Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 28 mai 1992  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind incurajarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook

TRATAT din 28 mai 1992 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind incurajarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 20 noiembrie 1992Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii (denumite, în cele ce urmeazã, pãrţile),
dorind sa promoveze o mai ampla cooperare economicã între ele, în legatura cu investiţiile naţionalilor şi societãţilor unei pãrţi pe teritoriul celeilalte pãrţi,
recunoscind ca înţelegerea privind tratamentul care va fi acordat unor astfel de investiţii va stimula fluxul de capital privat şi dezvoltarea economicã a pãrţilor,
fiind de acord ca tratamentul just şi echitabil al investiţiilor este de dorit pentru a menţine un cadru stabil pentru investiţii şi o utilizare efectivã maxima a resurselor economice,
recunoscind ca dezvoltarea legãturilor economice şi de afaceri poate contribui la bunãstarea muncitorilor ambelor pãrţi şi promova respectul pentru drepturile recunoscute pe plan internaţional ale muncitorilor, şi
hotarind sa încheie un tratat privind încurajarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor,
au convenit cele ce urmeazã:
ART. 1
1. În sensul acestui tratat:
a) investiţie înseamnã orice fel de investiţie pe teritoriul unei pãrţi, detinuta sau controlatã, direct sau indirect, de nationali sau societãţi ale celeilalte pãrţi, ca, de exemplu, participatii, datorii şi contracte de servicii şi de investiţii; şi include:
(i) proprietatea mobila şi imobilã, tangibila şi intangibila, incluzind drepturi ca ipoteci, sechestru şi gajuri;
(ii) o societate sau acţiuni de capital sau alte interese într-o societate sau interese în active ale acesteia;
(iii) o creanta sau o prestaţie cu valoare economicã şi asociata cu o investiţie;
(iv) proprietate intelectualã şi industriala care include, printre altele, drepturi referitoare la:
- lucrãri literare şi artistice, inclusiv înregistrãri audio;
- invenţii în toate domeniile de activitate umanã; desing industrial;
- produse miniaturizate semiconductoare;
- secrete de comerţ, know-how şi informaţii confidenţiale de afaceri;
şi
- mãrci de comerţ, mãrci de serviciu şi nume de comerţ; şi
(v) orice drept conferit prin lege sau contract, incluzind concesiuni pentru cercetarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale şi orice licenţe sau autorizaţii conform legii;
b) societate a unei pãrţi înseamnã orice fel de corporatie, societate, asociaţie, parteneriat sau alta organizaţie, constituitã legal conform legilor şi reglementãrilor unei pãrţi sau unei subdiviziuni politice a acesteia, care este sau nu organizatã în scopul unui cistig pecuniar, sau este detinuta sau controlatã în mod privat sau guvernamental;
c) naţional al unei pãrţi înseamnã o persoana fizica care este naţional al unei pãrţi în conformitate cu legea aplicabilã a acesteia;
d) venit înseamnã o suma rezultatã dintr-o investiţie sau asociata cu aceasta, indiferent de forma în care este plãtit, incluzind profituri, dividende, dobinzi, cresteri de capital ; plati de redevenţe; management, asistenta tehnica sau alte onorarii; sau venituri în natura;
e) activitãţi asociate includ, printre altele:
- organizarea, controlul, funcţionarea, întreţinerea şi înstrãinarea de societãţi, sucursale, agenţii, oficii, fabrici sau alte facilitãţi pentru derularea afacerilor;
- întocmirea, executarea şi punerea în aplicare a contractelor;
- achiziţionarea, folosirea, protejarea şi înstrãinarea oricãrui fel de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectualã;
- luarea de fonduri cu împrumut;
- achiziţionarea, emiterea şi vînzarea de acţiuni şi alte hirtii de valoare;
- achiziţionarea de devize libere pentru importuri; acordarea de francize sau de drepturi pe baza de licenta;
- accesul la înregistrãri, licenţe, permise şi alte aprobãri (care vor fi emise, în orice caz, cu promptitudine);
- accesul la instituţiile financiare şi la pieţele de credit;
- accesul la fondurile proprii deţinute în instituţii financiare;
- importul şi instalarea echipamentului necesar pentru derularea normalã a afacerilor, incluzind, dar nelimitindu-se la echipament de birou şi automobile şi exportul oricãror echipamente şi automobile astfel importate;
- difuzarea informatiei comerciale;
- efectuarea studiilor de piata;
- numirea reprezentanţilor comerciali, inclusiv a agenţilor, consultantilor şi distribuitorilor şi participarea lor la tîrguri comerciale şi acţiuni de promovare;
- marketingul de bunuri şi servicii, inclusiv prin sisteme de distribuţie interna şi comercializare, precum şi prin reclama şi contacte directe cu persoane individuale şi societãţi;
- accesul la unitãţi publice, servicii publice şi la spaţii comerciale închiriate la preţuri nediscriminatorii, dacã preţurile sînt stabilite sau controlate de cãtre guvern; şi
- accesul la materii prime, aprovizionari şi servicii de orice tip, la preţuri nediscriminatorii, dacã preţurile sînt stabilite sau controlate de cãtre guvern;
f) teritoriu înseamnã teritoriul României sau al Statelor Unite, inclusiv apele teritoriale stabilite în concordanta cu dreptul internaţional, asa cum acesta este reflectat în Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului marii din 1982. Acest tratat se aplica şi marilor şi fundurilor marilor adiacente apelor teritoriale asupra cãrora Statele Unite sau România au drepturi suverane sau jurisdicţie în conformitate cu dreptul internaţional, asa cum acesta este reflectat în Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului marii din 1982.
2. Fiecare parte îşi rezerva dreptul sa refuze oricãrei societãţi avantajele acestui tratat, dacã nationalii oricãrei tari terţe controleazã o astfel de societate şi, în cazul unei societãţi a celeilalte pãrţi, dacã aceasta societate nu are activitãţi de afaceri substanţiale pe teritoriul celeilalte pãrţi, sau este controlatã de nationali ai unei tari terţe cu care partea care refuza nu întreţine relaţii economice normale.
3. Orice modificare a formei în care sînt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investiţie.
ART. 2
1. Fiecare parte va admite şi va trata investiţiile şi activitãţile asociate acestora într-un mod nu mai puţin favorabil decît cel acordat în situaţii similare investiţiilor sau activitãţilor asociate ale propriilor nationali sau societãţi sau ale naţionalilor sau societãţilor oricãrei tari terţe, ori care este cel mai favorabil, sub rezerva dreptului fiecãrei pãrţi de a face sau de a menţine excepţii care se încadreazã într-unul din sectoarele sau domeniile enumerate în anexa la acest tratat. Fiecare parte este de acord sa notifice celeilalte pãrţi, înainte sau la data intrãrii în vigoare a acestui tratat, toate legile şi reglementãrile de care are cunostinta, privind sectoarele sau domeniile enumerate în anexa. Mai mult decît atît, fiecare parte este de acord sa notifice celeilalte pãrţi orice excepţie viitoare în legatura cu sectoarele sau domeniile enumerate în anexa şi sa limiteze asemenea excepţii la minimum. Orice viitoare excepţie adoptatã de o parte nu se va aplica investiţiilor existente în acel sector sau domeniu în momentul cînd excepţia a început sa se aplice. Tratatul acordat conform oricãrei excepţii, dacã nu s-a specificat altfel în anexa, nu va fi mai puţin favorabil decît cel acordat în situaţii asemãnãtoare investiţiilor şi activitãţilor asociate ale naţionalilor sau societãţilor oricãrei tari terţe.
2. a) Investiţiilor li se va acorda în orice moment un tratat just şi echitabil, se vor bucura de protecţie şi siguranta deplina şi nu li se va acorda în nici un caz un tratament mai puţin favorabil decît cel prevãzut de dreptul internaţional.
b) Nici uneia dintre pãrţi nu-i va fi, în nici un fel, împiedicatã prin mãsuri arbitrare sau discriminatorii conducerea, funcţionarea, întreţinerea, folosirea, fructificarea, achiziţionarea, extinderea sau înstrãinarea investiţiilor. În scopul soluţionãrii disputelor conform art. VI şi VII, o mãsura poate fi arbitrarã sau discriminatorie chiar dacã o parte a avut sau a exercitat ocazia de a revizui aceasta mãsura la judecãtoriile sau tribunalele administrative ale unei pãrţi.
c) Fiecare parte va respecta orice obligaţie pe care şi-ar fi putut-o asuma cu privire la investiţii.
3. Sub rezerva prevederilor legale referitoare la intrarea şi sejurul strãinilor, naţionalilor fiecãrei pãrţi li se va permite sa între şi sa ramina pe teritoriul celeilalte pãrţi, în scopul stabilirii, dezvoltãrii, administrãrii sau consilierii privind funcţionarea unei investiţii, fata de care ei, sau o societate a primei pãrţi care îi angajeazã, s-au implicat sau sînt în curs de a se implica cu o suma substantiala de capital sau cu alte resurse.
4. Societãţilor care sînt legal constituite în conformitate cu legile sau reglementãrile aplicabile ale unei pãrţi şi care reprezintã investiţii li se va permite sa angajeze personal calificat de conducere, la alegerea lor, indiferent de naţionalitate.
5. Nici una dintre pãrţi nu va impune, ca o condiţie pentru constituirea, extinderea sau întreţinerea investiţiilor, cerinţe de performanta care necesita sau impun îndeplinirea obligaţiilor de a exporta mãrfurile produse sau care precizeazã ca mãrfurile sau serviciile trebuie sa fie achiziţionate local, sau care impun orice alte cerinţe similare.
6. Fiecare parte va asigura mijloace eficiente pentru a susţine pretenţiile şi a pune în aplicare, drepturile referitoare la investiţii, la acordurile de investiţii şi la autorizaţiile pentru investiţii.
7. Fiecare parte va publica toate legile, reglementãrile, practicile şi procedurile administrative şi hotãrîrile judecãtoreşti care privesc sau influenţeazã investiţiile.
8. Tratamentul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii investiţiilor şi activitãţilor asociate ale naţionalilor şi societãţilor din România, în conformitate cu prevederile acestui articol, în orice stat, teritoriu sau posesiune ale Statelor Unite ale Americii, nu va fi mai puţin favorabil decît tratamentul acordat investiţiilor şi activitãţilor asociate ale naţionalilor Statelor Unite ale Americii, rezidenţi în acestea, şi societãţilor legal constituite în baza legilor şi reglementãrilor altor state, teritorii sau posesiuni ale Statelor Unite ale Americii.
9. Prevederile tratamentului naţiunii celei mai favorizate ale acestui articol nu se vor aplica avantajelor acordate de oricare parte naţionalilor sau societãţilor oricãrei tari terţe în virtutea:
a) obligaţiilor ferme ale acestei pãrţi, care deriva din apartenenţa deplina la o zona de liber schimb sau o uniune vamalã; sau
b) obligaţiilor ferme ale acestei pãrţi, corespunzãtoare oricãrui acord multilateral internaţional în cadrul Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ, care intra în vigoare ulterior semnãrii acestui tratat.
ART. 3
1. Investiţiile nu vor fi expropriate sau naţionalizate, direct sau indirect, prin mãsuri echivalente cu exproprierea sau nationalizarea (expropriere), cu excepţia: pentru scop public; într-o maniera nediscriminatorie; contra plãţii unei compensaţii prompte, adecvate şi efective; şi în concordanta cu procedura legalã şi cu principiile generale de tratament prevãzut în art. II (2).
Compensaţia va fi echivalenta cu valoarea justa de piata a investiţiei expropriate, imediat înainte ca acţiunea de expropriere sa fie întreprinsã sau sa devinã cunoscutã, ori care intervine mai întîi; va fi calculatã în orice valuta liber utilizabila, pe baza cursului de schimb predominant pe piata la acea data; va fi plãtitã fãrã intirziere; va include dobinda de la data exproprierii la o rata comercialã rezonabila; va fi deplin realizabila şi; va fi liber transferabila.
2. Un naţional sau o societate a oricãrei pãrţi, care susţine ca intreaga sa investiţie sau o parte din aceasta a fost expropriata, va avea dreptul la o analiza prompta din partea autoritãţilor judecãtoreşti sau administrative competente ale celeilalte pãrţi, pentru a se stabili dacã a avut loc o asemenea expropriere şi, în caz afirmativ, dacã o asemenea expropriere şi orice compensaţie asociata sînt conforme cu principiile dreptului internaţional.
3. Naţionalilor sau societãţilor oricãrei pãrţi, ale cãror investiţii suferã pierderi pe teritoriul celeilalte pãrţi, datorate rãzboiului sau altui conflict armat, revoluţiei, stãrii de necesitate nationala, insurectie, tulburarilor civile sau altor evenimente similare, li se va acorda, de cãtre cealaltã parte, un tratament nu mai puţin favorabil, decît cel acordat propriilor sãi nationali sau societãţi sau naţionalilor sau societãţilor oricãrei tari terţe, oricare dintre acestea reprezintã tratamentul cel mai favorabil cu privire la orice mãsuri pe care le adopta în legatura cu asemenea pierderi.
ART. 4
1. Fiecare parte va permite ca toate transferurile legate de investiţii sa se facã liber şi fãrã intirziere spre teritoriul sau sau din aceasta în afarã. Asemenea transferuri includ: a) venituri; b) compensaţiile în conformitate cu art. III; c) plãţile care decurg dintr-un diferend relativ la investiţii; d) plati efectuate în baza unui contract, incluzind rambursarea sumelor împrumutate şi plãţile dobinzilor acumulate rezultate, dintr-un contract de împrumut; e) încasãrile din vînzarea sau lichidarea totalã sau parţialã a unei investiţii; şi f) contribuţiile suplimentare la capital pentru întreţinerea sau dezvoltarea unei investiţii.
2. Transferurile se vor efectua într-o valuta liber utilizabila, calculate la cursul de schimb predominant pe piata la data transferului privind tranzacţiile imediate în valuta ce urmeazã a fi transferata.
3. Cu toate prevederile paragrafelor 1 şi 2, fiecare parte poate sa menţinã legi şi reglementãri: a) prin care se cer rapoarte privind transferul valutar; şi b) care impun impozite pe venit prin astfel de mãsuri cum sînt perceperea impozitelor aplicabile dividendelor sau altor transferuri. În plus, fiecare parte poate proteja drepturile creditorilor sau asigura executarea sentinţelor rezultind din procedurile de judecare, prin aplicarea echitabila, nediscriminatorie şi de buna-credinţa a legilor sale.
ART. 5
Pãrţile sînt de acord sa se consulte prompt, la solicitarea oricãreia dintre ele, pentru a rezolva orice diferend în legatura cu tratatul sau sa discute orice problema privind interpretarea sau aplicarea tratatului.
ART. 6
1. În sensul acestui articol, un diferend relativ la investiţii este un diferend între o parte şi un naţional sau o societate a celeilalte pãrţi, decurgind din sau în legatura cu: a) un acord referitor la investiţii între aceasta parte şi nationalul sau societatea respectiva; b) o autorizaţie de investiţii acordatã unui astfel de naţional sau societãţi de autoritatea care se ocupa de investiţiile strãine ale acestei pãrţi; sau c) o pretinsa încãlcare a oricãrui drept conferit sau generat de acest tratat cu privire la o investiţie.
2. În cazul uni diferend relativ la investiţii, pãrţile la diferend vor incerca iniţial o rezolvare prin consultare şi negociere, care poate include folosirea procedurilor neexecutorii ale unei terţe pãrţi, cum ar fi concilierea. Dacã diferendul nu poate fi reglementat pe cale amiabila, nationalul sau societatea implicata poate opta pentru supunerea diferendului spre soluţionare:
a) judecãtorilor sau tribunalelor administrative ale partii care este o parte la diferend; sau
b) în conformitate cu orice proceduri aplicabile de reglementare a diferendului, convenite în prealabil; sau
c) în concordanta cu prevederile paragrafului 3.
3. a) Cu condiţia ca nationalul sau societatea implicata sa nu fie supus diferendului spre soluţionare în baza paragrafului 2 a) sau b) şi sa fi trecut 6 luni de la data apariţiei diferendului, nationalul sau societatea respectiva poate opta sa consimtã în scris la supunerea diferendului pentru reglementarea prin arbitraj cu caracter obligatoriu:
(i) Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (centrul), înfiinţat prin Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiatã la Washington la 18 martie 1965 (Convenţia I.C.S.I.D.), cu condiţia ca partea sa fie parte la aceasta convenţie; sau
(ii) Oficiului Suplimentar de pe lîngã centru, dacã centrul nu este disponibil; sau
(iii) în concordanta cu Regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL); sau
(iv) oricãrei alte instituţii de arbitraj sau în concordanta cu orice alte reguli de arbitraj, asa cum ar putea fi convenite reciproc între pãrţile la diferend.
b) O data ce nationalul sau societatea implicata a consimţit la aceasta, oricare parte la diferend poate iniţia arbitrajul în concordanta cu opţiunea specificatã în consimtamint.
4. Fiecare parte consimte, prin aceasta, sa supunã orice diferend relativ la investiţii pentru reglementarea prin arbitraj cu caracter obligatoriu, în concordanta cu opţiunea precizatã în consimţãmîntul scris al nationalului sau societãţii, conform paragrafului 3. Un astfel de consimtamint, împreunã cu consimţãmîntul scris al nationalului sau societãţii, dat în baza paragrafului 3, vor satisface cerinţele pentru:
a) consimţãmîntul scris al pãrţilor la diferend, în sensul cap. II al Convenţiei I.C.S.I.D. (Jurisdicţia centrului) şi în sensul regulilor Oficiului Suplimentar; şi
b) un acord scris, în sensul art. II al Convenţiei Naţiunilor Unite pentru recunoaşterea şi aplicarea sentinţelor arbitrare strãine, încheiatã la New York la 10 iunie 1958 (Convenţia de la New York).
5. Orice arbitraj, conform paragrafului 3 a) (ii), (iii) sãi (iv) al acestui articol, va avea loc într-un stat care este parte la Convenţia de la New York.
6. Orice sentinta de arbitraj pronunţatã în conformitate cu acest articol va fi definitiva şi executorie pentru pãrţile la diferend. Fiecare parte se angajeazã sa îndeplineascã fãrã intirziere prevederile oricãrei asemenea sentinţe şi sa asigure aplicarea acesteia pe teritoriul sau.
7. În orice procedura care implica un diferend relativ la investiţii, o parte nu va revendica, ca apãrare, contrareclamatiei, drept de compensaţie sau în orice alt mod, faptul ca nationalul sau societatea respectiva a primit sau va primi, ca urmare a unui contract de asigurare sau de garanţie, o despãgubire sau alta compensaţie pentru totalitatea sau pentru o parte a prejudiciilor pretinse.
8. În sensul arbitrajului ţinut în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, orice societate constituitã legal în baza legilor şi reglementãrilor aplicabile ale unei pãrţi sau ale unei subdiviziuni politice ale acesteia, dar care, imediat înainte de apariţia evenimentului sau evenimentelor care au generat diferendul, era o investiţie a naţionalilor sau societãţilor celeilalte pãrţi, va fi tratata drept naţional sau societate a acestei alte pãrţi, în concordanta cu art. 25 (2) b) al Convenţiei I.C.S.I.D.
ART. 7
1. Orice diferend între pãrţi privind interpretarea sau aplicarea tratatului, care nu este soluţionat prin consultãri sau alte canale diplomatice, va fi supus, la cererea oricãreia dintre pãrţi, unui tribunal arbitral, pentru o decizie obligatorie în concordanta cu regulile aplicabile ale dreptului internaţional. În absenta unui acord între pãrţi, care sa stabileascã contrariul, vor guverna regulile de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite privind Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL), în mãsura în care acestea nu sînt modificate de pãrţi sau de arbitri.
2. În termen de 2 luni de la primirea unei cereri, fiecare parte va desemna un arbitru. Cei doi arbitri vor alege un al treilea arbitru, ca preşedinte, care sa fie naţional al unui stat terţ. Regulile UNCITRAL privind desemnarea membrilor completelor de trei membri se vor aplica "mutatis mutandis" la desemnarea completului de arbitri, cu deosebirea ca autoritatea de desemnare la care se face referire în aceste reguli va fi secretarul general al Curţii Permanente de Arbitraj.
3. Dacã nu s-a convenit astfel, orice supunere de caz va fi facuta şi orice audiere va fi terminatã în 6 luni de la data alegerii celui de-al treilea arbitru, iar tribunalul îşi va pronunţa hotãrîrile în 2 luni de la data supunerii finale sau de la data încheierii audierilor, oricare dintre acestea intervine ulterior.
4. a) Fiecare parte îşi va suporta cheltuielile de reprezentare în procedurile de arbitraj.
b) Costurile şi cheltuielile efectuate de preşedinte, ceilalţi arbitri şi alte costuri ale procedurilor vor fi plãtite în mod egal de cãtre pãrţi.
Tribunalul poate decide, totuşi, la aprecierea sa, ca o proporţie mai mare din aceste cheltuieli sa fie plãtite de una dintre pãrţi.
ART. 8
Prevederile art. VI şi VII nu se vor aplica unui diferend rezultind: a) din programele de credite de export, de garantare sau de asigurare ale Bãncii de Export-Import a Statelor Unite; sau
b) din alte aranjamente oficiale privind credite, garanţii sau asigurãri, în conformitate cu care pãrţile au convenit alte mijloace de reglementare a diferendelor.
ART. 9
Acest tratat nu va deroga de la:
a) legile şi reglementãrile, practicile sau procedurile administrative sau deciziile administrative sau judecãtoreşti ale oricãrei pãrţi;
b) obligaţiile legale internaţionale ; sau
c) obligaţiile asumate de orice parte, inclusiv cele cuprinse într-un acord privind investiţiile sau într-o autorizaţie de investiţii, care indreptatesc investiţiile sau activitãţile asociate la un tratament mai favorabil decît cel acordat de acest tratat în situaţii similare.
ART. 10
1. Acest tratat nu va impiedica aplicarea de cãtre oricare parte a mãsurilor necesare pentru menţinerea ordinii publice, îndeplinirea obligaţiilor sale în legatura cu menţinerea sau reinstaurarea pãcii sau securitãţii internaţionale, sau protejarea propriilor interese esenţiale de securitate.
2. Acest tratat nu va impiedica oricare parte sa stabileascã formalitãţi speciale în legatura cu efectuarea de investiţii, dar aceste formalitãţi nu vor prejudicia esenta oricãruia dintre drepturile stabilite în acest tratat.
ART. 11
1. În legatura cu politicile sale de impozitare, fiecare parte se va strãdui sa dovedeascã corectitudine şi echitate în tratamentul acordat investiţiilor naţionalilor şi societãţilor celeilalte pãrţi.
2. Cu toate acestea, prevederile acestui tratat şi, îndeosebi, art. VI şi VII se vor aplica problemelor referitoare la impozitare numai în legatura cu urmãtoarele:
a) exproprierea, conform art. III;
b) transferurile, conform art. IV; sau
c) respectarea şi aplicarea termenilor unui acord sau autorizaţii referitoare la investiţii, potrivit art. VI (1) a) sau b), în mãsura în care nu sînt supuse prevederilor de reglementare a diferendelor dintr-o convenţie de evitare a dublei impuneri între cele doua pãrţi, sau au fost ridicate pe baza unor astfel de prevederi de reglementare şi nu s-au soluţionat într-o perioada de timp rezonabila.
ART. 12
Acest tratat se va aplica subdiviziunilor politice ale pãrţilor.
ART. 13
1. Acest tratat va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare. Tratatul va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani şi va continua sa fie în vigoare dacã nu se va denunta, în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol. Se va aplica investiţiilor existente la data intrãrii în vigoare, ca şi investiţiilor fãcute sau dobîndite ulterior.
2. Fiecare parte poate sa denunţe acest tratat la sfîrşitul perioadei iniţiale de 10 ani în orice moment dupã aceea, transmiţînd celeilalte pãrţi o notificare scrisã, cu un an în prealabil.
3. În legatura cu investiţiile efectuate sau dobîndite înainte de data denunţãrii acestui tratat şi cãrora, de altfel, li se aplica acest tratat, prevederile tuturor celorlalte articole ale acestui tratat vor continua, dupã aceea, sa se aplice pentru o perioada suplimentarã de 10 ani de la aceasta data a denunţãrii.
4. Anexa, protocolul şi scrisoarea alãturatã vor face parte integrantã din tratat.
Drept pentru care, respectivii reprezentanţi cu puteri depline au semnat acest tratat.
Încheiat în duplicat la Bucureşti, la data de douãzeci şi opt mai 1992, în limbile romana şi engleza, ambele texte fiind egal autentice.

Adrian Nastase,
ministrul afacerilor externe
al României

Lawrence Eagleburger,
adjunct al secretarului de stat
al Statelor Unite ale Americii

ANEXA 1

1. Guvernul Statelor Unite îşi rezerva dreptul sa introducã sau sa menţinã excepţii limitate la tratamentul naţional, conform art. II paragraful 1, în sectoarele sau domeniile pe care le-a menţionat mai jos:
transport aerian; transport maritim şi costier; activitãţi bancare; asigurãri; asistenta guvernamentalã; programe guvernamentale de asigurãri şi împrumuturi; producţia de energie şi electricitate; brokeraj pentru servicii vamale; dreptul de proprietate asupra proprietãţilor reale; dreptul de proprietate şi de exploatare asupra posturilor de radiodifuziune sau statiilor obişnuite de emisie radio şi televiziune; dreptul de proprietate asupra acţiunilor la Corporatia Comunicaţiilor prin Satelit; asigurarea serviciilor pentru transmisiile obişnuite telefonice şi de telegraf;
asigurarea serviciilor pentru cablurile submarine; folosirea terenurilor şi resurselor naturale;
activitãţi miniere pe domeniile publice; servicii maritime şi servicii asociate cu acestea; şi tranzacţii speciale cu plasamente de stat ale Statelor Unite.
2. Guvernul Statelor Unite îşi rezerva dreptul sa introducã sau sa menţinã excepţii limitate la tratamentul naţiunii celei mai favorizate, conform art. II paragraful 1, în sectoarele sau domeniile pe care le-a indicat mai jos:
dreptul de proprietate asupra proprietãţilor reale; activitãţi miniere pe domeniile publice; servicii maritime şi servicii asociate cu acestea; tranzacţii speciale cu plasamente de stat ale Statelor Unite.
3. Guvernul României îşi rezerva dreptul sa introducã sau sa menţinã excepţii limitate la tratamentul naţional, conform art. II paragraful 1, în sectoarele sau domeniile pe care le-a menţionat mai jos:
transport aerian; transport maritim, costier şi fluvial; activitãţi bancare; asigurãri; programe guvernamentale de garanţii şi împrumuturi; servicii juridice; servicii vamale; dreptul de proprietate şi de folosinta a pãmîntului şi bunurilor imobile; dreptul de proprietate şi de exploatare asupra posturilor de radiodifuziune sau statiilor obişnuite şi de emisie radio şi televiziune; tutun, tigari, spirtoase şi bãuturi alcoolice; loterii şi jocuri de noroc; proprietatea şi exploatarea resurselor naturale; tranzacţii cu plasamente de stat; utilitãţi publice; cai ferate; telecomunicaţii; producţia şi transportul de energie şi electricitate.
4. Guvernul României îşi rezerva dreptul sa introducã sau sa menţinã excepţii limitate la tratamentul naţiunii celei mai favorizate, conform art. II paragrafului 1, în sectoarele sau domeniile pe care le-a indicat mai jos:
activitãţi miniere pe domeniile publice; servicii maritime şi servicii asociate cu acestea; transportul fluvial şi rutier.
5. Orice aplicare a excepţiilor menţionate mai sus fata de tratamentul naţional sau cel al naţiunii celei mai favorizate, cînd şi dacã vor fi invocate, se va limita la prevederile legislaţiei romane în vigoare.

PROTOCOL

1. Pãrţile sînt de acord ca, în sensul acestui tratat, naţional, relativ la România, înseamnã o persoana fizica care este cetãţean al României, în conformitate cu legislaţia sa aplicabilã.
2. Pãrţile recunosc ca sînt satisfacute condiţiile art. II paragraful 9 a), dacã relaţiile economice dintre una dintre pãrţi şi o ţara terta includ o zona de comerţ liber sau o uniune vamalã.
3. Fãrã a prejudicia cerinţele art. IV, Guvernul României se va strãdui, pe perioada tranzacţiei sale cãtre convertibilitatea totalã a leului, sa ia mãsuri corespunzãtoare în vederea îmbunãtãţirii eficientei procedurilor relative la transferul veniturilor rezultate din investiţii.
4. Pãrţile îşi confirma înţelegerea reciprocã conform cãreia prevederile acestui tratat nu angajeazã pe nici una dintre pãrţi în legatura cu orice act sau fapt care a avut loc, sau cu orice situaţie care a încetat sa existe, înainte de data intrãrii în vigoare a acestui tratat.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
28 mai 1992

Excelenta,

Am onoarea sa confirm urmãtoarea înţelegere la care s-a ajuns între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite al Americii în cursul negocierii Tratatului privind încurajarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor (tratatul):
Guvernul României este de acord sa desemneze un oficiu care sa sprijine nationalii şi societãţile Statelor Unite în obţinerea avantajelor depline ale tratatului, în legatura cu investiţiile lor şi cu activitãţile asociate.
Oficiul va funcţiona în calitate de coordonator şi intermediar în rezolvarea problemelor pentru investitorii care intimpina dificultãţi legate de înregistrarea, acordarea de autorizaţii, accesul la servicii publice, reglementãri şi alte probleme.
Oficiul va asigura urmãtoarele tipuri de servicii:
- informaţii asupra reglementãrilor curente relative la afacerile/investiţiile naţionale şi locale, inclusiv proceduri de acordare de autorizaţii şi de înregistrare, impozitare, legislaţia muncii, standarde contabile şi acces la credite;
- o procedura de notificare asupra modificãrilor propuse privind reglementãrile sau legislaţia care au efect asupra investitorilor, prin difuzarea de anunţuri în legatura cu schimbãrile de reglementãri care intra în vigoare;
- coordonarea cu organismele guvernamentale romane, la nivel naţional şi local, în vederea facilitãrii investiţiilor şi reglementãrii diferendelor;
- identificarea şi diseminarea de informaţii asupra proiectelor de investiţii şi surselor lor de finanţare;
- asistarea investitorilor care intimpina dificultãţi la repatrierea profiturilor şi obţinerea de valuta.
Am onoarea de a va face cunoscut ca oficiul desemnat de Guvernul României, pentru a sprijini nationalii şi societãţile Statelor Unite în conformitate cu aceasta scrisoare, este Agenţia Romana de Dezvoltare.
Am onoarea de a propune ca aceasta înţelegere sa fie tratata ca parte integrantã a tratatului.
V-as fi recunoscator dacã mi-aţi confirma ca aceasta înţelegere este impartasita de Guvernul dumneavoastrã.

Cu stima,
Adrian Nastase

Excelentei Sale
Domnului Lawrence Eagleburger,
adjunct al secretarului de stat
al Statelor Unite ale AmericiiADJUNCT AL SECRETARULUI DE STAT
WASHINGTON
28 mai 1992

Stimate domnule ministru,

Am onoarea sa confirm urmãtoarea înţelegere la care s-a ajuns între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul României în cursul negocierii Tratatului privind încurajarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor (tratatul):
Guvernul României este de acord sa desemneze un oficiu care sa sprijine nationalii şi societãţile Statelor Unite în obţinerea avantajelor depline ale tratatului, în legatura cu investiţiile lor şi cu activitãţile asociate.
Oficiul va funcţiona în calitate de coordonator şi intermediar în rezolvarea problemelor pentru investitorii care intimpina dificultãţi legate de înregistrarea, acordarea de autorizaţii, accesul la servicii publice, reglementãri şi alte probleme.
Oficiul va asigura urmãtoarele tipuri de servicii:
- informaţii asupra reglementãrilor curente relative la afacerile/investiţiile naţionale şi locale, inclusiv proceduri de acordare de autorizaţii şi de înregistrare, impozitare, legislaţia muncii, standarde contabile şi acces la credite;
- o procedura de notificare asupra modificãrilor propuse privind reglementãrile sau legislaţia care au efect asupra investitorilor, prin difuzarea de anunţuri în legatura cu schimbãrile de reglementãri care intra în vigoare;
- coordonarea cu organismele guvernamentale romane, la nivel naţional şi local, în vederea facilitãrii investiţiilor şi reglementarii diferendelor;
- identificarea şi diseminarea de informaţii asupra proiectelor de investiţii şi a surselor lor de finanţare;
- asistarea investitorilor care intimpina dificultãţi la repatrierea profiturilor şi obţinerea de valuta.
Înţeleg ca oficiul desemnat de cãtre Guvernul României pentru sprijinirea naţionalilor şi societãţilor Statelor Unite, potrivit scrisorii, este Agenţia Romana de Dezvoltare.
Am onoarea de a propune ca aceasta înţelegere sa fie tratata ca parte integrantã a tratatului.
V-as fi recunoscator dacã mi-aţi confirma ca aceasta înţelegere este impartasita de Guvernul dumneavoastrã.

Cu stima,
Lawrence Eagleburger

Excelentei Sale
Adrian Nastase,
ministrul afacerilor externe al României
- Bucureşti -

--------------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Tratat, Parlamentul Romaniei, TRATAT din 28 mai 1992

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice