Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM DE EVALUARE din 3 octombrie 2005  privind conferirea titlului de cercetator stiintific gradul I    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEM DE EVALUARE din 3 octombrie 2005 privind conferirea titlului de cercetator stiintific gradul I

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 octombrie 2005
A. Condiţii preliminare
(1) Dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative sunt constituite şi transmise în conformitate cu prevederile cuprinse în secţiunile C, D şi E.
(2) Pentru dobândirea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I, studiile universitare de licenţã sau asimilate, studiile de masterat şi doctorat, poziţia profesionalã, precum şi activitãţile şi realizãrile profesional-ştiinţifice se prezintã şi se evalueazã în legãturã cu domeniul asociat postului aflat în concurs, respectiv cu domeniul de doctorat în care se solicitã conducere de doctorat.
(3) În scopul racordãrii învãţãmântului superior şi cercetãrii la standardele internaţionale, alãturi de vizibilitatea şi impactul naţional, vizibilitatea şi impactul internaţional sunt condiţii fundamentale pentru obţinerea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I, cu efect direct asupra programelor de masterat, de doctorat şi postdoctorale. Vizibilitatea şi impactul internaţional sunt operaţionalizate prin publicaţii cotate de Institutul pentru Informaţia Ştiinţificã (ISI) şi/sau indexate în baze de date internaţionale reprezentative pentru domeniu, precum şi prin contracte/granturi obţinute prin competiţie internaţionalã.
(4) Fişa de prezentare şi lista de lucrãri din dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I sunt publicate pe site-ul instituţiei care propune candidatul, în perioada dintre data depunerii cererii de cãtre acesta şi data ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii privind conferirea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I.
B. Criterii de evaluare
Criteriul 1 - Managementul proiectului/activitãţii de cercetare
Se evalueazã calitatea activitãţilor de management al cercetãrii pentru candidaţii la titlul de cercetãtor ştiinţific gradul I, cu referire distinctã la evoluţia acesteia dupã acordarea ultimului titlu didactic sau ştiinţific. Evaluarea calitãţii activitãţii de management al cercetãrii este sintetizatã de şeful catedrei/departamentului/institutului, dupã caz, într-o fişã de evaluare. În fişa de evaluare şeful catedrei/departamentului/institutului rezumã urmãtoarele surse: a) autoevaluarea activitãţii de management al cercetãrii fãcutã de candidat; b) evaluarea din partea colegilor. Concluzia se exprimã în calificative: "Foarte bine," "Bine", "Satisfãcãtor", şi "Nesatisfãcãtor".
Standardul minim: Obţinerea calificativului "Bine".
Criteriul 2 - Activitatea de cercetare
Se evalueazã activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obţinute prin competiţie, pe bazã de contract/grant, în ţarã/strãinãtate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctã la realizãrile din ultimii 5 ani.
Standardul minim: 3 granturi/contracte de cercetare obţinute pe bazã de competiţie, în cel puţin douã dintre granturi/contracte candidatul având calitatea de director. Din cele 3 granturi/contracte cel puţin unul dintre ele trebuie sã fie internaţional şi cel puţin unul sã fi fost obţinut în ultimii 5 ani.
Criteriul 3 - Contribuţia ştiinţificã
Se evalueazã valoarea contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, cu referire distinctã la realizãrile din ultimii 5 ani, prin: a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţionalã recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanţã) şi în reviste din ţarã recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Învãţãmântul Superior (CNCSIS); b) cãrţi (autor, coautor, editor) şi capitole în cãrţi de specialitate publicate în edituri recunoscute; c) studii publicate în volumele unor manifestãri ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN); d) brevete de invenţie. În cazul candidaţilor din domeniile arte şi culturã fizicã şi sport, lucrãrile publicate se pot referi la creaţii artistice/performanţe sportive, inclusiv cele proprii.
Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.: a) vor stabili bazele de date internaţionale reprezentative pentru fiecare domeniu; şi b) pot face echivalãri între contribuţiile ştiinţifice, pãstrând însã cerinţa relevanţei internaţionale şi naţionale.
Standardul minim:
a) 7-9 articole/studii/brevete de invenţie, dupã caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 7-9 articole/studii/brevete de invenţie, cel puţin 4 trebuie sã fie cotate ISI (de exemplu, articole, studii prezentate la conferinţe etc.) sau indexate în baze de date internaţionale de referinţã pentru domeniu;
b) o carte de specialitate ca prim/unic autor.
Criteriul 4 - Prestigiul profesional
Pentru evaluarea prestigiului profesional candidatul prezintã o mapã cu contribuţii ştiinţifice semnificative care cuprinde: a) 3 contribuţii ştiinţifice relevante pentru domeniul în care candidatul solicitã conducere de doctorat; b) prezentarea în 2-5 pagini a unui contract/grant de cercetare; c) dovezi ale: recunoaşterii realizãrilor proprii de cãtre specialişti şi instituţii prin citarea de lucrãri în sistemul ISI, coordonãrii de structuri profesional-ştiinţifice, afilierilor la organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute, calitãţii de membru în colective editoriale de prestigiu, primirii de distincţii etc., precum şi ale aportului la formarea de specialişti. Candidatul va face în scris, pe maximum douã pagini, autoevaluarea contribuţiilor ştiinţifice semnificative, care va fi inclusã în mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a tuturor pieselor din mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative.
La fiecare criteriu de evaluare gradul de îndeplinire a cerinţelor se exprimã prin rezoluţia "Criteriul este îndeplinit", dacã standardul minim, împreunã cu standardele suplimentare adãugate de comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U., sunt satisfãcute, sau "Criteriul nu este îndeplinit", dacã una sau mai multe cerinţe nu sunt satisfãcute. Rezoluţia "Criteriul nu este îndeplinit" se argumenteazã prin menţionarea clarã a cerinţelor care nu sunt satisfãcute.
Pentru conferirea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I este necesar ca pentru fiecare criteriu de evaluare rezoluţia sã fie "Criteriul este îndeplinit". Realizãrile specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizãrile de la alte criterii.
C. Constituirea dosarului
C1. Dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I este constituit în douã exemplare, dintr-o serie de documente, de cãtre candidat şi instituţia care îl propune.
C2. Pe coperta exterioarã a dosarului se înscriu: denumirea legalã în vigoare a instituţiei; facultatea/ departamentul/institutul (denumirea legalã în vigoare), catedra/departamentul/institutul, postul/poziţia, domeniul de doctorat asociat titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I în care se solicitã conducere de doctorat; dosar de cercetãtor ştiinţific gradul I; candidat (numele şi prenumele, titlul didactic/ştiinţific).
C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, dupã cum urmeazã:
1. opis;
2. adresa de înaintare, din partea conducerii instituţiei, cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii (MEC);
3. cererea candidatului, adresatã conducerii catedrei/departamentului/institutului, dupã caz, din instituţie, prin care solicitã desfãşurarea activitãţilor legale privind conferirea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I şi dreptul de a conduce doctorat;
4. referat de prezentare din partea conducerii instituţiei, prin care se propune conferirea titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I şi a dreptului de a conduce doctorat, ca urmare a hotãrârii conducerii/senatului instituţiei, pe baza avizãrii de cãtre consiliul facultãţii/departamentului/ institutului, dupã caz, a recomandãrii din partea catedrei/departamentului/institutului, dupã caz;
5. fişã de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizãrilor profesional-ştiinţifice, organizatã pe baza criteriilor de evaluare descrise la secţiunea B, însoţitã de:
● autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintã:
(1) aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la fiecare criteriu de evaluare;
(2) autoevaluarea contribuţiilor ştiinţifice semnificative incluse în mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative;
(3) asumarea rãspunderii, în care afirmã cã datele din dosar se referã la propriile activitãţi şi realizãri, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiei în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
● fişã de evaluare din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului, dupã caz, privind calitatea activitãţilor de management al cercetãrii în raport cu cerinţele criteriului 1 de evaluare, în original;
6. lista de lucrãri structuratã de candidat în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, dupã caz, în ordine: a) teza/tezele de doctorat; b) cãrţi şi capitole în cãrţi; c) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţionalã recunoscute sau în reviste din ţarã recunoscute de CNCSIS; d) studii publicate în volumele unor manifestãri ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţarã şi din strãinãtate (cu ISSN sau ISBN); e) brevete de invenţie; f) proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bazã de contract/grant; g) alte lucrãri şi contribuţii ştiinţifice;
7. curriculum vitae al candidatului;
8. adeverinţã eliberatã de instituţia unde candidatul este titular, în original, în care se evidenţiazã perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului, în calitate de titular în învãţãmântul superior/cercetare ştiinţificã, precum şi documentul/documentele care sã ateste, dacã este cazul, desfãşurarea de activitãţi de învãţãmânt superior în calitate de cadru didactic asociat;
9. copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacã este cazul); diploma/diplomele de studii universitare de licenţã, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacã este cazul) şi foaia matricolã sau echivalentã; diploma de bacalaureat sau echivalentã; certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul).
D. Constituirea mapei cu contribuţii ştiinţifice semnificative
Mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative este constituitã într-un exemplar, de cãtre candidat, din lucrãrile sale pe care le considerã ca fiind reprezentative, introduse într-o mapã, pe baza cerinţelor prezentate la criteriul 4 de evaluare.
Mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative însoţeşte dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I.
E. Transmiterea dosarului şi a mapei cu contribuţii ştiinţifice semnificative
E1. Instituţia trimite prin delegat oficial sau prin poştã un exemplar al dosarului de cercetãtor ştiinţific gradul I şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative la MEC, care le preia şi înregistreazã dosarul.
E2. MEC, prin compartimentul de specialitate, verificã îndeplinirea condiţiilor preliminare şi:
a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înainteazã dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative la comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U.;
b) în cazul în care condiţiile în cauzã nu sunt îndeplinite, returneazã dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I şi mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative instituţiei, prin delegatul oficial al acesteia.
E3. Dupã emiterea ordinului ministrului, prin care se conferã titlul de cercetãtor ştiinţific gradul I, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhiveazã dosarul de cercetãtor ştiinţific gradul I şi returneazã mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative instituţiei, prin delegatul oficial al acesteia.
E4. În cazul în care nu se conferã titlul de cercetãtor ştiinţific gradul I, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhiveazã dosarul şi returneazã mapa cu contribuţii ştiinţifice semnificative instituţiei, prin delegatul oficial al acesteia.
F. Metodologia de evaluare, confirmare şi conferire a titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I
Metodologia de evaluare, confirmare şi conferire a titlului de cercetãtor ştiinţific gradul I se prezintã în Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016