vor participa la investiţiile existente prin reducerea participaţiei în acestea a investitorilor existenţi.
    (f) Un intermediar financiar va realiza investiţii bazate pe estimări sau previziuni ale ratelor interne de rentabilitate şi rentabilităţii actuale care, la rândul lor, se vor baza, printre alte consideraţii, pe ipoteze privind performanţa portofoliului, suma şi termenii finanţării disponibile şi modul şi calendarul dispoziţiilor, inclusiv posibile strategii de recuperare şi remediere a activelor, toate acestea aflându-se sub rezerva unei incertitudini semnificative. În plus, pot apărea evenimente sau condiţii care nu au fost anticipate, cu un efect semnificativ asupra ratei actuale a rentabilităţii obţinute în privinţa investiţiilor relevante. Nu există niciun fel de asigurare privind rambursarea vreunei cote a capitalului către investitori.
    (g) Nu poate exista nicio asigurare că operaţiunile unui intermediar financiar vor fi profitabile, că un intermediar financiar sau un instrument financiar va putea să evite pierderi sau că numerarul din operaţiunile unui intermediar financiar va fi disponibil pentru a fi distribuit investitorilor.
    (h) Succesul activităţilor unui intermediar financiar poate fi afectat de condiţiile generale economice şi de piaţă, precum ratele dobânzii, disponibilitatea creditului, ratele inflaţiei, incertitudinea economică, schimbări ale legislaţiei şi circumstanţe politice naţionale şi internaţionale. Aceşti factori pot afecta nivelul şi volatilitatea preţurilor valorilor mobiliare şi lichiditatea valorilor mobiliare deţinute de către intermediarul financiar.
    (i) Volatilitatea sau lichiditatea neaşteptată ar putea afecta profitabilitatea sau cauza pierderii unui intermediar financiar.
    (j) Nu există nicio asigurare că un intermediar financiar va putea să investească în totalitate angajamentele asumate faţă de acesta sau că vor fi identificate oportunităţi adecvate de investiţii care să satisfacă strategia de investiţii a intermediarului financiar. Dacă un intermediar financiar nu poate îndeplini angajamentele investitorilor, potenţiala rentabilitate pentru investitori ar putea fi redusă în mod semnificativ.
    (k) Activitatea unui intermediar financiar şi consecinţele fiscale ale unei investiţii în intermediarul financiar sunt influenţate în mod semnificativ de un spectru larg de cerinţe şi reglementări legale, de îndeplinirea unei sau a unui număr mic de investiţii sau de legislaţie, inclusiv legi fiscale ale oricărei jurisdicţii în care un intermediar financiar poate fi organizat, înfiinţat sau constituit.
    (l) Un intermediar financiar poate intra sub sfera de incidenţă a Directivei privind administratorii fondurilor de investiţii Alternative 2011/61/EU („DAFIA“). Potrivit DAFIA, intermediarul financiar trebuie să respecte cerinţele, cum ar fi, printre altele, cele cu privire la obligaţiile depozitarului şi evaluarea activelor intermediarului financiar. Intermediarul financiar va respecta, de asemenea, cerinţe suplimentare de raportare. Intermediarul financiar poate să suporte costuri suplimentare de operare, ca urmare a acestor cerinţe, care pot afecta rentabilitatea efectivă a intermediarului financiar sau a instrumentului financiar.
    Prin urmare, disponibilitatea GR de a accepta aceste riscuri reprezintă o condiţie prealabilă pentru implementarea instrumentelor financiare în domeniul capitalului şi cvasicapitalului propriu. Acceptarea riscurilor este, de fapt, o acceptare a potenţialului schimb între rentabilităţi şi impactul politicii, care permite urmărirea obiectivelor politicii stabilite în anexa A („Strategie de investiţii pentru fondurile Legacy“).
    Prin prezenta, GR admite şi confirmă înţelegerea şi acceptarea faptului că instrumentele financiare de capital prin intermediari financiari, implementate în baza Fondului de participare JEREMIE, vor atrage un nivel semnificativ de risc, pot să nu atingă sustenabilitate financiară deplină şi pot genera un nivel de pierderi, aşa cum este prevăzut mai sus.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016