Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 10 din 11 aprilie 2007  privind calculul actuarial al provizionului tehnic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 10 din 11 aprilie 2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 20 aprilie 2007

Având în vedere prevederile art. 102 alin. (5) lit. b) şi ale <>art. 115 alin. (2), (3), (4) şi (5) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã stabileşte regulile de calcul actuarial al provizionului tehnic pentru schemele de pensii care prevãd mãsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui beneficiu şi/sau garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului şi/sau garanţii cu privire la performanţele investiţiilor.
ART. 2
În cazul în care administratorii de fonduri de pensii facultative administreazã schemele de pensii prevãzute la art. 1, sunt obligaţi sã constituie provizion tehnic pentru fiecare dintre aceste scheme de pensii ale fondurilor administrate.
ART. 3
(1) Termenii şi expresiile utilizate în aceastã normã au semnificaţia prevãzutã la <>art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumitã în continuare Lege.
(2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, beneficii reprezintã valoarea garantatã, sub formã de sumã stabilitã la încheierea actului individual de aderare.

CAP. II
Provizionul tehnic

SECŢIUNEA 1
Reguli generale

ART. 4
Provizionul tehnic se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garantãrii unui beneficiu pentru cazul de deces şi/sau invaliditate şi/sau la maturitate şi/sau a garanţiilor cu privire la performanţele investiţiei.
ART. 5
În cazul în care administratorul oferã garanţii cu privire la performanţele investiţiei, acestea sunt valabile şi pentru cazul încetãrii premature a contractului ca urmare a decesului sau a invaliditãţii şi pentru cazul modificãrii, suspendãrii sau încetãrii contribuţiilor la fond.
ART. 6
Activele necesare acoperirii provizionului tehnic provin din resursele proprii ale administratorului.

SECŢIUNEA a 2-a
Activele care acoperã provizionul tehnic

ART. 7
(1) Activele care acoperã provizionul tehnic sunt active a cãror valoare corespunde sumei rezultate din calculul provizionului tehnic pentru un fond.
(2) Valoarea activelor care acoperã provizionul tehnic va fi tot timpul cel puţin egalã cu suma rezultatã din calculul provizionului tehnic.
ART. 8
(1) Investirea activelor care acoperã provizionul tehnic se va face într-o manierã adecvatã naturii şi duratei plãţilor viitoare aşteptate.
(2) Activele vor fi astfel diversificate încât sã evite concentrarea pe un singur emitent sau grup de emitenţi şi acumularea de risc pe portofoliu, respectând urmãtoarele reguli:
a) investiţia în instrumentele financiare ale unui singur emitent nu va depãşi 5% din volumul activelor care acoperã provizionul tehnic, cu excepţia titlurilor emise de autoritãţi ale administraţiei publice centrale;
b) investiţia în instrumentele financiare ale unui grup de emitenţi nu va depãşi 10% din volumul activelor care acoperã provizionul tehnic, cu excepţia titlurilor emise de autoritãţi ale administraţiei publice centrale;
c) investiţia în active denominate în altã monedã decât moneda în care sunt exprimate obligaţiile nu va depãşi 30% din volumul activelor care acoperã provizionul tehnic.
ART. 9
(1) Instituţia de credit, depozitar al fondului de pensii facultative pentru care se constituie provizionul tehnic, va pãstra în custodie activele care acoperã provizionul tehnic şi va ţine evidenţa acestora.
(2) Activitatea de custodie şi evidenţã a activelor care acoperã provizionul tehnic se desfãşoarã în baza unui contract încheiat între administrator şi depozitar, care va avea un conţinut minim similar cu cel al contractului de depozitare încheiat pentru activele fondului de pensii facultative.
(3) Activitatea de custodie şi evidenţã a activelor care acoperã provizionul tehnic se va desfãşura cu respectarea prevederilor normei privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative.
(4) Evaluarea activelor care acoperã provizionul tehnic se va realiza de cãtre administrator şi depozitar, pe baza principiilor de evaluare prevãzute în norma privind calculul valorii activului net şi al valorii unitãţii de fond pentru fondurile de pensii facultative.

SECŢIUNEA a 3-a
Calculul provizionului tehnic

ART. 10
(1) Calculul provizionului tehnic se efectueazã şi se certificã de cãtre un actuar.
(2) Actuarul aflat în relaţii contractuale cu un administrator şi desemnat de cãtre acesta are obligaţia de a efectua şi de a certifica calculul provizionului tehnic.
(3) Calculul detaliat al provizionului tehnic, precum şi opinia actuarului privind adecvarea nivelului provizionului tehnic vor fi incluse în raportul actuarial anual.
ART. 11
(1) Calculul provizionului tehnic se efectueazã lunar. Pentru calcularea provizionului tehnic se vor folosi datele existente în ultima zi lucrãtoare a lunii ce precede perioada de calcul.
(2) Actuarul desemnat de cãtre administrator va calcula provizionul tehnic, în conformitate cu prevederile legii şi pe baza metodelor stabilite prin prezenta normã, cu respectarea urmãtoarelor principii:
a) nivelul minim al provizionului tehnic este cel rezultat din calcul;
b) pentru calcularea cash flow-urilor:
(i) rata dobânzii de discount folositã în cadrul factorului de discount va fi minimul între rata dobânzii liberã de risc şi media ratei efective a dobânzii, realizatã în anii anteriori;
(ii) rata garantatã a dobânzii poate fi o ratã anualã constantã stabilitã sau o ratã relativã definitã printr-o funcţie. În cazul unei rate garantate relative se va lua în considerare cea mai prudentã estimare. Aceastã estimare se realizeazã folosind cel puţin douã metode diferite ce pot fi considerate fiabile şi relevante. Douã metode sunt considerate diferite atunci când sunt bazate pe tehnici diferite şi pe seturi de presupuneri diferite şi se pot verifica una pe cealaltã;
(iii) rata dobânzii efective folositã în calcul este cea realizatã, pentru anii anteriori, iar pentru anii viitori va fi estimatã conform principiului prevãzut în subpunctul (ii), luându-se în considerare randamentul anticipat al activelor şi ratele efective realizate în anii anteriori;
(iv) cheltuielile vor fi actualizate cu rata inflaţiei furnizatã de Banca Naţionalã a României pânã în anul aferent trecerii la moneda europeanã, dupã care se va folosi rata inflaţiei furnizatã de Eurostat. În funcţie de structura garanţiei investiţionale, cheltuielile pot fi exceptate parţial sau total din calculul valorii garantate a activului personal;
c) datele biometrice folosite pentru calculul provizionului tehnic se bazeazã pe ultimele date publicate de Institutul Naţional de Statisticã şi/sau pe date furnizate de surse indicate de Comisie, ţinându-se cont de specificul de gen, de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi ale schemelor de pensii facultative, în special de evoluţia prevãzutã pentru riscurile relevante;
d) probabilitãţile folosite în calcul se iau în considerare pânã la a 5-a zecimalã;
e) metoda şi baza de calcul pentru provizionul tehnic rãmân constante de la un exerciţiu financiar la altul. Discontinuitãţile pot fi justificate de schimbarea legislaţiei ori a condiţiilor economice sau demografice pe care se bazeazã provizioanele.
ART. 12
(1) Provizionul tehnic se calculeazã ca fiind suma tuturor rezervelor individuale, calculate pentru fiecare participant în parte.
(2) Rezerva individualã se calculeazã dupã formula:T
R = Σ(t-1)P(x) * (1)q(x+t-1) * [(t)P(0)]^s * CFD((t)) +
t=1

T
+ Σ (t)P(x) * [(t-1)(P^s)(0)] * [(t)(q^s)(t-1)] * CFS((t)) +
t=1

T
+ Σ (t-1)P(x) * [(1)(P^i)(x+t-1)] * [(t)(P^s)(0)] * CFS((t)) +
t=1

+ (T)P(x) * [(T)(P^s)(0)] * CFM((T)),unde:
R = rezerva individualã la momentul calculului provizionului tehnic;
CFD((t)) = cash flow-ul la momentul t, în cazul unui eveniment de deces;
CFS((t)) = cash flow-ul la momentul t, în cazul unui eveniment de surrender (renunţare la schema de pensii - transfer);
CFI((t)) = cash flow-ul la momentul t, în cazul invaliditãţii;
CFM((T)) = cash flow-ul la momentul T, în cazul în care participantul rãmâne în schema de pensii pânã la momentul T;
(t-1)p(x) = probabilitatea ca participantul de vârstã x sã supravieţuiascã cel puţin t-1 ani;
(1)q(x+t-1) = probabilitatea ca participantul de vârstã x+t-1 sã moarã într-un an;
[(t)(p^s)(0)] = probabilitatea ca participantul sã rãmânã în schema de pensii cel puţin pânã în anul t;
(t)p(x) = probabilitatea ca participantul de vârstã x sã supravieţuiascã cel puţin t ani;
[(t)(q^s)(t-1)] = probabilitatea ca participantul sã renunţe la schema de pensii în anul t, dupã ce a cotizat t-1 ani;
(T)p(x) = probabilitatea ca participantul de vârstã x sã supravieţuiascã cel puţin pânã în anul T de maturitate;
(T)(p^s)(0) = probabilitatea ca participantul sã rãmânã în schema de pensii pânã în anul T de maturitate;
(1)(p^i)(x+t-1) = probabilitatea ca participantul de vârstã x + t-1 sã devinã invalid în intervalul de timp (x+t-1, x+t);
T = anul de maturitate;
x = vârsta participantului exprimatã în ani împliniţi la momentul evaluãrii provizionului.

ART. 13
(1) Determinarea cash flow-urilor se face dupã modelul urmãtor:

┌ t
│ max(V(t) + max(B(t) - V(t);0) - VAN(y) - Σ [C(h)[1-e(h)] * e^[-r(c)(h)*h] - E(h)];0), dacã, â>0
│ h=y
CF((t)) = <
│ t
│ max(G(t) - VAN(y) - Σ [C(h)[1-e(h)] * e^[-r(c)(h)*h[ - E(h)];0), dacã, â=0,
└ h=yunde:
V(t) = valoarea aleatorie a activului personal la momentul t;
S(t) = valoarea aleatorie a activului personal la momentul t;
B(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;
â = beneficiul garantat;
G(t) = valoarea garantatã a activului personal la momentul t;
C(h) = contribuţia brutã totalã;
e(h) = cheltuieli cu comisionul din contribuţie;
E(h) = alte cheltuieli;
VAN(y) = ultima valoare realizatã a activului personal;
r(c) = rata cheltuielilor cu comisioanele din activ.
(2) Factorul aleatoriu de acumulare urmeazã modelul:

e^[r(p)(h)] = e^[r(e)(h)] + max(e^(r(g)] - e[r(e)(h)];0)

unde:
r(g) = rata garantatã a dobânzii;
r(e) = rata efectivã a dobânzii;
r(p) = rata aleatorie a dobânzii.
(3) Valoarea aleatorie previzionatã a activului personal la momentul t se modeleazã astfel:

V(t) = max(S(t); G(t)),

unde:
V(t) = valoarea aleatorie a activului personal la momentul t;
S(t) = valoarea efectivã a activului personal la momentul t;
G(t) = valoarea garantatã a activului personal la momentul t;
a) valoarea efectivã previzionatã a activului personal la momentul t se calculeazã dupã modelul:


t t
S(t) = Σ e^[-r(d)(h)*h] [C(h)(1 - e(h)) * 'f0 e^[r(e)(j)] * e^[-r(c)(j)] - E(h)],
h=1 j=hunde:
S(t) = valoarea efectivã a activului personal la momentul t;
r(d) = rata dobânzii de discount;
r(e) = rata efectivã a dobânzii;
r(c) = rata cheltuielilor cu comisioanele din activ;
C(h) = contribuţia brutã totalã;
e(h) = cheltuieli cu comisionul din contribuţie;
E(h) = alte cheltuieli;
b) valoarea garantatã previzionatã a activului personal la momentul t se calculeazã dupã modelul:
t t
G(t) = Σ e^[-r(d)(h)*h] [C(h)(1 - e(h)) * 'f0 e^[r(e)(j)] + max(e^[r(g) - e^[-r(e)(j)];0) e^[-r(c)(j)] - E(h)],
h=1 j=hunde:
G(t) = valoarea garantatã a activului personal la momentul t;
r(g) = rata garantatã a dobânzii;
r(d) = rata dobânzii de discount;
r(e) = rata efectivã a dobânzii;
r(c) = rata cheltuielilor cu comisioanele din activ;
C(h) = contributia brutã totalã;
e(h) = cheltuieli cu comisionul din contributie;
E(h) = alte cheltuieli.
(4) Valoarea beneficiului garantat la momentul t se calculeazã dupã modelul:

B(t) = e^[-r(d)(T)*t] * â,

unde:
B(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;
r(d) = rata dobânzii de discount;
â = beneficiul garantat.
(5) Factorul de discount liber de risc pentru o perioadã de t ani se calculeazã dupã modelul:
t
e^[r(d)(t)*t] = min(e^[-r(e)med*t]; e^[-f(0,1)] * e^[-f(1,2)] = 'f0 e^[-f(i-1,i)]),
i=1unde:
r(d) = rata dobânzii de discount;
f(i-1,i) = rata forward a dobânzii liberã de risc anualã, continuã, de la momentul i-1 la i;
r(e) med = media ratei efective a dobânzii, realizatã în anii anteriori.

CAP. III
Dispozitii finale

ART. 14
(1) Metodologia de calcul din prezenta normã descrie nivelul minim al provizionului tehnic.
(2) În cazul în care administratorul considerã necesarã suplimentarea nivelului minim al provizionului tehnic, va propune Comisiei spre avizare metodologia suplimentarã de calcul.
ART. 15
Raportul actuarial anual va fi transmis Comisiei odatã cu raportul anual prevãzut la art. 100 din Lege.
ART. 16
Încãlcarea prevederilor prezentei norme se sanctioneazã conform dispozitiilor legale în vigoare.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016