Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM DE EVALUARE din 30 septembrie 2004  privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetator stiintific gradul I (CS I)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEM DE EVALUARE din 30 septembrie 2004 privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetator stiintific gradul I (CS I)

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 12 ianuarie 2005

A. Condiţii preliminare
1. Prevederile <>Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, privind organizarea şi desfãşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetãtor ştiinţific gradul I, respectiv privind propunerea/validarea/confirmarea/acordarea gradului profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I, sunt integral respectate.
2. Dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative sunt constituite şi transmise în conformitate cu prevederile secţiunilor C, D şi E.
3. Un post de cercetãtor ştiinţific gradul I, aflat în concurs, este asociat unui domeniu dintre domeniile de cercetare-dezvoltare în vigoare.
4. Studiile universitare de lungã duratã, studiile de doctorat, activitãţile şi realizãrile profesional-ştiinţifice se prezintã şi se evalueazã, referitor la candidat, în legãturã cu domeniul asociat şi/sau, justificat, domenii înrudite cu acestea.
5. Un candidat al cãrui grad profesional/echivalent este inferior celui de cercetãtor ştiinţific gradul II/echivalent îşi constituie dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative şi este evaluat în raport cu prevederile Sistemului de evaluare privind ocuparea postului/acordarea gradului profesional de cercetãtor ştiinţific gradul II şi ale Sistemului de evaluare privind ocuparea postului/acordarea gradului profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I, considerate cumulativ.
6. Fişa de prezentare şi lista de lucrãri din dosarul de concurs sunt publicate pe site-ul instituţiei/unitãţii de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului în perioada dintre data înscrierii la concurs şi data ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii privind acordarea gradului profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I.
7. Membrii comisiei de concurs sunt profesori universitari şi cercetãtori ştiinţifici gradul I, specialişti în domeniul asociat postului, titulari la instituţii de învãţãmânt superior acreditate din ţarã sau din strãinãtate şi, respectiv, la instituţia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului sau la alte instituţii/unitãţi de cercetare-dezvoltare din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, dintre care cel puţin 2 sunt titulari la instituţii/unitãţi de cercetare-dezvoltare diferite de instituţia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului.

B. Criterii de evaluare
CSI-1. Calitatea activitãţilor de cercetare-dezvoltare/ profesionale/didactice şi valoarea contribuţiilor la dezvoltarea acestora prin sisteme de laborator funcţionale, metode de lucru avansate aplicate etc., dupã caz, cu referire distinctã la realizãrile dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic
CSI-2. Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea domeniului, cu referire distinctã la realizãrile dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, inclusiv ca prim/unic autor, prin: studii de sintezã sau cãrţi de specialitate publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţionalã recunoscute, articole/studii publicate în volumele unor manifestãri ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţarã şi din strãinãtate, brevete de invenţie, creaţii artistice prezentate la manifestãri recunoscute din ţarã şi din strãinãtate - în cazul candidaţilor din domeniile artelor, alte lucrãri
CSI-3. Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea mediului economic/social/cultural etc., dupã caz, prin proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant, inclusiv ca director de proiect, cu referire distinctã la realizãrile dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic
CSI-4. Relevanţa recunoaşterii realizãrilor de cãtre specialişti şi instituţii prin citarea de lucrãri, invitarea ca specialist la conferinţe/în comisii, coordonarea de structuri ştiinţifice/profesionale/administrative etc., dupã caz, precum şi a aportului la formarea de specialişti - demonstrat şi de componenţa coautorilor unor realizãri
CSI-5. Relevanţa lucrãrilor reprezentative, stabilite de candidat şi existente în mapa cu lucrãri reprezentative, şi anume:
a) un studiu de sintezã publicat sau o carte de specialitate publicatã;
b) 12-18 articole/studii, brevete de invenţie, creaţii artistice, alte lucrãri, dupã caz, realizate dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerinţele criteriului CSI-2;
c) sinteze a 4 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant ca director de proiect, dintre care cel puţin unul este realizat dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, în raport cu cerinţele criteriului CSI-3.
La fiecare criteriu de evaluare, dintre CSI-1-CSI-5, gradul de îndeplinire a cerinţelor se exprimã prin rezoluţia "Criteriul este îndeplinit", dacã toate cerinţele sunt satisfãcute, sau "Criteriul nu este îndeplinit", dacã una sau mai multe cerinţe nu sunt satisfãcute; rezoluţia "Criteriul nu este îndeplinit" se argumenteazã prin prezentarea criticã a cerinţelor care nu sunt satisfãcute.
Pentru propunerea/confirmarea/acordarea gradului profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I este necesar ca la fiecare criteriu de evaluare rezoluţia sã fie "Criteriul este îndeplinit".

C. Constituirea dosarului de concurs
C1. Dosarul de concurs este constituit din o serie de documente introduse în dosar cu şinã de cãtre candidat şi instituţia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului (instituţia/unitatea), în douã exemplare.
C2. Pe coperta exterioarã a dosarului se înscriu: denumirea legalã în vigoare a instituţiei/unitãţii, Postul poz. ....., de cercetãtor ştiinţific gradul I, Domeniul ........., DOSAR DE CONCURS, Candidat (numele şi prenumele, titlul ştiinţific, titlul profesional) ...........................
C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, dupã cum urmeazã:
1. Cuprins
2. Adresa de înaintare din partea conducerii instituţiei/unitãţii cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii (M.E.C.)
3. Fişã de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizãrilor profesional-ştiinţifice
4. Referat final, din partea conducerii instituţiei/unitãţii, asupra îndeplinirii prevederilor legale privind desfãşurarea concursului, în original
5. Extras din procesul-verbal al şedinţei consiliului ştiinţific al instituţiei/unitãţii, care include membrii consiliului prezenţi, şedinţã în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauzã pe baza raportului comisiei de concurs, în original
6. Raport de sintezã privind concursul, din partea preşedintelui comisiei de concurs, precum şi referat privind concursul, din partea fiecãrui membru al comisiei de concurs, care se elaboreazã în raport cu cerinţele condiţiilor preliminare şi ale criteriilor de evaluare
7. Decizia privind aprobarea comisiei de concurs, din partea conducerii instituţiei/unitãţii
8. Fişã de evaluare, din partea conducerii instituţiei/ unitãţii, privind calitatea activitãţilor de cercetare-dezvoltare/ profesionale/didactice desfãşurate şi importanţa contribuţiilor la asigurarea şi perfecţionarea acestora, în raport cu cerinţele criteriului de evaluare CSI-1
9. Cererea de înscriere la concurs, din partea candidatului, avizatã juridic şi aprobatã de cãtre conducerea instituţiei/unitãţii
10. Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintã secţiunea "Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare", cu referire la fiecare criteriu de evaluare, precum şi secţiunea "Asumarea rãspunderii", scrisã de mânã, în care afirmã cã datele din dosar se referã la propriile activitãţi şi realizãri, în caz contrar candidatul suportând consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în fals
11. Lista de lucrãri, din partea candidatului, structuratã în raport cu cerinţele condiţiilor preliminare şi ale criteriilor de evaluare, şi anume, dupã caz, în ordine: teza (tezele) de doctorat; studii de sintezã, cãrţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţionalã recunoscute; articole/studii publicate în volumele unor manifestãri ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţarã şi din strãinãtate; brevete de invenţie; creaţii artistice prezentate la manifestãri recunoscute din ţarã şi din strãinãtate - în cazul candidaţilor din domeniile artelor; proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant; alte lucrãri
12. Curriculum vitae, din partea candidatului
13. Adeverinţã de vechime în muncã, eliberatã de instituţia/unitatea în care candidatul este titular, în original, în care se evidenţiazã perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului, ca titular
14. Copii legalizate de pe: diploma (diplomele) de doctor şi atestatul (atestatele) de recunoaştere, dacã este cazul; diploma (diplomele) de studii universitare, atestatul (atestatele) echivalent (echivalente)/de recunoaştere (dacã este cazul) şi foaia matricolã sau echivalentã; diploma de bacalaureat sau echivalentã; certificatul de naştere; certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul)
15. Copii ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului de cercetãtor ştiinţific gradul I

D. Constituirea mapei cu lucrãri reprezentative
Mapa cu lucrãri reprezentative este constituitã, într-un exemplar, de cãtre candidat din lucrãrile sale, realizate dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, pe care le considerã ca fiind reprezentative, introduse într-o mapã, şi anume din:
a) un studiu de sintezã publicat sau o carte de specialitate publicatã;
b) 12-18 articole/studii, brevete de invenţie, creaţii artistice, alte lucrãri, dupã caz, realizate dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerinţele criteriului CSI-2;
c) sinteze a 4 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant ca director de proiect, dintre care cel puţin unul este finalizat dupã acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, în raport cu cerinţele criteriului CSI-3.
Pe perioada desfãşurãrii concursului, mapa cu lucrãri reprezentative însoţeşte tot timpul dosarul de concurs.

E. Transmiterea dosarului de concurs şi a mapei cu lucrãri reprezentative
E1. Instituţia/unitatea, prin delegat oficial sau prin poştã, trimite un exemplar al dosarului de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative privind candidatul nominalizat de consiliul ştiinţific al instituţiei/unitãţii pentru a ocupa postul în cauzã la M.E.C., care le preia şi înregistreazã dosarul de concurs.
E2. M.E.C., prin compartimentele de specialitate, verificã îndeplinirea condiţiilor preliminare şi:
a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înainteazã dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.);
b) în cazul în care condiţiile în cauzã nu sunt îndeplinite, returneazã dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative instituţiei/unitãţii, prin delegat oficial al acesteia.
E3. Dupã emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii prin care se acordã gradul profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, arhiveazã dosarul de concurs şi returneazã mapa cu lucrãri reprezentative instituţiei/unitãţii, prin delegat oficial al acesteia.
E4. În cazul în care nu se confirmã gradul profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, returneazã dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative instituţiei/unitãţii, prin delegat oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare şi acordare a gradului profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I
Metodologia de evaluare, confirmare şi acordare a gradului profesional de cercetãtor ştiinţific gradul I se prezintã în Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016