Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA din 14 august 2006 privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 14 august 2006  privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA din 14 august 2006 privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Controlul calitãţii activitãţii de audit financiar desfãşurate de auditorii financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumitã în continuare Camera, persoane fizice şi juridice active, se efectueazã asupra:
a) politicilor şi procedurilor generale de control al calitãţii, aplicate de auditorul financiar/firma de audit;
b) procedurilor pentru tipuri specifice de angajamente prevãzute de ISA (angajamente de audit financiar, de audit cu scop special, de revizuire a situaţiilor financiare, de efectuare a procedurilor agreate, de compilare a situaţiilor financiare şi alte angajamente de asigurare şi servicii conexe).
ART. 2
Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi juridice, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitãţii, care este organizat potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificãrile ulterioare, ca un sistem independent şi se desfãşoarã de cãtre Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã.
ART. 3
(1) Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã efectueazã inspecţiile prin inspectori şi asistenţi inspectori, salariaţi în aparatul executiv al Camerei, selectaţi pe urmãtoarele criterii:
- sã aibã pregãtire profesionalã relevantã în auditul financiar şi raportarea financiarã;
- sã aibã experienţã profesionalã relevantã;
- sã aibã pregãtire specificã cu privire la efectuarea de inspecţii de calitate;
- sã nu fie în conflict de interese cu firma de audit inspectatã.
(2) Inspectorii care efectueazã verificãri de asigurare a calitãţii semneazã anual Declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calitãţii auditului financiar. De asemenea, cu ocazia primirii delegaţiei de inspecţie, declarã dacã se aflã sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevãzute de Codul privind conduita eticã şi profesionalã în domeniul auditului financiar, în raport cu societatea de audit la care urmeazã sã efectueze inspecţia calitãţii.

CAP. II
Programarea activitãţii de inspecţie a calitãţii activitãţii de audit

ART. 4
Programarea activitãţii de inspecţie desfãşuratã de Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã se realizeazã, în principal, pe baza urmãtoarelor documente:
a) Situaţia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi juridice active, autorizate de Camerã sã exercite profesia în anul respectiv;
b) Programul de inspecţie trimestrial, care prevede auditorii financiari ce urmeazã a fi controlaţi, perioada supusã inspecţiei, precum şi echipele care efectueazã inspecţia.
ART. 5
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã întocmeşte şi prezintã documentele prevãzute la art. 4 lit. b) Biroului permanent pentru a fi prezentate spre aprobare Consiliului Camerei.
ART. 6
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã, în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform art. 41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, colaboreazã cu Departamentul de servicii pentru membri, în vederea cunoaşterii la zi a situaţiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi juridice active, autorizate de Camerã sã exercite profesia în anul respectiv.
ART. 7
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã, care rãspunde de întocmirea şi prezentarea programelor trimestriale de inspecţie, va asigura cuprinderea auditorilor financiari, astfel încât, de regulã, o datã la maximum 3 ani, sã fie verificat fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei.
ART. 8
Eventualele modificãri în programele de inspecţie trimestriale vor fi aduse la cunoştinţã Biroului permanent al Consiliului Camerei înainte de începerea inspecţiei la membrii respectivi sau imediat dupã aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente (ca urmare a unor sesizãri etc.).
ART. 9
Documentele de planificare a inspecţiilor trebuie întocmite şi pãstrate, astfel încât sã se asigure confidenţialitatea obiectivelor inspecţiei.

CAP. III
Organizarea activitãţii de exercitare a controlului calitãţii activitãţii de audit

ART. 10
Controlul calitãţii activitãţii de audit şi a activitãţilor conexe se efectueazã în ordinea şi la datele prevãzute în programele de inspecţie trimestriale.
ART. 11
Principalele obiective ale inspecţiei calitãţii activitãţii de audit financiar, audit intern şi a altor activitãţi conexe, care au la bazã procedurile emise de Camerã, sunt urmãtoarele:
a) cunoaşterea ariei de cuprindere a practicii de audit şi servicii conexe, pe baza examinãrii conţinutului contractelor de audit financiar, audit intern şi altor servicii prestate de cãtre membrii Camerei, precum şi concordanţa acestora cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), cu standardele de audit intern şi cu normele emise de Camerã;
b) verificarea conformitãţii activitãţii desfãşurate cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportãrii veniturilor din activitatea de audit financiar, precum şi a celorlalte activitãţi conexe, a achitãrii integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii cãtre Camerã;
c) îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregãtirea continuã a auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizaţi pentru rezultate nesatisfãcãtoare;
d) verificarea existenţei la societatea de audit/auditorul persoanã fizicã a unui sistem de control al calitãţi, conform ISQC 1 şi ISA 220, pentru angajamentele de audit al situaţiilor financiare ale entitãţilor cu care are contract de efectuare a auditului financiar, audit intern sau alte angajamente prevãzute în ISA;
e) evaluarea sistemului de control al calitãţii sub aspectul conformitãţii cu ISA şi cu cerinţele de independenţã prevãzute de Codul privind conduita eticã şi profesionalã;
f) verificarea elaborãrii de cãtre societãţile de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitãţile aflate în subordinea şi supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a unor proceduri de revizuire a asigurãrii calitãţii, specifice acestei categorii de angajamente;
g) inspectarea foilor de lucru ale angajamentului de audit al situaţiilor financiare, selectat pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calitãţii, pentru a evalua:
1. conformitatea cu standardele profesionale şi cu cerinţele normative şi legale;
2. respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului financiar, în conformitate cu Normele minimale de audit ale Camerei şi cu ISA;
h) verificarea modului în care societatea de audit inspectatã a implementat politicile şi procedurile proprii de control intern al calitãţii lucrãrilor de audit, potrivit cerinţelor ISQC 1 şi ISA 220 şi conformitatea cu acestea;
i) respectarea hotãrârilor şi reglementãrilor emise de Camerã.
ART. 12
(1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calitãţii în realizarea angajamentelor de audit financiar sunt elaborate de Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã sub forma listelor obiectivelor de inspecţie, pe naturi de angajamente, pe care le prezintã pentru analizã Biroului permanent al Consiliului Camerei, iar acesta le prezintã spre aprobare Consiliului Camerei.
(2) Hotãrârile de aprobare a acestor proceduri de control al calitãţii auditului se publicã pe site-ul Camerei şi prin alte mijloace de comunicare în masã.
ART. 13
(1) Un membru al Camerei poate face, de regulã, obiectul unei inspecţii asupra calitãţii activitãţii de audit o datã la maximum 3 ani, pentru verificarea modului de îndeplinire a angajamentelor şi de întocmire a rapoartelor de audit financiar, audit intern şi alte servicii, potrivit normelor Camerei, ISA, Codului privind conduita eticã şi profesionalã şi modului de îndeplinire a obligaţiilor cãtre Camerã.
(2) În funcţie de factorii de risc materializaţi în:
a) numãrul de clienţi - societãţi cotate la bursã;
b) numãrul entitãţilor considerate a fi de interes public;
c) rezultatele anterioare ale inspecţiilor pentru asigurarea calitãţii, inclusiv:
(i) încãlcarea cerinţelor de pregãtire profesionalã continuã;
(ii) încãlcarea principiului independenţei;
(iii) deficienţe în proiectul sau conformitatea cu sistemul societãţii de control al calitãţii,
Consiliul Camerei şi Biroul permanent al acestuia pot, la propunerea Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã, sã dispunã efectuarea controlului calitãţii activitãţii desfãşurate de membrii Camerei la perioade mai mici de 3 ani (de exemplu, inspectarea anualã a calitãţii activitãţii auditorilor care îndeplinesc angajamente de audit financiar asupra situaţiilor financiare ale entitãţilor cotate).
(3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie acţiunile organizate de Camerã pentru documentarea, informarea, analiza şi urmãrirea implementãrii unor noi reglementãri, verificarea remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controalelor efectuate, precum şi pentru verificarea reclamaţiilor cu privire la activitatea auditorilor financiari.
ART. 14
Durata inspecţiei se stabileşte în funcţie de natura acţiunii de control, de volumul activitãţii societãţii sau a auditorului financiar, persoanã fizicã, ce urmeazã a fi inspectat, precum şi de alţi factori care pot influenţa aria de cuprindere a inspecţiei (de exemplu, achiziţionarea de cãtre firmã a unei pãrţi semnificative a afacerilor unei alte societãţi sau renunţarea la o parte semnificativã a afacerilor sale, înainte de începerea controlului).
ART. 15
Inspecţia se efectueazã în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul activitãţii membrilor Camerei, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un numãr reprezentativ de rapoarte şi documente, care sã permitã formularea unor concluzii temeinice asupra: caracterului adecvat al sistemului de control al calitãţii, conformitãţii cu acesta şi modului de respectare a dispoziţiilor normative din domeniul auditului financiar, auditului intern şi a altor activitãţi conexe acestora.
ART. 16
(1) Persoanele împuternicite sã exercite, în numele Camerei, controlul calitãţii activitãţii auditului financiar, auditului intern şi a altor activitãţi trebuie sã respecte normele profesionale emise de Camerã, precum şi prevederile Codului privind conduita eticã şi profesionalã.
(2) Pentru fiecare inspecţie trebuie sã fie desemnat un coordonator al echipei de inspectori.
ART. 17
(1) În conformitate cu cerinţele paragrafului 4/8 lit. c) alin. (iii) din Codul privind conduita eticã şi profesionalã, prin derogare de la principiul confidenţialitãţii, auditorii inspectaţi au datoria profesionalã de a prezenta informaţii, pentru a fi în conformitate cu controlul de calitate al Camerei.
(2) La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligaţia:
a) sã punã la dispoziţie toate documentele justificative şi sã dea toate explicaţiile necesare verificãrii corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din Cererea/Declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum şi a achitãrii cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii cãtre Camerã;
b) sã asigure accesul inspectorilor care efectueazã controlul privind asigurarea calitãţii la dosarele de angajament, foile de lucru, dosarele permanente, situaţiile financiare proprii ale firmei, actele şi documentele de orice fel pe care le gestioneazã sau le au în pãstrare, care intrã sub incidenţa inspecţiei şi servesc pentru documentarea probelor care susţin concluziile inspecţiei;
c) sã recunoascã constatãrile inspecţiei pentru asigurarea calitãţii, prin semnarea notelor de inspecţie, şi sã comunice în scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a acţiunilor şi mãsurilor stabilite în urma inspecţiei.
(3) În cazul nepermiterii accesului inspectorilor la documentele de lucru ale angajamentelor, în vederea efectuãrii controlului calitãţii activitãţii, acest fapt se considerã incident în domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind în drept sã aprobe mãsuri de sancţionare a auditorilor financiari în cauzã, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificãrile ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.


CAP. IV
Întocmirea documentelor de inspecţie

ART. 18
Organele de inspecţie desemnate sã efectueze verificarea calitãţii auditului consemneazã constatãrile în cadrul notei de inspecţie, care este structuratã pe urmãtoarele capitole:
Îndeplinirea obligaţiilor faţã de Camerã, inclusiv a celor financiare;
Planificarea auditului;
Activitatea de audit;
Finalizarea auditului, corespunzãtor obiectivelor care se verificã în cadrul controlului;
Concluzii şi recomandãri pentru mãsuri corective.
ART. 19
(1) Nota de inspecţie este un document bilateral, încheiat între pãrţi (echipa de inspectori, pe de o parte, şi auditorul financiar inspectat, pe de altã parte), care se întocmeşte în douã exemplare şi se înregistreazã la auditorul financiar inspectat.
(2) Un exemplar al notei de inspecţie este luat de organele de inspecţie, care au obligaţia sã îl înregistreze la Secretariatul Camerei.
ART. 20
(1) În nota de inspecţie se înscriu, documentat, aspectele de neconformitate cu normele minimale de audit emise de Camerã, cu ISA, cu prevederile Codului privind conduita eticã şi profesionalã, constatate ca urmare a inspecţiei.
(2) În nota de inspecţie şi anexele la aceasta se vor menţiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele şi evidenţele supuse inspecţiei, rãspunderea organelor de inspecţie revenind numai în legãturã cu acestea.
ART. 21
Nota de inspecţie va cuprinde, orientativ, urmãtoarele elemente:
a) componenţa echipei de inspectori, delegaţia în baza cãreia s-a efectuat inspecţia de asigurare a calitãţii, data sau perioada la care s-a efectuat inspecţia;
b) datele de identificare a auditorului controlat;
c) datele de identificare a asociaţilor şi auditorilor financiari care reprezintã auditorul controlat;
d) perioada supusã controlului, clienţii de audit ale cãror situaţii financiare au fost auditate în perioada respectivã şi identificarea dosarelor de audit selectate pentru inspecţia de asigurare a calitãţii;
e) date referitoare la modul în care auditorul controlat şi auditorii asociaţi ai acestuia şi-au îndeplinit obligaţiile faţã de Camerã privind determinarea şi plata cotizaţiilor fixe şi a celor variabile, precum şi modul de respectare a normelor privind asigurarea profesionalã, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregãtire profesionalã continuã;
f) obiectivele pe care auditorul controlat le-a abordat în realizarea angajamentului, potrivit cerinţelor Normelor minimale de audit emise de Camerã, standardelor de audit ISA şi reglementãrilor contabile din domeniu;
g) obiectivele pe care auditorul controlat nu le-a abordat, potrivit cerinţelor Normelor minimale de audit emise de Camerã, standardelor de audit ISA şi reglementãrilor contabile din domeniu;
h) motivaţia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmãrite;
j) concluzii şi recomandãri pentru mãsuri corective;
k) data şi semnãturile membrilor echipei de control şi a auditorului financiar controlat.
ART. 22
Nota de inspecţie şi celelalte documente de inspecţie vor fi înregistrate, arhivate şi pãstrate la Camerã timp de 5 ani de la efectuarea controlului şi valorificarea constatãrilor acestuia.
ART. 23
Fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa cu "Da" sau "Nu", în funcţie de modul în care auditorul supus inspecţiei a rãspuns cerinţelor din Normele minimale de audit, fãcându-se referire la deficienţele constatate şi cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate.
ART. 24
(1) Pe baza constatãrilor, Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã va stabili un procentaj cuprins între 0% şi 100%, obţinut atât prin raportarea numãrului obiectivelor pentru care rãspunsul este "Da" la numãrul total de obiective, cât şi în funcţie de relevanţa constatãrilor reieşite ca urmare a inspecţiei.
(2) În funcţie de acest procentaj, auditorul inspectat va obţine un calificativ, dupã cum urmeazã:─────────────────────────────────────────────────────────
Procentaj Pânã De la 36% De la 61% De la 81%
la 35% la 60% la 80% la 100%
─────────────────────────────────────────────────────────
Calificativ D C B A
─────────────────────────────────────────────────────────ART. 25
Potrivit prevederilor Codului privind conduita eticã şi profesionalã, inspectorii Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor dobândite cu ocazia inspecţiilor pentru asigurarea calitãţii, referitoare atât la activitatea auditorului financiar, cât şi la clienţii acestuia.

CAP. V
Valorificarea rezultatelor controlului calitãţii activitãţii de audit

ART. 26
Conducerea executivã a Camerei este în drept sã emitã, în atenţia auditorilor financiari inspectaţi, scrisori prin care sã facã recomandãri pentru corectarea sistemului propriu de control al calitãţii, conformitatea cu politicile şi procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzãtor.
ART. 27
Recomandãrile efectuate de Camerã ca urmare a verificãrilor calitãţii activitãţii de audit vor fi urmãrite de auditorul membru într-o perioadã rezonabilã de timp, stabilitã de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã.
ART. 28
Auditorul inspectat va transmite Camerei un rãspuns în scris cu privire la modul de realizare a mãsurilor recomandate atât în nota de inspecţie, cât şi în scrisoarea de atenţionare, referindu-se inclusiv la acţiunile planificate şi la data finalizãrii şi implementãrii acestora.
ART. 29
Camera monitorizeazã, pe parcursul a 3 inspecţii consecutive, auditorii financiari care au obţinut la inspecţia calitãţii calificativele D, C şi B, prin stabilirea de mãsuri pentru remedierea neconformitãţilor şi aplicarea, dupã caz, de sancţiuni disciplinare, diferenţiate pentru fiecare calificativ acordat, dupã cum urmeazã:
A. Pentru calificativul D:
1. Mãsuri ce se vor lua la prima inspecţie în urma cãrea s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) repetarea inspecţiei dupã un an, cheltuielile ocazionate de aceastã nouã inspecţie urmând a fi suportate integral de cãtre auditorii financiari în cauzã, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
b) participarea la cursuri suplimentare de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
avertisment;
mustrare;
suspendarea calitãţii de membru al Camerei pe o anumitã perioadã;
excluderea din Camerã;
d) publicarea sancţiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masã ale Camerei (site-ul Camerei, revista).
2. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus, potrivit procedurilor disciplinare şi competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.
3. Mãsuri ce se vor lua pentru a doua inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) repetarea inspecţiei dupã un an, cheltuielile ocazionate de aceastã nouã inspecţie urmând a fi suportate integral de cãtre auditorii financiari în cauzã, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
b) participarea la cursuri suplimentare de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
avertisment;
mustrare;
suspendarea calitãţii de membru al Camerei pe o anumitã perioadã;
excluderea din Camerã.
4. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus, potrivit procedurilor disciplinare şi competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.
5. Mãsuri ce se vor lua pentru a treia inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ: aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:
- suspendarea calitãţii de membru al Camerei pe o anumitã perioadã;
- excluderea din Camerã.
6. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus, potrivit procedurilor disciplinare şi competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.
B. Pentru calificativul C
1. Mãsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) Participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:
avertisment;
mustrare;
c) publicarea sancţiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masã ale Camerei, în condiţiile legii.
2. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre mãsurile de mai sus, potrivit procedurilor disciplinare şi competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.
3. Mãsuri care se vor lua la a doua inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ: în acest caz, membrul Camerei intrã sub incidenţa sancţiunilor prevãzute la calificativul D.
C. Pentru calificativul B
1. Mãsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) aplicarea sancţiunii disciplinare cu avertisment.
2. Mãsuri care se vor lua la a doua inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregãtirii profesionale, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) aplicarea sancţiunii disciplinare cu mustrare.
ART. 30
În funcţie de relevanţa neconformitãţilor constatate în urma acţiunilor de control, precum şi în cazul în care nu se respectã mãsurile dispuse, inspectorii Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã pot propune, pe lângã mãsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor Camerei, mãsuri de aplicare a sancţiunilor prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.
ART. 31
(1) În baza constatãrilor din notele de inspecţie prezentate de organele de inspecţie, Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã întocmeşte şi prezintã Biroului permanent al Consiliului Camerei un raport anual, rezumând rezultatele programului de control pentru asigurarea calitãţii, fãrã specificarea detaliilor legate de anumiţi auditori financiari - membri ai Camerei sau clienţi ai acestora.
(2) Dupã aprobarea de cãtre Consiliul Camerei, raportul anual se publicã pe site-ul Camerei şi este disponibil pentru informarea autoritãţilor de reglementare ale entitãţilor auditate.
ART. 32
Şeful Departamentului de monitorizare şi competenţã profesionalã participã la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului Camerei, în care sunt dezbãtute documentele de control şi mãsurile propuse de Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016