Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 9 martie 2006  de aplicare a   Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea masurilor privind sustinerea finantarii documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul masurii 2.1 Twitter Facebook

NORME METODOLOGICE din 9 martie 2006 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea masurilor privind sustinerea finantarii documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul masurii 2.1 "Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale" din Progamul SAPARD, de la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 martie 2006CAP. I
Definiţii

ART. 1
În sensul prezentelor norme metodologice, urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
a) Programul SAPARD - Instrumentul Special de Preaderare pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã, aprobat prin Reglementarea Consiliului (EC) nr. 1.268/1999;
b) Planul naţional pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã, denumit în continuare PNADR - program aprobat de Comisia Europeanã, în baza cãruia se implementeazã Programul SAPARD în România. Planul conţine mai multe mãsuri printre care şi mãsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale";
c) mãsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale", denumitã în continuare mãsura 2.1 - domeniul în care sunt clasificate tipurile de proiecte ce vor fi cofinanţate şi care are ca submãsuri de infrastructurã tehnico-edilitarã: drumuri în zonele rurale, alimentãri cu apã în sistem centralizat în zonele rurale, canalizãri în sistem centralizat în zonele rurale şi submãsura de infrastructurã de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor;
d) beneficiarii finali ai mãsurii 2.1 - pentru submãsurile de infrastructurã tehnico-edilitarã: consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor; pentru submãsura de infrastructurã de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor: Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF). Beneficiarii finali preiau responsabilitatea realizãrii unui proiect şi a exploatãrii ulterioare;
e) studiu de fezabilitate - documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigurã utilizarea raţionalã şi eficientã a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv;
f) proiect tehnic - documentaţia scrisã şi desenatã care cuprinde toate datele tehnice şi economice care rãspund cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale viitorului obiectiv de investiţii, pe baza cãreia se va executa lucrarea;
g) Agenţia SAPARD - organismul stabilit de România care sã îndeplineascã funcţia de implementare şi de platã în cadrul Programului SAPARD;
h) cererea de finanţare - solicitarea scrisã pe care potenţialul beneficiar o înainteazã la birourile regionale pentru implementarea Programului SAPARD (BRIPS) pentru obţinerea finanţãrii nerambursabile; din componenţa acesteia fac parte integrantã studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţie şi documentele justificative necesare analizei proiectului.

CAP. II
Modul de decontare

ART. 2
Decontarea cheltuielilor cu elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii de infrastructurã tehnico-edilitarã
(1) Suplimentarea cu 2,0 milioane lei a bugetului Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale pe anul 2006 la titlul VI "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.07 "Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD", conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 203/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, asigurã decontarea cheltuielilor cu elaborarea şi actualizarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul urmãtoarelor submãsuri de infrastructurã tehnico-edilitarã finanţate prin mãsura 2.1 din Programul SAPARD:
a) drumuri în zonele rurale: construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;
b) alimentare cu apã în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrãri noi de alimentare cu apã, extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente;
c) canalizãri în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrãri noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente.
(2) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale va deconta cheltuielile cu elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate pentru submãsurile de infrastructurã tehnico-edilitarã care se încadreazã în urmãtoarele limite maxime:
a) costul de proiectare pentru toate fazele: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuţie, urmãrirea execuţiei, inclusiv documentaţia pentru avizele aferente, nu depãşeşte 7% din valoarea totalã a investiţiei;
b) costul de proiectare pentru sudiul de fezabilitate nou, inclusiv documentaţia pentru avize, nu depãşeşte 6,75% din costul proiectãrii pentru toate fazele prevãzute la lit. a);
c) costul de proiectare pentru studiul de fezabilitate actualizat, inclusiv actualizarea documentaţiei pentru avize, nu depãşeşte 3,75% din costul proiectãrii pentru toate fazele prevãzute la lit. a).
(3) În vederea decontãrii cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor vor transmite Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale o cerere prealabilã întocmitã conform anexei nr. 1, în care se vor preciza tipul de proiect şi suma estimativã solicitatã. Cererea prealabilã se va depune imediat dupã data publicãrii prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 martie 2006. Solicitãrile vor fi verificate, analizate, centralizate sub forma unor liste şi aprobate de ordonatorul principal de credite.
(4) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale va înştiinţa consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor despre soluţionarea cererilor prealabile.
(5) Consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor ale cãror cereri prealabile au fost aprobate vor depune la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale o cerere-tip pentru solicitare de fonduri, întocmitã conform anexei nr. 2, pânã la data de 20 a fiecãrei luni, dar nu mai târziu de 31 iulie 2006.
(6) Cererea-tip va fi însoţitã de decontul întocmit conform anexei nr. 3, precum şi de documentele justificative prezentate în anexa nr. 4.
(7) Decontarea se va efectua în luna imediat urmãtoare celei în care au fost înregistrate cererea-tip împreunã cu decontul şi cu documentele justificative.
ART. 3
Decontarea cheltuielilor cu elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice pentru obiectivele de investiţii de infrastructurã de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor
(1) Suplimentarea cu 7,3 milioane lei a bugetului Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale pe anul 2006 la titlul VII "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.02.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 203/2006 , asigurã decontarea cheltuielilor cu elaborarea şi/sau actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul submãsurii de infrastructurã de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor, finanţatã prin mãsura 2.1 din Programul SAPARD.
(2) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale va deconta cheltuielile cu elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul submãsurii de infrastructurã de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor, care se încadreazã în urmãtoarele limite maxime:
a) costul de proiectare pentru toate fazele: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuţie, urmãrirea execuţiei, inclusiv documentaţia pentru avizele aferente, nu depãşeşte 10% din valoarea totalã a investiţiei;
b) costul de proiectare pentru proiectul tehnic nou, inclusiv documentaţia pentru avizele aferente, nu depãşeşte 50% din costul proiectãrii pentru toate fazele prevãzute la lit. a);
c) costul de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic, inclusiv a documentaţiei pentru avizele aferente, nu depãşeşte 25% din costul proiectãrii pentru toate fazele prevãzute la lit. a).
(3) În vederea decontãrii cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF) va transmite Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale o cerere prealabilã întocmitã conform anexei nr. 5, în care se vor preciza proiectul şi suma estimativã solicitatã. Cererea prealabilã se va depune imediat dupã data publicãrii prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2006. Solicitãrile vor fi verificate, analizate şi centralizate sub forma unor liste şi vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite.
(4) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale va înştiinţa Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF) despre soluţionarea cererilor prealabile.
(5) Dupã aprobarea cererilor prealabile Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF) va depune la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale o cerere-tip pentru solicitare de fonduri, întocmitã conform anexei nr. 6, pânã la data de 20 a fiecãrei luni, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2006.
(6) Cererea-tip va fi însoţitã de decontul întocmit conform anexei nr. 7, precum şi de documentele justificative prezentate în anexa nr. 8.
(7) Decontarea se va efectua în luna imediat urmãtoare celei în care au fost înregistrate cererea-tip împreunã cu decontul şi cu documentele justificative.

CAP. III
Alocarea fondurilor

ART. 4
(1) Pe baza centralizãrii cererilor-tip şi a deconturilor depuse de consiliile locale ale comunelor şi/sau de asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor şi, respectiv, de Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF), în limita sumelor aprobate cu aceastã destinaţie, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin Direcţia buget finanţe, solicitã Ministerului Finanţelor Publice, pânã la data de 25 a fiecãrei luni, deschiderea de credite bugetare.
(2) Sumele vor fi virate consiliilor locale comunale şi/sau asocierilor cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor şi, respectiv, Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF) în conturi special deschise cu aceastã destinaţie la trezoreriile statului la care acestea îşi au deschise conturile. Denumirea contului va fi "Venituri din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectãrii studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - mãsura 2.1". Aceste venituri se vor evidenţia în bugetele consiliilor locale şi, respectiv, al Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF) la un capitol ce se va denumi "Venituri cu destinaţie specialã", subcapitolul "Venituri pentru finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - mãsura 2.1".
(3) Consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor şi, respectiv, Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF) au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor primite de la bugetul de stat. Primirea şi utilizarea acestor fonduri se reflectã în execuţia bugetarã a fiecãrui beneficiar.

CAP. IV
Etape procedurale şi activitãţi

ART. 5
Activitãţi în sarcina direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale asigurã îndeplinirea în bune condiţii a urmãtoarelor activitãţi:
a) Direcţia generalã dezvoltare ruralã coordoneazã, urmãreşte şi sprijinã, printr-o îndrumare metodologicã unitarã şi coerentã, elaborarea/actualizarea de cãtre consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor a studiilor de fezabilitate pentru proiectele de infrastructurã tehnico-edilitarã, precum şi elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul submãsurii de infrastructurã de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor de cãtre Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF);
b) Direcţia generalã dezvoltare ruralã analizeazã şi centralizeazã cererile prealabile şi face propuneri pentru aprobarea acestora;
c) Direcţia buget finanţe verificã propunerile şi supune aprobãrii ordonatorului principal de credite lista cu fondurile solicitate pentru decontarea cheltuielilor cu elaborarea/ actualizarea studiilor de fezabilitate şi elaborarea/ actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate;
d) Direcţia buget finanţe solicitã Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite;
e) dupã aprobarea deschiderii de finanţare Direcţia buget finanţe efectueazã plãţile cãtre consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor beneficiare şi, respectiv Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF), în limita sumelor aprobate şi pe baza documentelor justificative depuse de acestea.
ART. 6
Activitãţi în sarcina consiliilor locale ale comunelor şi/sau asocierilor cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor
Consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor, beneficiare ale obiectivelor de investiţii de infrastructurã tehnico-edilitarã din satele cu grad de afectare mai mare de 5%, stabilite în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2005 pentru declararea ca zone calamitate a localitãţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie-septembrie 2005, asigurã îndeplinirea urmãtoarelor activitãţi:
a) urmãresc şi rãspund ca elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele de infrastructurã tehnico-edilitarã din cadrul mãsurii 2.1. din Programul SAPARD sã se facã în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) urmãresc şi rãspund ca dezivul general al obiectivului sã fie întocmit în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii, cu completãrile ulterioare;
c) urmãresc şi rãspund ca achiziţia serviciului de proiectare a studiului de fezabilitate sau de actualizare a unui studiu de fezabilitate existent sã se facã în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
d) rãspund de obţinerea avizelor şi a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi a acordului Ministerului Finanţelor Publice, potrivit legii;
e) solicitã aprobarea din partea Agenţiei SAPARD şi decontarea cheltuielilor de proiectare efectuate conform prezentelor norme metodologice;
f) rãspund, în condiţiile legii, de contractarea, utilizarea şi decontarea sumelor primite pentru elaborarea-actualizarea studiului de fezabilitate;
g) dupã caz, suportã diferenţele valorice dintre sumele aprobate spre decontare de cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale şi cele din contractul de proiectare.
ART. 7
Activitãţi în sarcina Administraţiei Naţionale a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF)
Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF), beneficiarã a obiectivelor de investiţii pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor, stabilite în anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2005 , asigurã îndeplinirea urmãtoarelor activitãţi:
a) urmãreşte şi rãspunde ca elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii de infrastructurã pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor, din cadrul mãsurii 2.1 din Programul SAPARD sã se facã în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) urmãreşte şi rãspunde ca devizul general al obiectivului sã fie întocmit în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.179/2002 , cu completãrile ulterioare;
c) urmãreşte şi rãspunde ca achiziţia serviciului de elaborare/actualizare a proiectului tehnic, inclusiv a studiilor de specialitate, sã se facã în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
d) rãspunde de obţinerea avizelor şi a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi a acordului Ministerului Finanţelor Publice, potrivit legii;
e) solicitã aprobarea din partea Agenţiei SAPARD şi decontarea cheltuielilor de proiectare efectuate conform prezentelor norme metodologice;
f) rãspunde, în condiţiile legii, de contractarea, utilizarea şi decontarea sumelor primite pentru elaborarea/ actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate.
ART. 8
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
la normele metodologice

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI*) ...................
Nr. ............ din ...................... 2006

Avizat - Agenţia SAPARD
Director general

Director - Direcţia selectare contractare


CERERE PREALABILĂ
pentru solicitare de fonduri

Cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

Domnule ministru,

Consiliul Local al Comunei*) ........................., cu sediul în ........................, judeţul ...................., regiunea ........................., vã roagã sã aprobaţi alocarea sumei de .................. lei din fondurile cuprinse în bugetul de stat al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, pentru studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii**) ........................................................................................................., al cãrui amplasament este în sate cu gradul de afectare mai mare de 5%, conform anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2005 pentru declararea ca zone calamitate a localitãţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie-septembrie 2005, şi care
- a fost declarat eligibil şi fãrã finanţare de cãtre Agenţia SAPARD;
- este un obiectiv nou.
Consiliul Local al Comunei*) ........................... se angajeazã sã elaboreze/actualizeze studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie menţionat pânã la data de ...................... .
Declarãm pe propria rãspundere cã serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicitã suma va fi achiziţionat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Cu stimã,

Consiliul Local al Comunei*) ....................
Primar,
..............................

Serviciul contabilitate
Contabil-şef,
......................


-----------
*) Reprezentantul legal al unei asocieri cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor.
**) Obiectiv de investiţie poate fi:
1. construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;
2. construirea unor lucrãri noi de alimentare cu apã, extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente;
3. construirea unor lucrãri noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente.
Toate obiectivele vor fi amplasate în zona ruralã.


ANEXA 2
la normele metodologice

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI*) ...............
Nr. ............ din .................. 2006

Avizat - Agenţia SAPARD

Director general
Director - Direcţia selectare contractare


CERERE-TIP
pentru solicitare de fonduri

Cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

Domnule ministru,
Consiliul Local al Comunei*) ......................., cu sediul în ........................, judeţul ............., regiunea ......................., în calitate de beneficiar al fondurilor alocate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, pentru elaborarea/actualizarea studiului de fezabilitate conform Cererii prealabile pentru solicitare de fonduri nr. ..................., solicit decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii**) ......................................................................................................................,
aferent proiectului din cadrul mãsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, în sumã de ........................ lei.
Suma va fi viratã în contul de virament nr. ....................., deschis la Trezoreria ...................... cu aceastã destinaţie. Consiliul Local al Comunei*) .......................... se obligã sã gestioneze suma potrivit normelor legale în vigoare şi sã înregistreze în contabilitatea proprie primirea şi utilizarea sumei.
Declarãm pe propria rãspundere cã serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicitã decontarea a fost achiziţionat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Anexãm documentele justificative solicitate potrivit anexei nr. 4 la normele metodologice.

Consiliul Local al Comunei*) ........... Serviciul contabilitate
Primar, Contabil-şef,
................... ........................


ANEXA 3
la normele metodologice


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI*) ............
Nr. .......... din ................. 2006

AVIZAT - Agenţia SAPARD

Director general
Director - Direcţia selectare contractare

DECONT
privind cheltuielile efectuate cu
elaborarea/actualizarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii**)
................................... din fondurile alocate prin Ordonanţa
Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea mãsurilor privind
susţinerea finanţãrii documentaţiilor tehnice
pentru proiectele din cadrul mãsurii 2.1 "Dezvoltarea şi
îmbunãtãţirea infrastructurii rurale"
din Programul SAPARD, de la bugetul de stat


- lei -
┌────┬─────────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ Valoarea maximã │ Valoarea │ Valoarea │ Numãrul/│ │ │
│Nr. │ aprobatã │ prevãzutã │solicitatã│ data │Valoarea│Observaţii│
│crt.│ de cãtre MAPDR │în contractul│ pentru │facturii │facturii│ │
│ │ │de proiectare│decontare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤
├────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┼────────┼──────────┤
│ Total valoare solicitatã pentru decontare │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
Consiliul Local al Comunei*) ........................

Primar,
Numele şi prenumele ...............
Semnãtura şi ştampila ................ Viza CFP .................

Director economic,
Numele şi prenumele ...................
Semnãtura .......................-----------
*) Reprezentantul legal al unei asocieri cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor.
**) Obiectiv de investiţie poate fi:
1. construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;
2. construirea unor lucrãri noi de alimentare cu apã, extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente;
3. construirea unor lucrãri noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrãrilor existente.
Toate obiectivele vor fi amplasate în zona ruralã.


ANEXA 4
la normele metodologice

LISTA
cuprinzând documentele solicitate de Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale pentru decontarea
cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea
studiilor de fezabilitate din fondurile alocate prin Ordonanţa
Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea mãsurilor
privind susţinerea finanţãrii documentaţiilor tehnice
pentru proiectele din cadrul mãsurii 2.1 "Dezvoltarea şi
îmbunãtãţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD,
de la bugetul de stat


1. Cerere prealabilã pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 1
2. Cerere-tip pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 2
3. Decont privind cheltuielile efectuate cu elaborarea studiului de fezabilitate conform anexei nr. 3
4. Fişa de verificare a conformitãţii administrative (M2.1-E2.1), semnatã de BRIPS, ca dovadã cã s-a depus proiectul pentru finanţare prin Programul SAPARD
5. Copia procesului-verbal de predare a documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, încheiat între consiliul local comunal şi proiectant, semnatã şi ştampilatã pentru conformitate cu originalul de cãtre primar
6. Copia contractului de proiectare, semnatã şi ştampilatã, pentru conformitate cu originalul, de cãtre primar
7. Copia facturilor emise de proiectant, însuşite de consiliul local comunal prin semnãturile autorizate. Copia va fi semnatã şi ştampilatã pentru conformitate cu originalul de cãtre primar şi va avea viza "Control financiar preventiv" în original.

NOTĂ:
- Decontarea se va face dupã transmiterea la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale a procesului-verbal de verificare a studiului de fezabilitate din punctul de vedere al cerinţelor Programului SAPARD de cãtre SVT-BRIPS.
- Responsabilitatea stabilirii conformitãţii documentelor solicitate în copie cu originalele revine BRIPS.


ANEXA 5
la normele metodologice

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE
Nr. .............. din ...................... 2006

AVIZAT - Agenţia SAPARD

Director general
Director - Direcţia selectare contractare

CERERE PREALABILĂ
pentru solicitare de fonduri

Cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

Domnule ministru,
Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare, cu sediul în ..................., judeţul .............., regiunea ..................., vã roagã sã aprobaţi alocarea sumei de .................. lei din fondurile cuprinse în bugetul de stat al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, pentru elaborarea/actualizarea proiectului tehnic, inclusiv studiile de specialitate aferente obiectivului de investiţii .............................................................................................................., care este prevãzut în anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.512/2005 pentru declararea ca zone calamitate a localitãţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie-septembrie 2005.
Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare se angajeazã sã elaboreze/actualizeze proiectul tehnic, inclusiv
studiile de specialitate pentru obiectivul de investiţie menţionat, pânã la data de ............... .
Declarãm pe propria rãspundere cã serviciul de proiectare a proiectului tehnic, inclusiv a studiilor de specialitate pentru care se solicitã suma, va fi achiziţionat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Cu stimã,

Director general,
....................

Director economic,
....................
Şef Serviciu tehnic,
....................


ANEXA 6
la normele metodologice

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE
Nr. .......... din ........................ 2006

AVIZAT - Agenţia SAPARD

Director general
Director - Direcţia selectare contractare

CERERE-TIP
pentru solicitare de fonduri

Cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

Domnule ministru,
Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare, cu sediul în ........................, judeţul ...................., regiunea .................................., în calitate de beneficiar al fondurilor alocate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, conform Cererii prealabile pentru solicitare de fonduri nr. ..............., solicit decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea proiectului tehnic, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiţii .......................................................................................................... din cadrul mãsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, în sumã de ............ lei.
Suma va fi viratã în contul de virament nr. ................, deschis la Trezoreria .................. cu aceastã destinaţie. Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare se obligã sã gestioneze suma potrivit normelor legale în vigoare şi sã înregistreze în contabilitatea proprie primirea şi utilizarea sumei.
Declarãm pe propria rãspundere cã serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicitã decontarea a fost achiziţionat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Anexãm documentele justificative solicitate potrivit anexei nr. 8.

Director general,
.....................

Director economic,
.....................
Şef Serviciu tehnic,
.....................


ANEXA 7
la normele metodologice

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE
Nr. ........... din ....................... 2006

AVIZAT - Agenţia SAPARD

Director general
Director - Direcţia selectare contractare

DECONT
privind cheltuielile efectuate cu elaborarea/actualizarea
proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate
pentru obiectivul de investiţii
.................................. din fondurile alocate prin Ordonanţa
Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea mãsurilor privind
susţinerea finanţãrii documentaţiilor tehnice
pentru proiectele din cadrul mãsurii 2.1 "Dezvoltarea şi
îmbunãtãţirea infrastructurii rurale"
din Programul SAPARD, de la bugetul de stat- lei -
┌────┬─────────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ Valoarea maximã │ Valoarea │ Valoarea │ Numãrul/│ │ │
│Nr. │ aprobatã │ prevãzutã │solicitatã│ data │Valoarea│Observaţii│
│crt.│ de cãtre MAPDR │în contractul│ pentru │facturii │facturii│ │
│ │ │de proiectare│decontare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤
├────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┼────────┼──────────┤
│ Total valoare solicitatã pentru decontare │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘

Director general,
.................

Director economic,
....................
Şef Serviciu tehnic,
....................


ANEXA 8
la normele metodologice

LISTA
cuprinzând documentele solicitate de Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale pentru decontarea
cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea
proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate, din fondurile
alocate prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 12/2006 pentru
aprobarea mãsurilor privind susţinerea finanţãrii documentaţiilor
tehnice pentru proiectele din cadrul mãsurii 2.1
"Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea infrastructurii rurale"
din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

1. Cerere prealabilã pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 5
2. Cerere-tip pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 6
3. Decont privind cheltuielile efectuate cu elaborarea/ actualizarea proiectului tehnic conform anexei nr. 7
4. Fişa de verificare a conformitãţii administrative (M2.1-E2.1), semnatã de BRIPS, ca dovadã cã s-a depus proiectul pentru finanţare prin Programul SAPARD 5. Copia procesului-verbal de predare a documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, încheiat între Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare şi proiectant, semnatã şi ştampilatã pentru conformitate de directorul general
6. Copia contractului de proiectare, semnatã şi ştampilatã pentru conformitate cu originalul de cãtre directorul general
7. Copia facturilor emise de proiectant, însuşite de Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare prin semnãturile autorizate. Copia va fi semnatã şi ştampilatã pentru conformitate cu originalul de cãtre directorul general şi va avea viza "Control financiar preventiv" în original.

NOTĂ:
- Decontarea se va face dupã transmiterea la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale a procesului-verbal de verificare a studiului de fezabilitate din punctul de vedere al cerinţelor Programului SAPARD de cãtre SVT - BRIPS.
- Responsabilitatea stabilirii conformitãţii documentelor solicitate în copie cu originalele revine BRIPS.Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme Metodologice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, NORME METODOLOGICE din 9 martie 2006

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice