Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 8 martie 2005  privind stabilirea zonelor de reprezentare si a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare din cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare    Twitter Facebook

NORME METODOLOGICE din 8 martie 2005 privind stabilirea zonelor de reprezentare si a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare din cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice stabilesc modul de participare printr-un sistem de reprezentare la adunarea constitutiva si la adunarile generale ale organizatiilor de imbunatatiri funciare, denumite in continuare organizatii.
(2) In cadrul sistemului de reprezentare, normele metodologice reglementeaza principiile si modul de stabilire a zonelor de reprezentare, a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare, a procedurii de lucru in adunarea fiecarei zone de reprezentare si a celei de desemnare si de inlocuire a reprezentantilor.
ART. 2
(1) Potrivit prevederilor <>art. 18 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 , cu modificarile ulterioare, si ale art. 19 alin. (2)-(7), ale art. 26 alin. (3) si ale art. 28 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a <>Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 , aprobate prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.897/2004 , participarea membrilor potentiali sau a membrilor unei organizatii la adoptarea hotararilor in adunarea constitutiva si in adunarile generale se face dupa cum urmeaza:
a) nemijlocit, personal sau prin imputernicire acordata in baza unei procuri speciale autentificate;
b) prin reprezentare, in baza sistemului de reprezentare prevazut de statutul organizatiei.
(2) Participarea la adoptarea hotararilor in adunarea constitutiva si in adunarile generale se face exclusiv nemijlocit sau exclusiv prin reprezentare.
ART. 3
Participarea la adoptarea hotararilor in adunarea constitutiva si in adunarile generale ale unei organizatii printr-un sistem de reprezentare se face in baza urmatoarelor principii:
a) teritoriul organizatiei se imparte in zone de reprezentare;
b) membrii potentiali sau membrii organizatiei, detinatori de terenuri situate in cadrul fiecarei zone de reprezentare, desemneaza dintre ei unul sau mai multi reprezentanti;
c) participarea la adoptarea hotararilor in adunarea constitutiva si in adunarile generale se face exclusiv prin reprezentantii desemnati;
d) fiecare reprezentant desemnat voteaza si incheie acte juridice in numele membrilor potentiali sau al membrilor care detin terenuri situate in zona de reprezentare.
ART. 4
(1) Termenii folositi in cadrul prezentelor norme metodologice au sensul atribuit prin <>Legea nr. 138/2004 , cu modificarile ulterioare, si prin Normele metodologice de aplicare a <>Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 , aprobate prin <>Hotararea Guvernului nr. 1.897/2004 .
(2) In sensul prezentelor norme metodologice, termenii folositi au urmatoarele intelesuri:
- adunare constitutiva - adunarea la care membrii potentiali participa, nemijlocit sau prin reprezentanti, la adoptarea hotararilor privind conditiile constituirii unei organizatii;
- adunare generala - adunarea la care membrii participa, nemijlocit sau prin reprezentanti, la adoptarea hotararilor privind organizarea si functionarea unei organizatii;
- amenajare complexa de imbunatatiri funciare - amenajarea in cadrul careia exista doua sau mai multe tipuri de infrastructura de imbunatatiri funciare;
- antena de irigatii - conducta subterana din amenajarea interioara de irigatii pe care sunt montati hidrantii prin care se distribuie apa de irigatii in camp;
- plot de irigatii - suprafata distincta de teren din cadrul teritoriului, alimentata cu apa prin intermediul unui punct de livrare a apei pentru irigatii;
- sistem de reprezentare - modalitatea simplificata de exercitare a dreptului de participare la adoptarea hotararilor in adunarea constitutiva si in cadrul adunarilor generale ale unei organizatii, prin care persoanele indreptatite exercita acest drept printr-un reprezentant desemnat care voteaza si incheie acte juridice in numele lor.

CAP. II
Stabilirea zonelor de reprezentare, a criteriilor de desemnare a reprezentantilor si a numarului acestora pe fiecare zona

ART. 5
Principiile care stau la baza stabilirii zonelor de reprezentare sunt urmatoarele:
a) delimitarea zonelor de reprezentare va asigura functionarea independenta a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate in cadrul acestor zone;
b) zonele de reprezentare vor fi contigue, fara suprapuneri si continue;
c) suprafata zonelor de reprezentare va asigura o reprezentativitate echilibrata in cadrul organizatiei;
d) numarul zonelor de reprezentare va asigura reprezentativitatea si va proteja interesul public in adoptarea hotararilor la nivelul organizatiei.
ART. 6
Principiile care stau la baza desemnarii reprezentantilor si a numarului acestora pe fiecare zona de reprezentare sunt urmatoarele:
a) reprezentantii se desemneaza prin vointa liber exprimata a membrilor potentiali si a membrilor care detin terenuri situate in cadrul zonei de reprezentare;
b) numarul reprezentantilor la nivelul organizatiei se stabileste astfel incat sa asigure caracterul lucrativ al adunarii constitutive sau al adunarilor generale;
c) numarul reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare va asigura participarea echilibrata in adunarea constitutiva si in adunarile generale.
ART. 7
(1) Stabilirea zonelor de reprezentare se face cu defalcarea pe fiecare tip de amenajare de imbunatatiri funciare, dupa cum urmeaza:
a) in cazul amenajarilor de irigatii, pe ploturi de irigatii sau pe grupuri de antene de irigatii;
b) in cazul amenajarilor de desecare si drenaj, pe subsisteme sau grup de canale;
c) in cazul amenajarilor de aparare impotriva inundatiilor, intre doua diguri de compartimentare;
d) in cazul amenajarilor de combatere a eroziunii solului, pe subbazine hidrografice, versanti ori alte limite naturale sau artificiale.
(2) In cazul organizatiilor care exploateaza, intretin si repara amenajari complexe de imbunatatiri funciare al caror teritoriu nu se poate imparti in zone de reprezentare delimitate strict pe criterii functionale, zonele de reprezentare se stabilesc pe baza tipului de activitate de imbunatatiri funciare care asigura cel mai mare grad de autonomie functionala.
ART. 8
Stabilirea zonelor de reprezentare privind atat delimitarea acestora, cat si numarul lor se face de catre comitetul constitutiv sau de catre consiliul de administratie al organizatiei si se supune aprobarii adunarii constitutive sau adunarii generale, dupa caz.
ART. 9
Pentru asigurarea functionarii optime a adunarii constitutive sau a adunarilor generale, numarul reprezentantilor poate fi cuprins intre 10 si 30, iar numarul zonelor de reprezentare intre 5 si 30.

CAP. III
Procedura de lucru in adunarea zonei de reprezentare, de desemnare si inlocuire a reprezentantilor

ART. 10
(1) In cazul desemnarii unui singur reprezentant pe o zona de reprezentare, membrii potentiali sau membrii organizatiei, detinatori de terenuri in cadrul zonelor de reprezentare, propun unul sau mai multi reprezentanti potentiali, dintre care, cu majoritatea voturilor participantilor, se desemneaza reprezentantul.
(2) In cazul desemnarii a doi sau mai multi reprezentanti pe o zona de reprezentare, membrii potentiali sau membrii organizatiei, detinatori de terenuri in cadrul zonei de reprezentare, propun doi sau mai multi reprezentanti potentiali, dintre care se desemneaza ca reprezentanti acele persoane care au intrunit cele mai multe voturi.
ART. 11
Reprezentantul sau reprezentantii pe o zona de reprezentare sunt alesi pentru o perioada de 3 ani si pot fi realesi. Pentru alegerea unui reprezentant este necesar votul majoritatii simple a membrilor potentiali sau al membrilor organizatiei, detinatori de terenuri situate in zona de reprezentare. In cazul in care la prima votare nici unul dintre candidati nu intruneste majoritatea voturilor, se procedeaza la o a doua votare, in care reprezentantul este desemnat cu cel mai mare numar de voturi.
ART. 12
(1) Reprezentantii pot fi inlocuiti in urmatoarele cazuri:
a) renuntarea la mandat;
b) pierderea calitatii de membru al organizatiei;
c) lichidarea sau falimentul persoanei juridice, membra a organizatiei al carei reprezentant a fost desemnat reprezentant pe o zona de reprezentare in adunarea constitutiva sau in adunarea generala a organizatiei;
d) revocarea mandatului prin hotararea adunarii zonei de reprezentare.
(2) In cazul in care intre data adunarii zonei de reprezentare si data adunarii constitutive sau cea a adunarii generale a organizatiei survine unul dintre cazurile de inlocuire prevazute la alin. (1), calitatea de reprezentant va fi preluata de persoana sau de persoanele care au intrunit cel mai mare numar de voturi, in ordine, dupa reprezentantul sau reprezentantii inlocuiti.
ART. 13
(1) Inainte de participarea in adunarea constitutiva sau pentru prima data in adunarea generala, reprezentantii prezinta comitetului constitutiv sau consiliului de administratie o schita a zonei de reprezentare, cu indicarea parcelelor de teren detinute de fiecare dintre membrii potentiali sau membrii reprezentati si a identitatii acestora, precum si procesul-verbal al adunarii zonei de reprezentare semnat de membrii potentiali sau de membrii prezenti la adunare.
(2) Pe parcursul exercitarii mandatului reprezentantii vor prezenta in fiecare adunare generala un proces-verbal al adunarii zonei de reprezentare, care va preciza mandatul conform caruia sa voteze fiecare dintre punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale.
ART. 14
(1) Membrii organizatiei, detinatori de terenuri in zona de reprezentare, se intrunesc, ori de cate ori este necesar si in mod obligatoriu inaintea sedintelor adunarilor generale ale organizatiei, in sedinte ce pot fi convocate de reprezentantul zonei de reprezentare, de consiliul de administratie al organizatiei sau de o patrime din numarul membrilor detinatori de terenuri in acea zona de reprezentare.
(2) Procedura de lucru in adunarile zonelor de reprezentare se stabileste prin hotararea adunarii constitutive si se consemneaza in statutul organizatiei, putandu-se modifica printr-o hotarare a adunarii generale.
ART. 15
(1) Reprezentantii cumuleaza voturile membrilor potentiali sau ale membrilor care detin terenuri situate in cadrul zonei de reprezentare.
(2) Membrii organizatiei, detinatori de terenuri intr-o zona de reprezentare, care nu au achitat tarifele, cotizatiile sau penalitatile datorate organizatiei ori au restante la plata acestor obligatii nu pot participa la alegerea reprezentantului pana ce nu au achitat aceste datorii.
(3) In adunarea constitutiva sau in adunarile generale ale organizatiei un reprezentant poate detine cel mult doua cincimi din numarul total de voturi.
ART. 16
Dezbaterile si hotararile ce se iau in adunarile fiecarei zone de reprezentare se consemneaza intr-un proces-verbal care se trece in registrul de procese-verbale al adunarilor zonei de reprezentare tinut de reprezentant.

CAP. IV
Dispozitii finale

ART. 17
Reprezentantul zonei de reprezentare va tine un registru de evidenta a membrilor si a suprafetelor de teren detinute de acestia in cadrul zonei de reprezentare. Registrul se actualizeaza anual sau ori de cate ori consiliul de administratie ori adunarea generala a organizatiei solicita reprezentantului actualizarea.
ART. 18
(1) In cazul organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii al caror teritoriu cuprinde 5 sau mai multe ploturi de irigatii, zonele de reprezentare sunt ploturile de irigatii. Membrii potentiali sau membrii organizatiei care detin terenuri situate in cadrul fiecarui plot de irigatii desemneaza dintre ei unul sau mai multi reprezentanti. In cazul in care se desemneaza mai multi reprezentanti pe fiecare plot de irigatii, se va alege cate un reprezentant pe fiecare grup de antene de irigatii alimentate printr-o conducta principala sau secundara.
(2) Daca teritoriul organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii cuprinde mai putin de 5 ploturi de irigatii, reprezentarea se poate face pe grup de antene de irigatii sau pe fiecare antena de irigatii.
ART. 19
(1) In cazul organizatiilor care au un teritoriu mai mare de 5.000 ha sau un numar de membri potentiali ori de membri mai mare de 500, participarea la adoptarea hotararilor in adunarea constitutiva si in adunarile generale se face in baza unui sistem de reprezentare.
(2) In cazul in care teritoriul organizatiei are o suprafata mai mica de 500 ha si numarul membrilor potentiali sau al membrilor mai mic de 50, participarea la adoptarea hotararilor in adunarea constitutiva si in adunarile generale se face nemijlocit.

-----------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme Metodologice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, NORME METODOLOGICE din 8 martie 2005

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice