Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA nr. 10 din 26 septembrie 2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 10 din 26 septembrie 2006  privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA nr. 10 din 26 septembrie 2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 octombrie 2006
Având în vedere prevederile <>art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) şi f) şi ale <>art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã reglementeazã condiţiile de desfãşurare a activitãţii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum şi procedura de autorizare sau de avizare a agenţilor de marketing.
ART. 2
(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumitã în continuare Lege.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) agent de marketing - persoana fizicã sau juridicã care are un contract valabil încheiat cu un administrator sau, dupã caz, cu un agent persoanã juridicã, în vederea obţinerii acordului de aderare al participanţilor, şi care este autorizatã sau avizatã de cãtre Comisie;
b) marketingul prospectului schemei de pensii facultative - activitatea de atragere de participanţi la un fond de pensii facultative prin intermediul agenţilor de marketing autorizaţi sau avizaţi de cãtre Comisie.

CAP. II
Marketingul prospectului schemei de pensii facultative

ART. 3
Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfãşura numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat sau avizat de cãtre Comisie, denumit în continuare agent.
ART. 4
Un agent poate desfãşura activitatea de marketing al prospectului unei scheme de pensii facultative dacã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) are un contract valabil încheiat cu un administrator sau, dupã caz, cu un agent persoanã juridicã;
b) a fost autorizat sau, dupã caz, avizat de cãtre Comisie şi înscris în Registrul agenţilor de marketing, denumit în continuare Registru.
ART. 5
(1) Agenţii persoane fizice vor putea desfãşura activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative numai pentru un singur administrator sau pentru un singur agent persoanã juridicã.
(2) Agenţii persoane fizice ai unui agent persoanã juridicã ce desfãşoarã activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative vor putea desfãşura aceastã activitate numai pentru administratorii cu care agentul persoanã juridicã are contracte valabil încheiate.
ART. 6
Pot fi agenţi persoane juridice:
a) societãţile comerciale constituite şi autorizate de Comisie, având ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;
b) societãţile comerciale constituite şi autorizate conform legilor speciale de Banca Naţionalã a României, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sau Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare şi care sunt avizate de Comisie pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative.
ART. 7
Agentul are urmãtoarele atribuţii:
a) prezintã potenţialului participant aspectele relevante ale prospectului schemei de pensii facultative;
b) obţine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii facultative;
c) transmite administratorului documentele de aderare semnate de participant, în original, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data semnãrii acestuia.
ART. 8
(1) Toate documentele de aderare individualã încheiate de cãtre agent vor conţine numele şi prenumele acestuia în clar, numãrul deciziei de autorizare sau de avizare, precum şi codul de înscriere în Registru.
(2) În cazul agenţilor persoane fizice care fac parte din reţeaua de vânzãri a entitãţilor specificate la art. 6, pe documentele de aderare vor fi înscrise şi denumirea, numãrul deciziei de autorizare sau de avizare, precum şi codul de înscriere în Registru ale agentului persoanã juridicã.
ART. 9
Administratorilor, agenţilor menţionaţi la art. 5 şi 6, precum şi persoanelor afiliate acestora le este interzis:
a) sã transmitã informaţii false, înşelãtoare sau care pot crea o impresie falsã despre fondul de pensii facultative şi administratorul acestuia;
b) sã facã afirmaţii sau previziuni despre evoluţia unui fond de pensii facultative altfel decât în forma şi modul prevãzute în normele Comisiei.

CAP. III
Pregãtirea, autorizarea şi avizarea agenţilor de marketing

SECŢIUNEA I
Pregãtirea agenţilor de marketing

ART. 10
Pregãtirea agenţilor de marketing revine administratorilor de fonduri de pensii facultative. Aceştia pot delega, prin contract, pregãtirea agenţilor cãtre persoane juridice specializate, cu respectarea prevederilor art. 11.
ART. 11
Cursurile de agent şi examenele sunt organizate pe baza unei tematici avizate de cãtre Comisie.
ART. 12
Certificatul de absolvire a cursului de agent pentru fondurile de pensii facultative este eliberat de cãtre administrator sau de cãtre persoanele juridice specializate prevãzute la art. 10 numai dupã ce viitorul agent a urmat cursul şi a promovat examenul de absolvire a cursului de agent pentru marketingul fondurilor de pensii facultative.

SECŢIUNEA a II-a
Autorizarea agenţilor persoane juridice

ART. 13
În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agent persoanã juridicã, solicitantul trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã fie persoanã juridicã a cãrei denumire sã nu inducã în eroare publicul şi sã includã în mod obligatoriu sintagma "agent de marketing pentru fonduri pensii facultative";
b) sã aibã un capital social subscris şi vãrsat în formã bãneascã de minimum 25.000 lei;
c) sã aibã ca obiect de activitate numai marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative;
d) sã aibã un sediu permanent unde se va transmite sau se va primi corespondenţa de la Comisie şi de la alte instituţii sau autoritãţi;
e) sã nu fie persoanã afiliatã unui administrator, conform art. 2 alin. (2) din Lege;
f) fondatorii, persoane fizice:
(i) sã nu aibã menţiuni în cazierul judiciar şi în cel fiscal;
(ii) sã nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice şi sã nu fi fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;
g) fondatorii, persoane juridice:
(i) sã nu fie în procedurã de reorganizare judiciarã sau faliment;
(ii) sã nu aibã datorii cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
h) conducãtorii, astfel cum sunt definiţi în normele privind autorizarea entitãţilor supravegheate de Comisie:
(i) sã aibã pregãtirea şi experienţa profesionalã necesare funcţiei pe care urmeazã sã o îndeplineascã;
(ii) sã fie absolvenţi ai unei instituţii de învãţãmânt superior;
(iii) sã aibã experienţã profesionalã de cel puţin 3 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, bancar sau al asigurãrilor;
(iv) sã aibã onorabilitatea necesarã pentru funcţia pe care urmeazã sã o îndeplineascã;
(v) sã nu fi fost sancţionaţi de cãtre autoritãţi române sau strãine din domeniul financiar-bancar cu interdicţia definitivã sau, la momentul depunerii cererii de autorizare a agentului de marketing, cu interdicţia temporarã de a desfãşura activitãţi în sistemul financiar-bancar;
(vi) sã nu fi fãcut parte din conducerea unei societãţi comerciale care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţã de terţi la momentul încetãrii activitãţii acesteia;
(vii) sã nu aibã menţiuni în cazierul judiciar sau în cel fiscal;
(viii) sã nu fie membri în consiliul de administraţie sau conducãtori ai unei societãţi de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;
(ix) sã nu fie membri în consiliul de administraţie al societãţii de servicii de investiţii financiare cu care administratorul unui fond de pensii facultative, pentru care se realizeazã marketingul prospectului schemei de pensii facultative, a încheiat contract;
(x) sã nu fie angajaţi sau sã nu aibã niciun fel de relaţie contractualã, directã ori indirectã, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;
(xi) sã nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societãţi comerciale române sau strãine aflate în curs de reorganizare judiciarã ori declaratã în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanşãrii procedurii falimentului;
i) sã fi achitat taxa de autorizare prevãzutã pentru agenţi, conform <>Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2006 .
ART. 14
Cererea de autorizare a agenţilor de marketing, persoane juridice, conform anexei nr. 3, se depune la Comisie împreunã cu copiile pe suport magnetic ale urmãtoarelor înscrisuri:
a) documente care atestã constituirea societãţii comerciale: actul constitutiv, în care obiectul de activitate este numai cel de agent de marketing al prospectelor de scheme de pensii facultative, certificatul de înmatriculare şi cererea de înscriere de menţiuni de la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare;
b) documente care atestã vãrsarea integralã în numerar a capitalului social, în condiţiile şi în limitele stabilite de art. 13 lit. b);
c) un studiu de fezabilitate care sã cuprindã cel puţin urmãtoarele informaţii:
1. o scurtã prezentare a activitãţii ce urmeazã sã fie desfãşuratã, din care sã rezulte cã resursele financiare sunt suficiente sã îi permitã desfãşurarea activitãţii;
2. structura organizatoricã, regulamentul de organizare şi funcţionare, cu precizarea rãspunderilor şi limitelor de competenţã pentru persoanele semnificative din cadrul societãţii comerciale;
3. bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru urmãtorii 3 ani financiari;
d) documentele care atestã plata taxei de autorizare în contul Comisiei, potrivit prevederilor <>Normei nr. 9/2006 ;
e) lista acţionarilor sau asociaţilor direcţi şi indirecţi, inclusiv ultimul acţionar ori asociat semnificativ indirect persoanã fizicã, certificatele de cazier fiscal şi judiciar, în original, ale acestora, precum şi certificatele de cazier fiscal şi judiciar ale persoanelor semnificative;
f) carnetele de muncã, diplomele de studii şi curriculum vitae semnate ale persoanelor semnificative, din care sã rezulte respectarea prevederilor art. 13 lit. h);
g) curriculum vitae semnate pentru acţionarii sau asociaţii semnificativi persoane fizice;
h) bilanţurile pe ultimii 3 ani ale acţionarilor sau asociaţilor semnificativi persoane juridice, în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscalã teritorialã;
i) contractul de închiriere sau de comodat, al sediului ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiinţeazã, înregistrate la administraţia financiarã teritorialã sau, dupã caz, actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiinţeazã;
j) declaraţia autentificatã, pe propria rãspundere, a conducerii executive cã va îndeplini prevederile art. 13 lit. h);
k) declaraţiile autentificate, pe propria rãspundere, ale acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie referitoare la eventuala lor calitate de persoanã afiliatã, precum şi natura legãturilor dintre ei.

SECŢIUNEA a III-a
Avizarea agenţilor persoane juridice

ART. 15
(1) Comisia avizeazã ca agenţi persoane juridice numai entitãţile care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) au fost autorizate în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului lor de activitate;
b) nu au menţiuni în cazierul fiscal;
c) au achitat taxa de avizare prevãzutã pentru agenţi, conform <>Normei nr. 9/2006 .
(2) Cererea de avizare a agenţilor persoane juridice, conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de cãtre entitãţile prevãzute la art. 6 împreunã cu copiile pe suport magnetic ale documentelor specificate mai jos:
a) autorizaţia de funcţionare eliberatã de autoritatea competentã;
b) certificatul fiscal;
c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
d) dovada achitãrii taxei de avizare pentru agent;
e) dovada cã dispune de capacitãţi profesionale şi tehnice necesare desfãşurãrii corespunzãtoare a activitãţii de marketing al prospectului schemelor de pensii facultative.

SECŢIUNEA a IV-a
Avizarea agenţilor persoane fizice

ART. 16
(1) Pot fi avizaţi ca agenţi persoane fizice persoanele care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) nu au interdicţie de a exercita profesii în domeniul economic, pieţei de capital, asigurãrilor, bancar sau juridic;
b) au cel puţin studii medii;
c) nu au menţiuni în cazierul fiscal şi nici în cel judiciar;
d) au obţinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii facultative, în conformitate cu prevederile art. 12;
e) au un contract valabil încheiat cu un administrator sau cu una dintre entitãţile prevãzute la art. 6;
f) au achitat taxa de avizare prevãzutã pentru agenţi persoane fizice, conform <>Normei nr. 9/2006 .
(2) Cererea de avizare a agenţilor persoane fizice, întocmitã conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de cãtre administrator sau de cãtre entitãţile prevãzute la art. 6, împreunã cu documentele în original şi cu înregistrarea pe suport magnetic a acestora, dupã cum urmeazã:
a) copie de pe actul de identitate;
b) actele de studii;
c) declaraţia pe propria rãspundere a persoanei fizice cã se încadreazã în prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c);
d) certificatul de cazier judiciar şi fiscal;
e) certificatul privind absolvirea cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
f) contractul cu administratorul sau cu una dintre entitãţile menţionate la art. 6;
g) dovada achitãrii taxei de avizare ca agent de marketing.

CAP. IV
Eliberarea, respingerea sau retragerea autorizaţiei ori avizului pentru agentul de marketing

SECŢIUNEA I
Eliberarea autorizaţiei sau avizului

ART. 17
Comisia analizeazã şi hotãrãşte cu privire la eliberarea deciziei de autorizare sau, dupã caz, de avizare a agentului în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
ART. 18
(1) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la art. 17, un nou termen începând sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
(2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, dupã caz.
ART. 19
Decizia de autorizare sau, dupã caz, de avizare se comunicã administratorului ori entitãţilor prevãzute la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data adoptãrii acesteia şi va conţine codul agentului avizat sub care a fost înscris în Registru.
ART. 20
(1) Dupã obţinerea autorizaţiei sau avizului de cãtre un agent, orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cãrora s-a eliberat autorizaţia ori avizul se va face numai cu avizul prealabil al Comisiei.
(2) Orice modificare a actelor constitutive ale agentului se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerţului numai însoţitã de avizul prealabil al Comisiei.

SECŢIUNEA a II-a
Respingerea autorizaţiei sau avizului

ART. 21
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã duce la respingerea cererii pentru autorizarea sau, dupã caz, pentru avizarea ca agent.
(2) Decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã administratorului sau entitãţilor menţionate la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 22
O nouã cerere de autorizare sau, dupã caz, de avizare poate fi adresatã Comisiei numai dacã au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

SECŢIUNEA a III-a
Retragerea autorizaţiei sau avizului

ART. 23
Comisia este în drept sã retragã autorizaţia sau, dupã caz, avizul agentului în urmãtoarele condiţii:
a) dacã autorizaţia sau, dupã caz, avizul a fost obţinutã/obţinut pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare;
b) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de la autorizare/avizare;
c) la solicitarea agentului;
d) la solicitarea administratorului sau entitãţilor prevãzute la art. 6;
e) ca sancţiune, în cazul încãlcãrii dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 24
(1) Decizia de retragere, scrisã şi motivatã, se comunicã administratorului sau entitãţilor prevãzute la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(2) Decizia de retragere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 25
(1) Administratorul va transmite Comisiei datele referitoare la agenţii persoane fizice sau juridice cu care a încetat colaborarea, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data la care a intervenit încetarea contractului.
(2) Administratorul trebuie sã transmitã imediat Comisiei orice schimbare referitoare la datele agenţilor autorizaţi sau avizaţi, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data luãrii la cunoştinţã.
ART. 26
(1) Agentul de marketing, persoanã fizicã, este obligat sã se reînregistreze dacã, în urma încetãrii contractului valabil încheiat cu un administrator şi ulterior primei avizãri, încheie un nou contract cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative.
(2) Agenţii înregistraţi în Registru şi care nu desfãşoarã activitãţi de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru o perioadã de 2 ani vor fi reavizaţi/reautorizaţi de cãtre Comisie.
ART. 27
Administratorul este obligat ca în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data luãrii la cunoştinţã sã notifice în scris Comisia ori de câte ori constatã cã agenţii sãi de marketing încalcã prevederile Legii şi/sau ale normelor Comisiei.
ART. 28
Comisia radiazã din Registru agentul de marketing care încalcã prevederile art. 9, notificând acest lucru administratorului.
ART. 29
Cuantumul taxei de autorizare, precum şi cuantumul taxei de avizare pentru agenţii de marketing sunt prevãzute în <>Norma nr. 9/2006 .
ART. 30
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta normã.


ANEXA 1
-------
la normã
--------


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ANTET ADMINISTRATOR/PERSOANA JURIDICA SPECIALIZATA │
│ │
│ │
│ Nr. certificat/data eliberarii │
│ │
│ │
│ │
│ Certificat de absolvire │
│ │
│ │
│ Absolvent │
│ ........................................................ │
│ │
│ │
│ Nume si prenume │
│ CNP ....................... │
│ │
│ Domiciliu: ............................................. │
│ │
│ Numele cursului absolvit: Curs de agent de marketing pentru │
│ fonduri de pensii facultative │
│ Data absolvirii ........................................ │
│ Nota de examen ......................................... │
│ │
│ │
│ Administrator/Persoana juridica specializata │
│ │
│ (denumirea si sediul social) ......................... │
│ │
│ │
│ │
│ Reprezentant legal ................................... │
│ (nume si prenume) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Semnatura ........ Stampila Administrator/ │
│ Persoana juridica specializata │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2
-------
la normã
--------

CERERE
pentru avizarea agentului/agenţilor*) de marketing

Societatea Comercialã .......... S.A., în calitate de administrator de fond de pensii facultative/agent persoanã juridicã, cu sediul/domiciliul în ........, solicitã avizarea în vederea desfãşurãrii activitãţii de marketing al pensiilor facultative:
1. Date de identificare a agentului de marketing:
Denumirea agentului persoanã juridicã/Numele şi prenumele agentului persoanã fizicã .............................
Forma juridicã ..................................................
Adresa sediului social/domiciliul ...............................
Cod de înregistrare fiscalã .....................................
Nr. autorizaţiei de funcţionare eliberate de autoritatea competentã .......
Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) ............................
2. Date privind reprezentantul legal al agentului persoanã juridicã:
Numele şi prenumele ..........................................
Funcţia ......................................................
Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail) .........................
3. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea agentului persoanã juridicã/agentului persoanã fizicã
..................................................................
..................................................................
Subsemnatul, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii, cã toate rãspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi cã nu existã alte fapte relevante asupra cãrora Comisia ar trebui informatã.
Reprezentant legal al administratorului/Agent persoanã juridicã
Numele şi prenumele.........................
Semnãtura şi ştampila.......................

NOTĂ:
Comisia va pãstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în prezenta cerere, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
False declaraţii sau omisiuni intenţionate ale unor fapte pot constitui încãlcãri ale legii penale.
-------------
*) În cazul în care administratorul sau entitãţile prevãzute la art. 6 din normã prezintã spre avizare o singurã datã mai mulţi agenţi persoane fizice, cererea de avizare va fi însoţitã de un tabel nominal cu antetul solicitantului, în format Excel, anexã la cererea de avizare. Acest tabel va conţine datele de identificare pentru agenţii pentru care se solicitã avizarea, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, numãrul de telefon, adresa de e-mail.


ANEXA 3
-------
la normã
---------


┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pagina 1/1 │ CERERE PENTEU AUTORIZAREA │
│ DATE DE │ CA AGENT PERSOANĂ JURIDICĂ PENTRU ACTIVITATEA DE │
│ IDENTIFICARE │ MARKETING AL PROSPECTELOR SCHEMELOR DE PENSII │
│ ALE SOCIETĂŢII │ FACULTATIVE │
├─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Subsemnatul (a)............................................ │
│ (numele şi prenumele) │
│ În calitate de împuternicit/împuterniciţi ............................... │
│ (nr. şi data procurii speciale şi│
│ autentice/delegaţiei avocaţiale) │
│ │
│ Solicit autorizarea agentului de marketing pentru prospectele schemelor │
│ de pensii facultative: │
│ ....................................................................... │
│ (denumirea societãţii) │
│ │
│ având: │
│ │
│ Numãr de înregistrare în Registrul Comerţului: │
│ Cod de înregistrare fiscala: │
│ │
│ Sediul social ........................ ........................ │
│ (localitate) (strada şi numãrul) │
│ │
│ ....................... ........................ │
│ (judeţul) (codul poştal) │
│ │
│ Sediul secundar:....................... ........................ │
│ (localitate) (strada şi numãrul) │
│ │
│ ....................... ........................ │
│ (judeţul) (codul poştal) │
│ │
│ Forma de înregistrare: │
│ .................................................................. │
│ (filialã, sucursalã, reprezentanţã, agenţie, punct de lucru) │
│ │
│ │
│ Numãrul de telefon: ................ Numãrul de fax: ............ │
│ │
│ Adresa de poştã electronicã: .................................... │
│ │
│ Prezenta cerere este însoţitã de un numãr de .... documente, totalizând │
│ un numãr de ..... file. │
│ │
│ │
│ Semnatura imputernicit: .................... │
│ Data: ........... │
│ │
│ │
│ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE │
│ POT CONSTITUI INCALCARI ALE LEGII PENALE │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016