Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 16 septembrie 1996  de intelegere, cooperare si buna vecinatate intre Romania si Republica Ungara    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATAT din 16 septembrie 1996 de intelegere, cooperare si buna vecinatate intre Romania si Republica Ungara

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 16 octombrie 1996
România şi Republica Ungara,
convinse ca buna vecinãtate, respectul reciproc şi colaborarea dintre cele doua tari corespund intereselor fundamentale ale României şi Ungariei,
reafirmind angajamentul lor fata de drepturile omului şi libertãţile fundamentale, democratie, umanism şi statul de drept şi exprimindu-şi convingerea ca afirmarea şi imbogatirea conţinutului acestora reprezintã bazele libertãţii, justiţiei şi pãcii,
animate de nazuinta comuna ca Europa sa devinã un continent unit, al pãcii, securitãţii şi cooperãrii pentru toate statele şi popoarele şi hotãrîte sa acţioneze pentru dezvoltarea unor astfel de relaţii care sa facã posibila realizarea acestor obiective,
recunoscind ca minoritãţile naţionale constituie o parte integrantã a societãţii din statul în care trãiesc şi considerind ca protejarea acestora este o parte componenta a protecţiei internaţionale a drepturilor omului şi, în consecinta, face obiectul cooperãrii internaţionale şi ca normalizarea cooperãrii lor în acest domeniu reprezintã o contribuţie importanta atît la stabilirea şi înţelegerea în Europa, cît şi la consolidarea democraţiei din cele doua tari şi la integrarea lor în structurile europene şi euroatlantice,
reafirmindu-şi hotãrîrea de a acţiona pentru înfãptuirea scopurilor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa, precum şi ale altor documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
convinse ca schimbãrile ireversibile care au avut loc în Europa şi în cele doua tari deschid noi perspective în relaţiile dintre ele,
au cãzut de acord asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
(1) România şi Republica Ungara (denumite în continuare pãrţi contractante) îşi întemeiazã relaţiile pe încredere, cooperare şi respect reciproc.
(2) Pãrţile contractante vor respecta, în relaţiile reciproce, precum şi în relaţiile cu alte state, principiile înscrise în Carta Naţiunilor Unite, în Actul final de la Helsinki, în Carta de la Paris pentru o noua Europa şi în alte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi celelalte principii şi norme general acceptate ale dreptului internaţional.
ART. 2
(1) Pãrţile contractante vor acţiona pentru ca intreaga Europa sa devinã o comunitate de state, paşnicã şi democratica, bazatã pe suprematia dreptului, şi vor contribui la apãrarea şi consolidarea securitãţii în acest spaţiu, la realizarea obiectivului garantarii pãcii şi securitãţii prin cooperare, în conformitate cu angajamentele din cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
(2) Pãrţile contractante, în scopul intaririi pãcii şi securitãţii europene, vor sprijini continuarea procesului de limitare şi de reducere a forţelor armate şi a armamentelor în Europa la un nivel corespunzãtor necesitãţilor de apãrare. Ele vor sprijini, de asemenea, elaborarea de noi mãsuri de creştere a încrederii şi securitãţii şi se vor strãdui sa ia asemenea mãsuri şi în cadrul relaţiilor lor bilaterale.
ART. 3
(1) Pãrţile contractante reafirma ca se vor abţine, în relaţiile lor reciproce, de la ameninţarea cu forta sau folosirea forţei, fie îndreptate impotriva integritãţii teritoriale sau a independentei politice a celeilalte pãrţi contractante, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu principiile Actului final de la Helsinki. Ele se vor abţine, de asemenea, de la sprijinirea unor asemenea acţiuni şi nu vor permite unei terţe pãrţi sa foloseascã teritoriul lor pentru comiterea unor activitãţi de acest fel impotriva celeilalte pãrţi contractante.
(2) Orice diferende care ar putea aparea între pãrţile contractante vor fi soluţionate exclusiv pe cale paşnicã.
ART. 4
Pãrţile contractante, în conformitate cu principiile şi normele dreptului internaţional, precum şi cu principiile Actului final de la Helsinki, reconfirma ca vor respecta inviolabilitatea frontierei lor comune şi integritatea teritorialã a celeilalte pãrţi contractante. Ele reafirma, de asemenea, ca nu au pretenţii teritoriale una fata de cealaltã şi ca nu vor ridica astfel de pretenţii nici în viitor.
ART. 5
(1) În scopul realizãrii obiectivelor acestui tratat, pãrţile contractante vor crea cadrul corespunzãtor colaborãrii în toate domeniile de interes reciproc.
(2) Pentru aplicarea acestui tratat, pãrţile contractante vor asigura un loc prioritar colaborãrii şi extinderii relaţiilor dintre organele lor legislative şi executive.
(3) În scopul asigurãrii dezvoltãrii şi aprofundarii în continuare a relaţiilor bilaterale, precum şi al cunoaşterii reciproce a punctelor de vedere referitoare la problemele internaţionale, vor fi continuate schimburile regulate de pãreri la diferite niveluri. În acest sens, cel puţin o data pe an va avea loc o intilnire a primilor-miniştri, iar miniştrii afacerilor externe vor proceda cel puţin o data pe an la trecerea în revista a aplicãrii prezentului tratat.
(4) Intilnirile regulate ale conducãtorilor altor ministere şi instituţii centrale vor fi reglementate prin înţelegerile ce se vor încheia între acestea.
ART. 6
(1) Pãrţile contractante vor sprijini dezvoltarea în continuare şi utilizarea consecventa a mecanismelor colaborãrii europene, în scopul de a contribui activ şi pe aceasta cale la menţinerea şi consolidarea pãcii şi securitãţii în regiune.
(2) În cazul apariţiei unei situaţii care, potrivit pãrerii uneia dintre pãrţile contractante, poate ameninta pacea şi securitatea internationala sau interesele sale majore de securitate, partea contractantã respectiva poate propune celeilalte pãrţi contractante sa examineze împreunã mãsurile de natura sa contribuie la reducerea tensiunii şi eliminarea situaţiei create, luind în considerare principiile şi mecanismele cuprinse în Carta Naţiunilor Unite, precum şi cele disponibile în cadrul colaborãrii europene.
(3) Pãrţile contractante vor organiza consultãri regulate, la diferite niveluri, în problemele securitãţii şi apãrãrii, care prezintã interes reciproc. La cererea oricãreia dintre ele, pãrţile contractante se vor informa reciproc despre îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza documentelor internaţionale la care au subscris, referitoare la securitate şi dezarmare.
(4) Colaborarea dintre instituţiile militare ale celor doua pãrţi contractante se realizeazã pe baza de acorduri separate.
ART. 7
(1) Pãrţile contractante îşi vor extinde relaţiile şi colaborarea în organizaţiile internaţionale, inclusiv cele regionale şi subregionale. Ele se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în Uniunea Europeanã, în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi în Uniunea Europei Occidentale.
(2) Pãrţile contractante, în înţelegere cu alte tari europene interesate, vor conlucra pentru realizarea unor proiecte de cooperare regionala şi subregionala şi a altor forme de colaborare care sa favorizeze accelerarea dezvoltãrii ţãrilor participante la acestea, în domeniile de interes comun - economie, industrie, agricultura, ecologie, transporturi, telecomunicaţii şi altele. Ele vor incuraja participarea celor direct interesaţi, în concordanta cu legislaţia fiecãrei pãrţi, la realizarea acestor proiecte şi forme de cooperare.
ART. 8
(1) Pãrţile contractante vor dezvolta, în conformitate cu practicile şi normele comerţului internaţional, cooperarea economicã şi schimburile comerciale reciproc avantajoase, în toate domeniile vieţii economice.
(2) În acest scop, ele vor stimula, în concordanta cu reglementãrile lor interne şi cu obligaţiile lor internaţionale, legãturile şi cooperarea directa dintre agenţii economici din cele doua state şi vor acţiona pentru a asigura condiţii favorabile pentru activitãţi antreprenoriale, comerciale şi alte activitãţi economice ale persoanelor fizice şi juridice ale unuia dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
(3) Pãrţile contractante vor incuraja, de asemenea, şi vor promova investiţiile de capital reciproce şi vor garanta protecţia acestora.
(4) Pãrţile contractante vor acorda o atentie deosebita cooperãrii dintre ele în vederea dezvoltãrii coordonate, în conformitate cu standardele internaţionale, a infrastructurilor naţionale, inclusiv a sistemelor energetice şi a reţelelor de transporturi şi telecomunicaţii interconectate.
ART. 9
(1) Pãrţile contractante vor promova cooperarea reciproc avantajoasã şi eficienta în domeniul cercetãrilor fundamentale şi aplicative, acordind o atentie deosebita tehnicii şi tehnologiilor moderne.
(2) Pãrţile contractante vor incuraja contactele directe şi initiativele comune ale oamenilor de ştiinţa şi ale cercetatorilor din cele doua tari, precum şi cooperarea între institute de cercetãri ştiinţifice, biblioteci şi alte instituţii în acest domeniu.
ART. 10
(1) Pãrţile contractante vor coopera, la nivel bilateral, subregional şi regional, în scopul prevenirii, reducerii şi eliminãrii poluarii care afecteazã teritoriile lor respective şi al îmbunãtãţirii condiţiilor pentru securitatea lor ecologica.
(2) În cazul unui dezastru ecologic ori al unui accident care poate sa aibã un asemenea efect, sau în cazul unui asemenea pericol, pãrţile contractante se vor informa fãrã intirziere asupra situaţiei apãrute şi asupra mãsurilor de urgenta luate.
ART. 11
(1) Pãrţile contractante vor extinde cooperarea dintre ele, precum şi cu alte state dunarene, în scopul dezvoltãrii navigaţiei pe Dunare şi al conlucrarii între statele riverane, în toate domeniile de interes comun, precum şi pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii apelor Dunãrii.
(2) Pãrţile contractante vor coopera, de asemenea, în problemele referitoare la apele transfrontiere care intereseazã ambele tari, pe baza convenţiei bilaterale şi a convenţiilor multilaterale la care ambele tari contractante sînt sau vor deveni pãrţi.
ART. 12
(1) Pãrţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învãţãmîntului.
(2) Pãrţile contractante vor sprijini dezvoltarea schimburilor culturale dintre instituţii, uniuni de creaţie, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi persoane fizice din cele doua tari, şi vor încheia, în acest scop, acorduri şi programe guvernamentale şi interdepartamentale.
(3) Pãrţile contractante vor dezvolta şi vor sprijini cooperarea, inclusiv pe baza de înţelegeri directe, între universitãţi şi alte instituţii de învãţãmînt, institute şi centre de cercetare ştiinţificã din cele doua tari, precum şi schimburile de elevi, studenţi, profesori şi cercetãtori ştiinţifici. Ele acorda o atentie deosebita colaborãrii în domeniul pregãtirii şi perfecţionãrii specialiştilor şi declara ca sînt gata sa lãrgeascã şi sa aprofundeze aceasta cooperare.
(4) Pãrţile contractante vor incuraja cooperarea şi schimburile directe dintre arhive, biblioteci şi muzee şi vor asigura accesul la sursele documentare existente în acestea, pentru cercetãtori şi alte persoane din cealaltã ţara, în conformitate cu reglementãrile interne în vigoare în ţara respectiva.
(5) Pãrţile contractante vor lua mãsurile necesare pentru ca autoritãţile lor competente sa examineze problema recunoaşterii diplomelor de studii, în vederea încheierii unei înţelegeri corespunzãtoare în acest domeniu.
(6) Fiecare parte contractantã va incuraja predarea limbii celeilalte pãrţi contractante în universitãţi, şcoli şi în alte instituţii şi, în acest scop, va acorda asistenta pentru pregãtirea profesorilor şi pentru organizarea învãţãmîntului.
(7) Pãrţile contractante vor sprijini activitatea centrelor lor culturale şi vor folosi pe deplin posibilitãţile pe care acestea le oferã pentru dezvoltarea schimburilor culturale reciproce, în conformitate cu înţelegerea bilaterala pertinenta.
(8) În scopul infaptuirii obiectivelor stabilite prin acest articol şi al dezvoltãrii cadrului institutionalizat al colaborãrii bilaterale, pãrţile contractante vor acţiona pentru încheierea unui nou acord de colaborare în domeniile culturii, învãţãmîntului şi ştiinţei, precum şi a altor convenţii corespunzãtoare.
ART. 13
(1) Pãrţile contractante vor colabora în vederea pãstrãrii şi cunoaşterii reciproce de cãtre cele doua popoare a mostenirilor lor culturale.
(2) Pãrţile contractante vor acţiona pentru protejarea monumentelor istorice şi de cultura, a locurilor memoriale, a vestigiilor scrise şi materiale aflate pe teritoriile lor, care evoca şi pãstreazã momente din istoria şi cultura celeilalte pãrţi contractante, vor sprijini conservarea lor şi vor înlesni accesul la acestea, în conformitate cu legislaţia fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 14
Pãrţile contractante vor incuraja un climat de toleranta şi înţelegere între cetãţenii lor, care au origini etnice sau religii, culturi ori limbi diferite. Ele condamna orice manifestãri de xenofobie, de ura, discriminare sau prejudecati rasiale, etnice sau religioase şi vor lua mãsuri eficiente pentru a preveni orice asemenea manifestãri.
ART. 15
(1) a) Pãrţile contractante se angajeazã ca, în reglementarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor aparţinînd minoritãţilor naţionale care trãiesc pe teritoriul lor, sa îndeplineascã Convenţia-cadru a Consiliului Europei cu privire la minoritãţile naţionale, dacã în ordinea lor de drept interna nu exista o reglementare mai favorabilã în privinta drepturilor persoanelor aparţinînd minoritãţilor.
b) Pãrţile contractante, fãrã a aduce atingere conţinutului paragrafului de mai sus, în scopul protejãrii şi promovãrii identitãţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minoritãţii romane din Ungaria şi a minoritãţii maghiare din România, vor aplica, ca angajamente juridice, prevederile care definesc drepturile acestor persoane, asa cum sînt încorporate în documentele pertinente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, menţionate în anexa la prezentul tratat.
(2) Drept urmare, pãrţile contractante reafirma ca persoanele la care se referã paragraful precedent au dreptul, exercitat în mod individual sau împreunã cu alţi membri ai grupului lor, de a-şi exprima liber, de a-şi pãstra şi dezvolta identitatea etnicã, culturalã, lingvistica şi religioasã. În mod corespunzãtor, ele au dreptul sa înfiinţeze şi sa menţinã propriile instituţii, organizaţii sau asociaţii educative, culturale şi religioase, care pot apela la contribuţii financiare voluntare şi la alte contribuţii, precum şi la sprijin public, în conformitate cu legislaţia interna.
(3) Pãrţile contractante respecta dreptul persoanelor aparţinînd minoritãţii romane din Ungaria şi al persoanelor aparţinînd minoritãţii maghiare din România de a folosi liber limba lor maternã, în particular şi în public, oral şi în scris. Ele vor lua mãsurile necesare pentru ca aceste persoane sa poatã învaţã limba lor maternã şi sa aibã posibilitãţi adecvate pentru a fi educate în aceasta limba, în cadrul sistemului învãţãmîntului de stat, la toate nivelurile şi formele, potrivit nevoilor acestora. Pãrţile contractante vor asigura condiţiile care sa facã posibila folosirea şi a limbii materne în relaţiile cu autoritãţilor locale, administrative şi judiciare, în conformitate cu legislaţia interna, precum şi cu angajamentele internaţionale asumate de cele doua pãrţi. Aceste persoane au dreptul de a folosi numele şi prenumele lor în limba maternã şi se vor bucura de recunoaşterea oficialã a acestora. În zonele locuite de un numãr substanţial de persoane aparţinînd minoritãţilor respective, fiecare parte contractantã va permite sa fie expuse, şi în limba minoritãţii, denumiri traditionale locale, denumiri de strãzi şi alte inscripţii topografice destinate publicului.
(4) Pãrţile contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinînd minoritãţilor naţionale de a avea acces, în limba maternã, la informaţie şi la mijloace de comunicare în masa, electronice şi scrise, precum şi de a schimba liber şi de a difuza informaţii. Ele vor da acestor persoane posibilitatea, în cadrul legislaţiei interne a fiecãreia, de a infiinta şi de a administra propriile mijloace de comunicare în masa.
(5) Pãrţile contractante vor asigura exercitarea de cãtre persoanele aparţinînd acestor minoritãţi a dreptului de a participa efectiv, individual sau prin partidele sau organizaţiile lor, la viata politica, economicã, socialã şi culturalã şi la soluţionarea problemelor de interes naţional sau local, prin reprezentanţii lor aleşi în organele autoritãţilor publice centrale şi locale. Fiecare parte contractantã, în luarea deciziilor asupra problemelor referitoare la protecţia şi promovarea identitãţii naţionale a acestor persoane, va consulta organizaţiile, partidele politice sau asociaţiile acestora, în conformitate cu procedurile democratice de luare a deciziilor, prevãzute de lege.
(6) Pãrţile contractante respecta moştenirea culturalã şi istorica a minoritãţilor naţionale, sprijinã eforturile acestora pentru protejarea monumentelor şi siturilor istorice care pãstreazã cultura şi istoria minoritãţilor şi iau mãsurile cuvenite pentru ca, în zonele cu populaţie mixtã, cetãţenii sa cunoascã valorile culturale româneşti, respectiv maghiare.
(7) Pãrţile contractante vor respecta dreptul persoanelor aparţinînd acestor minoritãţi de a menţine contacte libere între ele şi peste frontiere cu cetãţenii altor state, precum şi dreptul de a participa la activitãţi ale organizaţiilor neguvernamentale, naţionale şi internaţionale.
(8) Pãrţile contractante recunosc ca, în exercitarea drepturilor la care se referã acest articol, orice persoana aparţinînd unei minoritãţi va respecta, ca oricare alt cetãţean al statului respectiv, legislaţia nationala şi drepturile celorlalţi. Aceste persoane se bucura de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii cetatenesti ca şi ceilalţi cetãţeni ai tarii în care trãiesc.
(9) Pãrţile contractante, fãrã a aduce atingere mãsurilor luate în cadrul politicii lor generale de integrare, se vor abţine de la orice politica ori practica avînd drept scop asimilarea, impotriva voinţei lor, a persoanelor aparţinînd minoritãţilor naţionale şi vor proteja aceste persoane impotriva oricãrei acţiuni urmãrind o astfel de asimilare. Ele se vor abţine, de asemenea, de la mãsuri care, modificind proportiile populaţiei din zonele locuite de persoane aparţinînd minoritãţilor naţionale, sînt îndreptate impotriva drepturilor şi libertãţilor care decurg din standardele şi normele internaţionale menţionate în paragraful (1) al prezentului articol.
(10) Pãrţile contractante se vor sprijini reciproc în urmãrirea modului de punere în aplicare a prevederilor cuprinse în acest articol. În acest scop, în cadrul consultãrilor periodice menţionate la art. 5 al prezentului tratat, pãrţile contractante vor examina şi probleme ale cooperãrii bilaterale referitoare la minoritãţile naţionale, decurgind din aplicarea prevederilor prezentului tratat, şi vor constitui un comitet interguvernamental format din experţi. Ele vor coopera în desfãşurarea corespunzãtoare a procedurilor Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, care verifica îndeplinirea angajamentelor referitoare la protecţia minoritãţilor naţionale, asa cum sînt conţinute în documentele acestor organizaţii, la care pãrţile contractante au subscris.
(11) Pãrţile contractante vor coopera în vederea dezvoltãrii cadrului juridic internaţional pentru protecţia minoritãţilor naţionale. Ele sînt de acord sa punã în aplicare, ca parte a prezentului tratat, prevederile documentelor internaţionale, în virtutea cãrora ele îşi vor asuma şi alte angajamente în ceea ce priveşte promovarea drepturilor persoanelor aparţinînd minoritãţilor naţionale.
(12) Nici unul dintre angajamentele cuprinse în acest articol nu poate fi interpretat ca implicind vreun drept de a întreprinde vreo activitate sau de a comite vreo acţiune contrarã scopurilor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite, altor obligaţii decurgind din dreptul internaţional sau prevederilor Actului final de la Helsinki şi ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, inclusiv principiul integritãţii teritoriale a statelor.
ART. 16
Pãrţile contractante vor dezvolta cooperarea în domeniul mijloacelor de comunicare în masa. Ele vor favoriza circulaţia libera a informatiei referitoare la viata socialã, politica, economicã, culturalã şi ştiinţificã din ţãrile lor şi vor sprijini orice efort îndreptat spre înţelegere, cunoaştere reciprocã obiectivã, spre depãşirea prejudecatilor.
ART. 17
(1) Pãrţile contractante vor dezvolta şi vor sprijini cooperarea în domeniile protecţiei sãnãtãţii şi cercetãrii medicale.
(2) Pãrţile contractante vor promova, de asemenea, cooperarea în domeniile protecţiei şi asigurãrilor sociale, în interesul cetãţenilor fiecãrei pãrţi contractante, aflaţi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, şi, în acest scop, vor analiza posibilitatea încheierii unor înţelegeri.
ART. 18
Pãrţile contractante vor sprijini extinderea contactelor directe dintre organizaţii politice şi sindicale, biserici şi comunitãţi religioase, fundaţii, asociaţii de femei, de tineret, sportive şi de alta natura.
ART. 19
(1) Pãrţile contractante vor sprijini şi vor facilita contactele directe dintre cetãţenii lor.
(2) Pãrţile contractante vor extinde relaţiile consulare şi vor simplifica trecerile peste frontiera şi controlul vamal, inclusiv prin deschiderea de noi puncte de frontiera şi lãrgirea celor existente, în funcţie de posibilitãţi, în vederea facilitãrii traficului de persoane şi mãrfuri, încheind acordurile corespunzãtoare pentru realizarea acestor scopuri.
ART. 20
(1) Pãrţile contractante îşi vor acorda în mod reciproc asistenta juridicã în cauzele civile, familiale, penale, în conformitate cu convenţiile în vigoare, şi vor dezvolta cooperarea, pe baza de înţelegeri speciale, între organele lor de poliţie.
(2) Pãrţile contractante vor coopera în prevenirea şi combaterea crimei organizate, în special a terorismului, traficului ilegal de stupefiante, pirateriei aeriene, contrabandei şi traficului ilegal de bunuri şi valori culturale, istorice şi muzeale. De asemenea, ele îşi declara disponibilitatea de a conlucra în aceste domenii, în cadrul cooperãrii internaţionale.
ART. 21
(1) Pãrţile contractante vor soluţiona, prin consultãri şi negocieri directe, toate diferendele rezultind din interpretarea sau aplicarea prezentului tratat. Dupã ce ambele pãrţi contractante vor deveni pãrţi la un acord internaţional multilateral privind reglementarea paşnicã a diferendelor, diferendele menţionate la acest articol, care nu vor fi fost soluţionate într-un termen rezonabil prin consultãri şi negocieri directe, vor fi soluţionate potrivit procedurilor stabilite prin acordul internaţional multilateral sus-menţionat, cu condiţia ca angajamentele asumate prin acel acord multilateral sa se refere şi la asemenea diferende.
(2) Pãrţile contractante se vor strãdui, ori de cîte ori va fi cazul, sa includã, în convenţiile lor bilaterale, clauze potrivit cãrora diferendele referitoare la interpretarea sau aplicarea convenţiilor respective vor fi supuse unor proceduri de soluţionare disponibile.
ART. 22
Prezentul tratat nu este îndreptat impotriva nici unui stat terţ şi nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg pentru pãrţile contractante din tratatele bilaterale şi multilaterale încheiate de fiecare dintre ele cu alte state.
ART. 23
Prezentul tratat se încheie pe o perioada de 10 ani. Valabilitatea tratatului se prelungeşte automat, pe noi perioade de cîte 5 ani, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu notifica în scris celeilalte pãrţi contractante, cu cel puţin un an înainte de expirarea perioadei respective, intenţia sa de a-l denunta.
ART. 24
Prezentul tratat va fi supus ratificãrii în conformitate cu procedurile constituţionale respective ale fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare. Pãrţile contractante constata ca Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenta mutuala dintre Republica Socialistã România şi Republica Populara Ungara, semnat la Bucureşti la 24 februarie 1972, şi-a pierdut valabilitatea.
ART. 25
Prezentul tratat va fi înregistrat la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu prevederile art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite.
Întocmit la Timişoara la 16 septembrie 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba ungara, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru România,
NICOLAE VACAROIU

Pentru Republica Ungara,
HORN GYULA

ANEXA 1

LISTA
documentelor la care se referã paragraful (1) b) al art. 15 din Tratatul de
înţelegere, cooperare şi buna vecinãtate dintre România şi Republica Ungara

1. Documentul Reuniunii de la Copenhaga asupra Dimensiunii Umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, 29 iunie 1990.
2. Declaraţia Adunãrii generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor persoanelor aparţinînd minoritãţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice (Rezoluţia nr. 47/135), 18 decembrie 1992, şi
3. Recomandarea nr. 1.201 (1993) a Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la un protocol adiţional la Convenţia europeanã a drepturilor omului, referitor la drepturile minoritãţilor naţionale.
Pãrţile contractante sînt de acord ca Recomandarea nr. 1.201 nu se referã la drepturi colective şi nici nu obliga pãrţile contractante sa acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritorialã bazatã pe criterii etnice.

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


dinica dumitru mircea
11 Noiembrie 2013
Exista schimbarea imprejurarilor ,care au fost avute in vedere la negocierea acestui tratat bilateral,care, in conformitate cu Conventia de la Viena din 1969 privind Dreptul Tratatelor,reclama in mod necesar sa se puna capat tratatului!!!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016