Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 20 iunie 2005  privind Fondul de garantare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 20 iunie 2005 privind Fondul de garantare

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 28 iunie 2005

CAP. I
Constituirea, destinaţia şi reprezentarea Fondului de garantare

ART. 1
Prezentele norme reglementeazã procedurile de constituire, de administrare şi de utilizare a Fondului de garantare prevãzut la <>art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi procedurile specifice de platã a sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, conform dispoziţiilor <>Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare.
ART. 2
Fondul de garantare, denumit în continuare Fond, se constituie din urmãtoarele surse financiare:
a) sume plãtite de asigurãtori cu titlu de contribuţii la constituirea Fondului, datorate distinct pentru cele douã categorii de asigurãri, asigurãri generale şi, respectiv, asigurãri de viaţã, conform <>art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) sume plãtite de asigurãtori cu titlu de dobânzi şi penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiei legale, conform <>art. 62 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) sume rezultate din fructificarea disponibilitãţilor Fondului, conform <>art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) sume provenite din alte surse, potrivit legii.
ART. 3
(1) Calculul sumelor datorate cu titlu de contribuţie la constituirea Fondului se efectueazã de cãtre asigurãtori, separat pentru asigurãrile generale şi, respectiv, pentru asigurãrile de viaţã, pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora, dupã cum urmeazã: la suma totalã a primelor brute încasate din activitatea de asigurare directã şi din coasigurare se aplicã o cotã procentualã, stabilitã conform <>art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, obţinându-se suma datoratã Fondului.
(2) Primele brute de asigurare încasate se determinã astfel: la rulajul creditor al contului 401 "Decontãri privind primele de asigurare" se adaugã rulajul creditor al contului 405 "Decontãri privind operaţiunile de coasigurare", diminuate cu rulajul debitor al contului 402 "Prime anulate şi de restituit". Asigurãtorii care au evidenţiat în contabilitate sumele încasate în creditul contului 474 "Venituri înregistrate în avans", iar la intrarea în vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 "Venituri înregistrate în avans" prin contul 701 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurãrile de viaţã directe" şi/sau prin contul 702 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurãrile generale directe", vor adãuga la baza de calcul a contribuţiei datorate Fondului şi rulajul debitor al contului 474, aferent acestor sume.
(3) În contabilitatea asigurãtorilor, constituirea Fondului se reflectã în debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate", respectiv 6431 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate privind asigurãrile de viaţã" şi 6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate privind asigurãrile generale", prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurãri", respectiv 4431 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurãri de viaţã" şi 4432 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurãri generale".
(4) Cota procentualã prevãzutã la alin. (1) se stabileşte prin hotãrâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, la propunerea departamentului specializat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, distinct pentru categoria de asigurãri generale şi, respectiv, pentru categoria de asigurãri de viaţã. Cota procentualã se aprobã prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile <>art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Contribuţia datoratã de asigurãtori pentru constituirea Fondului se vireazã lunar, în moneda naţionalã - leu, pânã la data de 25 inclusiv a lunii curente pentru luna expiratã, în urmãtoarele conturi deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor:
- RO42TREZ700502501X000285 "Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de garantare pentru asigurãrile de viaţã";
- RO06TREZ700502502X000949 "Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de garantare pentru asigurãrile generale".
(2) În cazul în care termenul scadent prevãzut la alin. (1) se împlineşte într-o zi nelucrãtoare, obligaţia de platã a contribuţiei datorate Fondului se îndeplineşte în urmãtoarea zi lucrãtoare.
(3) Pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului, asigurãtorii sunt obligaţi sã plãteascã dobânzi şi/sau penalitãţi de întârziere, conform <>art. 62 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Dobânzile şi penalitãţile de întârziere se evidenţiazã separat pe ordinul de platã prin care se achitã contribuţia şi se vireazã în contul Fondului prevãzut la alin. (1).
ART. 5
(1) Asigurãtorii sunt obligaţi sã întocmeascã şi sã transmitã lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, pânã la data de 25 inclusiv a lunii curente pentru luna expiratã, raportãrile privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate Fondului, distinct pentru categoria de asigurãri generale şi, respectiv, pentru asigurãri de viaţã, potrivit <>art. 20 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezentele norme. Prevederile art. 4 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) Datele şi/sau informaţiile conţinute în raportãrile lunare se stabilesc potrivit prevederilor art. 3. Odatã cu transmiterea raportãrilor, asigurãtorii anexeazã în mod obligatoriu şi o declaraţie pe propria rãspundere, datã sub semnãtura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevãzute de Codul penal pentru infracţiunile de înşelãciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestã cã datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
ART. 6
Asigurãtorii pot efectua operaţiuni de regularizare şi/sau de compensare a sumelor virate la Fond, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabilã a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
ART. 7
(1) Fondul are ca destinaţie plata indemnizaţiilor/despãgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în condiţiile legii, cu societatea de asigurare faţã de care s-a constatat starea de insolvabilitate, în limita disponibilitãţilor existente în conturile Fondului la momentul plãţii.
(2) În cazul contractelor de asigurare, altele decât cele de asigurare de viaţã, plata indemnizaţiilor/despãgubirilor de la Fond se poate face numai în condiţiile producerii riscurilor asigurate cuprinse în contractele de asigurare respective.
ART. 8
Reprezentarea Fondului în faţa autoritãţilor publice, a instanţelor judecãtoreşti, a organelor judiciare şi/sau a oricãror alte persoane fizice şi/sau juridice, dupã caz, se face de cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, prin departamentul specializat constituit în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, prevãzut la art. 9 alin. (1).

CAP. II
Administrarea şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului

ART. 9
(1) Administrarea, gestionarea şi utilizarea Fondului se efectueazã de cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, în calitate de administrator al Fondului, printr-un departament specializat constituit în cadrul acesteia. Structura şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale departamentului specializat şi limitele de salarizare ale personalului angajat din cadrul acestuia sunt aprobate prin hotãrâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor şi fac parte din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, precum şi din regulamentul de salarizare al acesteia. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor poate desemna unul sau mai mulţi dintre membrii sãi, în vederea coordonãrii activitãţii departamentului şi a exercitãrii unor atribuţii specifice privind administrarea, gestionarea şi utilizarea Fondului. În limitele cheltuielilor de personal prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului, precum şi în limita structurii de personal aprobate de cãtre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, coordonatorul desemnat organizeazã recrutarea, angajarea, promovarea, perfecţionarea profesionalã, salarizarea şi evidenţa personalului necesar, luând orice mãsurã administrativã legalã pentru buna funcţionare a departamentului.
(2) Departamentul specializat prevãzut la alin. (1) are ca principale atribuţii verificarea dosarelor de daunã şi a creanţelor de asigurãri înregistrate în evidenţele administratorului Fondului, precum şi plata de la Fond, în condiţiile legii, a creanţelor de asigurãri aprobate de comisia specialã prevãzutã la <>art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 , conform listelor creditorilor de asigurãri îndreptãţiţi la primirea sumelor cuvenite din disponibilitãţile Fondului.
(3) Departamentul specializat prevãzut la alin. (1) îşi desfãşoarã activitatea la sediul reprezentanţei din Bucureşti a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor. Reprezentanţa se înfiinţeazã în municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile <>art. 4 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca sediu secundar al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, fãrã personalitate juridicã.
ART. 10
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cuprinde:
a) la partea de venituri: veniturile pe sursele de finanţare conform art. 2;
b) la partea de cheltuieli:
- cheltuielile privind plata indemnizaţiilor/despãgubirilor cuvenite creditorilor de asigurãri de viaţã;
- cheltuielile privind plata indemnizaţiilor/despãgubirilor cuvenite creditorilor de asigurãri generale;
- cheltuielile de constituire, administrare şi utilizare a disponibilitãţilor Fondului, pe structura clasificaţiei bugetare. În cadrul cheltuielilor de constituire, administrare şi utilizare a Fondului se includ, în condiţiile legii, cheltuielile ocazionate de achiziţionarea/dobândirea/utilizarea unor sedii de lucru ale acestuia, a unor bunuri, a unor spaţii de depozitare a arhivelor preluate de administratorul Fondului de la societatea de asigurare debitoare ori, dupã caz, de la lichidatorii judiciari. Categoriile de cheltuieli privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului se suportã din fiecare buget de venituri şi cheltuieli al acestui fond, constituit pentru asigurãri generale şi, respectiv, pentru asigurãri de viaţã.
ART. 11
(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru asigurãri generale şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru asigurãri de viaţã se elaboreazã de Departamentul Fond de garantare şi se aprobã de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului este prevãzutã în anexa nr. 3 la prezentele norme.
(2) Organizarea şi conducerea evidenţei contabile a Fondului se fac potrivit dispoziţiilor <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi ale celorlalte reglementãri legale în materie, precum şi în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în prezentele norme.
(3) Disponibilitãţile Fondului se fructificã potrivit <>art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) La finele anului financiar, excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului se reporteazã în anul urmãtor, cu aceeaşi destinaţie.

CAP. III
Procedura şi condiţiile de efectuare a plãţilor din disponibilitãţile Fondului. Modalitãţi de recuperare a sumelor plãtite de la Fond

ART. 12
Dupã data rãmânerii irevocabile a hotãrârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţatã împotriva unei societãţi de asigurare aflate în stare de insolvabilitate, administratorul Fondului, prin departamentul specializat prevãzut la art. 9 alin. (1), este în drept sã efectueze plãţi din disponibilitãţile acestui fond, în vederea achitãrii sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, în condiţiile prevederilor <>Legii nr. 503/2004 şi ale prezentelor norme.
ART. 13
(1) În vederea efectuãrii plãţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, departamentul specializat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor procedeazã la verificarea dosarelor de daunã şi a creanţelor de asigurãri înregistrate în evidenţele administratorului Fondului, potrivit legii, şi întocmeşte listele potenţialilor creditori de asigurãri îndreptãţiţi la plata sumelor cuvenite de la Fond. Dosarele de daunã se verificã, în vederea întocmirii listelor, de cãtre direcţiile/serviciile de specialitate ale departamentului şi se semneazã, cu menţiunea "bun de platã", de cãtre conducãtorul Direcţiei plãţi-despãgubiri şi, respectiv, al Direcţiei economice din cadrul acestuia.
(2) Listele potenţialilor creditori se înainteazã comisiei speciale prevãzute la <>art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 , pe mãsura verificãrii dosarelor de daunã şi a creanţelor de asigurãri, împreunã cu o notã privind propunerea de aprobare, întocmitã şi semnatã de cãtre conducãtorul Direcţiei plãţi-despãgubiri din cadrul departamentului specializat. În vederea aprobãrii listelor, comisia specialã poate verifica, prin sondaj, dosarele de daunã şi creanţele de asigurãri cuprinse în acestea şi, în toate cazurile în care considerã cã este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare şi/sau creanţe de asigurãri.
(3) Pe mãsura aprobãrii listelor prevãzute la alin. (2), comisia specialã ia mãsuri pentru publicarea acestora, cuprinzând potenţialii creditori de asigurãri ale cãror creanţe au fost stabilite în urma verificãrii dosarelor de daunã şi care pot fi valorificate prin achitarea sumelor din disponibilitãţile Fondului.
ART. 14
(1) Indemnizaţiile/despãgubirile se plãtesc creditorilor de asigurãri, persoane fizice şi/sau juridice, potrivit condiţiilor prevãzute în contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare faţã de care s-a stabilit starea de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Creditorii de asigurãri prevãzuţi la alin. (1) sunt, dupã caz:
a) persoana asiguratã (asiguratul) - persoana fizicã sau juridicã aflatã în raporturi juridice cu societatea de asigurare debitoare prin încheierea contractului de asigurare, având calitatea (şi) de parte contractantã;
b) beneficiarul asigurãrii - terţa persoanã cãreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmeazã sã îi achite sumele cuvenite ca urmare a realizãrii evenimentului prevãzut în contract (caz asigurat);
c) terţa persoanã pãgubitã (în cazul asigurãrii de rãspundere civilã) - persoana fizicã sau juridicã prejudiciatã prin atingerea adusã bunurilor ori sãnãtãţii sale şi faţã de care persoana asiguratã este obligatã, potrivit legii, la repararea prejudiciului în condiţiile stabilirii rãspunderii civile delictuale a acesteia. Prin terţã persoanã pãgubitã se înţelege, de asemenea, orice persoanã fizicã sau juridicã prejudiciatã prin nerespectarea condiţiilor de asigurare ale contractelor, a cãrei calitate de creditor de asigurãri a fost stabilitã în temeiul subrogaţiei acesteia în drepturile creditorului prin plata creanţei de asigurãri ori, dupã caz, în temeiul unei hotãrâri judecãtoreşti irevocabile. În aceastã noţiune se încadreazã, dupã caz, şi asigurãtorii care fac dovada efectuãrii plãţii despãgubirilor în baza unui contract de asigurare facultativ, subrogându-se astfel în drepturile terţelor persoane pãgubite conform <>art. 22 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi Biroul Asigurãtorilor de Autovehicule din România care a efectuat plãţi din fondul de compensare (Fondul comun Carte Verde) cu titlu de despãgubiri pentru pagube produse de asiguraţii de rãspundere civilã Carte Verde ai asiguraţilor societãţii de asigurare debitoare aflate în stare de insolvabilitate, în îndeplinirea obligaţiilor asumate în acest sens prin statut şi prin Convenţia-tip interbirouri.
(3) În sensul prezentelor norme, sunt asimilate terţelor persoane pãgubite prevãzute la alin. (2) lit. c) şi unitãţile service specializate în activitatea de reparaţie a autovehiculelor de producţie internã şi/sau de producţie externã, agreate de societatea de asigurare debitoare prin convenţii încheiate în acest sens, atât pentru asigurarea obligatorie de rãspundere civilã, cât şi pentru asigurarea facultativã auto CASCO, care fac dovada primirii unei confirmãri de platã din partea asigurãtorului cu privire la plata sumelor datorate persoanelor pãgubite prin accidente auto.
ART. 15
(1) Creditorii de asigurãri prevãzuţi la art. 14 alin. (2) îşi pot valorifica creanţele de asigurãri din disponibilitãţile Fondului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) În vederea valorificãrii creanţelor prin încasarea indemnizaţiilor/despãgubirilor pretinse, creditorul de asigurãri formuleazã o cerere-tip de platã, prevãzutã în anexa nr. 2 la prezentele norme. Cererea se adreseazã administratorului Fondului şi se depune la sediul departamentului specializat prevãzut la art. 9 alin. (1). La cerere se anexeazã în mod obligatoriu, în original, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurãri. În cazul inexistenţei ori imposibilitãţii de prezentare a acestor dovezi ale creanţelor, creditorul de asigurãri poate sã prezinte xerocopii ale acestora, certificate pentru conformitate cu originalul şi semnate pe propria rãspundere, precizând în cuprinsul cererii motivul inexistenţei/imposibilitãţii de depunere în original a dovezilor. De asemenea, creditorul de asigurãri anexeazã la cerere o declaraţie datã pe propria rãspundere a acestuia, sub sancţiunile prevãzute de Codul penal român pentru infracţiunile de fals în declaraţii şi înşelãciune, în cuprinsul cãreia va preciza faptul cã suma pretinsã de la Fond nu a fost încasatã în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitãrii altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva societãţii de asigurare debitoare faţã de care s-a stabilit starea de insolvabilitate.
(3) Cererea prevãzutã la alin. (2) se transmite la sediul departamentului specializat în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea listelor creditorilor de asigurãri conform art. 13 alin. (3). Pe mãsura înregistrãrii şi analizãrii cererilor de platã ale creditorilor de asigurãri, departamentul specializat întocmeşte listele creditorilor de asigurãri ale cãror creanţe certe, lichide şi exigibile urmeazã a fi valorificate din disponibilitãţile Fondului. Listele se înainteazã comisiei speciale, cu propunerea de aprobare la platã de la Fond a sumelor pretinse de creditorii de asigurãri. Dupã aprobarea acestor liste conform art. 13, comisia specialã ia mãsuri pentru publicarea acestora şi dispune efectuarea plãţii indemnizaţiilor/despãgubirilor cãtre creditorii de asigurãri, conform <>art. 23 alin. (3) din Legea nr. 503/2004 .
(4) Plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri din disponibilitãţile Fondului se face de cãtre administratorul Fondului, prin departamentul specializat, integral, în baza listelor aprobate şi publicate potrivit alin. (3) şi a documentaţiilor aferente, întocmite în acest sens de cãtre departament. Plata creanţelor de asigurãri se face în cadrul termenului general de prescripţie prevãzut de lege şi în limita resurselor disponibile ale Fondului existente la data efectuãrii plãţii. Plata se face în moneda naţionalã - leu, iar în cazul creanţelor în valutã, plata se face în echivalentul în lei al sumei, calculat prin utilizarea cursului de referinţã faţã de valutele respective stabilit de Banca Naţionalã a României la data efectuãrii plãţii.
(5) Indemnizaţiile/despãgubirile cuvenite creditorilor de asigurãri se pot plãti de la Fond prin intermediul trezoreriilor, al sucursalelor Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., prin poştã şi/sau prin orice alte instituţii de credit (bãnci) autorizate de Banca Naţionalã a României. În vederea efectuãrii plãţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, administratorul Fondului poate, prin departamentul specializat, sã încheie convenţii/contracte de prestãri de servicii cu oricare dintre aceste entitãţi.
(6) Dacã disponibilitãţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri, creanţele acestora vor putea fi onorate pe mãsura alimentãrii Fondului cu resursele financiare prevãzute de lege, într-o perioadã de cel mult 3 ani de la data publicãrii listelor prevãzute la alin. (3). Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate majora oricând cuantumul cotei procentuale prevãzute la <>art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit art. 3 alin. (4) din prezentele norme.
ART. 16
(1) Conform prevederilor <>art. 48 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 , creditorii de asigurãri care au încasat indemnizaţiile/despãgubirile cuvenite de la Fond nu au dreptul sã solicite valorificarea creanţelor de asigurãri în cadrul procedurii falimentului societãţii de asigurare debitoare.
(2) Toate sumele plãtite din disponibilitãţile Fondului se înregistreazã de cãtre administratorul Fondului, prin departamentul specializat, cu titlu de creanţe de asigurãri, la dosarul de faliment înregistrat pe rolul instanţei judecãtoreşti competente, împreunã cu dovada plãţii acestora. Recuperarea creanţelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor şi/sau a drepturilor şi veniturilor societãţii de asigurare debitoare, în condiţiile <>Legii nr. 503/2004 şi ale <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Creanţele Fondului reprezintã creanţe de asigurãri conform art. 3 lit. i) şi <>art. 49 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 şi se achitã cu prioritate absolutã faţã de orice alte creanţe, imediat dupã achitarea sumelor prevãzute la <>art. 122 pct. 1 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, republicatã.
(3) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, este îndreptãţit sã înregistreze la masa credalã, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperãrii lor din valorificarea bunurilor şi/sau din veniturile societãţii de asigurare debitoare, orice sume achitate creditorilor de asigurãri, precum şi orice dobânzi şi/sau cheltuieli plãtite din disponibilitãţile Fondului cu titlu de creanţe de asigurãri, conform <>art. 27 din Legea nr. 503/2004 .
(4) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, poate proceda la compensarea creanţelor sale cu cele ale societãţii de asigurare debitoare, conform <>art. 75 alin. (1) din Legea nr. 503/2004 , cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor şi cu aprobarea tribunalului, conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) din aceeaşi lege. Administratorul Fondului poate adjudeca în contul creanţei sale constituite din sumele prevãzute la alin. (3), în calitate de creditor privilegiat, bunurile/activele societãţii de asigurare debitoare, în condiţiile prevãzute la art. 512 alin. 2 din Codul de procedurã civilã.
(5) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, este îndreptãţit sã solicite autoritãţilor competente stabilirea rãspunderii civile sau penale faţã de persoanele care au încasat sume necuvenite de la Fond, precum şi sã recupereze aceste sume, fiind abilitat sã exercite acţiunile şi/sau modalitãţile prevãzute de lege în acest sens.
ART. 17
(1) În termen de cel mult 60 de zile de la publicarea listelor creditorilor de asigurãri potrivit art. 15 alin. (3), orice persoanã interesatã care nu se regãseşte în cuprinsul acestora şi/sau care pretinde vreun drept de creanţã de asigurãri împotriva societãţii de asigurare faţã de care s-a stabilit starea de insolvabilitate poate formula o cerere de platã, în condiţiile prevãzute la <>art. 24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 503/2004 .
(2) Dupã primirea şi analizarea fiecãrei cereri, departamentul specializat întocmeşte listele creditorilor de asigurãri acceptaţi la plata sumelor de la Fond şi le înainteazã comisiei speciale, cu propunerea de aprobare, în vederea publicãrii acestora şi a efectuãrii plãţii sumelor pretinse de la Fond. Dispoziţiile art. 15 alin. (4)-(6) se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, poate sã efectueze plãţi din disponibilitãţile Fondului, cu titlu de creanţe de asigurãri, astfel:
a) sume cuvenite cu titlu de creanţe de asigurãri care sunt certe, lichide şi exigibile şi care sunt înregistrate sub acest titlu în lista creditorilor publicatã conform art. 15 alin. (3);
b) sume cuvenite cu titlu de creanţe de asigurãri care sunt acceptate la platã prin decizie a administratorului Fondului, emisã în condiţiile prevãzute la art. 24 alin. (1)-(5) şi la <>art. 25 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 503/2004 , şi care sunt înregistrate sub acest titlu în lista creditorilor publicatã conform art. 24 alin. (6) din aceeaşi lege;
c) sume cuvenite cu titlu de creanţe de asigurãri care reprezintã prime de asigurare sau alte sume cuvenite asiguraţilor, dupã caz, prevãzute la <>art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 503/2004 .

CAP. IV
Dispoziţii speciale privind utilizarea disponibilitãţilor Fondului în cadrul procedurilor de faliment declanşate înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 503/2004

ART. 18
(1) În conformitate cu <>art. 72 din Legea nr. 503/2004 , procedura de faliment deschisã împotriva unei societãţi de asigurare debitoare faţã de care s-a stabilit starea de insolvabilitate, aflatã pe rolul instanţei judecãtoreşti competente la data intrãrii în vigoare a acestei legi, continuã sã se desfãşoare şi se închide în condiţiile respectivei legi.
(2) Actele şi/sau, dupã caz, mãsurile adoptate în cadrul procedurii de faliment înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 503/2004 rãmân legal îndeplinite şi sunt câştigate cauzei, conform prevederilor <>Legii nr. 64/1995 , republicatã, şi ale <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aplicabile la momentul adoptãrii acestor acte şi/sau mãsuri. Dupã momentul intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 503/2004 , toate actele şi/sau mãsurile adoptate în cadrul procedurii de faliment, inclusiv întocmirea planului de distribuire a sumelor cuvenite creditorilor de asigurãri şi plata creanţelor în temeiul acestuia, se îndeplinesc cu respectarea întocmai şi de îndatã a dispoziţiilor <>Legii nr. 503/2004 , sub sancţiunea anulãrii lor potrivit legii.
ART. 19
În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 503/2004 , comisia specialã prevãzutã la art. 23 alin. (2) din lege, constituitã prin decizie a administratorului Fondului, îşi desfãşoarã activitatea în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentele norme.
ART. 20
(1) În temeiul art. 40 lit. a) şi s) şi al <>art. 43 din Legea nr. 503/2004 , administratorul Fondului, prin departamentul specializat, solicitã lichidatorului judiciar desemnat în dosarul de faliment întocmirea şi transmiterea unui raport amãnunţit asupra situaţiei bunurilor/veniturilor societãţii de asigurare debitoare şi asupra stadiului procedurii de lichidare. Raportul se întocmeşte şi se transmite administratorului Fondului în termen de cel mult 20 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii solicitãrii.
(2) Raportul lichidatorului judiciar, prevãzut la alin. (1), trebuie sã cuprindã, în afara informaţiilor şi datelor referitoare la situaţia bunurilor şi/sau veniturilor societãţii de asigurare debitoare şi la stadiul procedurii de lichidare, urmãtoarele elemente privind:
a) situaţia creanţelor de asigurãri înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 64/1995 , republicatã, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurãri, a cuantumului creanţelor admise şi înregistrate în tabelul consolidat al creanţelor, precum şi a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garanţiei legale de care se bucurã aceste creanţe;
b) situaţia creanţelor de asigurãri înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 64/1995 , republicatã, cu precizarea creditorilor de asigurãri ale cãror creanţe nu au fost admise de lichidatorul judiciar în cuantumul solicitat de aceştia ori, dupã caz, ale cãror creanţe au fost respinse la platã. Prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii şi creanţele de asigurãri se aplicã în mod corespunzãtor;
c) situaţia creanţelor de asigurãri aferente dosarelor de daunã existente în evidenţele societãţii de asigurare debitoare, aprobate la platã de cãtre aceasta, dar neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile <>Legii nr. 64/1995 , republicatã;
d) situaţia creanţelor de asigurãri aferente dosarelor de daunã existente în evidenţele societãţii de asigurare debitoare, neaprobate la platã de cãtre aceasta şi neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile <>Legii nr. 64/1995 , republicatã;
e) situaţia creanţelor de asigurãri care au fãcut/fac obiectul unor operaţiuni de compensare ori al unor concordate sau, dupã caz, al unor litigii aflate spre soluţionare pe rolul instanţelor judecãtoreşti competente la data întocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurãri şi a creanţelor acestora, corespunzãtor prevederilor lit. a);
f) situaţia sumelor aferente primelor de asigurare restante primite în cadrul procedurii de faliment pe seama societãţii de asigurare debitoare, conform <>art. 40 lit. l) din Legea nr. 503/2004 ;
g) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitãţile concrete de lichidare a bunurilor şi/sau a drepturilor din patrimoniul societãţii de asigurare debitoare, prevãzute la <>art. 40 lit. t) din Legea nr. 503/2004 , precum şi/sau mãsurile întreprinse de acesta pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme.
(3) Odatã cu transmiterea raportului întocmit conform alin. (1) şi (2), lichidatorul judiciar pune la dispoziţie administratorului Fondului dosarele de daunã şi toate înscrisurile/documentaţiile aferente înregistate în evidenţele sale, precum şi, dupã caz, un exemplar al tabelului definitiv consolidat al creanţelor întocmit în cadrul procedurii de faliment. Dacã este cazul, lichidatorul judiciar transmite administratorului Fondului şi situaţia plãţilor cãtre creditorii de asigurãri ale cãror creanţe au fost valorificate, în baza planului de distribuire a creanţelor, înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 503/2004 , în cadrul procedurii de faliment reglementate de <>Legea nr. 64/1995 , republicatã, şi de <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Sumele obţinute din valorificarea drepturilor şi/sau a bunurilor societãţii de asigurare debitoare, care au fost plãtite creditorilor acesteia înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 503/2004 , rãmân corect distribuite conform tabelului definitiv consolidat al creditorilor şi planului de distribuire, întocmite şi aprobate în cadrul procedurii de faliment reglementate de dispoziţiile <>Legii nr. 64/1995 , republicatã, şi conform prevederilor speciale ale <>art. 32 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vigoare la momentul distribuirii sumelor.
(5) Sumele obţinute din valorificarea drepturilor şi/sau a bunurilor societãţii de asigurare debitoare, care nu au fãcut obiectul unui plan de distribuire conform alin. (4) şi nu au fost achitate creditorilor societãţii de asigurare debitoare pânã la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 503/2004 , se distribuie, dupã caz, cu respectarea ordinii de preferinţã prevãzute la art. 49 din aceeaşi lege. Sumele plãtite de administratorul Fondului cãtre creditorii de asigurãri beneficiazã de ordinea de prioritate prevãzutã la <>art. 49 din Legea nr. 503/2004 şi se îndestuleazã din sumele existente în conturile de lichidare, obţinute din valorificarea drepturilor şi/sau a bunurilor societãţii de asigurare debitoare.
ART. 21
(1) În urma înregistrãrii raportului şi a situaţiilor transmise de lichidatorul judiciar, întocmite conform art. 20, administratorul Fondului, prin departamentul specializat, verificã dosarele de daunã şi înscrisurile/documentaţiile aferente acestora, în vederea întocmirii listelor creditorilor de asigurãri conform art. 15 alin. (3) şi art. 17 alin. (2).
(2) Dupã aprobarea listelor creditorilor de asigurãri ale cãror creanţe au fost constatate cu caracter cert, lichid şi exigibil în urma analizãrii dosarelor de daunã, comisia specialã ia toate mãsurile în vederea publicãrii acestora şi dispune efectuarea plãţii sumelor cuvenite acestora din disponibilitãţile Fondului.
(3) Orice persoanã care se încadreazã în categoria creditorilor de asigurãri definitã la <>art. 3 lit. h) din Legea nr. 503/2004 şi care pretinde vreun drept de creanţe de asigurãri împotriva societãţii de asigurare debitoare, precum şi/sau creditorul de asigurãri a cãrui creanţã pretinsã de la Fond nu se regãseşte înregistratã în cuprinsul listelor publicate conform alin. (2) pot/poate formula o cerere motivatã în acest sens. Cererea se adreseazã administratorului Fondului şi se depune la sediul departamentului specializat, în termen de cel mult 60 de zile de la data publicãrii listelor conform alin. (2). În urma aprobãrii cererii, administratorul Fondului emite o decizie motivatã prin care acceptã plata sumelor pretinse de la Fond. Administratorul Fondului publicã, în condiţiile prezentelor norme, o listã suplimentarã a acelor creditori de asigurãri ale cãror sume certe, lichide şi exigibile au fost acceptate la platã prin decizie a acestuia.
(4) Împotriva deciziei administratorului Fondului se poate formula plângere în condiţiile art. 24 alin. (5), raportat la <>art. 19 din Legea nr. 503/2004 . Prevederile <>art. 24 alin. (6) din Legea nr. 503/2004 , referitoare la creditorii de asigurãri acceptaţi la platã prin hotãrâre judecãtoreascã, se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 22
(1) Creanţele de asigurãri constatate printr-un titlu executoriu obţinut înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 503/2004 , nevalorificate în cadrul procedurii de faliment sau în cadrul altor proceduri de executare silitã prevãzute de lege, se transmit administratorului Fondului în vederea verificãrii lor şi, dupã caz, a valorificãrii acestora, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, în condiţiile prezentelor norme şi ale <>art. 24 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 503/2004 .
(2) Titlul executoriu prevãzut la alin. (1) se transmite administratorului Fondului, în original, însoţit de o declaraţie a creditorului de asigurãri, datã pe propria rãspundere şi sub semnãtura legalizatã a acestuia, din care sã rezulte cã suma pretinsã de la Fond cu titlu de creanţã de asigurãri nu a fost înregistratã şi/sau valorificatã în cadrul procedurii de faliment al societãţii de asigurare debitoare ori în cadrul unei alte proceduri de urmãrire şi încasare silitã sau prin alte mijloace şi/sau modalitãţi legale de platã, dupã caz.
(3) Creanţele de asigurãri care, la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 503/2004 , fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti competente sau care, dupã caz, sunt constatate prin hotãrâri judecãtoreşti definitive, susceptibile a fi puse în executare potrivit legii, pot fi transmise administratorului Fondului în vederea analizãrii şi, dupã caz, a valorificãrii acestora, în condiţiile prevãzute la alin. (2).
ART. 23
În conformitate cu prevederile <>art. 27 şi 49 din Legea nr. 503/2004 , creanţele administratorului Fondului se înregistreazã la masa credalã în vederea valorificãrii lor şi a completãrii disponibilitãţilor acestuia.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 24
(1) Verificarea modului de constituire de cãtre asigurãtori a contribuţiei datorate Fondului şi de virare la termen a acesteia, precum şi verificarea datelor cuprinse în raportãrile lunare se fac de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 503/2004 , precum şi ale normelor date în aplicarea acestor acte normative. În calitatea sa de administrator al Fondului, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate dispune, prin departamentul specializat, efectuarea acţiunilor de analizã şi de control cu privire la situaţia financiarã a societãţii de asigurare.
(2) Actul prin care se constatã şi se individualizeazã obligaţia de platã a sumelor cuvenite Fondului, întocmit sau emis de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor sau de administratorul Fondului, dupã caz, constituie titlu de creanţã potrivit legii.
ART. 25
(1) Nerespectarea în orice mod a prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţioneazã în conformitate cu dispoziţiile <>Legii nr. 503/2004 , ale <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Constatarea faptelor nelegale, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor în temeiul competenţelor şi atribuţiilor legale ale acesteia.
(2) În cazul constatãrii existenţei unor indicii cu privire la sãvârşirea unor infracţiuni, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, precum şi/sau administratorul Fondului, dupã caz, solicitã organelor competente analizarea faptelor şi stabilirea rãspunderii civile sau penale, dupã caz, a persoanelor vinovate.
ART. 26
De la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme îşi înceteazã aplicabilitatea Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de garantare, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.104/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 15 aprilie 2005.

ANEXA 1

RAPORTARE
privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei
la Fondul de garantare pentru luna.....................Nr Explicaţii Total Asigurãri Asigurãri Documentul/
crt. de viaţã generale data
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
1. Volumul de prime brute X
încasate din activitatea
de asigurare directã şi
coasigurare
2. Contribuţia datoratã X
3. Contribuţia viratã
4. Dobânda viratã
5. Penalitãţi de întârziere
virate
--------------------------------------------------------------------------------
Subsemnatul ...(conducãtor executiv)..., în calitate de .........., cunoscând
prevederile Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, declar pe
propria rãspundere cã toate informaţiile şi documentele sunt complete şi
conforme cu realitatea şi cã nu existã alte fapte relevante care trebuie aduse
la cunoştinţã Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
Numele şi prenumele ......................
(cu majuscule)
Semnãtura .....................

Ştampila societãţii


ANEXA 2

CERERE DE PLATĂ
a indemnizaţiei/despãgubirii


Subsemnatul/Subsemnata ........................., reprezentant/reprezentantã
(împuternicit/împuternicitã) al/a ............................, cu sediul social
în ................................, str. ........................ nr. ........,
bl. ......., sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ........, având codul unic
de înregistrare ....................., domiciliat/domiciliatã în ..............,
str. .......................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. .......,
ap. ......, judeţul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a buletinului
de identitate/cãrţii de identitate/paşaportului seria ........ nr. ............,
eliberat/eliberatã de ........................ la data de ................., cod
numeric personal ..................., telefon/fax ................., creditor de
asigurãri al Societãţii Comerciale ........................., înscris la poziţia
nr. ............. în lista creditorilor publicatã de administratorul Fondului de
garantare, solicit Fondului de garantare administrat de Comisia de Supraveghere
a Asigurãrilor acordarea indemnizaţiei/despãgubirii, în sumã de ........... lei.
Sunt posesor/posesoare al/a Contractului de asigurare obligatorie/
facultativã seria......... nr....., încheiat cu Societatea de asigurare .......,
cu valabilitate de la data de ................. la data de ................... .
Solicit ca plata sã se efectueze:
- în contul de card nr. ..........., deschis la Banca .....................;
- în contul nr. ............, deschis la Banca ............................;
- prin poştã, la adresa de mai sus;
- prin unitãţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni de domiciliu.
Declar pe propria rãspundere cã nu am încheiat contract pentru acest tip de
asigurare cu altã societate de asigurare şi nu am primit indemnizaţie/
despãgubire aferentã obiectului contractului menţionat mai sus.

Data .......... Semnãtura/ştampila ...........
Verso
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DECLARAŢIE ÎN CAZUL EXISTENŢEI UNUI ALT CONTRACT DE ASIGURARE*) │
│ │
│ Societatea de asigurare ........................... │
│ Contractul de asigurare ........................... │
│ Valabilitate: de la data de ...... la data de ..... │
│ Cerere de despãgubire: DA/NU │
│ Despãgubire primitã în sumã de .... DA/NU la data de .... privind evenimentul│
│ din data de ............................................... │
│ │
│ Data ............ Semnãtura/ştampila ............. │
│ │
│ │
│ *) Se bareazã acest chenar în cazul în care nu sunt date de completat. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘DECLARAŢIA PERSOANEI PĂGUBITE
(se va completa numai de cãtre persoana pãgubitã)

Am luat cunoştinţã de faptul cã obţinerea sau încercarea, prin orice mijloace, de obţinere pe nedrept a indemnizaţiilor/despãgubirilor din asigurare sau înlesnirea unor asemenea fapte se pedepseşte potrivit legii penale.
Declar cã prin încasarea indemnizaţiei/despãgubirii am fost integral indemnizat/despãgubit pentru sumele asigurate/pagubele suferite şi nu mai am nici o pretenţie de la asigurãtorul .................................. şi de la Fondul de garantare în legãturã cu paguba respectivã.
Declar cã prin încasarea de la Fondul de garantare a indemnizaţiilor/despãgubirilor dau acestuia şi Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor drepturile, acţiunile, privilegiile sau ipotecile mele în contra asigurãtorului debitor ................., conform art. 1107 din Codul civil privind subrogarea convenţionalã.

Data ........... Semnãtura/ştampila ...........................

Anexez la prezenta:


- copie de pe actul de identitate - ........................
- copie de pe contractul de asigurare - ........................
- procurã, împuternicire etc - ........................
- .................................... - ........................ANEXA 3

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Fondului de garantare pentru asigurãri generale/de viaţã


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Denumire indicatori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23 03.98 I. VENITURI (A+B)
A. VENITURI AN CURENT (1+2)
1. Venituri din contribuţii
2. Venituri din dobânzi
B. VENITURI ANI PRECEDENŢI (1+2+3)
1. Venituri din contribuţii
2. Venituri din dobânzi şi penalitãţi
3. Ventituri din dobânzi cont curent
şi depozite
II. CHELTUIELI (A+B+C)
01 A. CHELTUIELI CURENTE (1+2)
02 1. CHELTUIELI DE PERSONAL
10 Cheltuieli cu salariile
10.01 Salarii de bazã
10.04 Spor de vechime
10.06 Alte sporuri
10.08 Fond de premii
10.12 Fond pentru convenţii civile
10.14 Alte drepturi salariale
11 Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat
12 Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj
13 Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
14 Deplasãri, detaşãri, transferãri
14.01 Deplasãri, detaşãri, transferãri în ţarã
14.02 Deplasãri în strãinãtate
15 Tichete de masã
16 Accidente de muncã
20 2. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrie
24.01 Încãlzit
24.02 Iluminat şi forţã motricã
24.03 Apã, canal, salubritate
24.04 Poştã, telefon, telex, radio, televizor, telefax
24.05 Furnituri de birou
24.06 Materiale pentru curãţenie
24.07 Alte materiale şi prestãri de servicii (chirii)
25 Materiale şi prestãri de servicii cu caracter funcţional
26 Obiecte de inventar de micã valoare sau de scurtã duratã
şi echipament
26.02 Echipament
26.03 Alte obiecte de inventar de micã valoare sau de scurtã duratã
27 Reparaţii curente
28 Reparaţii capitale
29 Cãrţi şi publicaţii
30 Alte cheltuieli
30.01 Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesionalã
a salariaţilor
30.02 Protocol
30.03 Protecţia muncii
30.07 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
(despãgubiri) din care*):
69 B. CHELTUIELI DE CAPITAL
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
74 Investiţii ale instituţiilor publice şi ale activitãţilor
autofinanţate
78 C. OPERAŢIUNI FINANCIARE
89 III. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
92 Excedent
93 Deficit
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Cheltuieli aferente plãţilor pentru creditorii de asigurãri generale------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016