Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 2 aprilie 2007  de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 2 aprilie 2007 de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice

EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice, denumite în continuare norme, reglementeazã criteriile în funcţie de care se clasificã muzeele şi colecţiile publice.
ART. 2
Muzeele şi colecţiile publice se clasificã dupã urmãtoarele criterii:
a) forma de proprietate, de constituire şi modul de administrare a patrimoniului muzeal;
b) forma de organizare;
c) aria de acoperire teritorialã, mãrimea şi importanţa patrimoniului.

CAP. II
Clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice

ART. 3
(1) În funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colecţiile publice se pot afla în proprietate publicã sau privatã.
(2) Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publicã se înfiinţeazã şi se organizeazã în subordinea autoritãţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autoritãţi publice ori instituţii şi funcţioneazã potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autoritãţile sau de instituţiile tutelare.
(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privatã se înfiinţeazã, se organizeazã şi funcţioneazã în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
ART. 4
În funcţie de forma de organizare, muzeele şi colecţiile publice au personalitate juridicã; prin excepţie de la regulã, se pot organiza muzee şi colecţii publice fãrã personalitate juridicã ca filiale sau secţii.
ART. 5
În funcţie de aria de acoperire teritorialã, de mãrimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colecţiile publice se clasificã astfel:
a) muzee şi colecţii publice de importanţã naţionalã;
b) muzee şi colecţii publice de importanţã regionalã;
c) muzee şi colecţii publice de importanţã judeţeanã;
d) muzee şi colecţii publice de importanţã localã.

SECŢIUNEA 1
Muzee de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã şi localã

ART. 6
(1) Muzeele de importanţã naţionalã sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 50.000 de bunuri culturale mobile, printre care şi bunuri culturale mobile clasate:
a) în tezaur - de valoare excepţionalã, reprezentative în plan internaţional şi naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie;
b) în fond - de valoare deosebitã, reprezentative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
(2) În vederea acordãrii titulaturii de muzeu de importanţã naţionalã, ponderea în patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate trebuie sã fie de cel puţin 15%, din care cel puţin 5% bunuri culturale mobile clasate în tezaur.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pot fi clasificate în muzee de importanţã naţionalã instituţii muzeale al cãror patrimoniu cuprinde bunuri culturale mobile ce constituie colecţii unicat la nivel naţional.
ART. 7
(1) Muzeele de importanţã regionalã sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 40.000 de bunuri culturale mobile, dintre care 50% trebuie sã fie reprezentantive în plan regional pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
(2) În vederea acordãrii titulaturii de muzeu de importanţã regionalã, ponderea în patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate în tezaur şi fond trebuie sã fie de cel puţin 10%.
ART. 8
Muzeele de importanţã judeţeanã sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile, dintre care 50% trebuie sã fie reprezentative în plan judeţean pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
ART. 9
Muzeele de importanţã localã sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile, reprezentative în plan local - municipal, orãşenesc sau comunal - pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.

SECŢIUNEA a 2-a
Colecţii publice de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã şi localã

ART. 10
(1) Colecţiile publice de importanţã naţionalã sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal şi bunuri culturale mobile clasate:
a) în tezaur - de valoare excepţionalã, semnificative în plan internaţional şi naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie;
b) în fond - de valoare deosebitã, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
(2) În vederea acordãrii titulaturii de colecţie publicã de importanţã naţionalã, ponderea în patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate trebuie sã fie de cel puţin 15%, din care cel puţin 5% bunuri culturale mobile clasate în tezaur.
ART. 11
Colecţiile publice de importanţã regionalã sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 50% bunuri culturale mobile reprezentative în plan regional pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
ART. 12
Colecţiile publice de importanţã judeţeanã sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 50% bunuri culturale mobile reprezentative în plan judeţean pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
ART. 13
Colecţiile publice de importanţã localã sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile reprezentative în plan local pentru istorie, arheologie, etnologie, artã, arhivisticã, ştiinţã, tehnicã, literaturã, cinematografie, numismaticã, filatelie, heraldicã, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.

CAP. III
Documentaţia necesarã în vederea acordãrii titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã

ART. 14
Persoana juridicã de drept public sau de drept privat ori persoana fizicã, în a cãrei subordine, respectiv proprietate, se aflã muzeul sau colecţia publicã, trebuie sã solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã.
ART. 15
(1) În vederea acordãrii titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã, solicitantul trebuie sã depunã la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor urmãtoarea documentaţie:
a) cerere, în sensul obţinerii avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor pentru acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã, precum şi iniţierii de cãtre Ministerul Culturii şi Cultelor a unei hotãrâri a Guvernului privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã;
b) memoriu care sã conţinã prezentarea patrimoniului muzeului sau colecţiei publice: numãr de bunuri culturale mobile, numãr de bunuri culturale mobile clasate (în tezaur şi în fond), argumentaţia referitoare la reprezentativitãţile menţionate (în plan naţional, regional, judeţean, local);
c) declaraţie pe propria rãspundere a conducãtorului instituţiei muzeale sau al colecţiei publice respective privind veridicitatea datelor conţinute în memoriul prevãzut la lit. b).
(2) Prin bun cultural mobil reprezentativ în plan naţional, regional, judeţean sau local se înţelege apartenenţa bunului la un anumit teritoriu; în funcţie de aria de acoperire teritorialã, existã bunuri culturale mobile cunoscute sau reprezentative în plan internaţional, naţional, regional, judeţean ori local.

CAP. IV
Procedura de acordare a titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã

ART. 16
Acordarea titulaturii de muzeu sau, dupã caz, de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, iniţiatã de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
ART. 17
(1) În termen de maximum 30 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii de acordare a titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor verificã corectitudinea întocmirii documentaţiei prevãzute la art. 15 alin. (1).
(2) În cazul în care se constatã cã documentaţia este incompletã sau conţine erori, aceasta va fi restituitã solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia, în vederea completãrii sau corectãrii şi retransmiterii acesteia direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3) În situaţia în care direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor constatã îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezentele norme, întocmeşte un referat de oportunitate privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã şi înainteazã documentaţia depusã, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(4) Comisia Naţionalã a Muzeelor şi Colecţiilor analizeazã solicitarea de acordare a titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã, precum şi documentaţia aferentã şi propune ministrului culturii şi cultelor, în cazul unui aviz favorabil, iniţierea unei hotãrâri a Guvernului privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publicã de importanţã naţionalã, regionalã, judeţeanã ori localã.
ART. 18
Schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizeazã prin hotãrâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea persoanei juridice sau a persoanei fizice care are în subordine, respectiv în proprietate, muzeul sau colecţia publicã.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 19
Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţioneazã în concordanţã cu normele metodologice privind muzeele şi colecţiile publice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice