Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 7 iunie 2009  Institutului National de Asistenta Sociala - I.N.A.S.    Twitter Facebook
Cautare document

STATUTUL din 7 iunie 2009 Institutului National de Asistenta Sociala - I.N.A.S.

EMITENT: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL I nr. 481 din 13 iulie 2009

CAP. I
Înfiinţarea Institutului Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S.

ART. 1
Se înfiinţeazã Institutul Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S., denumit în continuare I.N.A.S., în subordinea şi sub coordonarea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 2
(1) I.N.A.S. este o structurã administrativã a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) În cadrul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, I.N.A.S. este organizat şi funcţioneazã în baza principiului autonomiei, precum şi în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut.
(3) I.N.A.S. nu face parte din sistemul naţional de învãţãmânt şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare prevãzute de lege.
(4) I.N.A.S. are buget propriu alocat, care se aprobã anual de cãtre Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(5) I.N.A.S. are siglã şi ştampilã proprii, cu menţiunea Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 3
Sediul I.N.A.S. este stabilit în municipiul Bucureşti.
ART. 4
(1) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali poate înfiinţa centre teritoriale ale I.N.A.S. pe lângã structurile teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, care dispun de resurse umane şi logisticã pentru ducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor prevãzute în <>Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social şi în prezentul statut.
(2) Centrele teritoriale se înfiinţeazã prin hotãrâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.A.S., cu avizul Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(3) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, prin I.N.A.S., se poate asocia pentru organizarea de programe de formare profesionalã continuã în domeniul asistenţei sociale, sub forma cursurilor de formare profesionalã, a cursurilor postuniversitare sau de masterat, cu persoane juridice române sau instituţii de învãţãmânt superior din ţarã, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din strãinãtate.
ART. 5
(1) I.N.A.S. are ca atribuţii dezvoltarea, cercetarea, pregãtirea, formarea profesionalã complementarã şi continuã, precum şi perfecţionarea continuã a asistenţilor sociali, în vederea asigurãrii exercitãrii calificate a profesiei de asistent social.
(2) Pentru realizarea acestui scop, I.N.A.S. urmãreşte îndeplinirea urmãtoarelor obiective:
a) asigurarea cadrului organizatoric necesar pregãtirii asistenţilor sociali debutanţi, formãrii profesionale continue a tuturor asistenţilor sociali, îmbunãtãţirii nivelului profesional al asistenţilor sociali şi respectãrii Codului deontologic al profesiei de asistent social;
b) asigurarea cadrului organizatoric pentru dezvoltarea de metodologii, elaborarea şi realizarea de studii şi cercetãri în domeniul asistenţei sociale, în vederea creşterii calitãţii actului profesional al asistentului social;
c) stabilirea formelor de pregãtire la standarde de competenţã profesionale, într-un sistem nediscriminatoriu de oportunitãţi egale şi uniforme la nivel naţional;
d) realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de asistent social în plan intern şi internaţional, propuneri de îmbunãtãţire a legislaţiei pentru întãrirea sistemului naţional de asistenţã socialã românesc şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene;
e) stabilirea unor relaţii de cooperare permanentã, pe plan intern şi internaţional, cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în realizarea formãrii şi perfecţionãrii profesionale continue în sistemul profesiilor care îşi desfãşoarã activitatea în sistemul naţional de asistenţã socialã;
f) asigurarea formãrii profesionale complementare pentru persoanele cu atribuţii în asistenţã socialã, prevãzute la <>art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 466/2004 , precum şi pentru alte categorii profesionale care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul asistenţei sociale, în condiţiile legii.
ART. 6
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, prin I.N.A.S., este abilitat sã emitã atestate, avize, certificate şi diplome care atestã formarea profesionalã complementarã sau continuã în domeniul asistenţei sociale, pentru întregul sistem naţional de asistenţã socialã.
ART. 7
(1) În vederea realizãrii scopului şi îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost înfiinţat, I.N.A.S. desfãşoarã, în principal, urmãtoarele activitãţi:
a) organizeazã pregãtirea şi formarea profesionalã continuã a asistenţilor sociali aflaţi în perioada stagiului la standardele de competenţã profesionalã stabilite de organele profesiei, precum şi pentru obţinerea treptelor de competenţã profesionalã;
b) realizeazã studii şi cercetãri în domeniul asistenţei sociale;
c) elaboreazã şi atestã metodologii de lucru şi instrumente pentru practica asistenţilor sociali;
d) elaboreazã şi atestã programele de formare pentru asistenţii sociali şi realizeazã formarea formatorilor în domeniul asistenţei sociale;
e) elaboreazã metodologia de evaluare a cunoştinţelor participanţilor la programe de formare organizate de I.N.A.S. sau de alţi furnizori acreditaţi de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi emite certificate sau diplome;
f) avizeazã programele de formare elaborate de cãtre furnizorii de formare acreditaţi de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
g) asigurã cursanţilor stagiile profesionale şi stagiile de practicã în cadrul formelor de exercitare a profesiei de asistent social sau în cadrul instituţiilor publice şi private furnizoare de servicii de asistenţã socialã;
h) formuleazã puncte de vedere la solicitarea organismelor şi instituţiilor interesate în obţinerea unei opinii autorizate în domeniul asistenţei sociale;
i) orice alte activitãţi compatibile cu scopul, obiectivele şi statutul I.N.A.S.
(2) Cursurile organizate de I.N.A.S. se desfãşoarã sub formã de prelegeri şi ateliere de lucru încadrate în module de pregãtire, în urma cãrora cursanţii obţin calificative sau note.
(3) Dispoziţiile referitoare la formarea profesionalã sunt aplicabile şi formelor de exercitare a profesiei de asistent social sau altor entitãţi care asigurã stagiile de practicã ale cursanţilor.
(4) Formarea profesionalã continuã realizatã prin intermediul I.N.A.S. este parte componentã a sistemului de formare profesionalã a adulţilor prin forme specifice profesiilor reglementate, altele decât cele autorizate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesionalã a Adulţilor.

CAP. II
Organizarea şi funcţionarea I.N.A.S.

ART. 8
(1) Organele de conducere ale I.N.A.S. sunt:
a) Consiliul I.N.A.S., denumit în continuare Consiliul;
b) preşedintele Consiliului;
c) directorul executiv.
(2) Pe lângã Consiliu funcţioneazã, cu rol consultativ, un consiliu ştiinţific.
ART. 9
(1) Consiliul asigurã conducerea I.N.A.S. şi îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) Consiliul este format din 6 membri desemnaţi prin hotãrâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, la propunerea structurilor teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, cãrora li se adaugã şi preşedintele în funcţie al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(3) Membrii Consiliului sunt asistenţi sociali principali, având atestat de liberã practicã în asistenţã socialã, cu reputaţie şi prestigiu în cadrul profesiei, cu experienţã şi rezultate notorii în activitatea de asistenţã socialã şi de formare profesionalã continuã a asistenţilor sociali.
(4) Pentru activitatea depusã, membrii Consiliului pot primi o indemnizaţie stabilitã de Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 10
(1) Preşedintele Consiliului este preşedintele în funcţie al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) Preşedintele conduce şedinţele Consiliului. În lipsa preşedintelui, şedinţele vor fi conduse de un membru desemnat de cãtre preşedinte, iar în caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenţi. Dispoziţiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 11
(1) Conducerea executivã a I.N.A.S. este asiguratã de un director executiv numit de Consiliu, aprobat de cãtre Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) Pentru activitatea depusã, directorul executiv poate primi o indemnizaţie stabilitã de Consiliul Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 12
Consiliul îndeplineşte, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al I.N.A.S. şi îl supune spre aprobare Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
b) aprobã planul anual de desfãşurare a programelor de cercetare şi supune aprobãrii Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali direcţiile tematice;
c) aprobã membrii Consiliului ştiinţific şi ai corpului de specialişti ai I.N.A.S., în vederea organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor în cadrul I.N.A.S.;
d) aprobã planul anual de desfãşurare a modulelor de pregãtire (prelegeri, ateliere de lucru, stagii de practicã), programele de studiu, precum şi celelalte modalitãţi de formare profesionalã continuã avizate de Comisia de formare profesionalã, cu avizul Consiliului ştiinţific;
e) aprobã proiectul de buget propriu alocat, controleazã execuţia bugetarã proprie şi modul de gestionare a patrimoniului şi a fondurilor de care dispune I.N.A.S.;
f) aprobã cuantumul taxelor de participare la programele de formare, precum şi al taxelor şi cotizaţiilor pentru obţinerea avizelor, atestatelor, certificatelor sau diplomelor emise de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali prin I.N.A.S.;
g) orice alte atribuţii prevãzute de actele normative sau stabilite de Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
ART. 13
(1) Consiliul îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor care îl compun şi adoptã hotãrâri cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, se va solicita şi votul membrilor lipsã.
(2) Lucrãrile şedinţelor vor fi consemnate într-un procesverbal, întocmit de cãtre secretarul Consiliului, desemnat din rândul membrilor Consiliului.
ART. 14
(1) Preşedintele Consiliului are urmãtoarele atribuţii principale:
a) convoacã Consiliul în şedinţã ordinarã sau extraordinarã;
b) reprezintã structura I.N.A.S. în relaţiile cu celelalte autoritãţi şi instituţii publice sau private, cu organizaţii şi operatori economici, cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate, precum şi în justiţie;
c) negociazã şi semneazã contracte în numele structurii I.N.A.S.;
d) semneazã certificatele şi atestatele eliberate asistenţilor sociali care au absolvit cursurile organizate sub egida Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali prin I.N.A.S.;
e) propune Consiliului aprobarea numirii în funcţie a membrilor Consiliului ştiinţific;
f) aprobã propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali care îşi desfãşoarã activitatea în I.N.A.S.;
g) ia mãsuri pentru atragerea de noi surse de finanţare a activitãţii I.N.A.S. şi asigurã dezvoltarea bazei materiale a acestuia;
h) elaboreazã şi supune spre aprobare Consiliului Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor teritoriale de formare iniţialã şi continuã a asistenţilor sociali.
(2) Preşedintele Consiliului poate delega o parte din atribuţiile sale directorului executiv.
ART. 15
(1) Directorul executiv are urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigurã conducerea curentã a activitãţii I.N.A.S.;
b) coordoneazã şi controleazã, sub aspect metodologic, activitatea centrelor teritoriale de formare profesionalã continuã a asistenţilor sociali şi conlucreazã cu departamentele de specialitate din cadrul I.N.A.S. în vederea ducerii la îndeplinire a acestei atribuţii;
c) participã la activitatea de selectare, încadrare şi promovare a personalului I.N.A.S. şi propune Consiliului coordonatorii departamentelor;
d) controleazã şi evalueazã periodic nivelul de realizare a atribuţiilor de serviciu de cãtre personalul I.N.A.S.;
e) stabileşte legãturi de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunãtãţirii activitãţii de formare profesionalã continuã;
f) întocmeşte şi prezintã, la solicitarea preşedintelui, dãri de seamã asupra activitãţii desfãşurate în cadrul departamentelor I.N.A.S., serviciului tehnico-administrativ şi de secretariat al I.N.A.S., propunând mãsuri pentru îmbunãtãţirea acesteia;
g) organizeazã controlul îndeplinirii sarcinilor de cãtre personalul din subordine şi urmãreşte realizarea mãsurilor dispuse;
h) selecteazã prin concurs şi propune eliberarea din funcţie a personalului serviciului tehnico-administrativ şi de secretariat al I.N.A.S.;
i) aplicã sancţiunile disciplinare personalului I.N.A.S. şi ia mãsuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
j) dispune mãsuri în vederea asigurãrii condiţiilor corespunzãtoare de lucru pentru personalul care îşi desfãşoarã activitatea în I.N.A.S.;
k) rãspunde de buna administrare şi gospodãrire a patrimoniului I.N.A.S.;
l) urmãreşte elaborarea lucrãrilor periodice prevãzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.N.A.S., precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
m) propune spre aprobare Consiliului cuantumul taxelor de participare la programele de formare, precum şi pentru obţinerea atestatelor, avizelor, certificatelor sau diplomelor emise de I.N.A.S.;
n) elaboreazã proiectul de buget şi îl propune spre aprobare Consiliului;
o) asigurã comunicarea cãtre persoanele interesate a actelor, în termen de 30 de zile de la data emiterii acestora;
p) este ordonator de plãţi;
r) orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv, Consiliu sau de cãtre preşedinte.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.
(3) Directorul executiv îşi poate delega atribuţiile, în tot sau în parte, directorului executiv adjunct, dupã caz.
ART. 16
(1) Pe lângã Consiliu funcţioneazã, cu rol consultativ, un consiliu ştiinţific.
(2) Consiliul ştiinţific este format dintr-un numãr impar de membri, desemnaţi de Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali la propunerea Consiliului sau a preşedintelui Consiliului.
(3) Membrii Consiliului ştiinţific sunt asistenţi sociali principali sau personalitãţi recunoscute în domeniul asistenţei sociale, având o reputaţie profesionalã neştirbitã, care exercitã în acelaşi timp activitãţi şi funcţii didactice în învãţãmântul superior.
(4) Membrii Consiliului ştiinţific vor aviza conţinutul programelor şi cursurilor de formare profesionalã continuã.
(5) Pentru activitatea depusã, membrii Consiliului ştiinţific pot primi o indemnizaţie stabilitã de Consiliu.
ART. 17
(1) Consiliul ştiinţific are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã planul anual de desfãşurare a modulelor de pregãtire, programele de studiu, precum şi celelalte modalitãţi de formare profesionalã avizate de Comisia de formare profesionalã;
b) propune criterii de selecţie a membrilor corpului formatorilor I.N.A.S.;
c) coordoneazã şi avizeazã publicaţiile ştiinţifice ale I.N.A.S.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul ştiinţific emite avize cu caracter consultativ sau obligatoriu, dupã caz.
(3) Consiliul ştiinţific alege un preşedinte cu majoritatea voturilor exprimate, care va asigura convocarea, organizarea şi coordonarea şedinţelor, la cererea preşedintelui Consiliului.
ART. 18
În cadrul I.N.A.S. funcţioneazã urmãtoarele departamente:
1. Departamentul pentru formarea profesionalã continuã;
2. Departamentul de studii şi cercetãri;
3. Departamentul de cooperare.
ART. 19
(1) Patrimoniul alocat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali cãtre I.N.A.S. se constituie din:
a) resurse provenite de la bugetul Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi bugetele structurilor teritoriale;
b) donaţii, sponsorizãri sau legate, cu titlu direct;
c) taxe şi alte venituri realizate din activitãţi directe;
d) alte venituri realizate în condiţiile legii.
(2) Fondurile alocate I.N.A.S. vor fi utilizate în vederea realizãrii obiectivelor acestuia, potrivit bugetului aprobat, cu aprobarea Consiliului.
(3) Pentru activitãţile de formare profesionalã continuã, complementarã şi perfecţionare desfãşurate de I.N.A.S. se percep taxe ce vor fi stabilite de Consiliu, la propunerea preşedintelui Consiliului.
ART. 20
În cadrul I.N.A.S. se constituie şi funcţioneazã un serviciu tehnico-administrativ şi de secretariat, conform hotãrârii Consiliului, în subordinea directorului executiv.

CAP. III
Dizolvarea, lichidarea şi suspendarea I.N.A.S.

ART. 21
(1) I.N.A.S. se dizolvã:
a) la data înfiinţãrii Institutului Naţional de Asistenţã Socialã - I.N.A.S. prin hotãrâre a Guvernului României;
b) când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;
c) pentru orice alte cauze prevãzute de lege.
(2) Activitatea I.N.A.S. se suspendã:
a) prin hotãrâre a Biroului executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali;
b) pentru orice alte cauze prevãzute de lege.
ART. 22
În caz de dizolvare a I.N.A.S., patrimoniul alocat I.N.A.S. va fi realocat cãtre celelalte structuri administrative ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 23
(1) I.N.A.S. este autorizat sã îşi desfãşoare activitatea de la data adoptãrii prezentului statut prin hotãrâre a Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali.
(2) De la data aprobãrii prezentului statut, dispoziţiile sale urmeazã a fi transpuse în mãsurile de eficientizare a organizãrii şi funcţionãrii Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, precum şi în normele privind formarea profesionalã continuã a asistenţilor sociali.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice