Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 21 iunie 1974  cu privire la modificarea Statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc si Conventiei privind capacitatea juridica, privilegiile si imunitatile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL din 21 iunie 1974 cu privire la modificarea Statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc si Conventiei privind capacitatea juridica, privilegiile si imunitatile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 55 din 6 iunie 1975

Guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongola, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Socialiste Cehoslovace,
ţinînd seama de hotãrîrile sesiunilor a XVI-a, a XVII-a şi a XXVIII-a ale C.A.E.R. referitoare la modificãrile Statutului C.A.E.R. şi Convenţiei privind capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile C.A.E.R.,
luind în considerare prevederile art. XVI din Statutul C.A.E.R. şi ale art. VI din Convenţia privind capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile C.A.E.R.,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Sa se introducã în Statutul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc şi în Convenţia privind capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnate la 14 decembrie 1959 şi intrate în vigoare la 13 aprilie 1960, modificãrile menţionate în anexele 1 şi 2 la prezentul protocol.
ART. 2
Protocolul urmeazã sa fie ratificat de ţãrile semnatare ale acestuia şi va intra în vigoare în ziua predãrii depozitarului, spre pãstrare, a instrumentelor de ratificare de cãtre toate ţãrile semnatare ale prezentului protocol, fapt despre care depozitarul va înştiinţa aceste tari. Totodatã, se are în vedere ca Republica Cuba şi Republica Populara Mongola vor ratifica concomitent Statutul C.A.E.R. şi Convenţia privind capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile C.A.E.R., cu modificãrile introduse în acestea, conform art. 1 al prezentului protocol.
ART. 3
Dupã intrarea sa în vigoare, protocolul va fi înregistrat de cãtre depozitar, în conformitate cu art. 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 4
Protocolul a fost întocmit într-un singur exemplar în limba rusa. Protocolul va fi predat spre pãstrare guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care este numit depozitar al protocolului respectiv. Guvernul U.R.S.S. va transmite copii certificate ale protocolului guvernelor celorlalte tari membre C.A.E.R., semnatare ale prezentului protocol, şi, de asemenea, va comunica acestora şi secretarului consiliului despre predarea spre pãstrare guvernului U.R.S.S. a instrumentelor de ratificare.
Întocmit în oraşul Sofia la 21 iunie 1974.

Din împuternicirea guvernului Republicii Populare Bulgaria, S.Todorov, preşedintele Consiliului de Miniştri.
Din împuternicirea guvernului Republicii Populare Ungare, J. Fock, preşedintele Consiliului de Miniştri.
Din împuternicirea guvernului Republicii Democrate Germane, H. Sindermann, preşedintele Consiliului de Miniştri.
Din împuternicirea guvernului Republicii Cuba, C. R. Rodriguez, viceprim-ministru al Guvernului Revolutionar.
Din împuternicirea guvernului Republicii Populare Mongole, J. Batmunh, preşedintele Consiliului de Miniştri.
Din împuternicirea guvernului Republicii Populare Polone, P. Jaroszewicz, preşedintele Consiliului de Miniştri.
Din împuternicirea guvernului Republicii Socialiste România, Manea Manescu, prim-ministru al guvernului.
Din împuternicirea guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, A. N. Kosighin, preşedintele Consiliului de Miniştri.
Din împuternicirea guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, L. Strougal, preşedintele guvernului R.S. Cehoslovace.

ANEXA 1

MODIFICĂRILE
Statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

1. La pct. 1, art. I, dupã cuvintele "prin unirea şi coordonarea eforturilor ţãrilor membre ale consiliului" sa se includã cuvintele "la adincirea şi perfecţionarea în continuare a colaborãrii şi dezvoltarea integrãrii economice socialiste", iar dupã cuvintele "la creşterea continua a productivitatii" sa se includã cuvintele "la apropierea şi egalizarea treptata a nivelurilor de dezvoltare economicã".
2. Sa se formuleze al doilea alineat al pct. 2, art. I, în urmãtoarea redactare:
"Colaborarea economicã şi tehnico-ştiinţificã a ţãrilor membre ale consiliului se înfãptuieşte în conformitate cu principiile internationalismului socialist, pe baza respectãrii suveranitãţii de stat, independentei şi intereselor naţionale, neamestecului în treburile interne ale ţãrilor, egalitãţii depline în drepturi, avantajului reciproc şi intrajutorarii tovarasesti."
3. La pct. 2 al art. II sa se excludã cuvintul "europene".
4. La subpunctul d) al pct. 4, art. II, cuvintele "recomandãrilor adoptate în consiliu" sa se înlocuiascã cu cuvintele "recomandãrilor organelor consiliului, acceptate de ele".
5. Sa se formuleze pct. 1 al art. III în urmãtoarea redactare:
"1. În conformitate cu scopurile şi principiile arãtate la art. I al prezentului statut, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc:
a) organizeazã colaborarea economicã şi tehnico-ştiinţificã multilaterala a ţãrilor membre ale consiliului în direcţia folosirii cît mai rationale a resurselor lor naturale şi accelerarii dezvoltãrii forţelor de producţie şi contribuie la dezvoltarea integrãrii economice socialiste;
b) contribuie la perfecţionarea diviziunii internaţionale socialiste a muncii pe calea coordonãrii planurilor de dezvoltare a economiilor naţionale, specializãrii şi cooperãrii în producţie a ţãrilor membre ale consiliului;
c) întreprinde mãsuri pentru studierea problemelor economice şi tehnico-ştiinţifice care prezintã interes pentru ţãrile membre ale consiliului;
d) sprijinã ţãrile membre ale consiliului la elaborarea, convenirea şi înfãptuirea de mãsuri comune în domeniul:
- dezvoltãrii industriei şi agriculturii ţãrilor membre ale consiliului;
- dezvoltãrii transporturilor în vederea asigurãrii cu precãdere a transporturilor crescinde de mãrfuri de export-import şi de tranzit ale ţãrilor membre ale consiliului;
- folosirii cît mai eficiente a principalelor investiţii ce se aloca de ţãrile membre ale consiliului pentru dezvoltarea ramurilor extractive şi prelucratoare ale industriei, precum şi pentru construirea celor mai importante obiective care prezintã interes pentru doua sau mai multe tari;
- dezvoltãrii schimburilor de mãrfuri şi servicii ale ţãrilor membre ale consiliului, între ele şi cu alte tari;
- schimbul de realizari tehnico-ştiinţifice şi de experienta înaintatã în producţie;
- întreprinde alte acţiuni necesare pentru realizarea scopurilor consiliului."
6. Pct. 2 al art. III sa fie formulat în urmãtoarea redactare:
"2. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, în conformitate cu prezentul statut:
a) este împuternicit sa adopte recomandãri şi hotãrîri prin intermediul organelor sale, care acţioneazã în limitele competentei lor;
b) poate încheia convenţii internaţionale cu ţãrile membre ale consiliului, cu alte tari şi organizaţii internaţionale."
7. La pct. 2 al art. IV, dupã cuvintele "dacã nu se prevede altfel în însuşi textul hotãrîrilor" sa se includã cuvintele "sau nu rezulta din caracterul hotãrîrilor".
8. Sa se formuleze pct. 1 al art. V în urmãtoarea redactare:
"1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi împuternicirilor menţionate în art. III al prezentului statut, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc are urmãtoarele organe de baza:
sesiunea consiliului;
Comitetul executiv al consiliului;
comitetele consiliului;
comisiile permanente ale consiliului;
Secretariatul consiliului."
9. Sa se formuleze pct. 3 şi 5 ale art. VI în urmãtoarea redactare:
"3. Sesiunile ordinare ale consiliului se convoacã cel puţin o data pe an, prin rotaţie, în capitalele ţãrilor membre ale consiliului, sub preşedinţia conducatorului delegaţiei tarii în care are loc sesiunea."
"5. Sesiunea consiliului:
a) examineazã:
- problemele principale ale colaborãrii economice şi tehnico-ştiinţifice şi stabileşte direcţiile principale ale activitãţii consiliului;
- raportul Comitetului executiv cu privire la activitatea consiliului;
b) îndeplineşte alte atribuţii care se vor dovedi necesare pentru realizarea scopurilor consiliului."
10. Sa se formuleze art. VII în urmãtoarea redactare:
"Comitetul executiv al consiliului
Comitetul executiv al Consiliul de Ajutor Economic Reciproc este format din reprezentanţii tuturor ţãrilor membre ale consiliului, la nivel de loctiitori ai sefilor de guverne, cîte unul din partea fiecãrei tari.
Comitetul executiv este principalul organ executiv al consiliului.
2. Comitetul executiv tine şedinţele sale, de regula, o data pe trimestru.
3. Comitetul executiv are dreptul sa adopte, în limitele competentei sale, recomandãri şi hotãrîri potrivit prezentului statut. Comitetul executiv poate prezenta propuneri spre examinare sesiunii consiliului.
4. Comitetul executiv:
a) conduce întreg ansamblul de lucrãri legate de înfãptuirea sarcinilor care stau în fata consiliului, în conformitate cu hotãrîrile sesiunii consiliului, realizeazã urmãrirea sistematica a îndeplinirii de cãtre ţãrile membre ale consiliului a obligaţiilor care decurg din recomandãrile organelor consiliului, acceptate de ele;
b) conduce activitatea privind coordonarea planurilor de dezvoltare a economiilor naţionale, specializarea şi cooperarea în producţie a ţãrilor membre ale consiliului şi organizeazã elaborarea direcţiilor principale ale diviziunii rationale a muncii în cele mai importante ramuri ale producţiei din aceste tari;
c) examineazã propunerile ţãrilor membre ale consiliului şi ale organelor corespunzãtoare ale consiliului, în probleme ale colaborãrii economice şi tehnico-ştiinţifice, analizeazã situaţia acestei colaborãri şi elaboreazã mãsuri privind dezvoltarea în continuare a acesteia;
d) elaboreazã principalele direcţii şi mãsuri cu privire la dezvoltarea:
- schimburilor de mãrfuri şi servicii între ţãrile membre ale consiliului;
- colaborãrii tehnico-ştiinţifice între ţãrile membre ale consiliului;
e) realizeazã conducerea activitãţii comitetelor, comisiilor permanente şi Secretariatului consiliului, precum şi a celorlalte organe corespunzãtoare ale consiliului, stabileşte problemele şi direcţiile principale ale activitãţii acestora;
f) aproba:
- statele de funcţiuni ale Secretariatului consiliului, bugetul consiliului şi darea de seama a secretariatului privind executarea bugetului;
- regulamentele comitetelor, comisiilor permanente şi Secretariatului consiliului, precum şi ale celorlalte organe ale consiliului;
g) creeazã organe de control pentru verificarea activitãţii financiare a Secretariatului consiliului;
h) îndeplineşte alte atribuţii care decurg din prezentul statut, precum şi din recomandãrile şi hotãrîrile sesiunii consiliului.
5. Comitetul executiv poate institui organele pe care le va considera necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
6. Comitetul executiv stabileşte regulile sale de procedura."
11. Sa se includã în statutul consiliului articolul VIII cu urmãtorul conţinut:
"ARTICOLUL VIII
Comitetele consiliului
1. Comitetele consiliului se creeazã de sesiunea consiliului pentru asigurarea examinãrii complexe şi a soluţionãrii, pe baza multilaterala, a celor mai importante probleme ale colaborãrii ţãrilor membre ale consiliului în domeniul economiei, ştiinţei şi tehnicii.
Comitetele consiliului îndeplinesc atribuţiile prevãzute în regulamentele lor, precum şi alte atribuţii care decurg din recomandãrile şi hotãrîrile sesiunii consiliului şi ale Comitetului executiv al consiliului.
2. Comitetele consiliului sînt formate din conducãtorii organelor competente corespunzãtoare din ţãrile membre ale consiliului, cîte unul din partea fiecãrei tari.
3. Comitetele consiliului, în limitele competentei lor, au dreptul:
a) sa adopte recomandãri şi hotãrîri, în conformitate cu prezentul statut;
b) sa prezinte propuneri, spre examinare, sesiunii consiliului şi Comitetului executiv al consiliului;
c) sa instituie organe de lucru, în vederea pregãtirii diferitelor probleme care intra în competenta comitetelor, spre a fi examinate de cãtre comitete şi pentru a fi convenite şi, de asemenea, sa convoace conferinţe tehnico-ştiinţifice şi alte consfatuiri;
d) sa solicite materiale, considerente şi propuneri ale comisiilor permanente şi ale altor organe corespunzãtoare ale consiliului, în probleme legate de activitatea lor.
4. Comitetele consiliului prezintã Comitetului executiv al consiliului rapoarte anuale cu privire la activitatea desfasurata.
5. Comitetele consiliului stabilesc regulile lor de procedura."
12. Art. VIII-XVII din statutul în vigoare al consiliului sa fie schimbate în mod corespunzãtor în art. IX-XVIII.
13. Denumirea art. VIII*) sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"Comisiile permanente ale consiliului"
14. Sa se excuda al doilea alineat al pct. 1, art. VIII.
15. Sa se formuleze pct. 2 al art. VIII în urmãtoarea redactare:
"2. Comisiile permanente sînt formate din delegaţii numite de ţãrile membre ale consiliului."
16. Sa se formuleze pct. 3 al art. VIII în urmãtoarea redactare:
"3. Comisiile permanente, în limitele competentei lor, au dreptul:
a) sa adopte recomandãri şi hotãrîri în conformitate cu prezentul statut;
b) sa prezinte propuneri, spre examinare, sesiunii consiliului şi Comitetului executiv al consiliului şi, de asemenea, sa transmitã, la cerere sau din proprie initiativa, materiale, considerente şi propuneri celorlalte organe corespunzãtoare ale consiliului;
c) sa instituie organe de lucru în vederea pregãtirii diferitelor probleme care intra în competenta comisiilor, spre a fi examinate de cãtre comisii şi pentru a fi convenite, de asemenea, sa convoace conferinţe tehnico-ştiinţifice şi alte consfatuiri."
17. Primul alineat al pct. 4 din art. VIII sa fie mutat ca al doilea alineat al pct. 1 al acestui articol, formulindu-l în urmãtoarea redactare:
"Comisiile permanente elaboreazã mãsuri şi pregãtesc propuneri privind realizarea colaborãrii menţionate mai sus, incluzind pregãtirea de convenţii multilaterale corespunzãtoare şi, de asemenea, îndeplinesc alte atribuţii care decurg din prezentul statut, din recomandãrile şi hotãrîrile sesiunii consiliului, ale Comitetului executiv şi ale comitetelor consiliului."
18. Al doilea alineat al pct. 4 din art. VIII sa fie pãstrat ca pct. 4 al acestui articol.
19. Sa se excludã pct. 5, 6 şi 7 din art. VIII; pct. 8 al acestui articol sa devinã pct. 5.
20. Denumirea articolului IX sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"Secretariatul consiliului"
21. Al doilea alineat al pct. 1 din art. IX sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"Secretarul consiliului este numit de sesiunea consiliului, iar loctiitorii sãi - de Comitetul executiv al consiliului.
Secretarul consiliului şi loctiitorii sãi conduc activitatea Secretariatului consiliului. Personalul secretariatului se completeazã din cetãţeni ai ţãrilor membre ale consiliului, în conformitate cu regulamentul Secretariatului consiliului."
22. Pct. 2 al art. IX sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"2. Secretariatul consiliului:
a) organizeazã pregãtirea şi contribuie la desfãşurarea şedinţelor organelor consiliului şi a consfatuirilor ce se ţin în cadrul consiliului, pregãteşte materiale sau contribuie la pregãtirea materialelor pentru şedinţele organelor consiliului, în conformitate cu planurile de lucru ale acestor organe, asigura îndeplinirea atribuţiilor de secretariat al celorlalte organe ale consiliului;
b) întocmeşte sinteze economice şi efectueazã studii economice pe baza materialelor ţãrilor membre ale consiliului, pregãteşte şi publica materiale informative, documentare şi alte materiale privind problemele colaborãrii economice şi tehnico-ştiinţifice a ţãrilor membre ale consiliului, de asemenea pregãteşte alte sinteze şi studii;
c) pregãteşte propuneri cu privire la diferitele probleme ale activitãţii consiliului, în vederea examinãrii acestora în organele corespunzãtoare ale consiliului;
d) elaboreazã sau contribuie la elaborarea proiectelor de convenţii multilaterale în probleme ale colaborãrii economice şi tehnico-ştiinţifice, în conformitate cu recomandãrile şi hotãrîrile organelor consiliului;
e) organizeazã şi tine evidenta îndeplinirii recomandãrilor şi hotãrîrilor organelor consiliului şi pregãteşte propunerile corespunzãtoare spre a fi examinate de cãtre acestea;
f) întreprinde alte acţiuni care decurg din prezentul statut, din recomandãrile şi hotãrîrile adoptate în consiliu, precum şi din regulamentul Secretariatului consiliului."
23. Denumirea articolului X sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"Relaţiile consiliului cu alte tari"
24. Primul alineat al art. X sa fie completat cu cuvintele:
"sau poate infaptui cu acestea o colaborare în alte forme".
25. Al doilea alineat al art. X sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"Condiţiile participãrii ţãrilor membre ale consiliului la lucrãrile organelor consiliului sau ale colaborãrii lor cu consiliul în alte forme se stabilesc de cãtre consiliu prin înţelegere cu aceste tari, de regula, pe calea încheierii de convenţii."
26. Sa se formuleze art. XI în urmãtoarea redactare:
"Relaţiile consiliului cu organizaţiile internaţionale
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc poate stabili şi întreţine relaţii cu organele O.N.U., cu organizaţii internaţionale specializate şi cu alte organizaţii internaţionale.
Caracterul şi forma acestor relaţii se stabilesc de consiliu prin înţelegere cu organele O.N.U. şi organizaţiile internaţionale respective, îndeosebi pe calea încheierii de convenţii."
27. Sa se formuleze art. XII în urmãtoarea redactare:
1. Toate veniturile şi cheltuielile consiliului se prevãd în bugetul consiliului. Ţãrile membre ale consiliului suporta cheltuielile legate de întreţinerea secretariatului, de finanţarea activitãţii acestuia şi alte cheltuieli ale consiliului, în conformitate cu bugetul sau. Mãrimea cotelor de participare ale ţãrilor membre la bugetul consiliului se stabileşte de sesiunea consiliului.
2. Secretariatul consiliului prezintã Comitetului executiv al consiliului proiectul bugetului consiliului pentru fiecare an calendaristic şi darea de seama privind executarea bugetului.
Verificarea activitãţii financiare a Secretariatului consiliului se efectueazã anual.
3. Cheltuielile privind întreţinerea participanţilor la şedinţele organelor consiliului, precum şi la consfatuirile ce se ţin în cadrul consiliului, le suporta ţara care trimite reprezentanţii sãi la aceste şedinţe şi consfatuiri.
4. Cheltuielile legate de punerea la dispoziţie a încãperilor, precum şi a mijloacelor tehnice, necesare pentru şedinţele şi consfatuirile menţionate la pct. 3 al prezentului articol, le suporta ţara în care se ţin aceste şedinţe şi consfatuiri, cu excepţia cazurilor în care aceste şedinţe şi consfatuiri au loc în încãperile consiliului."
28. Pct. 5 al art. XIII sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"5. Reprezentanţii ţãrilor în Comitetul executiv al consiliului sînt în acelaşi timp reprezentanţii permanenţi ai ţãrilor lor în consiliu. Reprezentantul permanent al tarii în consiliu are la sediul Secretariatului consiliului un loctiitor, numãrul necesar de consilieri şi alţi lucrãtori."
29. La pct. 4 al art. XV, dupã cuvintele "acesta va intra în vigoare" sa se includã cuvintele "temporar din ziua hotãrîrii sesiunii consiliului cu privire la primirea tarii respective ca membra a consiliului şi definitiv".

ANEXA 2


MODIFICĂRILE
Convenţiei privind capacitatea juridicã, privilegiile
şi imunitãţile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

1. Pct. 2 al art. IV sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"2. Reprezentanţii permanenţi ai ţãrilor în consiliu şi loctiitorii acestora, în afarã privilegiilor şi imunitãţilor menţionate la pct. 1 al prezentului articol, se bucura de privilegiile şi imunitãţile ce se acorda în ţara respectiva reprezentanţilor diplomatici."
2. Pct. 5 al art. IV sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"5. Noţiunea de "reprezentanţi" de la pct. 1 al prezentului articol cuprinde reprezentanţii permanenţi ai ţãrilor în consiliu, loctiitorii lor, conducãtorii, membrii şi secretarii delegatiilor, precum şi consilierii şi experţii."
3. Pct. 1 al art. V sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"1. Comitetul executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la propunerea secretarului consiliului, stabileşte categoriile de funcţionari cãrora li se aplica prevederile prezentului articol. Numele acestor funcţionari se comunica periodic de cãtre secretarul consiliului ţãrilor membre ale consiliului."
4. Ultima fraza de la pct. 4 al art. V sa se formuleze în urmãtoarea redactare:
"În ce priveşte secretarul consiliului şi loctiitorii sãi, dreptul de renunţare la imunitate aparţine Comitetului executiv al consiliului."
5. La pct. 4 al art. VI, cuvintele "prezenta convenţie va intra în vigoare" sa se înlocuiascã cu cuvintele "şi va declara acordul sau de a adera la prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare temporar din ziua hotãrîrii sesiunii consiliului cu privire la primirea tarii respective ca membra a consiliului şi definitiv".

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016