Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEMUL DE MONITORIZARE din 10 februarie 2006  a calitatii benzinei si motorinei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEMUL DE MONITORIZARE din 10 februarie 2006 a calitatii benzinei si motorinei

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 16 martie 2006
Sistemul de monitorizare a calitãţii benzinei şi motorinei asigurã atât monitorizarea calitativã, cât şi cantitativã.

SECŢIUNEA A

Agenţii economici care introduc pe piaţã benzinã şi motorinã sunt obligaţi sã verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzinã şi motorinã introdus pe piaţã, toate specificaţiile tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Distribuitorii, agenţii economici care comercializeazã benzinã sau motorinã cãtre utilizatori, au obligaţia de a pãstra înregistrarea tuturor cantitãţilor de benzinã şi motorinã comercializate, precum şi rapoartele de încercãri aferente acestora, cel puţin un an.

SECŢIUNEA B

1. Ministerul Economiei şi Comerţului monitorizeazã respectarea cerinţelor privind calitatea benzinei şi motorinei, prin eşantionare.
2. Activitatea de eşantionare constã în prelevarea probelor de benzinã şi motorinã şi efectuarea încercãrilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului pot fi observatori la prelevarea probelor.
3. Activitatea de eşantionare se realizeazã de laboratoare de încercãri, de organisme de certificare de produs sau de organisme de inspecţie de terţã parte, recunoscute în acest scop de Ministerul Economiei şi Comerţului.
4. Recunoaşterea acestor organisme se face în urma unui proces de evaluare bazat pe criteriile prevãzute în anexa nr. 1.
5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activitãţii de eşantionare a benzinei şi motorinei se aprobã prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
6. Organismele recunoscute pentru efectuarea activitãţilor de eşantionare vor transmite Ministerului Economiei şi Comerţului rezultatele încercãrilor efectuate asupra probelor şi o copie a procesului-verbal de eşantionare, în maximum 24 de ore din momentul prelevãrii probei.
7. Procesul-verbal de eşantionare va fi completat în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 2 şi se va întocmi în 3 exemplare:
- un exemplar pentru distribuitorul de la care s-a prelevat proba;
- un exemplar pentru organismul recunoscut sã efectueze eşantionarea;
- un exemplar pentru Ministerul Economiei şi Comerţului.
8. Metodologia de eşantionare este prevãzutã în anexa nr. 3.
9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de benzinã şi motorinã se aplicã o etichetã ce conţine informaţiile prevãzute în anexa nr. 4.
Informaţiile de pe eticheta aferentã probei, referitoare la provenienţa acesteia, trebuie sã fie complete şi lizibile. Eticheta se aplicã pe recipientul pentru prelevarea probei astfel încât sã nu se desprindã sau sã nu se detaşeze uşor ulterior.
10. Ministerul Economiei şi Comerţului stabileşte care este numãrul minim anual de probe, locul şi momentul prelevãrii probelor, precum şi organismul recunoscut care efectueazã eşantionarea.
11. Probele se analizeazã în maximum 24 de ore din momentul prelevãrii. Dacã rezultatele încercãrilor nu sunt conforme cu prevederile specificaţiilor tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, probele se preiau de un alt organism recunoscut şi sunt analizate în maximum 24 de ore.
Încercãrile suplimentare efectuate de cel de-al doilea organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al organismului care a efectuat primele încercãri.
În cazul în care rezultatele încercãrilor suplimentare sunt conforme cu specificaţiile tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cheltuielile aferente acestora sunt suportate de organismul recunoscut care a efectuat primele încercãri.
12. Organismele recunoscute de Ministerul Economiei şi Comerţului sunt obligate sã dovedeascã anual intercompararea rezultatelor încercãrilor lor.
13. Pentru aplicarea ordinului se organizeazã în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului o comisie a cãrei componenţã nominalã se aprobã de cãtre secretarul de stat coordonator.
14. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul sistem de monitorizare a calitãţii benzinei şi motorinei.


ANEXA 1
-------
la Sistemul de monitorizare
---------------------------
a calitãţii benzinei şi motorinei
---------------------------------

CRITERII DE EVALUARE a organismelor în vederea recunoaşterii

Condiţii minime pe care organismele trebuie sã le îndeplineascã:
1. sã fie acreditate pentru încercãrile, domeniul/schemele de certificare privind calitatea benzinei şi motorinei;
2. sã deţinã asigurare de rãspundere civilã;
3. sã demonstreze cã au capabilitate proprie de prelevare a probelor, cã sunt dotate cu echipamente corespunzãtoare pentru efectuarea încercãrilor conform metodelor prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


ANEXA 2
-------
la Sistemul de monitorizare
---------------------------
a calitãţii benzinei şi motorinei
---------------------------------
PROCES - VERBAL
de eşantionare în vederea determinãrii specificaţiilor tehnice

Nr. ..............

Încheiat astãzi .............., ora ............., între:

Distribuitor ................/(denumirea staţiei, adresã, telefon, fax,
e-mail)/....................., reprezentat prin ................/(numele,
funcţia)/............., şi
Organismul recunoscut pentru efectuarea activitãţii de eşantionare
......../(denumirea organismului recunoscut, adresã, telefon, fax,
e-mail)/..........................., reprezentat prin ........../(numele,
funcţia, nr. legitimaţie)/...........................................
În conformitate cu prevederile art. 13 ale Hotãrârii Guvernului
nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a
benzinei şi motorinei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
am procedat la prelevarea urmãtoarelor probe:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denu- Furni- Canti- Canti- Parame- Nr. sigilii
Nr. mirea zorul/ tatea tatea trii de Nr. ────────────────────── Ob-
crt. produ- Furni- din preluatã deter- pompã Proba Contra- Proba- ser-
sului zorii care (U.M.) minat pentru proba martor va-
s-a labo- ţii
prelevat rator
proba
(U.M.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. ........
2. ........
3. ........
. .........
. .........
. .........
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Reprezentantul staţiei a primit spre pãstrare probele-martor introduse
în recipiente curate şi uscate.
Probele reprezentând proba pentru laborator şi contraproba au fost
preluate pentru a fi expediate la Laboratorul ....................... pentru
efectuarea încercãrilor.


Reprezentantul organismului Reprezentantul staţiei,
recunoscut pentru efectuarea ........................
activitãţii de eşantionare,
.............................

ANEXA 3
-------
la Sistemul de monitorizare
---------------------------
a calitãţii benzinei şi motorinei
---------------------------------


METODOLOGIE DE EŞANTIONARE

În vederea determinãrii parametrilor prevãzuţi în specificaţiile tehnice pentru benzinã şi motorinã se preleveazã trei probe, identificabile oricând:
- proba pentru laborator: cantitatea de produs prelevatã dintr-un lot pentru a permite determinarea de cãtre organismul recunoscut a parametrilor specificaţiilor tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- contraproba: proba care se utilizeazã pentru efectuarea încercãrilor suplimentare atunci când rezultatele încercãrilor asupra probei pentru laborator au evidenţiat neconformitatea acesteia cu specificaţiile tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- proba-martor: proba care se pãstreazã de cãtre distribuitor.
În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferentã probelor.
Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie sã fie verificate din punct de vedere al integritãţii şi etanşeitãţii. Recipientul se închide cu un capac prevãzut cu o garniturã nedeterioratã, rezistentã la benzinã şi motorinã.
Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop, care trebuie sã fie curate şi uscate.
Proba-martor şi contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al distribuitorului de benzinã sau motorinã supusã verificãrii, iar celãlalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activitãţii de eşantionare.
Posesorii celor trei probe nu au dreptul sã distrugã sau sã modifice starea probei aflate în pãstrarea lor.
Cantitatea necesarã pentru cele trei probe de benzinã este de 9 litri, iar pentru motorinã, de 4,5 litri.
Persoana care preleveazã proba are responsabilitatea de a manipula, ambala şi transporta proba respectivã de la locul de prelevare pânã la laboratorul care efectueazã încercãrile.
Proba-martor sigilatã se pãstreazã timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o camerã rãcoroasã, uscatã şi feritã de praf.
Contraproba sigilatã şi nefolositã se pãstreazã timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o camerã rãcoroasã, uscatã şi feritã de praf, dupã care poate fi recuperatã de distribuitor.
Evidenţa probelor prelevate se va ţine într-un registru special al laboratorului care efectueazã încercãrile. În registrul special de evidenţã se înscriu informaţiile menţionate pe etichetele fixate la probele sigilate.
Prelevarea probelor se realizeazã cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a normelor de prevenirea şi stingerea incendiilor.
Metodele de referinţã pentru determinarea parametrilor aferenţi specificaţiilor tehnice prevãzute în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt cele prevãzute în <>art. 15 din Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


ANEXA 4
-------
la Sistemul de monitorizare
----------------------------
a calitãţii benzinei şi motorinei
---------------------------------
Denumirea organismului recunoscut care
efectueazã activitatea de eşantionare
Proba pentru laborator/Contraproba/Proba-martor
Nr. sigiliu ...................


Loc pentru sigiliu


ETICHETA PENTRU PROBĂ
(însoţeşte fiecare probã de produs)

Nr. şi data procesului-verbal de eşantionare ..........................
Denumirea produsului ..................................................
Numãrul de identificare pentru pompã ..................................
Distribuitorul de la care s-a prelevat proba ..........................
Data şi ora prelevãrii ................................................


Reprezentantul organismului Reprezentantul staţiei,
recunoscut pentru efectuarea ............................
activitãţii de eşantionare, (numele, funcţia, semnãtura şi ştampila)
............................
(numele, funcţia, semnãtura
şi ştampila)-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016