Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 21 noiembrie 2005  privind sursele orfane si controlul surselor inchise de mare activitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 21 noiembrie 2005 privind sursele orfane si controlul surselor inchise de mare activitate

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005
CAP. I
SCOP ŞI DOMENIU DE APLICABILITATE

ART. 1
Scopul prezentelor norme este de a preveni expunerea lucrãtorilor şi a populaţiei la radiaţiile provenind de la sursele orfane şi de la un control inadecvat al surselor închise de mare activitate şi sã armonizeze controlul existent cu cel din statele membre ale Uniunii Europene, prin definirea unor cerinţe specifice care sã asigure cã fiecare sursã închisã de mare activitate este ţinutã sub control.
ART. 2
(1) Prezentele norme se aplicã surselor închise de mare activitate aşa cum sunt acestea definite în anexa 1.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei norme sursele închise a cãror activitate a devenit mai micã decât nivelurile de exceptare prevãzute în normele fundamentale de securitate radio logicã.
ART. 3
Prezentele norme completeazã cerinţele stabilite în normele fundamentale de securitate radiologicã.

CAP. II
DEFINIŢII

ART. 4
Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme sunt definite în anexa 1.

CAP. III
AUTORIZAREA

ART. 5
Desfãşurarea oricãrei activitãţi care implicã o sursã închisã de mare activitate, inclusiv luarea acesteia în posesie, necesitã autorizarea prealabilã de cãtre CNCAN, in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 111/1996 republicatã cu completãrile şi modificãrile ulterioare.
ART. 6
Înainte de emiterea autorizaţiei, CNCAN trebuie sã se asigure cã:
a) sunt stabilite condiţiile pentru desfãşurarea in siguranţã a practicilor care implicã sursele închise de mare activitate şi cele pentru dispunerea acestora ca deşeu radioactiv, inclusiv pentru situaţiile în care vor fi scoase din utilizare;
b) existã aranjamentele valabile privind transferul surselor închise de mare activitate la furnizor sau la unitãţi autorizate pentru depozitare intermediarã sau finalã ori angajamentul producãtorului sau furnizorului pentru primirea acestora;
c) existã aranjamentele materiale şi financiare sau echivalente necesare şi prevãzute de lege, în situaţia în care acestea sunt scoase din uz şi/sau deţinãtorul dã faliment sau îşi înceteazã activitatea.
ART. 7
În procesul de autorizare a practicilor care implicã sursele închise de mare activitate, CNCAN trebuie sã verifice cã sunt îndeplinite de solicitantul de autorizaţie, cel puţin, cerinţele privind:
a) atribuirea şi definirea responsabilitãţilor;
b) pregãtirea şi autorizarea personalului care este implicat în desfãşurarea practicii:
c) sursa închisã de mare activitate, containerul şi echipamentele auxiliare, conform normelor tehnice aplicabile;
d) existenţa unui plan pentru intervenţia în caz de urgenţã radiologicã şi a mijloacelor de comunicare necesare;
e) existenţa procedurilor de lucru;
f) capabilitatea de a realiza întreţinerea echipamentului, sursei închise de mare activitate şi a containerului, prin unitãţi autorizate, conform <>Legii nr. 111/1996 republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) existenţa unui program pentru situaţia în care sursa închisã de mare activitate va fi scoasã din utilizare, inclusiv a unor aranjamente referitoare la transferul cãtre furnizor, alt titular de autorizaţie sau la unitãţi autorizate pentru tratare, depozitare intermediarã sau finalã.

CAP. IV
TRANSFERUL

ART. 8
CNCAN va organiza un sistem naţional de evidenţa operaţionalã capabil sã înregistreze mişcãrile surselor închise de mare activitate, inclusiv transferul acestora.

CAP. V
ÎNREGISTRĂRI

ART. 9
Titularul de autorizaţie trebuie sã menţinã înregistrãri privind toate sursele închise de mare activitate pe care le deţine, locul deţinerii şi transferul acestora, înregistrãrile trebuie sã includã informaţiile prevãzute în anexa nr. 3 la prezentele norme. Informaţiile trebuie înregistrate pe formularul prevãzut în anexa nr. 3 a prezentelor norme.
ART. 10
(1) Titularul de autorizaţie trebuie sã punã la dispoziţia CNCAN, înregistrãrile precizate la art. 9 din prezentele norme, în variantã scrisã şi electronicã:
a) de îndatã ce a fost achiziţionatã o sursã închisã de mare activitate;
b) în luna ianuarie a fiecãrui an, pentru anul precedent:
c) ori de câte ori s-au produs modificãri faţã de situaţia deja raportatã;
d) de îndatã ce o sursã închisã de mare activitate a fost scoasã din evidenţa sa; în acest caz, vor fi transmise datele de identificare ale noului deţinãtor sau ale unitãţii autorizate pentru depozitare intermediarã sau finalã;
e) de îndatã, la încetarea activitãţii, conform normelor de securitate radiologicã - proceduri de autorizare;
f) ori de câte ori sunt solicitate de CNCAN.
(2) Înregistrãrile trebuie sã fie puse la dispoziţie reprezentanţilor comisiei in timpul controlului.
ART. 11
CNCAN trebuie sã menţinã evidenta titularilor de autorizaţii şi a surselor închise de mare activitate pe care aceştia le au în gestiune. Aceastã evidentã trebuie sã conţinã informaţii referitoare la:
a) activitatea sursei închise de mare activitate, la data producerii sau dacã aceasta nu este cunoscutã, activitatea la data punerii pe piaţã sau la data achiziţiei;
b) radionuclidul, forma fizicã şi chimicã, clasificarea sursei de mare activitate şi identificarea capsulei aşa cum sunt acestea definite în formularul din anexa nr. 3 la prezentele norme.
ART. 12
Evidenţa prevãzutã la art. 11 trebuie sã ţinã cont de transferul surselor închise de mare activitate şi trebuie menţinutã la zi.
ART. 13
CNCAN va pune la dispoziţia titularilor de autorizaţie forma electronicã a formularului prevãzut în anexa 3 a prezentelor norme.
ART. 14
CNCAN va revizui conţinutul formularului prevãzut în anexa 3 a prezentelor norme, la solicitarea Comisiei Europene.

CAP. VI
OBLIGAŢII ALE TITULARILOR DE AUTORIZAŢII

ART. 15
Fiecare deţinãtor de surse închise de mare activitate trebuie:
a) sã asigure condiţiile pentru efectuarea periodicã a testelor necesare (contaminarea nefixatã de suprafaţã, conform standardelor internaţionale) pentru verificarea şi menţinerea integritãţii fiecãrei surse închise de mare activitate pe care o are în evidenţã;
b) sã asigure verificarea zilnicã a existentei surselor închise de mare activitate şi, dupã caz, a echipamentelor care conţin astfel de surse închise la locul de utilizare sau de pãstrare precum şi a conditiilor adecvate de pãstrare;
c) sã instituie, dupã caz, un sistem de protecţie fizicã pentru a preveni accesul neautorizat, pericolul de incendiu, pierderea şi sustragerea oricãrei surse închise de mare activitate sau, dupã caz, a echipamentului cu sursa închisã de mare activitate;
d) sã anunţe de îndatã la CNCAN orice pierdere, sustragere sau utilizare neautorizatã a surselor închise de mare activitate şi sã asigure verificarea acestora dupã fiecare eveniment care le-ar putea afecta integritatea, inclusiv dupã incendiu şi sã comunice mãsurile care au fost luate;
e) sã asigure returnarea oricãrei surse închise de mare activitate scoasã din utilizare la furnizor sau, dupã caz, transferul acesteia la unitãţi autorizate pentru depozitare intermediarã sau finalã, de îndatã ce s-a hotãrât ca aceasta sã fie scoasã din utilizare;
f) sã se asigure, prealabil efectuãrii transferului, cã beneficiarul acestuia este autorizat conform <>Legii nr. 111/1996 republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) sã notifice, de îndatã la CNCAN, orice incident sau accident care ar implica expunerea neintenţionatã a lucrãtorilor sau a publicului.

CAP. VII
IDENTIFICARE ŞI MARCARE

ART. 16
(1) Producãtorii sau furnizorii, în cazul surselor închise de mare activitate importate, trebuie sã se asigure cã fiecare sursã închisã de mare activitate este identificatã printr-un numãr unic. Acest numãr trebuie sã fie inscripţionat sau poansonat pe sursa închisã de mare activitate, acolo unde este posibil.
(2) Numãrul trebuie sã fie inscripţionat sau poansonat şi pe containerul sursei închise de mare activitate. În cazul în care acest lucru nu este posibil, sau în cazul containerelor de transport reutilizabile, containerul trebuie sã fie însoţit, cel puţin, de informaţii referitoare la natura sursei închise de mare activitate.
(3) Producãtorii şi, dupã caz, furnizorii, trebuie sã asigure marcarea şi etichetarea containerelor precum şi, în situaţiile în care este posibil, a surselor închise de mare activitate cu simbolul "pericol de radiaţii".
(4) Producãtorii trebuie sã furnizeze o fotografie a fiecãrui tip de sursã închisã de mare activitate şi a tipului de container pentru aceasta.
ART. 17
Deţinãtorii trebuie sã se asigure cã fiecare sursã închisã de mare activitate pe care o deţine este însoţitã de informaţii scrise referitoare la identificarea şi marcarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 16 şi sã se asigure cã etichetele rãmân lizibile.
ART. 18
Informaţiile trebuie sã conţinã fotografii ale sursei închise de mare activitate şi, dupã caz, ale containerului sursei închise de mare activitate, coletului de transport, dizpozitivului şi echipamentului.

CAP. VIII
INFORMAREA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

ART. 19
(1) Deţinãtorul de surse închise de mare activitate trebuiie sã se asigure cã informarea şi pregãtirea profesionalã a personajului expus profesional prevãzutã de normele fundamentale de securitate radiologicã include cerinţele specifice pentru domeniul "Surse închise" din normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitãţilor din domeniul nuclear şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologicã.
(2) Informarea şi pregãtirea profesionalã trebuie sã punã accent pe descrierea cerinţelor de securitate radiologicã şi sã conţinã noţiuni specifice despre posibilele consecinţe ale pierderii de sub control a surselor închise de mare activitate.
(3) Informarea şi pregãtirea profesionalã trebuie sa se repete la intervale de timp, conform prevederilor normelor fundamentale de securitate radiologicã şi sã conţinã informaţiile necesare pentru pregãtirea corespunzãtoare a personalului expus profesional în caz de incident.
(4) Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure participarea tuturor expuşilor profesional la programe de pregãtire în radioprotecţie şi securitate radiologicã.
ART. 20
CNCAN trebuie sã ia mãsurile necesare astfel încât conducerea şi persoanele din unitãţile în care existã probabilitatea de a fi gãsite sau procesate surse orfane (unitãţi de colectare sau unitãţi de reciclare a deşeurilor metalice) precum şi cele care îşi desfãşoarã activitatea în puncte de tranzit vamal sã fie:
a) informate cu privire la posibilitatea confruntãrii cu situaţia existentei unei surse închise de mare activitate;
b) informate cu privire la necesitatea controlului vizual pentru depistarea surselor închise de mare activitate şi a containerelor acestora;
c) informate cu privire la noţiunile de bazã despre radiaţii ionizante şi efectele acestora;
d) informate şi instruite cu privire la acţiunile care trebuie luate la faţa locului în cazul detectãrii sau suspectãrii prezenţei unei surse închise de mare activitate.

CAP. IX
SURSE ORFANE

ART. 21
(1) CNCAN trebuie sã stabileascã responsabilitãţi pentru recuperarea surselor orfane şi sã pregãteascã un plan de intervenţie în caz de urgenţã radiologicã, plan de mãsuri adecvate şi resurse pentru recuperarea acestora.
(2) CNCAN va stabili, dupã caz, plasarea surselor orfane recuperate sub controlul de garanţii nucleare.
ART. 22
CNCAN trebuie sã ia mãsurile necesare pentru ca sã poatã fi oferitã asistenţã tehnicã şi de specialitate persoanelor care, în mod normal, nu sunt implicate în operaţiuni supuse cerinţelor de radioprotectie şi care suspecteazã prezenţa unei surse orfane. Principalul obiectiv al asistenţei tehnice şi de specialitate trebuie sã fie protecţia lucrãtorilor şi a populaţiei împotriva radiaţiilor şi securitatea surselor închise de mare activitate.
ART. 23
CNCAN trebuie sa stabileascã un plan de mãsuri cu scopul de a detecta sursele orfane în locuri în care acestea sunt, în general, necunoscute (unitãţi de colectare şi unitãţi de reciclare a deşeurilor metalice sau în birourile vamale).
ART. 24
(1) CNCAN dispune acţiuni pentru recuperarea surselor orfane provenite din activitãţi din trecut.
(2) Actiunile dispuse pot sã cuprindã mãsuri privind participarea, potrivit prevederilor legale, la finanţarea costurilor necesare pentru recuperarea, managementul şi depozitarea intermediarã sau finalã a surselor recuperate şi pot include verificarea înregistrãrilor din arhivele autoritãţilor (ex: vama) şi ale deţinãtorilor (ex: institute de cercetare, institute pentru încercarea materialelor sau spitale).

CAP. X
ASIGURAREA FINANŢĂRII PENTRU SURSELE ORFANE

ART. 25
Modul de finanţare şi celelalte mijloace necesare pentru acoperirea costurilor legate de acţiunile de recuperare a surselor orfane şi de activitãţile necesare pentru implementarea prevederilor de la capitolul IX din prezentele norme se stabilesc în conformitate cu prevederile legale.

CAP. XI
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII

ART. 26
CNCAN trebuie sã ofere informaţii şi sã coopereze cu statele membre ale Uniunii Europene, cu celelalte ţãri şi cu organismele internaţionale cu privire la pierderea, abandonarea, furtul, sau descoperirea surselor închise de mare activitate şi referitor la investigaţiile şi acţiunile ulterioare, fãrã a aduce prejudicii cerinţelor legate de confidenţialitate şi reglementãrilor nafionale.

CAP. XII
INSPECŢII

ART. 27
CNCAN trebuie sã stabileascã şi sã menţinã un sistem de inspecţii pentru a controla aplicarea prevederilor prezentei norme.

CAP. XIII
AUTORITATEA COMPETENTĂ

ART. 28
(1) CNCAN este autoritatea naţionalã competentã cu atribuţii referitoare la aplicarea prevederilor prezentei norme.
(2) CNCAN va transmite Comisiei Europene toate informaţiile necesare pentru comunicarea rapidã cu alte autoritãţi competente.
(3) CNCAN asigurã interfaţa cu celelalte autoritãţi cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei norme şi este punct de contact pentru a asigura interfaţa cu celelalte state membre şi cu Comisia Europeanã.

CAP. XIV
RAPORTĂRI

ART. 29
La data de 31 decembrie 2010 CNCAN va raporta Comisiei Europene rezultatele implementãrii prevederilor prezentei norme, raportare care va include consideraţii referitoare la efectele pe care le-au avut prevederile capitolului I, art. 2.

CAP. XV
SANCŢIUNI

ART. 30
Pentru nerespectarea prevederilor prezentei norme se aplicã sancţiunile prevãzute de <>Legea nr. 111/1996 republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. XVI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

ART. 31
(1) Prevederile prezentei norme intrã în vigoare cu data publicãrii în Monitorul Oficial.
(2) Referitor la sursele închise de mare activitate plasate pe piaţã înainte de data de 31 decembrie 2005:
(a) prevederile capitolelor III, IV, V şi VI se aplicã începând cu data de 31 decembrie 2007
(b) prevederile capitolului VII nu se aplicã, cu excepţia urmãtoarelor cerinţe care trebuie îndeplinite pânã cel mai târziu la data de 31 decembrie 2007:
(i) deţinãtorul trebuie sã se asigure cã fiecare sursã închisã de mare activitate şi fiecare container sunt însoţite de informaţii scrise privind natura şi identificarea acesteia;
(ii) deţinãtorul trebuie sã se asigure cã fiecare sursã închisã de mare activitate şi containerul acesteia sunt etichetate cu simbolul "pericol de radiaţii".

ANEXA 1
-------
la norme
--------

DEFINIŢII

Autoritatea naţionalã competentã în domeniul nuclear este autoritatea, stabilitã prin lege, cu competenţa legalã de a elibera autorizaţii, de a efectua controale şi de a reglementa amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.
Autorizaţia este documentul emis de autoritatea naţionalã competentã în domeniul nuclear, în baza unei evaluãri de securitate nuclearã şi control, cãtre o persoanã constituitã conform <>Legii nr. 111/1996 republicatã cu completãrile şi modificãrile ulterioare, la cererea acesteia pentru desfãşurarea unei activitãţi nucleare.
Containerul sursei închise de mare activitate reprezintã recipientul în care se aflã sursa închisã de mare activitate, dar care nu face parte integrantã din aceasta şi care este folosit pentru transportul şi manipularea acesteia.
Depozitul final sau intermediar este instalaţia autorizatã de CNCAN, conform prevederilor <>Legii nr. 111/1996 cu modificãrile şi completãrile ulterioare pentru depozitarea finalã sau pentru dispunerea temporarã a surselor închise de mare activitate.
Deţinãtorul este orice persoanã fizicã sau persoanã constituitã conform <>Legii nr. 111/1996 republicatã cu completãrile şi modificãrile ulterioare care are responsabilitãţi referitoare la surse închise de mare activitate, conform prevederilor legale în vigoare. În aceastã categorie sunt incluşi producãtorii, furnizorii şi utilizatorii cu excepţia unitãţilor pentru depozitare temporarã sau definitivã a deşeurilor.
Furnizorul este orice persoanã fizica sau persoanã constituitã conform <>Legii nr. 111/1996 republicatã cu completãrile şi modificãrile ulterioare care furnizeazã sau oferã surse închise de mare activitate.
Persoana expusã profesional este definitã în normele fundamentale de securitate radiologicã.
Practica este definitã în normele fundamentale de securitate radiologicã.
Producãtorul este orice persoanã fizicã sau persoanã constituitã conform <>Legii nr. 111/1996 republicatã cu completãrile şi modificãrile ulterioare care produce surse închise de mare activitate.
Sursa închisã este definitã în normele fundamentale de securitate radiologicã şi include, dupã caz, capsula care este înveliş pentru materialul radioactiv ca parte integrantã a sursei închise.
Sursa închisã de mare activitate reprezintã o sursã închisã care conţine un radionuclid a cãrui activitate la momentul producerii, sau dacã aceasta nu este cunoscutã, la momentul punerii sale pe piaţã, este egalã sau depãşeşte nivelurile de activitate definite în anexa 2 a prezentelor norme.
Sursa orfanã este sursa închisã a cãrei activitate, la momentul descoperirii sale este peste nivelul de exceptare precizat în normele fundamentale de securitate radiologicã şi care nu se aflã sub control pentru cã, fie nu a fost niciodatã sub control, fie a fost abandonatã, pierdutã, greşit plasatã, furatã sau transferatã unui nou deţinãtor, fãrã o notificare corespunzãtoare la CNCAN şi o informare corespunzãtoare a destinatarului.
Sursa scoasã din utilizare este sursa închisã de mare activitate care nu mai este utilizatã sau care nu se mai intenţioneazã a fi utilizatã în practica pentru care a fost autorizatã.
Transferul reprezintã trecerea unei surse închise de mare activitate de la un deţinãtor la altul


ANEXA 2
-------
la norme
---------

NIVELURILE DE ACTIVITATE PENTRU SURSELE ÎNCHISE DE MARE ACTIVITATE

Pentru radionuclizii care nu sunt listati în tabelul de mai jos, dar care sunt cuprinşi în normele fundamentale de securitate radiologicã, se va considera valoarea activitãţii egalã cu 1/100 din valoarea A1 precizatã în reglementãrile AIEA pentru transportul în siguranţã al materialelor radioactive.


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elementul(Nr. Atomic) Radionuclidul Activitatea (Bq)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fier (26) Fe-55 4x10^11
Cobalt (27) Co-60 4x10^9
Seleniu (34) Se-75 3x10^10
Krypton(36) Kr-85 1x10^11
Strontiu(38) Sr-90^(a) 3x10^9
Paladium(46) Pd-103^(a) 4x10^11
Iod (53) I-125 2x10^11
Cesiu (55) Cs-137^(a) 2x10^10
Promeţiu(61) Pm-147 4x10^11
Gadoliniu (64) Gd-153 1x10^11
Tuliu(69) Tm-170 3x10^10
Iridiu(77) Ir-192 1x10^10
Taliu(81) TI-204 1x10^11
Radiu (88) Ra-226^(b) 2x10^9
Plutoniu (94) Pu-238^(b) 1x10^11
Americiu (95) Am-241^(b) 1x10^11
Californiu (98) Cf-252 5x10^8
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------
(a) - Activitatea include contribuţiile de la nuclizii - descendenţi cu timpul de înjumãtãţire mai mic de 10 zile
(b) - Include surse radioactive care conţin beriliu şi emit neutroni


ANEXA 3
-------
la norme
---------

FORMULAR PENTRU ÎNREGISTRAREA SURSELOR ÎNCHISE DE MARE ACTIVITATE


┌───────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│1. Numãrul de identificare │2. Identificarea │3. Locaţia sursei │
│ al sursei închise de │deţinãtorului autorizat: │închise de mare │
│ mare activitate: │ │activitate: (utilizare │
│ │ │sau deţinere) dacã │
│ │ │diferã de informaţiile │
│ │Nume: │de la pct. 2 │
│ │Adresa: │Nume: │
│ │Ţara: │Adresa: │
│ │Producãtor [] Furnizor []│Locul de utilizare [] │
│ │Utilizator [] │Depozitare [] │
├...........................┼.........................┼────────────────────────┤
│ 4. Înregistrare: │5. Autorizaţia: │6. Controlul operaţional│
│ │ │al sursei de mare │
│ │ │activitate (zz/ll/): │
│ │Numãr: │Data:.................. │
│ Data înregistrãrii: │Data intrãrii în vigoare:│Data:.................. │
│ Data transferului │Data expirãrii: │Data:.................. │
│ înregistrãrii în │ │Data:.................. │
│ dosarul istoric: │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┼........................┤
│ 7. Caracteristicile sursei│8. Recepţia sursei │Data: │
│ închise de mare │închise de mare │ │
│ activitate: │activitate: │Data: │
├...........................┼.........................┼........................┤
│ Radionuclid: │Data primirii: │ Data: ................ │
│ Activitatea la data │Primit de la: │ Data: ................ │
│ producerii sau la prima │ Nume: │ │
│ plasare pe piata: │ Adresa: │ Data: ................ │
│........................ │ Tara: │ Data: ................ │
│ │ │ Data: ................ │
│ Data producerii/ │ │ Data: ................ │
│ achizitionarii │ │ Data: ................ │
│ │ │ Data: ................ │
│ Producãtor/Furnizor*1) │ │ Data: ................ │
│ │ │ Data: ................ │
│ Nume: .................. │Producãtor [] Furnizor []│ Data: ................ │
│ Adresa: ................ │Utilizator [] │ Data: ................ │
│ Tara: .................. │ │ Data: ................ │
├...........................┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ Caracteristici fizice │9. Transferul sursei │10. Alte informatii; │
│ şi chimice: │închise de mare │ ..................... │
│ │activitate: │Pierderea:[] │
│ identificarea tipului │Data transferului: │ Data pierderii [] │
│ de sursa: │..................... │ │
│ identificarea capsulei: │Transferat cãtre: │Furtul: [] │
│ Clasificare ISO: │Nume: │ Data furtului [] │
│ │Adresa: │ │
│ Clasificare ANSI: │Tara: │ Da [] Nu [] │
│ Alte menţiuni ale │ │ │
│ certificatului: │ │Recuperarea: │
│ │ │Data: ................. │
│ (Certificatul de │Producãtor [] Furnizor []│Locul: ................ │
│ material sub forma │Utilizator [] │Alte informaţii: │
│ specialã): │ │ │
│ │Depozitul final sau │ │
│ │intermediar [] │ │
│ │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘-----------
*1) În cazul în care producãtorul este din exteriorul Uniunii Europene, trebuie precizate datele de identificare ale importatorului sau furnizorului
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016