Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE nr. 2230 din 8 decembrie 1969  privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 138 din 8 decembrie 1969
CAP. 1
Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale
ART. 1
Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale se face între gestionarul care preda şi cel care primeşte, pe baza dispoziţiei scrise a conducatorului organizaţiei socialiste. În dispoziţie se vor arata: gestiunea care se preda, numele şi prenumele gestionarilor şi ale persoanelor care, conform prezentei hotãrîri, participa la operatia de predare-primire, precum şi locul, ziua şi ora începerii acestei operaţii.
ART. 2
Gestionarul, în cazul în care este împiedicat sa efectueze personal predarea, poate desemna o persoana care consimte sa-l reprezinte la aceasta operaţie; pentru unitãţile Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Consiliului Securitãţii Statului, reprezentantul gestionarului trebuie sa fie un angajat al unitãţii respective. Gestionarul sau reprezentantul sau va fi încunoştinţat în scris despre locul şi timpul stabilit pentru predare.
În cazul în care gestionarul sau reprezentantul sau nu se prezintã la locul şi timpul stabilit, predarea se face în numele gestionarului de cãtre un angajat desemnat în acest scop de conducãtorul organizaţiei socialiste.
Dacã nu a fost numit un gestionar, conducãtorul organizaţiei socialiste va desemna un angajat cãruia i se va preda gestiunea şi care va gestiona bunurile pe o perioada de cel mult 60 zile.
ART. 3
La predarea-primirea gestiunii participa un delegat din compartimentul de care tine gestiunea şi un delegat din serviciul contabilitãţii, care dau îndrumãrile necesare, controleazã şi certifica exactitatea datelor înscrise în actele de predare-primire.
ART. 4
Predarea-primirea gestiunii se face prin inventarierea totalã a bunurilor din gestiune, intocmindu-se un proces-verbal ce se semneazã de gestionarul care preda şi de gestionarul care primeşte gestiunea, precum şi de persoanele prevãzute în articolul 3.
În cazul în care nu se efectueazã inventarierea şi nu se întocmeşte proces-verbal, gestionãrii sînt obligaţi sa refuze predarea-primirea gestiunii.
CAP. 2
Drepturi şi obligaţii în legatura cu primirea, pãstrarea şi eliberarea bunurilor materiale
ART. 5
Gestionarul este obligat ca la primirea bunurilor sa controleze dacã acestea corespund datelor înscrise în actele insotitoare, sa identifice viciile aparente şi sa semneze de primirea bunurilor.
Gestionarul va cere în scris conducatorului organizaţiei socialiste sa-i asigure asistenta tehnica de specialitate atunci cînd primeşte bunuri avînd caracteristici pentru a cãror verificare nu poseda cunoştinţele necesare şi nu este constituitã o comisie de primire potrivit dispoziţiilor legale privind circulaţia mãrfurilor între organizaţiile socialiste.
ART. 6
Eliberarea bunurilor se face de cãtre gestionar în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate în actele de eliberare.
Se interzice eliberarea de bunuri pe baza de dispoziţie verbalã sau provizorie.
În cazul în care gestionarul are printre atribuţiile sale de serviciu şi vînzarea de mãrfuri, el este obligat sa respecte dispoziţiile legale referitoare la comerţul socialist.
ART. 7
Gestionarul este obligat sa completeze actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa şi sa înregistreze, în evidenta tehnico-operativã a locului de depozitare, operaţiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor.
Actele de primire sau eliberare a bunurilor se trimit sau se predau de gestionar compartimentelor de resort, la termenele şi în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.
ART. 8
Gestionarul este obligat sa previnã sustragerea bunurilor şi orice forma de risipa, sa le fereasca de degradare şi sa le pãstreze potrivit prescripţiilor tehnice şi celor igienico-sanitare.
La luarea în primire, precum şi în timpul gestionãrii bunurilor, gestionarul este obligat sa ceara în scris conducatorului organizaţiei socialiste sa ia mãsuri de dotare, de paza şi orice alte mãsuri necesare pentru pãstrarea corespunzãtoare şi pentru efectuarea în bune condiţii a operaţiilor de primire şi de eliberare a bunurilor.
ART. 9
Gestionarul este obligat sa comunice, în scris, conducatorului organizaţiei socialiste:
a) plusurile şi minusurile din gestiune, de care are cunostinta;
b) cazurile în care constata ca bunurile din gestiune sînt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori exista pericol de a ajunge în asemenea situaţii;
c) cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime;
d) stocurile de bunuri fãrã mişcare, cu mişcare lenta sau greu vandabile.
Situaţiile de la literele a şi b vor fi comunicate în termen de 24 ore din momentul în care gestionarul are cunostinta de acele situaţii, iar cele de la literele c şi d în termenele stabilite de conducãtorul organizaţiei socialiste.
ART. 10
Gestionarul este obligat sa aducã la cunostinta în scris conducatorului organizaţiei socialiste cazurile în care cei cu care gestioneazã împreunã sau cei aflaţi în subordine dau dovada de incorectitudine sau incapacitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
ART. 11
Dacã gestionarul lipseşte din orice cauza, iar operaţiile legate de gestiune nu pot fi întrerupte, primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri se vor face de persoana delegatã de gestionar, cu acordul conducatorului organizaţiei socialiste.
Cînd gestionarul nu desemneazã un delegat ori acesta nu se prezintã sau cînd conducerea organizaţiei socialiste nu este de acord cu persoana desemnatã de gestionar, operaţiile legate de gestiune vor fi fãcute de cãtre o comisie numita de conducãtorul organizaţiei socialiste. La operaţiile fãcute de aceasta comisie poate asista şi persoana desemnatã de gestionar.
Suplinirea gestionarului în condiţiile alineatului 1 şi 2 se face pe termenul stabilit de conducãtorul organizaţiei socialiste, fãrã a depãşi însã 60 zile. La expirarea termenului astfel stabilit se procedeazã la predarea-primirea gestiunii, în condiţiile prevãzute la capitolul 1.
ART. 12
Conducãtorul organizaţiei socialiste este obligat sa ia mãsuri pentru paza bunurilor şi sa asigure gestionarilor condiţii corespunzãtoare de munca pentru pãstrarea integritãţii bunurilor gestionate.
ART. 13
Conducãtorul organizaţiei socialiste va lua mãsuri sa se comunice în scris gestionarului numele şi funcţia persoanelor în drept sa semneze sau sa vizeze actele de eliberare a bunurilor, precum şi specimenele de semnatura ale acestora.
Comunicarea şi inminarea specimenelor de semnatura se vor face la primirea gestiunii, precum şi la schimbarea persoanelor în drept sa semneze sau sa vizeze actele de eliberare a bunurilor.
ART. 14
Conducãtorul organizaţiei socialiste este obligat sa indice în scris gestionarului limitele maxime şi minime ale stocurilor, precum şi criteriile de apreciere a bunurilor fãrã mişcare, cu mişcare lenta sau greu vandabile.
ART. 15
Conducãtorul organizaţiei socialiste este obligat sa ia mãsuri pentru:
a) efectuarea de inventarieri la termenele şi în condiţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare;
b) stabilirea, în cel mai scurt timp de la sesizare, a existenţei minusurilor sau plusurilor în gestiune, precum şi cunoaşterea şi înlãturarea cauzelor care le-au generat;
c) înregistrarea minusurilor sau plusurilor în termen de 3 zile de la data stabilirii lor;
d) stabilirea cauzelor care au dus la deprecierea, degradarea sau distrugerea unor bunuri din gestiune, în care scop verificãrile vor începe în termen de cel mult 3 zile de la data sesizãrii;
e) acoperirea pagubelor cauzate în gestiuni.
ART. 16
Este interzis oricãrei persoane, în afarã gestionarului şi a celor aflaţi în subordinea lui, sa între în locurile de pãstrare a bunurilor. Aceasta dispoziţie va fi afişatã la fiecare loc de gestiune.
Conducãtorul organizaţiei socialiste, angajaţii împuterniciţi în scris de acesta, precum şi angajaţii cu atribuţii de control, cu delegaţie scrisã, pot intra în prezenta gestionarului ori a înlocuitorului sau, în locurile de pãstrare a bunurilor.
CAP. 3
Contravenţii
ART. 17
Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 150 la 800 lei:
a) angajarea, menţinerea sau trecerea în funcţia de gestionar a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile legale privitoare la virsta, studii şi stagiu sau care are antecedente penale ce duc, potrivit legii, la interzicerea ocupãrii unei asemenea funcţii;
b) angajarea sau trecerea în funcţia de gestionar a unei persoane fãrã o dovada eliberata, în condiţiile legii, de organizaţia socialistã în care a fost anterior incadrata, din care sa rezulte dacã a produs pagube avutului obştesc, natura acestora şi dacã ele au fost acoperite;
c) neluarea mãsurilor legale pentru constituirea garanţiilor;
d) predarea-primirea unei gestiuni fãrã respectarea condiţiilor legale;
e) neefectuarea inventarierilor la termenele şi în condiţiile legale sau neînregistrarea minusurilor sau plusurilor în gestiune;
f) neluarea mãsurilor pentru începerea verificãrii cazurilor de depreciere, degradare sau distrugere de bunuri din gestiune, în termen de 3 zile de la data sesizãrii.
Contravenţiile se constata de cãtre:
- angajaţii cu contribuţii de control, în cadrul competentei lor;
- şefii de servicii sau asimilaţii acestora, anume împuterniciţi de conducãtorul organizaţiei socialiste, dacã contravenţiile au fost sãvîrşite de personalul în subordine.
Contravenţiile prevãzute la alineatul 1 litera a se constata şi de cãtre ofiţerii şi subofiterii de militie.
ART. 18
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Plîngerea se soluţioneazã de cãtre conducãtorul organului din care face parte agentul constatator sau de cãtre un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducãtorul acestui organ.
ART. 19
În mãsura în care prezenta hotãrîre nu dispune, contravenţiilor prevãzute la articolul 17 alineatul 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 20
Miniştrii şi conducãtorii celorlalte organe centrale vor emite, în termen de 60 zile de la data publicãrii prezentei hotãrîri, instrucţiuni prin care vor stabili, în funcţie de specificul fiecãrei ramuri: condiţiile de predare-primire a gestiunilor, condiţiile în care se pot efectua operaţiile în gestiune de la începerea lucrãrilor de predare-primire şi pînã la încheierea procesului-verbal, condiţiile de primire şi eliberare a bunurilor, inclusiv a celor care circula între gestiunile aceleiaşi organizaţii socialiste, precum şi alte mãsuri de executare a prezentei hotãrîri.
Pentru organizaţiile socialiste de interes local care nu sînt coordonate de un organ local de specialitate al administraţiei de stat, dispoziţiile alineatului 1 se vor aduce la îndeplinire, în acelaşi termen, de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Localã.
ART. 21
Prezenta hotãrîre intra în vigoare pe data de 17 februarie 1970.
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrîri se abroga Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 463/1960 pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea, drepturile, obligaţiile şi rãspunderea gestionarilor de bunuri materiale din organizaţiile socialiste, Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1918/1957 privind introducerea garanţiei materiale pentru minuitorii de mãrfuri şi valori, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 190/1959, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016