Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 30 aprilie 2001  de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Macedonia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATAT din 30 aprilie 2001 de prietenie si colaborare intre Romania si Republica Macedonia

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 4 decembrie 2001
România şi Republica Macedonia, denumite în continuare pãrţi contractante,
pornind de la relaţiile traditionale de prietenie, de la nivelul existent al colaborãrii dintre popoarele lor, precum şi de la convergenta intereselor lor privind pacea şi progresul,
convinse de necesitatea de a aseza relaţiile dintre state pe valorile general umane ale libertãţii, democraţiei, pluralismului, solidaritãţii şi respectãrii drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minoritãţilor naţionale,
pornind de la importantele transformãri economice şi politice din cele doua state şi, în general, din Europa,
reafirmand opţiunea lor ireversibila şi obiectivul fundamental comun de integrare în structurile europene şi euroatlantice,
reafirmand atasamentul lor fata de obiectivele şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi angajamentele asumate în documentele Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
convinse de necesitatea continuãrii eforturilor în scopul accelerarii proceselor democratice şi creãrii unei noi atmosfere de prietenie şi cooperare în Europa şi, în acest scop, declarandu-şi hotãrârea de a-şi aduce contribuţia la realizarea acestor obiective,
decise sa aseze pe o baza solida relaţiile de prietenie şi cooperare dintre ele,

au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile contractante vor dezvolta relaţiile bilaterale pe baza prieteniei, încrederii, colaborãrii şi respectului reciproc, în conformitate cu principiile suveranitãţii, integritãţii teritoriale, egalitãţii în drepturi, solidaritãţii şi demnitãţii umane şi ale respectului drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului.
ART. 2
Pãrţile contractante vor acţiona împreunã pentru transformarea Europei într-un spaţiu al convieţuirii paşnice şi al colaborãrii dintre popoarele europene şi, în acest scop, vor conlucra pentru crearea unor mecanisme eficiente de securitate şi cooperare pe continent.
În cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ele vor sprijini evolutiile politice paşnice, având ca obiective consolidarea statului de drept şi a democraţiei, înfãptuirea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului, dezvoltarea relaţiilor de prietenie dintre popoare, a colaborãrii economice, tehnico-ştiinţifice, culturale şi în domeniul protecţiei mediului dintre statele europene.
ART. 3
Pãrţile contractante reafirma principiul inadmisibilitatii folosirii forţei şi a ameninţãrii cu forta în relaţiile internaţionale şi subliniaza necesitatea soluţionãrii problemelor internaţionale prin mijloace paşnice.
Pãrţile contractante vor acţiona pentru folosirea mijloacelor de reglementare paşnicã a diferendelor prevãzute în Carta Naţiunilor Unite, precum şi a mecanismelor corespunzãtoare.
În contextul european pãrţile contractante îşi vor aduce contribuţia la crearea şi funcţionarea eficienta a unor instituţii viitoare şi a metodelor general acceptate de prevenire şi soluţionare paşnicã a diferendelor.
ART. 4
Pãrţile contractante vor sprijini înfãptuirea mãsurilor de securitate colectivã, adoptate în conformitate cu prevederile cap. VII din Carta Naţiunilor Unite.
Dacã una dintre pãrţile contractante va considera ca a apãrut o situaţie de natura sa aducã atingere intereselor sale vitale de securitate, ea se poate adresa celeilalte pãrţi contractante, astfel încât ele sa procedeze neîntârziat la consultãri în legatura cu aceasta situaţie.
În cazul în care apare o situaţie care, dupã opinia unei pãrţi contractante, ar putea constitui o ameninţare sau ar pune în pericol securitatea şi pacea internationala, pãrţile contractante se angajeazã sa între în contact în scopul de a contribui la gãsirea unei soluţii acceptabile, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite, Actului final de la Helsinki, Cartei de la Paris pentru o noua Europa şi ale Cartei securitãţii europene.
ART. 5
Pãrţile contractante vor coopera la întãrirea mãsurilor de creştere a încrederii şi securitãţii în scopul de a contribui la promovarea încrederii şi stabilitatii pe continent.
Pãrţile contractante vor promova cooperarea în domeniul militar, inclusiv contactele şi consultarile periodice, la nivelurile convenite, între organismele lor militare, precum şi cooperarea în cadrul Parteneriatului pentru Pace, organizat sub egida Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, şi al altor iniţiative şi structuri regionale de securitate la care participa ambele state.
ART. 6
Pãrţile contractante vor coopera şi se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în Uniunea Europeanã şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord.
Pãrţile contractante vor conlucra pentru realizarea unor proiecte de cooperare regionala şi subregionala şi a altor forme şi structuri de colaborare care sa favorizeze accelerarea dezvoltãrii ţãrilor participante la acestea, în domeniile de interes comun, ca modalitãţi complementare ale procesului general de integrare europeanã.
Pãrţile contractante îşi vor extinde relaţiile şi colaborarea în organizaţiile internaţionale, inclusiv în cele regionale şi subregionale.
ART. 7
Pãrţile contractante au convenit sa dezvolte colaborarea economicã, industriala, financiarã, tehnico-ştiinţificã şi, în acest scop, sa stimuleze legãturile de afaceri dintre agenţii economici din cele doua tari.
Pãrţile contractante vor sprijini investiţiile de capital directe, crearea de societãţi mixte, inclusiv cu participarea partenerilor din terţe tari, armonizarea prevederilor legale în domeniul economic, pregãtirea în comun a specialiştilor şi a managerilor.
În înfãptuirea programelor de reforma economicã din cele doua tari pãrţile contractante subliniaza importanta creãrii spaţiului economic unic la nivelul continentului european, precum şi insemnatatea deosebita a organizaţiilor economice şi financiare internaţionale pentru dezvoltarea echilibrata a economiei mondiale.
ART. 8
Pãrţile contractante vor acorda o importanta deosebita cooperãrii în domeniile energiei, transportului şi comunicaţiilor.
Pãrţile contractante vor sprijini proiecte de cooperare care urmãresc rezolvarea aspectelor tehnice ale activitãţii industriale în aceste domenii.
Pãrţile contractante vor depune eforturi pentru stabilirea unei cooperãri organice în aceste domenii, la nivel european, şi vor stimula activitãţi comune în asemenea proiecte ale instituţiilor şi agenţilor economici din cele doua tari.
ART. 9
Pãrţile contractante, insufletite de cooperarea şi comunicarea culturalã de pana acum dintre popoarele lor şi dorind sa contribuie la crearea unui spaţiu cultural european, deschis tuturor popoarelor de pe continent, vor favoriza dezvoltarea schimburilor dintre instituţii, autoritãţi locale şi cetãţeni din cele doua tari în domeniile culturii, învãţãmântului şi informaţiilor.
Pãrţile contractante vor sprijini încheierea de acorduri între universitãţi şi alte instituţii de învãţãmânt, institute de cercetare, instituţii de cultura şi de difuzare a informaţiilor.
Fiecare parte contractantã va facilita posibilitãţile de studiere a limbii romane şi, respectiv, macedonene în instituţiile sale de învãţãmânt, conform legislaţiei din ţara respectiva.
ART. 10
Pãrţile contractante vor facilita dezvoltarea legãturilor şi schimburilor dintre partide politice şi organizaţii neguvernamentale din cele doua tari.
ART. 11
Pornind de la caracterul global al problemelor ocrotirii mediului înconjurãtor, pãrţile contractante se vor strãdui sa promoveze colaborarea lor în acest domeniu şi, în acest scop, sa încheie un acord bilateral special care sa prevadã liniile directoare ale acestei colaborãri.
ART. 12
Pãrţile contractante se obliga sa aplice cu buna-credinţa cele mai înalte standarde internaţionale referitoare la protecţia identitãţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minoritãţilor naţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind minoritãţile naţionale (1995), ale Documentului Conferintei de la Copenhaga asupra dimensiunii umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1990), ale Declaraţiei Adunãrii Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor aparţinând minoritãţilor naţionale, etnice, religioase sau lingvistice (1992), precum şi cu alte documente relevante adoptate în cadrul organizaţiilor menţionate mai sus. Luând în considerare aceste documente, pãrţile contractante reafirma ca apartenenţa la o minoritate nationala este o opţiune individualã a acestor persoane şi ca ele au dreptul sa îşi înfiinţeze instituţii culturale şi artistice, organizaţii şi asociaţii ştiinţifice şi alte organizaţii şi asociaţii, în vederea exprimarii, pãstrãrii şi dezvoltãrii propriei lor identitãţi.
Recunoscând ca sistemul pluralist al valorilor culturale este o condiţie necesarã pentru stabilitate în Europa şi în special în Europa de Sud-Est, pãrţile contractante au luat nota, inter alia, de Recomandarea nr. 1.333/1997 a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei.
Apartenenţa la o minoritate nationala nu dispenseaza persoanele prevãzute la alineatul precedent de obligaţiile de a fi loiale statului ai cãrui cetãţeni sunt şi de a respecta legislaţia nationala a acestuia în condiţii egale cu ceilalţi cetãţeni.
Pãrţile contractante au convenit sa nu permitã ca exercitarea dreptului de asociere al acestor persoane sa fie folosit impotriva intereselor vreuneia dintre ele.
ART. 13
Pãrţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniul juridic şi consular pentru facilitarea cãlãtoriilor şi vizitelor cetãţenilor lor şi soluţionarea problemelor care decurg din acestea.
Pãrţile contractante vor coopera pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate, a coruptiei, terorismului, a traficului de fiinţe umane, a traficului ilicit de stupefiante, de arme, de muniţii, substanţe explozive, toxice şi radioactive, de opere de arta, precum şi a contrabandei.
ART. 14
Pãrţile contractante au convenit sa aibã consultãri reciproce, în mod regulat, la niveluri corespunzãtoare, asupra problemelor internaţionale majore, ale securitãţii şi cooperãrii în Europa, ale dezvoltãrii relaţiilor bilaterale şi asupra oricãror alte probleme de interes reciproc.
Cele doua pãrţi contractante vor favoriza contactele dintre parlamente, guverne, precum şi dintre autoritãţile centrale şi locale din cele doua tari.
ART. 15
Pãrţile contractante vor dezvolta cadrul juridic al relaţiilor lor bilaterale, în conformitate cu dezvoltarile care au loc în structurile economice, sociale şi juridice din ţãrile lor, luând în considerare cerinţele cooperãrii dintre ele şi tendintele generale din Europa.
ART. 16
Prevederile prezentului tratat nu aduc în nici un fel atingere drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor contractante în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum şi în relaţiile cu terţe state şi nu sunt îndreptate impotriva nici unuia dintre aceste state.
ART. 17
Prezentul tratat se încheie pe o durata de 20 de ani.
Tratatul va fi supus ratificãrii, în conformitate cu procedurile legale ale fiecãreia dintre pãrţile contractante, şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Validitatea tratatului se va prelungi automat de fiecare data pe noi perioade de 5 ani, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va notifica, în scris, celeilalte pãrţi contractante hotãrârea sa de a-l denunta, cu cel puţin un an înaintea expirãrii perioadei respective de valabilitate.
Semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi macedoneana, ambele texte având aceeaşi valoare.

Pentru România,
Ion Iliescu,
preşedinte

Pentru Republica Macedonia,
Boris Trajkovski,
preşedinte

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016