Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 19 ianuarie 2005  privind controlul calitatii activitatii de audit aferent angajamentelor de asigurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 19 ianuarie 2005 privind controlul calitatii activitatii de audit aferent angajamentelor de asigurare

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Controlul calitãţii activitãţii de audit desfãşurate de cãtre auditorii financiari, persoane fizice şi juridice active, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumitã în continuare Camera, se efectueazã asupra:
a) angajamentelor de audit financiar;
b) angajamentelor de audit intern;
c) altor angajamente prevãzute în Standardele Internaţionale de Audit, dupã cum urmeazã: angajamente de revizuire a situaţiilor financiare, angajamente de efectuare a procedurilor agreate privind informaţiile financiare şi angajamente de compilare a informaţiilor financiare.
ART. 2
Controlul asupra modului de exercitare a profesiei de auditor financiar este organizat şi se desfãşoarã, potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , de cãtre Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã.
ART. 3
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã efectueazã inspecţiile prin inspectori şi asistenţi-inspectori, salariaţi în aparatul executiv al Camerei.

CAP. II
Programarea activitãţii de inspecţie a calitãţii activitãţii de audit

ART. 4
Programarea activitãţii de inspecţie, desfãşuratã de cãtre Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã, se realizeazã, în principal, pe baza urmãtoarelor documente:
a) situaţia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi juridice active, autorizate de Camerã sã exercite profesia în anul respectiv;
b) programul de inspecţie trimestrial care prevede auditorii financiari care urmeazã a fi controlaţi, perioada supusã inspecţiei, precum şi echipele care efectueazã inspecţia.
ART. 5
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã întocmeşte şi prezintã documentele prevãzute la art. 4 lit. b) Biroului permanent, pentru a fi prezentate spre aprobare Consiliului Camerei.
ART. 6
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã, în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform art. 41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, colaboreazã cu Departamentul de servicii pentru membri în vederea cunoaşterii la zi a situaţiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi juridice active, autorizate de Camerã sã exercite profesia în anul respectiv.
ART. 7
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã care rãspunde de întocmirea şi prezentarea programelor trimestriale de inspecţie va asigura cuprinderea auditorilor financiari, astfel încât, de regulã, o datã la maximum 3 ani sã fie verificat fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei.
ART. 8
Eventualele modificãri în programele de inspecţie trimestriale vor fi aduse la cunoştinţã Biroului permanent al Consiliului Camerei înainte de începerea inspecţiei la membrii respectivi sau imediat dupã aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente ca urmare a unor sesizãri etc.
ART. 9
Documentele de planificare a inspecţiilor trebuie întocmite şi pãstrate astfel încât sã se asigure confidenţialitatea obiectivelor inspecţiei.

CAP. III
Organizarea activitãţii de exercitare a controlului calitãţii activitãţii de audit

ART. 10
Controlul calitãţii activitãţii de audit se efectueazã în ordinea şi la data prevãzute în programele de inspecţie trimestriale.
ART. 11
Obiectivele inspecţiei calitãţii activitãţii de audit financiar, audit intern şi a altor activitãţi din domeniul auditului financiar şi a auditului intern sunt urmãtoarele:
- conţinutul contractelor de audit financiar, audit intern şi al altor servicii prestate de cãtre membrii Camerei, precum şi concordanţa acestora cu Standardele de Audit Intern, Standardele Internaţionale de Audit şi cu alte norme emise de Camerã;
- verificarea corectitudinii datelor înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportãrii veniturilor din activitatea de audit financiar şi intern, precum şi a celorlalte activitãţi, a achitãrii integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii cãtre Camerã;
- îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregãtirea profesionalã continuã a auditorilor financiari;
- verificarea existenţei la societatea de audit/auditorul financiar persoanã fizicã a unui sistem de control al calitãţii conform Standardului Internaţional al Controlului Calitãţii (ISQC 1) şi Standardului Internaţional de Audit 220 (ISA 220), pentru angajamentele de audit al situaţiilor financiare ale entitãţilor cu care are contract de efectuare a auditului financiar, audit intern sau alte angajamente prevãzute de Standardele Internaţionale de Audit;
- verificarea elaborãrii de cãtre societãţile de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitãţile aflate în subordinea şi supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a unor proceduri de auditare specifice acestei categorii de entitãţi;
- respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului financiar în conformitate cu normele Camerei şi cu Standardele Internaţionale de Audit;
- verificarea modului în care societatea de audit inspectatã a organizat şi a desfãşurat propriul control intern al calitãţii lucrãrilor de audit.
ART. 12
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã elaboreazã Lista obiectivelor de inspecţie şi o prezintã Biroului permanent al Consiliului Camerei, iar acesta, spre aprobare, Consiliului Camerei.
ART. 13
(1) Un membru al Camerei poate face, de regulã, obiectul unei inspecţii asupra calitãţii activitãţii de audit o datã la maximum 3 ani, pentru verificarea modului de îndeplinire a angajamentelor şi de întocmire a rapoartelor de audit financiar, audit intern şi a altor servicii potrivit normelor Camerei, Standardelor Internaţionale de audit, Codului de eticã şi conduitã profesionalã şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor faţã de Camerã.
(2) În funcţie de factorii de risc materializaţi în:
a) numãrul de clienţi;
b) numãrul entitãţilor considerate a fi de interes public;
c) rezultatele anterioare ale inspecţiilor pentru asigurarea calitãţii, inclusiv:
(i) încãlcarea cerinţelor de pregãtire profesionalã continuã;
(ii) încãlcarea principiului independenţei;
(iii) deficienţe în proiectul sau conformitatea cu sistemul societãţii de control al calitãţii,
Consiliul Camerei şi Biroul permanent al Consiliului Camerei pot, la propunerea Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã, sã dispunã efectuarea controlului calitãţii activitãţii desfãşurate de cãtre membrii Camerei la perioade mai mici de 3 ani.
(3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie acţiunile organizate de Camerã pentru documentarea, informarea, analiza şi urmãrirea implementãrii unor noi reglementãri, verificarea remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controalelor efectuate, precum şi verificarea reclamaţiilor cu privire la activitatea auditorilor financiari.
ART. 14
Durata inspecţiei se stabileşte în funcţie de natura acţiunii de control şi de volumul activitãţii societãţii sau a auditorului financiar persoanã fizicã ce urmeazã a fi inspectat.
ART. 15
(1) Inspecţia se efectueazã în totalitate sau prin sondaj, în raport de volumul activitãţii membrilor Camerei, precum şi de frecvenţa abaterilor constatate anterior, cuprinzând un numãr reprezentativ de rapoarte şi documente, care sã permitã formularea unor concluzii temeinice asupra gradului de respectare a dispoziţiilor normative din domeniul auditului financiar, auditului intern şi al altor activitãţi conexe acestora.
(2) În nota de inspecţie se înscriu constatãrile ce reprezintã abateri de la normele profesionale (fãrã a se menţiona clientul la care se face referire). Se va ţine seama şi de ponderea clientului în totalul veniturilor auditorului verificat.
ART. 16
Persoanele împuternicite sã exercite, în numele Camerei, controlul calitãţii activitãţii auditului financiar, auditului intern şi al altor activitãţi trebuie sã respecte normele profesionale emise de Camerã, precum şi prevederile Codului privind conduita eticã şi profesionalã în domeniul auditului financiar.
ART. 17
La cererea organelor de inspecţie, membrii Camerei inspectaţi au obligaţia:
a) sã punã la dispoziţie toate documentele justificative şi sã dea toate explicaţiile necesare verificãrii corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum şi a achitãrii cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii cãtre Camerã;
b) sã prezinte pentru verificare actele şi documentele de orice fel pe care le gestioneazã sau le au în pãstrare, care, potrivit reglementãrilor în vigoare şi prevederilor din Codul privind conduita eticã şi profesionalã în domeniul auditului financiar intrã sub incidenţa inspecţiei;
c) sã semneze, cu sau fãrã obiecţii, actele de inspecţie şi sã comunice în scris, la termenele fixate, modul de aplicare a mãsurilor stabilite în urma inspecţiei.

CAP. IV
Întocmirea documentelor de inspecţie

ART. 18
Organele de inspecţie consemneazã constatãrile în cadrul Notei de inspecţie care este întocmitã pe urmãtoarele capitole: Îndeplinirea obligaţiilor faţã de CAFR, inclusiv a celor financiare, Planificarea auditului, Activitatea de audit şi Finalizarea auditului, corespunzãtor obiectivelor care se verificã în cadrul controlului.
ART. 19
Notele de inspecţie se întocmesc în douã exemplare care se înregistreazã la auditorul inspectat, din care un exemplar este luat de organele de inspecţie care au obligaţia sã îl înregistreze la Secretariatul General al Camerei.
ART. 20
(1) În Nota de inspecţie se înscriu aspectele de neconformitate cu normele minimale de audit emise de Camerã, cu Standardele Internaţionale de Audit, cu prevederile Codului privind conduita eticã şi profesionalã în domeniul auditului financiar, constatate ca urmare a inspecţiei.
(2) În nota de inspecţie şi în anexele la aceasta se vor menţiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele şi evidenţele supuse inspecţiei, rãspunderea organelor de inspecţie revenind numai în legãturã cu acestea.
ART. 21
(1) În nota de inspecţie se înscriu în mod obligatoriu urmãtoarele elemente:
a) denumirea auditorului financiar inspectat;
b) codul clientului de audit;
c) datele de identificare a auditorului inspectat;
d) numele, prenumele, semnãtura şi funcţia membrilor echipei de inspecţie;
e) numele, prenumele, semnãtura şi ştampila membrului Camerei inspectat;
f) obiectivele verificãrii într-o formã succintã.
(2) La nota de inspecţie se anexeazã lista detaliatã a obiectivelor verificate.
ART. 22
(1) Echipele de control vor consemna constatãrile înscrise în nota de inspecţie, care se întocmeşte în douã exemplare şi se înregistreazã la auditorul inspectat, din care un exemplar este luat de organele de inspecţie care au obligaţia sã îl înregistreze la Secretariatul General al Camerei.
(2) Nota de inspecţie va cuprinde urmãtoarele elemente:
a) componenţa echipei de control, delegaţia în baza cãreia s-a efectuat controlul, data sau perioada la care acesta s-a efectuat şi denumirea auditorului controlat;
b) datele de identificare a asociaţilor şi auditorilor financiari care reprezintã auditorul controlat;
c) datele de identificare a auditorului controlat;
d) perioada supusã controlului, clienţii de audit din respectiva perioadã, precum şi clientul de audit al cãrui dosar este controlat;
e) datele referitoare la gradul în care auditorul controlat şi-a îndeplinit obligaţiile faţã de Camerã (cotizaţia fixã, cotizaţia variabilã, poliţa de asigurare, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregãtire profesionalã continuã), precum şi modul în care auditorii asociaţi ai auditorului controlat şi-au îndeplinit obligaţiile;
f) obiectivele pe care auditorul controlat le-a dus la îndeplinire, conform normelor minimale de audit şi Standardelor Internaţionale de Audit;
g) obiective pe care auditorul controlat nu le-a îndeplinit, conform normelor minimale de audit şi Standardelor Internaţionale de Audit;
h) motivaţia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmãrite de cãtre echipa de inspectori;
i) calificativul obţinut de cãtre auditorul controlat;
j) data şi semnãturile membrilor echipei de control şi a auditorului financiar controlat.
ART. 23
Nota de inspecţie şi celelalte documente de inspecţie vor fi înregistrate, arhivate şi pãstrate la Camerã timp de 5 ani de la efectuarea controlului şi de la valorificarea constatãrilor acestuia.
ART. 24
Fiecare obiectiv din Lista de obiective se va completa cu "DA" sau "NU", în funcţie de modul în care auditorul supus inspecţiei a rãspuns cerinţelor din normele minimale de audit, fãcându-se referire la deficienţele constatate şi la cauzele pentru care unele obiective nu au fost îndeplinite.
ART. 25
Pe baza constatãrilor, Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã va stabili un procentaj (cuprins între 0% şi 100%), obţinut atât prin raportarea numãrului obiectivelor pentru care rãspunsul este "DA" la numãrul total de obiective, cât şi în funcţie de importanţa obiectivelor şi a constatãrilor fãcute.
ART. 26
În funcţie de acest procentaj, auditorul inspectat va obţine un calificativ, dupã cum urmeazã:┌──────────────┬────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │
│ Procentaj │Pânã la 20% │De la 21 la 65%│De la 66 la 80% │De la 81 la 100%│
├──────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Calificativ │ D │ C │ B │ A │
└──────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────┘CAP. V
Valorificarea rezultatelor controlului calitãţii activitãţii de audit

ART. 27
Pentru fiecare calificativ acordat se prevãd mãsurile urmãtoare:
A. Pentru calificativul D:
1. Mãsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) repetarea inspecţiei dupã un an, cheltuielile ocazionate de aceastã nouã inspecţie urmând a fi suportate integral de cãtre auditorii financiari în cauzã, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
b) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
c) sancţiuni disciplinare:
- avertisment;
- mustrare;
- suspendarea calitãţii de membru al Camerei pe o anumitã perioadã;
- excluderea din Camerã;
d) publicarea sancţiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masã ale Camerei, în condiţiile legii.
2. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus.
3. Mãsuri care se vor lua pentru a doua inspecţie, în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) repetarea inspecţiei dupã un an, cheltuielile ocazionate cu aceastã nouã inspecţie urmând a fi suportate integral de cãtre auditorii financiari în cauzã, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
b) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
c) aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:
- mustrare;
- suspendarea calitãţii de membru al Camerei pe o anumitã perioadã;
- excluderea din Camerã.
4. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus.
5. Mãsuri care se vor lua pentru a treia inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
- aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:
- suspendarea calitãţii de membru al Camerei pe o anumitã perioadã;
- excluderea din Camerã.
6. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus.
B. Pentru calificativul C
1. Mãsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:
- avertisment;
- mustrare;
c) publicarea sancţiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masã ale Camerei, în condiţiile legii.
2. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus.
3. În cazul în care la a doua inspecţie auditorul inspectat se încadreazã tot la calificativul C, acesta intrã sub incidenţa sancţiunilor prevãzute la calificativul D.
C. Pentru calificativul B
1. Mãsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) aplicarea sancţiunii disciplinare cu avertisment.
2. Mãsuri care se vor lua la a doua inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) aplicarea sancţiunii disciplinare cu mustrare.
3. În cazul în care nu se respectã mãsurile dispuse, Camera poate lua mãsurile de sancţionare prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, în funcţie de gravitatea abaterilor sãvârşite.
ART. 28
(1) În baza constatãrilor din notele de inspecţie prezentate de organele de inspecţie, Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã întocmeşte şi prezintã Biroului permanent al Consiliului Camerei un raport în care se propun mãsurile ce vor fi luate în vederea prevenirii şi înlãturãrii abaterilor şi deficienţelor constatate, precum şi mãsurile ce se impun a fi luate, inclusiv pentru tragerea la rãspundere a celor vinovaţi.
(2) Raportul se prezintã spre aprobare Consiliului Camerei.
ART. 29
În baza hotãrârilor Consiliului Camerei se transmit scrisori cãtre auditorii financiari, membri ai Camerei, care au fost inspectaţi, în care sunt prevãzute mãsurile hotãrâte ce trebuie aplicate de cei inspectaţi şi termenul de aplicare a acestora.
ART. 30
Şeful Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã participã la şedinţele Biroului permanent şi Consiliului Camerei, în care sunt dezbãtute documentele de control şi mãsurile propuse de Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã.
ART. 31
Trimestrial şi anual, Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã prezintã Consiliului Camerei raportul asupra modului de îndeplinire a programului de activitate trimestrial, precum şi asupra principalelor constatãri rezultate în urma inspecţiilor efectuate în perioada respectivã, propunând totodatã şi mãsuri de perfecţionare a activitãţii Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã.
ART. 32
În funcţie de constatãrile rezultate în urma acţiunilor de control, inspectorii Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã pot propune, pe lângã mãsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor Camerei, mãsuri de aplicare a sancţiunilor prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016