Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 11 din 17 aprilie 2007  privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA nr. 11 din 17 aprilie 2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (4), (5) şi (6) şi ale <>art. 110-115 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. a) şi f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã reglementeazã procesul de avizare a auditorului financiar, precum şi activitatea desfãşuratã de acesta pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora.
ART. 2
Comisia avizeazã auditorii financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care intenţioneazã sã desfãşoare activitãţi de audit financiar pentru entitãţile supuse autorizãrii, supravegherii şi controlului Comisiei.
ART. 3
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege, şi în legislaţia privind activitatea de audit financiar.

CAP. II
Avizarea auditorului financiar

SECŢIUNEA 1
Condiţii privind avizarea auditorului financiar

ART. 4
Pentru a fi avizat în vederea auditãrii situaţiilor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat şi ale administratorilor acestora, auditorul financiar trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, condiţiile prevãzute de Lege, precum şi urmãtoarele:
a) sã aibã calitatea de auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) sã fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul A conform Normelor privind controlul calitãţii activitãţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, aprobate prin <>Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 septembrie 2006;
c) sã aibã încheiat un contract de asigurare de rãspundere civilã profesionalã cu o societate de asigurãri autorizatã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor ori de o instituţie similarã dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suma asiguratã trebuind sã fie la nivelul maxim, în funcţie de riscul asumat pentru activitatea desfãşuratã;
d) sã facã dovada posibilitãţii utilizãrii serviciilor unui expert în activitãţi de calcul actuarial şi auditarea sistemelor informatice, conform Standardului internaţional de audit 620;
e) sã nu fi fost sancţionat de cãtre autoritãţi române sau strãine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfãşura activitãţi în sistemul financiar-bancar ori cu interdicţia temporarã de a desfãşura astfel de activitãţi;
f) sã nu aibã menţiuni în cazierul fiscal şi cazierul judiciar;
g) sã nu aibã datorii cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
h) sã îndeplineascã cerinţele legale şi profesionale referitoare la activitatea de audit;
i) sã nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese, prevãzutã de legislaţia în vigoare;
j) sã fi achitat taxa pentru avizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Documentaţia necesarã obţinerii avizului de auditor financiar

ART. 5
(1) Decizia de avizare ca auditor al fondurilor de pensii administrate privat se elibereazã în baza cererii pentru avizarea auditorului financiar, întocmitã conform anexei la prezenta normã.
(2) Cererea, însoţitã de documentaţia completã, se depune şi se înregistreazã la Comisie de cãtre societãţile de audit sau auditorii financiari persoane fizice care intenţioneazã sã solicite avizarea ca auditor financiar al fondurilor de pensii administrate privat ori al administratorilor acestora.
ART. 6
Cererea pentru avizarea auditorului financiar este însoţitã de urmãtoarele documente:
a) certificat eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România privind desfãşurarea activitãţii de audit financiar şi serviciile profesionale conexe, potrivit prevederilor legale, în cazul auditorilor persoane fizice, în copie;
b) autorizaţie eliberatã de Camera Auditorilor Financiari din România privind desfãşurarea activitãţii de audit financiar şi serviciile profesionale conexe, potrivit prevederilor legale, în cazul auditorilor persoane juridice, în copie;
c) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în cazul auditorilor persoane juridice, în copie;
d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, cu starea la zi a societãţii, în cazul auditorilor persoane juridice, în original;
e) situaţiile financiare ale auditorului financiar pentru ultimele douã exerciţii financiare, din care sã rezulte cã nu a înregistrat pierderi, în cazul auditorilor persoane juridice, în copie;
f) contractul de asigurare de rãspundere civilã profesionalã, conform art. 4 lit. c), în copie;
g) cazierul judiciar, precum şi cazierul fiscal, în original;
h) dovada plãţii taxei de avizare.

SECŢIUNEA a 3-a
Eliberarea sau respingerea avizului auditorului financiar

ART. 7
Comisia hotãrãşte cu privire la eliberarea unei decizii de avizare a auditorului financiar în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
ART. 8
(1) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la art. 7, un nou termen începând sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii ori modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
(2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului, spre completare sau înlocuire, dupã caz.
ART. 9
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã duce la respingerea cererii pentru avizare ca auditor financiar al fondurilor de pensii administrate privat.
(2) Decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia contenciosului administrativ.
ART. 10
O nouã cerere de avizare poate fi adresatã Comisiei numai dacã au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.
ART. 11
Orice modificare a informaţiilor şi/sau a documentelor care au stat la baza avizãrii auditorului financiar va fi comunicatã de cãtre acesta Comisiei în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii modificãrii.
ART. 12
Lista auditorilor financiari avizaţi de Comisie va fi comunicatã Camerei Auditorilor Financiari din România.

CAP. III
Atribuţiile şi obligaţiile auditorului financiar

SECŢIUNEA 1
Atribuţiile auditorului financiar

ART. 13
Auditorul financiar va efectua auditul financiar al situaţiilor financiare anuale ale fondurilor de pensii administrate privat şi ale administratorilor acestora, cu respectarea standardelor internaţionale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.
ART. 14
(1) Auditorul financiar întocmeşte un raport anual de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.
(2) Raportul anual al auditorului financiar se depune la Comisie, de cãtre administrator, odatã cu depunerea situaţiilor financiare anuale.
ART. 15
Raportul de audit este semnat de cãtre auditorul financiar, persoanã fizicã, sau de cãtre reprezentanţii legali ai societãţii de audit, persoanã juridicã, şi se dateazã.

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile auditorului financiar

ART. 16
Auditorul financiar, la solicitarea scrisã a Comisiei, are obligaţia sã furnizeze orice detalii, clarificãri şi explicaţii referitoare la datele cuprinse în situaţiile financiare ale fondurilor de pensii administrate privat, la care a avut acces în timpul misiunilor sale.
ART. 17
(1) Auditorul financiar trebuie sã informeze Comisia de îndatã ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţã de acte sau fapte ale administratorului, care:
a) reprezintã încãlcãri ale prevederilor legii şi/sau ale reglementãrilor ori normelor emise de Comisie în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare şi de desfãşurare a activitãţii fondului de pensii administrat privat;
b) sunt de naturã sã afecteze semnificativ situaţia patrimonialã a fondului de pensii administrat privat sau buna sa funcţionare.
(2) Transmiterea cãtre Comisie a informaţiilor prevãzute la alin. (1) nu constituie o încãlcare a obligaţiei de pãstrare a secretului profesional, neputând atrage rãspunderea auditorului financiar în cauzã.
ART. 18
Auditorul financiar este obligat sã respecte în totalitate prevederile Codului etic pentru auditorii profesionişti, adoptat de Camera Auditorilor Financiari din România.
ART. 19
În cazul constatãrii nerespectãrii prevederilor Legii sau ale prezentei norme, Comisia informeazã Camera Auditorilor Financiari din România.

CAP. IV
Sancţiuni

ART. 20
Comisia retrage avizul auditorului financiar al fondurilor de pensii administrate privat în urmãtoarele condiţii:
a) dacã acesta a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false, eronate şi care au indus în eroare;
b) dacã auditorului financiar i-a fost retras certificatul/autorizaţia de cãtre Camera Auditorilor Financiari din România;
c) la solicitarea auditorului financiar;
d) în situaţia în care nu se mai îndeplinesc condiţiile care au fost avute în vedere la avizarea auditorului financiar;
e) în cazul constatãrii nerespectãrii prevederilor Legii şi ale prezentei norme.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 21
Anexa face parte integrantã din prezenta normã.

ANEXĂ

CERERE
pentru avizarea auditorului financiar

Societatea de audit financiar/Auditorul financiar persoanã fizicã ........., cu sediul/domiciliul în ..........., solicit avizarea în vederea desfãşurãrii activitãţii de audit financiar pentru fonduri de pensii administrate privat/administratori de fonduri de pensii.
1. Datele de identificare ale auditorului financiar:
Denumirea societãţii de audit financiar/Numele şi prenumele auditorului financiar persoanã fizicã ..............................
Forma juridicã ................................................
Adresa sediului social/domiciliului ............................
Codul de înregistrare fiscalã ...................................
Numãrul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România
.................................................................
.................................................................
Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) ....................
2. Date privind reprezentantul legal al societãţii de audit financiar (numai pentru societatea de audit financiar):
Numele şi prenumele .............................................
Funcţia .........................................................
Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) ....................
3. Date privind actuarul (salariat sau colaborator cu contract de prestãri servicii la societatea de audit financiar):
Numele şi prenumele .............................................
Funcţia .........................................................
4. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societãţii de audit financiar/auditorului financiar persoanã fizicã:
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii, cã toate rãspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi cã nu existã alte fapte relevante asupra cãrora Comisia ar trebui informatã. Totodatã, în numele societãţii pe care o reprezint/în nume propriu, mã angajez sã comunic Comisiei orice modificare privind informaţiile furnizate.


Reprezentantul legal al societãţii de audit
financiar/Auditorul financiar persoanã fizicã:
....................................
(numele şi prenumele)
....................................
(semnãtura şi ştampila)

False declaraţii sau omisiuni intenţionate ale unor fapte pot constitui încãlcãri ale legii penale.
--------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice