Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2005  privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2005 privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.158 din 21 decembrie 2005
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Fondul cultural naţional este gestionat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie publicã, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţatã din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, înfiinţatã prin dispoziţiile <>art. 13 din secţiunea a 6-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 146/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã.
(2) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional provin din sursele prevãzute la art. 17 alin. (1) din ordonanţã.
(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional se încaseazã, se administreazã şi se contabilizeazã de Administraţia Fondului Cultural Naţional, potrivit dispoziţiilor legale, şi sunt utilizate pentru finanţarea nerambursabilã a programelor, proiectelor culturale şi acţiunilor culturale, în conformitate cu dispoziţiile cap. I, secţiunea a 6-a din ordonanţã.
ART. 2
În sensul prevederilor ordonanţei, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) prin agenţi economici se înţelege persoanele juridice de drept privat, precum şi asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate potrivit legii, care desfãşoarã activitãţile prevãzute la art. 17 alin. (1) din ordonanţã;
b) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în condiţiile legii, dupã bunuri culturale mobile aflate în proprietatea publicã sau dupã monumentele sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publicã, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din ordonanţã, se înţelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formã bidimensionalã în formã tridimensionalã sau din formã tridimensionalã în formã bidimensionalã, a imaginii totale sau parţiale, a simbolului sau a unei pãrţi componente caracteristice bunului respectiv;
c) prin bun cultural mobil, prevãzut la art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţã, se înţelege acel bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional mobil, conform prevederilor <>Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) prin monument istoric, prevãzut la art. 17 alin. (1) lit. a), c), h) şi n) din ordonanţã, se înţelege orice bun imobil, aşa cum este definit de prevederile <>Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) prin publicaţii interzise spre vânzare minorilor, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. d) din ordonanţã, se înţelege materialele tipãrite, care conţin preponderent imagini şi/sau texte ce reprezintã nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexualã, cu excepţia materialelor cu caracter didactic, educativ, ştiinţific sau sanitar;
f) prin fonograme, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. d^1) din ordonanţã, se înţelege fonogramele definite conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 45/2000 privind unele mãsuri pentru combaterea producerii şi comercializãrii neautorizate a fonogramelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 624/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care conţin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexualã, violenţã fizicã şi psihicã, care încurajeazã plãcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliazã tehnicile criminale;
g) prin videograme a cãror vizionare nu este recomandatã minorilor, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. d^1) din ordonanţã, se înţelege videogramele definite conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de mãsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 213/2002 , care conţin: scene de violenţã fizicã şi psihicã repetatã, scene cu conţinut de cruzime sau sadism, scene care încurajeazã plãcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliazã tehnicile criminale, scene de prezentare explicitã a actului sexual, scene de viol, scene care prezintã modalitãţi de satisfacere a dorinţelor sexuale şi de divertisment sexual, scene pornografice;
h) prin agenţi economici care comercializeazã bunuri culturale provenite din import, prevãzuţi la art. 17 alin. (1) lit. f) din ordonanţã, se înţelege agenţii economici care introduc şi comercializeazã pe teritoriul României, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din strãinãtate;
i) prin incinta sau domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publicã, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. h) din ordonanţã, se înţelege monumentul istoric proprietate publicã sau zona delimitatã de jur-împrejurul acestuia, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 422/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aflatã în domeniul public;
j) prin agenţi economici care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevãzuţi la art. 17 alin. (1) lit. j) din ordonanţã, se înţelege impresarii artistici, aşa cum aceştia sunt definiţi de prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 751/2002 privind înfiinţarea Comisiei de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru derularea activitãţii de impresariat artistic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de prevederile legale în vigoare;
k) prin servicii vocale cu conţinut erotic, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţã, se înţelege serviciile cu valoare adãugatã furnizate pe cale vocalã, prin apelare telefonicã, care conţin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexualã;
l) prin servicii cu valoare adãugatã, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţã, se înţelege serviciile definite în conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
m) prin fonduri obţinute în cadrul colaborãrii internaţionale, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. o) din ordonanţã, se înţelege sumele puse la dispoziţie fondului de cãtre organismele internaţionale, pe bazã de acorduri şi convenţii.

CAP. II
Stabilirea şi vãrsarea sumelor datorate fondului

ART. 3
În situaţiile prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. a), d)-g) din ordonanţã, plãtitori sunt producãtorii, iar, în situaţia prevãzutã la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţã, plãtitori sunt furnizorii de servicii vocale cu conţinut erotic din sistemul de telefonie care oferã servicii cu valoare adãugatã.
ART. 4
Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. a)-j) din ordonanţã se calculeazã lunar de cãtre plãtitori, se înregistreazã în contabilitatea proprie, în conturi distincte, şi se varsã de cãtre aceştia în bugetul Fondului cultural naţional, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare.
ART. 5
(1) Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţã se calculeazã lunar de cãtre plãtitori şi se înregistreazã în contabilitatea proprie, în conturi distincte.
(2) Sumele reprezentând cotele prevãzute la alin. (1) se reţin şi se varsã în bugetul Fondului cultural naţional de cãtre operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cãrora au fost furnizate serviciile respective.
(3) Obligaţia de vãrsare aparţine plãtitorilor, numai în cazul în care aceştia sunt şi operatorii reţelelor de comunicaţii electronice şi încaseazã sumele în mod direct de la beneficiar.
(4) Operatorii reţelelor de comunicaţii electronice pot vãrsa sumele reprezentând cota prevãzutã la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţã pânã la data de 15 a lunii urmãtoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, dupã caz.
(5) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor reţelelor de comunicaţii electronice prevãzuţi la alin. (2) se va evidenţia distinct suma reprezentând cota prevãzutã la art. 17 alin. (1) lit. k) din ordonanţã.
ART. 6
Sumele reprezentând cota prevãzutã la art. 17 alin. (1) lit. l) din ordonanţã se calculeazã şi se varsã de cãtre Uniunea Producãtorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevãzutã la art. 17 alin. (1) lit. m) din ordonanţã se calculeazã şi se varsã de cãtre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.
ART. 7
Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentând cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. a)-k) din ordonanţã revine întotdeauna plãtitorilor.
ART. 8
Virarea sumelor datorate Fondului cultural naţional se evidenţiazã în declaraţia lunarã, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
ART. 9
Declaraţia lunarã privind obligaţiile de platã cãtre Fondul cultural naţional se va depune direct sau prin poştã, prin scrisoare cu valoare declaratã, la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional din municipiul Bucureşti, situat în Calea Dorobanţilor nr. 99 A, sectorul 1, pânã la data de 20 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioarã.
ART. 10
(1) Sumele se vireazã cu ordin de platã tip trezorerie în contul 50.61 - "Disponibil din Fondul cultural naţional", deschis la Direcţia de trezorerie şi contabilitate publicã a municipiului Bucureşti, pe seama Ministerului Culturii şi Cultelor, pânã la data deschiderii acestui cont pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
(2) Pentru disponibilitãţile bãneşti existente în contul de trezorerie 50.61, care va fi deschis pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional, se acordã dobândã, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Data de la care vãrsarea cotelor se va face în contul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, precum şi detalii despre acest cont se vor publica pe site-ul celor douã instituţii.
ART. 11
În ordinul de platã agenţii economici vor menţiona expres:
"Reprezintã contribuţia/restanţa/penalitãţi pentru Fondul cultural naţional de ..... %, aferentã/aferente lunii ........, anul ...., pentru veniturile realizate, în sumã de ....... lei".

CAP. III
Elaborarea şi execuţia bugetului fondului

ART. 12
(1) În cadrul Administraţiei Fondului Cultural Naţional se constituie un compartiment distinct, abilitat sã gestioneze sumele care constituie Fondul cultural naţional, cu atribuţii în asigurarea evidenţei colectãrii cotelor pe agenţi economici, urmãrirea depunerii declaraţiei, precum şi corelarea sumelor cuprinse în declaraţii cu sumele virate.
(2) Administraţia Fondului Cultural Naţional, prin compartimentul prevãzut la alin. (1), va colabora îndeaproape cu organismele şi instituţiile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, abilitate sã realizeze controlul respectãrii obligaţiilor de platã a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, precum şi cu serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
ART. 13
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cultural naţional, întocmit de Administraţia Fondului Cultural Naţional, se aprobã de cãtre directorul acestei instituţii, cu acordul ordonatorului principal de credite ierarhic superior.
ART. 14
Contul de execuţie bugetarã a Fondului cultural naţional se întocmeşte şi se raporteazã trimestrial şi anual la termenele transmise de Ministerul Culturii şi Cultelor (ca anexã la situaţia financiarã întocmitã de Administraţia Fondului Cultural Naţional).
ART. 15
Sumele încasate în cursul anului, conform art. 17 alin. (1) din ordonanţã, şi neconsumate pânã la sfârşitul exerciţiului financiar se reporteazã în anul urmãtor.

CAP. IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 16
(1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de douã luni de la termenul prevãzut la art. 18 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 la 3.000 lei (RON), conform prevederilor art. 20 alin. (1) din ordonanţã.
(2) Calcularea necorespunzãtoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 la 2.500 lei (RON), conform prevederilor art. 20 alin. (2) din ordonanţã.
(3) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 17
(1) Controlul respectãrii obligaţiilor de platã a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite în prezentele norme metodologice, precum şi constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 16 se efectueazã de cãtre reprezentanţii organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, precum şi de împuterniciţi ai Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, dupã caz.
(2) Administraţia Fondului Cultural Naţional va propune Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Finanţelor Publice un plan comun de acţiune pentru controlul respectãrii obligaţiilor de platã a contribuţiilor la Fondul cultural naţional.
ART. 18
Prezentele norme metodologice intrã în vigoare la data aprobãrii lor prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

ANEXĂ
------
la normele metodologice
-----------------------


DECLARATIE LUNARĂ
privind obligaţia de platã la Fondul cultural naţional
pe luna ..... anul....

Denumirea plãtitorului .........................................
codul fiscal ...... numãrul/data autorizaţiei/certificatului de
înmatriculare.........
Sediul/domiciliul: localitatea ........ str. ..... nr. ... bl. ...,
sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......., codul poştal .......,
telefon/fax .......

Conturi bancare: Banca
........................ ...........................
........................ ...........................
........................ ...........................

A. Obligaţia de plata, la Fondul cultural naţional
┌──────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────┬────────┐
│Contribuţia lunarã, │Restanţe│ Dobanzi şi penalitãţi, conform │ Total │
│conform art. 17 alin. │ (lei) │ art. 4 alin. (2) din Ordonanţa │ (lei) │
│(1) din <>Ordonanţa │ │ Guvernulul nr. 10/2005 │ │
│Guvernulul nr. 10/2005│ │ (lei) │ │
├────────────┬───────┬─┴──────┬─┴─────────┬──────────────────────────┴┬───────┤
│ a) │5% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ b) │5% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ c) │2% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ d) │40% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ d^1) │20% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ e) │3% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ f) │2% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ g) │2% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ h) │2% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ i) │1% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ j) │1% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ k) │10% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ l) │10% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ m) │10% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ n) │3% │Lei │ │ │ │
├────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────┤
│ TOTAL: │ │Lei │ │ │ │
└────────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────────────────────┴───────┘


B. Documentul de plata


┌─────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. crt. │ Numãrul documentului│Explicaţia plaţii (contribuţia │ Suma │
│ │ de plata │ lunarã, restante, penalitati) │ (lei) │
├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤
├─────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────┤
└─────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────┘

Cunoscând pedeapsa aplicatã infracţiunii de fals în acte publice, declar
cã am examinat aceastã, daclaraţie şi, în conformitate cu informaţiile
furnizate, o daclar corectã şi completã.
Numele .......................
Prenumele.....................
Data .........................
Funcţia*) ....................
Semnãtura şi ştampila ...........


*) Director/Director general sau alta persoanã autorizatã.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016