Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE COOPERARE din 19 decembrie 2018  între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE COOPERARE din 19 decembrie 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 992 din 10 decembrie 2019
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 235 din 9 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 992 din 10 decembrie 2019.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, în continuare denumite părţi,
    apreciind rezultatele cooperării continue,
    având în vedere necesitatea de a dezvolta şi consolida cooperarea directă,
    în vederea eficientizării cooperării în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei,
    recunoscând importanţa şi complementaritatea funcţiilor de prevenire a corupţiei, contracarare, educare şi necesitatea de a combate corupţia,
    respectând legislaţia naţională a statelor lor şi tratatele internaţionale relevante,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Scopul acordului
    1. Scopul prezentului acord constă în intensificarea cooperării dintre părţi, în vederea realizării schimbului de informaţii şi experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.
    2. Dispoziţiile prezentului acord se vor aplica în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a statelor părţilor şi tratatelor internaţionale la care acestea sunt parte.

    ART. 2
    Forme de cooperare
    1. Pentru implementarea prevederilor prezentului acord, cooperarea dintre părţi se va realiza prin:
    a) schimb de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
    b) realizarea de măsuri sau acţiuni comune, convenite de comun acord de autorităţile competente prevăzute la articolul 3, inclusiv stabilirea de grupuri comune de lucru;
    c) schimb de specialişti în domeniul prevăzut de prezentul acord şi acordarea de asistenţă tehnică şi organizatorică reciprocă în vederea constatării şi cercetării infracţiunilor;
    d) schimb de documentaţie, legislaţie, publicaţii şi rezultate ale cercetărilor ştiinţifice în domeniul de interes comun;
    e) transmiterea de informaţii operative, cu excepţia informaţiilor clasificate, care pot ajuta la prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor de corupţie, precum şi a infracţiunilor asimilate şi/sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a statelor părţilor.

    2. În cadrul cooperării, părţile stabilesc, de comun acord, mecanisme şi măsuri în vederea evaluării stadiului şi evoluţiei fenomenului corupţiei, precum şi pentru prevenirea eficientă şi combaterea efectivă a acestuia.
    3. De comun acord, în aplicarea prevederilor prezentului acord, autorităţile competente ale părţilor, prevăzute la articolul 3 al prezentului acord, pot încheia planuri de acţiuni pe domeniile lor de interes.

    ART. 3
    Autorităţi competente
    Pentru punerea în aplicare a prevederilor acordului, părţile desemnează următoarele autorităţi competente:
    1. pentru Guvernul României - Ministerul Afacerilor Interne;
    2. pentru Guvernul Republicii Moldova - Centrul Naţional Anticorupţie.


    ART. 4
    Schimbul de informaţii
    1. Schimbul de informaţii între părţi va avea loc numai în scopul şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord, legislaţiei naţionale în domeniu a statelor părţilor şi a tratatelor internaţionale la care acestea sunt parte. Transmiterea datelor cu caracter personal de către părţi trebuie să fie necesară, în cazuri individuale, în scopul menţionat la articolul 1 din prezentul acord.
    2. Informaţiile transmise pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost transmise iniţial, iar părţile se angajează să respecte orice restricţie în ceea ce priveşte utilizarea, ştergerea sau distrugerea, inclusiv posibile restricţii de acces general sau în condiţii specifice. Părţile se asigură că datele cu caracter personal prelucrate sunt relevante şi nu sunt excesive sau incompatibile prin raportare la scopul prelucrării.
    3. Utilizarea informaţiilor în alt scop decât cel pentru care acestea au fost transmise iniţial trebuie să fie autorizată de către partea care le transmite.
    4. Părţile se asigură că vor furniza reciproc numai informaţiile colectate, stocate şi transmise în conformitate cu legislaţia naţională a statelor lor.
    5. Transmiterea către terţi a informaţiilor primite se limitează la autorităţile responsabile cu prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi trebuie să aibă loc în aceleaşi condiţii ca şi cele care se aplică comunicării iniţiale. Orice altă transmitere ulterioară, inclusiv către state terţe sau organizaţii internaţionale trebuie să fie consimţită de către partea care a transmis iniţial datele.

    ART. 5
    Transmiterea datelor cu caracter personal
    1. Cererile părţilor referitoare la transmiterea datelor cu caracter personal trebuie să fie însoţite de o indicare a scopului şi a motivului solicitării.
    2. În absenţa elementelor precizate la alineatul 1, părţile nu pot să transmită date cu caracter personal.
    3. Părţile vor indica, cel mai târziu la momentul transmiterii datelor cu caracter personal, scopul pentru care sunt transmise datele şi orice restricţie privind utilizarea, ştergerea sau distrugerea acestora, inclusiv posibile restricţii referitoare la acces, în general sau în condiţii specifice. În cazul în care necesitatea unor astfel de restricţii devine evidentă după transmiterea datelor, părţile se informează ulterior reciproc cu privire la astfel de restricţii.
    4. Părţile stabilesc fără întârziere, în termen de cel mult 6 luni de la primirea datelor cu caracter personal, dacă şi în ce măsură datele cu caracter personal sunt necesare în scopul pentru care au fost furnizate şi informează partea care transmite. Datele cu caracter personal trebuie să fie şterse în cazul în care se constată că nu sunt necesare în scopul pentru care au fost transmise.
    5. Transmiterea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, afilierea sindicală, prelucrarea datelor genetice, prelucrarea datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice sau prelucrarea datelor privind sănătatea sau a datelor privind viaţa sexuală şi orientarea sexuală a unei persoane fizice este autorizată numai dacă este strict necesară într-un caz determinat, pentru:
    a) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;
    b) efectuarea urmăririi penale ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.

    6. Părţile trebuie să implementeze metode eficiente pentru a demonstra legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal şi trebuie să ţină o evidenţă a tuturor comunicărilor de date cu caracter personal şi a motivelor care stau la baza acestor comunicări.
    7. Fişierele de evidenţă a comunicărilor de date trebuie să conţină rubrici referitoare la scopul/motivul transmiterii, conţinutul, autoritatea transmiţătoare şi destinatarul, ora transmiterii şi, respectiv, a distrugerii datelor. Aceste fişiere vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de doi (2) ani.

    ART. 6
    Stocarea, revizuirea, rectificarea şi ştergerea datelor cu caracter personal
    1. Părţile stochează datele cu caracter personal numai atât timp cât sunt necesare îndeplinirii scopului în care au fost transmise. Necesitatea continuării stocării trebuie să fie revizuită în termen de cel mult trei (3) ani de la transmitere. În timpul examinării, părţile pot decide cu privire la continuarea stocării datelor până la următoarea revizuire, care va avea loc după o altă perioadă de trei (3) ani, numai dacă este încă necesară pentru îndeplinirea sarcinilor acestora. În cazul în care stocarea datelor nu mai este necesară, acestea se şterg în mod automat.
    2. În cazul transmiterii informaţiilor în baza prezentului acord, verificarea acurateţii informaţiilor va fi indicată de către părţi, în măsura în care este posibil, avându-se în vedere următoarele criterii:
    a) informaţii a căror acurateţe nu este pusă la îndoială;
    b) informaţie verificată de către sursă, dar care nu este verificată de persoana abilitată să o transmită;
    c) informaţii neverificate de către sursă, dar care sunt coroborate cu alte informaţii deja înregistrate;
    d) informaţii care nu sunt verificate de către sursă şi care nici nu pot fi coroborate cu alte informaţii.

    3. În cazul în care una dintre părţi constată că datele cu caracter personal transmise anterior de către aceasta sunt incorecte, inexacte, nu sunt actualizate sau nu ar fi trebuit transmise, informează cealaltă parte, care are obligaţia de a corecta sau de a şterge datele cu caracter personal şi de a transmite, într-un termen rezonabil, o confirmare în acest sens.
    4. În cazul în care una dintre părţi constată că datele cu caracter personal primite anterior de către aceasta sunt incorecte, inexacte, nu sunt actualizate sau nu ar fi trebuit transmise, informează cealaltă parte, care asigură adoptarea măsurilor adecvate raportat la aspectele sesizate.
    5. Prin excepţie de la alineatele 3 şi 4, partea care primeşte o notificare cu privire la necesitatea corectării sau ştergerii datelor primite de la cealaltă parte poate decide să păstreze informaţiile necesare dacă din informaţiile pe care aceasta le deţine şi care relevă aspecte noi faţă de cele cunoscute de cealaltă parte rezultă o necesitate ulterioară, compatibilă cu scopul iniţial, de a prelucra respectivele date.

    ART. 7
    Securitatea datelor
    1. Părţile vor garanta, în condiţiile legislaţiilor naţionale ale statelor lor, confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal primite în baza prezentului acord, inclusiv după încetarea acestuia.
    2. Părţile se asigură că informaţiile transmise sunt protejate prin măsuri adecvate de securitate tehnice şi organizatorice pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva următoarelor:
    a) distrugerea accidentală sau ilegală;
    b) pierderea accidentală;
    c) divulgarea, modificarea, accesul sau alt tip de prelucrare neautorizată.

    3. Demersurile pentru operaţiuni cu date cu caracter personal vor include măsuri de protecţie corespunzătoare privind autorizarea necesară pentru a avea acces la datele cu caracter personal. Acces la datele cu caracter personal care fac obiectul schimbului de informaţii va avea doar personalul special autorizat.
    4. În cazul apariţiei unui incident care implică pierderea sau distrugerea accidentală sau accesul, divulgarea sau modificarea neautorizate a datelor cu caracter personal, dacă există riscuri semnificative de deteriorare, partea destinatară evaluează cu promptitudine probabilitatea şi amploarea prejudiciilor aduse persoanelor vizate, iar partea care efectuează transferul ia măsurile corespunzătoare, cu promptitudine, pentru a atenua orice astfel de daune. Măsurile pentru atenuarea prejudiciilor includ notificarea părţii care efectuează transferul şi a persoanei vizate în cauză.

    ART. 8
    Responsabilitate
    1. Părţile trebuie să dispună de măsuri de promovare a responsabilităţii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul domeniului de aplicare a prezentului acord. Aceste măsuri trebuie să includă notificarea măsurilor de securitate aplicabile transferurilor de date cu caracter personal în temeiul prezentului acord, precum şi a condiţiilor care ar fi putut fi impuse acestora în cazul transferului ulterior.
    2. În situaţia încălcărilor grave ale prevederilor legale, părţile, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, stabilesc sancţiuni penale, civile sau administrative/contravenţionale adecvate.

    ART. 9
    Drepturile persoanelor vizate
    1. În cadrul oricăror operaţiuni ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele fizice dispun de toate garanţiile şi drepturile prevăzute de legislaţiile naţionale în domeniu ale statelor părţilor şi tratatele internaţionale la care acestea sunt parte.
    2. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele referitoare la acestea, care au fost transmise în baza prezentului acord. Acestea au, de asemenea, dreptul să solicite ca aceste informaţii să fie verificate, corectate sau şterse. În cazurile în care se exercită acest drept, partea care a transmis datele va fi consultată înainte de a se lua o decizie finală.
    3. Cererile prin care se solicită accesul public la informaţiile transmise în baza prezentului acord sunt notificate părţii care a transmis datele, în scopul exprimării unui punct de vedere, cât mai curând posibil. Informaţiile respective nu sunt divulgate în cazul în care partea care a transmis formulează obiecţii cu privire la o astfel de posibilitate.
    4. Părţile se asigură că orice persoană are dreptul de a solicita despăgubiri în cazul în care cererea sa de acces sau de rectificare formulată în temeiul alineatului 2 a fost respinsă în mod necorespunzător.

    ART. 10
    Supravegherea eficientă
    1. Respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, prevăzute în prezentul acord, este monitorizată de către o autoritate naţională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor.
    2. Părţile se informează reciproc cu privire la existenţa autorităţilor naţionale competente care exercită de o manieră independentă funcţii şi competenţe de supraveghere, inclusiv de revizuire, investigare şi intervenţie, dacă este cazul, din oficiu şi care au competenţa de a primi şi de a acţiona ca urmare a plângerilor formulate de persoane fizice cu privire la măsurile dispuse în aplicarea prezentului acord.

    ART. 11
    Activităţi operative
    1. Activităţile operative, desfăşurate în baza prevederilor prezentului acord şi ale legislaţiei statelor părţilor, vor consta în:
    a) ajutor reciproc în vederea perfectării actelor care codifică identitatea persoanelor, apartenenţa departamentală a subdiviziunilor, organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de transport în procesul îndeplinirii atribuţiilor legale ale părţilor;
    b) asistenţă reciprocă în vederea culegerii informaţiilor despre persoanele implicate în săvârşirea de infracţiuni de corupţie, precum şi a infracţiunilor asimilate şi/sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, folosind inclusiv sistemele de informaţii de care dispun;
    c) ajutor reciproc în vederea identificării bunurilor imobile şi mobile ale persoanelor implicate în săvârşirea de infracţiuni de corupţie, precum şi a infracţiunilor asimilate şi/sau în legătură directă cu infracţiunile de corupţie.

    2. Activităţile operative prevăzute la alineatul 1 vor fi îndeplinite în baza unei solicitări scrise, în cuprinsul căreia se vor indica circumstanţele cazului investigat, precum şi necesarul de acţiuni solicitate a fi efectuate.

    ART. 12
    Schimburi de experţi
    1. În vederea perfecţionării cunoştinţelor despre măsurile şi modalităţile de investigaţii aplicate de către părţi, precum şi în scopul asistenţei reciproce în domeniul cooperării, prevăzută în prezentul acord, părţile pot face schimb de experţi.
    2. Experţii delegaţi vor avea statut de observatori şi de consilieri şi vor respecta prevederile legislaţiei naţionale a statului părţii, pe teritoriul statului căruia îşi desfăşoară activitatea.
    3. Partea primitoare va furniza informaţii experţilor delegaţi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a statului său.
    4. Cheltuielile legate de schimbul de experţi vor fi suportate de către părţi, în baza unor înţelegeri separate şi cu respectarea legislaţiei naţionale a statelor părţilor.

    ART. 13
    Pregătirea comună
    Oricând va fi posibil, părţile vor organiza activităţi de pregătire, exerciţii practice, seminare, ateliere de lucru şi schimburi de materiale metodologice şi juridice.

    ART. 14
    Aplicarea acordului
    Evaluarea implementării prevederilor prezentului acord va fi efectuată, după caz, în România şi Republica Moldova, prin rotaţie, de regulă la sfârşit de an.

    ART. 15
    Soluţionarea diferendelor
    Diferendele privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate de către părţi prin intermediul negocierilor şi consultărilor în domeniul lor de competenţă.

    ART. 16
    Prevederi finale
    1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.
    2. Prezentul acord poate fi amendat sau modificat de către părţi, prin încheierea unor protocoale adiţionale, care vor constitui părţi integrante ale prezentului acord, şi vor intra în vigoare potrivit prevederilor alineatului 1.
    3. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord, părţile se vor notifica reciproc cu privire la datele de contact ale persoanelor autorizate, prin intermediul cărora se va efectua schimbul de informaţii, solicitări şi de documente, ce vor fi transmise în baza prevederilor prezentului acord.
    4. Prezentul acord poate fi denunţat de către oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi, prin canale diplomatice. În acest caz, acordul îşi va înceta efectele în cea de-a 90-a zi de la primirea notificării scrise despre denunţare. Activităţile aflate în derulare în momentul primirii notificării privind denunţarea nu vor fi afectate, iar părţile vor fi obligate să respecte condiţiile acordului în privinţa activităţilor desfăşurate, după încetarea acestuia.

    Semnat la Chişinău la 19 decembrie 2018, în două exemplare originale, în limba română, textele fiind egal autentice.


                    Pentru Guvernul României,
                    Gheorghe Nucu,
                    secretar de stat
                    Pentru Guvernul Republicii Moldova,
                    Bogdan Zumbreanu,
                    directorul Centrului Naţional Anticorupţie

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016