Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 656 din 4 iulie 1975  pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor agricole    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 656 din 4 iulie 1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor agricole

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 74 din 16 iulie 1975
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ART. 1
Constituie contravenţii la normele privind evidenta, folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor agricole urmãtoarele fapte, dacã nu sînt sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:
a) refuzul de a prezenta, la cererea organelor de control şi a persoanelor împuternicite, actele pentru aprobarea ocupãrii, folosirii, scoaterii din producţia agricolã vegetala şi schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole;
b) nerespectarea proiectelor de comasare a terenurilor aprobate potrivit normelor legale, precum şi efectuarea schimburilor de terenuri între deţinãtori, fãrã aprobarea legalã;
c) folosirea de cãtre deţinãtorii de terenuri şi de unitãţile socialiste a altor date cu privire la mãrimea suprafeţelor, destinaţia economicã şi categoria de folosinta a terenurilor, decît cele înregistrate în cadastrul funciar general;
d) nedeclararea la organele judeţene de cadastru funciar, de cãtre deţinãtorii cu orice titlu ai terenurilor agricole, a schimbãrilor efectuate în condiţii legale, cu privire la titularul deţinerii, destinaţia economicã, categoria de folosinta a terenului, scoaterea sau redarea în producţia agricolã vegetala, în termen de 60 de zile de la producerea acestor schimbãri;
e) neluarea mãsurilor, de cãtre deţinãtorii de terenuri şi de cãtre persoanele autorizate, pentru pãstrarea în bune condiţii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor şi balizelor de semnalizare şi a punctelor geodezice, precum şi degradarea ori distrugerea acestora din culpa;
f) neluarea mãsurilor de cãtre unitatea în intervalul cãreia figureazã terenurile agricole pentru a readuce, în administrarea sa, la expirarea termenului, terenurile ce au fost atribuite în folosinta temporarã altor organizaţii socialiste sau persoane fizice;
g) crearea de drumuri de exploatare agricolã sau poteci pe terenurile agricole, altele decît cele prevãzute prin proiectele de oganizare a teritoriului şi cele privind protecţia şi ameliorarea terenurilor;
h) organizarea de locuri de popas, instalarea de corturi sau stationarea autovehiculelor, în scop turistic, pe terenuri agricole cultivate, în afarã perimetrelor delimitate de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, împreunã cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi cu Ministerul Turismului, pentru a fi folosite în acest scop;
i) neaplicarea de cãtre deţinãtorii de terenuri agricole a lucrãrilor şi mãsurilor tehnice, stabilite prin studiile şi proiectele de sistematizare şi de organizare a teritoriului agricol, de protecţia, amenajarea şi ameliorarea terenurilor, aprobate potrivit normelor legale;
j) neluarea în cultura de cãtre deţinãtori a întregii suprafeţe de teren ce deţin, inclusiv a terenurilor libere din curţi, dintre construcţii de orice fel, terenurile virane din perimetrele construibile ale localitãţilor, a celor din jurul stilpilor de telecomunicaţii, de transport şi de distribuire a energiei electrice, a capetelor parcelelor şi tarlalelor de pe lîngã drumuri, cai ferate, canale de irigaţii, precum şi alte terenuri asemãnãtoare;
k) neasigurarea de cãtre unitãţile socialiste neagricole a cultivarii terenurilor libere din incintele lor a cãror suprafata, determinata potrivit normativelor aprobate, depãşeşte nevoile stricte ale procesului de producţie specifice, precum şi neluarea de mãsuri pentru cultivarea în parcuri şi spaţii verzi de arbori şi arbuşti care sa valorifice economic spaţiile respective;
l) neexecutarea de cãtre deţinãtorii de terenuri a lucrãrilor necesare pentru punerea în cultura agricolã la termenele stabilite a terenurilor folosite neeconomic sau nefolosite, stabilite prin documentaţiile tehnico-economice aprobate sau identificate de organele agricole, în vederea sporirii suprafeţei agricole şi îndeosebi a celei arabile;
m) nerecuperarea şi neaducerea în stare de cultura, la termenele stabilite, a terenurilor prevãzute sa compenseze suprafeţe de terenuri scoase din producţia agricolã sau aprobate sa treacã în alta folosinta agricolã, precum şi necultivarea terenurilor pentru care s-a obţinut aprobarea scoaterii din producţia agricolã vegetala pînã la data trecerii efective a acestora la noua destinaţie;
n) neluarea mãsurilor de scurgere a apelor în exces care, prin stagnare sau baltire, impiedica cultivarea terenurilor sau produc degradari terenurilor ori culturilor agricole, precum şi de cãtre unitãţile socialiste, a mãsurilor corespunzãtoare pentru evitarea afectãrii terenurilor agricole de cãtre reziduurile provenite din procesele lor de producţie;
o) neexecutarea de cãtre beneficiari a lucrãrilor de amenajare, taluzare a malurilor, nivelare, degajare de resturi de materiale de pe terenuri în urma extragerii materiilor prime - argila, nisip, pietriş -, cele ocupate de sonde pãrãsite şi altele, pentru folosirea lor în producţia agricolã, piscicolã sau silvicã;
p) ocuparea terenurilor agricole, aprobate a fi scoase din producţia agricolã, vegetala, înainte de a fi delimitate, bornate şi predate de cãtre deţinãtorul de teren, în prezenta delegatului autorizat al organului agricol judeţean;
r) ocuparea şi folosirea în mod temporar a terenurilor agricole pentru care, potrivit legii, s-a aprobat estimativ scoaterea din producţia agricolã vegetala în scopul efectuãrii unor lucrãri de prospecţiuni şi exploatãri geologice şi geofizice, foraje de orice fel şi a lucrãrilor strict legate de acestea, înainte ca aceste terenuri sa fi fost delimitate de cãtre organele competente;
s) ocuparea de terenuri agricole şi scoaterea lor din producţia agricolã vegetala, schimbarea categoriei de folosinta agricolã în alta categorie de folosinta agricolã, fãrã aprobare, precum şi modificarea fata de aprobarea data a amplasamentelor sau a mãrimii suprafeţelor, dacã faptele au fost sãvîrşite pentru prima data;
t) degradarea, pe o suprafata redusã, a terenurilor şi a culturilor agricole prin decopertarea stratului fertil, precum şi depozitarea de materiale sau deşeuri - nisip, pietriş, moloz, diverse reziduri solide, resturi menajere şi altele -, sãparea de gropi sau santuri pentru extragerea de pãmînt, nisip, pietriş sau alte materii prime sau pentru instalarea de conducte sau cabluri pe terenurile agricole, fãrã aprobare legalã;
u) neredarea de cãtre unitatea socialistã a terenurilor în stare de a fi folosite în producţia agricolã vegetala la expirarea termenului pînã la care a fost aprobatã scoaterea temporarã din producţia agricolã vegetala a acestora;
v) nedecopertarea de cãtre beneficiarii de investiţii şi de producţie a stratului fertil şi a altor straturi de profunzime bogate în elemente fertilizante, de pe terenurile aprobate a fi scoase din producţia agricolã, nedepozitarea pãmîntului fertil în condiţii corespunzãtoare şi nenivelarea acestuia pe suprafeţele stabilite în vederea ameliorãrii terenurilor agricole.
ART. 2
Contravenţiile prevãzute la art. 1 se sancţioneazã astfel:
a) cele de la lit. a)-h), cu amenda de la 500 la 1.500 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor juridice, şi cu amenda de la 100 la 500 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor fizice;
b) cele de la lit. i)-s), cu amenda de la 1.500 la 4.000 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor juridice, şi cu amenda de la 500 la 1.500 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor fizice;
c) cele de la lit. t)-v), cu amenda de la 4.000 la 10.000 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor juridice, şi cu amenda de la 1.500 la 4.000 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor fizice.
Amenzile aplicate persoanelor juridice vor fi imputate persoanelor fizice vinovate de sãvîrşirea contravenţiei.
La aplicarea sancţiunii, pe lîngã împrejurãrile prevãzute de lege, se are în vedere şi mãrimea suprafeţei, clasa de fertilitate şi categoria de folosinta a terenului, afectate de faptele contravenţionale.
ART. 3
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal, încheiat de specialişti împuterniciţi în acest scop de conducerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, a organelor judeţene sau al municipiului Bucureşti, precum şi de primari.
De asemenea, ofiţerii şi subofiterii de militie sînt competenţi sa constate şi sa sanctioneze contravenţiile prevãzute la art. 1 lit. a), b), g), h), p), r), s) şi t).
ART. 4
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Plîngerea suspenda executarea.
ART. 5
În cazul contravenţiilor pentru care se prevãd amenzi pînã la 1.000 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor fizice, plîngerea se soluţioneazã de:
- ministrul agriculturii şi industriei alimentare sau împuternicitul sau, avînd cel puţin funcţia de director, pentru sancţiunile aplicate de cãtre specialiştii din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unitãţile subordonate;
- directorul general al direcţiei generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara, pentru sancţiunile aplicate de cãtre specialiştii împuterniciţi de organul agricol judeţean;
- conducãtorul Inspectoratului agrozooveterinar al municipiului Bucureşti, pentru sancţiunile aplicate de împuterniciţii organului agricol al municipiului Bucureşti;
- comitetul, respectiv biroul executiv, al consiliului popular, pentru sancţiunile aplicate de primari;
- şeful Inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne, pentru sancţiunile aplicate de organele de militie.
În cazul contravenţiilor pentru care la art. 2 se prevãd amenzi de peste 1.000 lei, cînd sancţiunea se aplica persoanelor fizice, plîngerea se soluţioneazã de judecãtoria în a carei raza teritorialã a fost sãvîrşitã contravenţia.
ART. 6
În cazul contravenţiilor pentru care amenda s-a aplicat persoanelor juridice, plîngerea se soluţioneazã de ministrul agriculturii şi industriei alimentare sau de cãtre un împuternicit al sau, avînd cel puţin funcţia de director.
ART. 7
Contravenţiilor prevãzute la <>art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
ART. 8
<>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2501/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind apãrarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole, republicatã în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 122 din 12 octombrie 1970, se abroga.

---------------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016