Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 23 iunie 2006  de raportare contabila la 30 iunie 2006 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEM din 23 iunie 2006 de raportare contabila la 30 iunie 2006 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2006

A . Norme metodologice privind întocmirea şi verificarea raportãrilor contabile ale societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2006

1. Generalitãţi
Societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2006, astfel: un exemplar, la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz, la registratura acestora sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2. Prezentarea şi modul de completare a raportãrilor contabile la 30 iunie 2006
Asigurãtorii vor întocmi şi vor depune raportãri contabile care cuprind urmãtoarele formulare:
1. Bilanţ (cod 01);
2. Contul de profit şi pierdere compus din:
- Contul tehnic al asigurãrii generale (cod 02);
- Contul tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03);
- Contul netehnic (cod 04);
3. Date informative (cod 05).
Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi şi vor depune raportãri contabile care cuprind urmãtoarele formulare:
1. Bilanţ (cod 01);
2. Contul de profit şi pierdere (cod 02);
3. Date informative (cod 03).
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor trece codurile care delimiteazã încadrarea asigurãtorilor şi a brokerilor de asigurare.
Necompletarea pe prima paginã a formularului "Bilanţ" a datelor prevãzute mai sus conduce la imposibilitatea identificãrii societãţii şi, în consecinţã, se considerã cã lucrarea nu a fost depusã, asigurãtorii sau brokerii de asigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederilor <>art. 42 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
Bilanţul prezintã, în formã sinteticã, elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2006, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Pentru prezentarea contului de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2006 asigurãtorii, în funcţie de activitatea de asigurare pe care o desfãşoarã, vor completa formularul contului tehnic al asigurãrii generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03) şi formularul contului netehnic (cod 04).
Brokerii de asigurare vor întocmi formularul contului de profit şi pierdere (cod 02).
Datele care se raporteazã în formularele contului de profit şi pierdere sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare.
În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau în acte normative.
Societãţile comerciale care au beneficiat de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 37/2004 privind mãsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobatã prin <>Legea nr. 358/2004 , vor prezenta sumele reprezentând facilitãţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 47 şi 48 din formularul cod 05 (asigurãtorii) şi la rândurile 30 şi 31 din formularul cod 03 (brokerii).
Formularele de raportare contabilã la 30 iunie 2006 se semneazã de administratorul societãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de cãtre înlocuitorii lor de drept.
Administratorul societãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil poartã rãspunderea, potrivit legii, asupra realitãţii informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor care se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportãrile contabile la 30 iunie 2006.
Societãţile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunitãţi fãrã personalitate juridicã, care desfãşoarã activitate şi au sediul în strãinãtate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valutã din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmitã pentru operaţiunile economico-financiare desfãşurate în ţarã.
În situaţia în care operaţiunile subunitãţilor proprii în strãinãtate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valutã, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportãrile contabile la 30 iunie 2006 ale persoanei juridice din ţarã, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor exprimate în lei.
Formularele care compun raportãrile contabile la 30 iunie 2006 se vor completa în lei (RON).
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor raportãrile contabile la 30 iunie 2006, astfel:
- pe suport hârtie (formatul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor), semnate şi ştampilate, conform legii, împreunã cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice. Asigurãtorii care practicã cele douã categorii de asigurãri (asigurãri de viaţã şi asigurãri generale) vor depune atât balanţe sintetice şi analitice aferente fiecãrei categorii de asigurãri, cât şi balanţa centralizatã;
- în format electronic, prin încãrcarea datelor în aplicaţia CSA-EWS, pentru asigurãtorii şi brokerii înregistraţi în aplicaţia de mai sus, sau pe CD pentru brokerii neînregistraţi în aplicaţie, utilizând fişierele existente pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor www.csa-isc.ro.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor depune la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2006 conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, folosind programul de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul de asistenţã este pus la dispoziţie asigurãtorilor şi brokerilor de asigurare, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare depun la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta cu raportãrile contabile la 30 iunie 2006, însoţitã de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate, conform legii. Aceste raportãri se depun împreunã cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2006 nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2006, urmând sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii:
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numãrul de telefon;
- numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
O declaraţie similarã vor depune şi persoanele juridice care se aflã în curs de lichidare, potrivit legii.
3. Termenul pentru depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2006 la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
Raportãrile contabile la 30 iunie 2006, precum şi declaraţiile asigurãtorilor şi brokerilor de asigurare care nu au desfãşurat activitate se vor depune pânã cel mai târziu la 15 august 2006.
Nedepunerea, prin sistemul on-line, a CD-ului (la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor) sau a dischetelor (la Ministerul Finanţelor Publice) şi a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, dupã caz, pentru data de 30 iunie 2006, se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederilor <>art. 42 din Legea nr. 82/1991 , republicatã.
4. Completarea raportãrilor contabile la 30 iunie 2006 de cãtre asigurãtori şi brokerii de asigurare se efectueazã folosind planul de conturi prevãzut la cap. III pct. 1 şi 2 din reglementãrile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005 .

B. Nomenclator - forme de proprietate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Denumire
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu un capital de stat sub 50%)
21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat 50% şi peste 50%)

25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin

30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi strãin, privat strãin)

34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016