Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 1649 din 23 decembrie 1974  pentru aprobarea Regulamentului corpului de paza militarizata    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 1649 din 23 decembrie 1974 pentru aprobarea Regulamentului corpului de paza militarizata

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 9 din 15 ianuarie 1975
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Regulamentul corpului de paza militarizata, anexa la prezenta hotãrîre.

ANEXA 1

REGULAMENTUL
corpului de paza militarizata

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Paza obiectivelor importante pentru apãrarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, tehnica, cultura şi arta, stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti împreunã cu organele centrale interesate, cu avizul de specialitate al Ministerului de Interne, se asigura prin paza militarizata.
ART. 2
Paza militarizata se executa de cãtre corpuri de paza, detasamente şi grupe de paza independente, denumite în prezentul regulament unitãţi de paza militarizata.
ART. 3
Unitãţile de paza militarizata se înfiinţeazã, prin hotãrîre, de cãtre consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
ART. 4
Unitãţile de paza militarizata se subordoneazã comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar în ceea ce priveşte îndeplinirea misiunilor de paza, şi organului Ministerului de Interne, care efectueazã instruirea, îndrumarea şi controlul de specialitate al personalului de paza.

CAP. 2
Organizarea corpului de paza militarizata şi ierarhia personalului ce îl încadreazã

A. Organizarea corpului de paza militarizata
ART. 5
La municipiul Bucureşti şi judeţele la care numãrul personalului care efectueazã paza militarizata este de peste 250 se constituie, pentru fiecare în parte, cîte un corp de paza.
La judeţele la care numãrul personalului care efectueazã paza militarizata este sub 250 se constituie, dupã caz, pentru fiecare în parte, cîte un detasament sau grupa de paza independenta, în cadrul unei unitãţi socialiste cu profil de prestãri servicii, care are gestiune economicã şi personalitate juridicã, din subordinea comitetului executiv al consiliului popular judeţean.
ART. 6
Corpul de paza militarizata se constituie din cel puţin trei detasamente şi, în raport de numãrul personalului care efectueazã paza, poate fi de urmãtoarele categorii:
- categoria I: peste 1.500 posturi personal de paza;
- categoria a II-a: 1.001-1.500 posturi personal de paza;
- categoria a III-a: 501-1.000 posturi personal de paza;
- categoria a IV-a: 251-500 posturi personal de paza.
Detasamentul de paza militarizata este destinat sa asigure nemijlocit paza obiectivelor şi a bunurilor încredinţate din una sau mai multe localitãţi. El se constituie din cel puţin trei grupe şi poate fi de urmãtoarele categorii:
- categoria I: 151-250 posturi personal de paza;
- categoria a II-a: 121-150 posturi personal de paza;
- categoria a III-a: 81-120 posturi personal de paza.
Grupa de paza militarizata este destinatã sa asigure nemijlocit paza unuia sau mai multor obiective dintr-o localitate şi poate fi de urmãtoarele categorii:
- categoria I: 51-80 posturi personal de paza;
- categoria a II-a: 25-50 posturi personal de paza.
ART. 7
Detasamentele şi grupele de paza militarizata independente au aceeaşi organizare ca şi cele din compunerea corpului de paza.
ART. 8
Detasamentele şi grupele de paza din cadrul corpurilor de paza, precum şi grupele din cadrul detasamentelor sau grupelor de paza independente, sînt denumite în prezentul regulament subunitati de paza militarizata.
ART. 9
Compunerea unitãţilor şi subunitatilor de paza militarizata se stabileşte în funcţie de misiuni, caracterul, destinaţia, dezvoltarea şi dispunerea obiectivelor pazite, precum şi de forţele şi mijloacele pe care le au la dispoziţie.
ART. 10
Corpul de paza militarizata este încadrat cu personal de conducere, de execuţie de specialitate, de paza şi funcţional.
Personalul de conducere se compune din şeful corpului de paza, adjunctul şefului corpului de paza, şeful compartimentului instruire şi control şi şeful de detasament.
Personalul de execuţie de specialitate se compune din instructorul principal şi instructor.
Personalul de paza se compune din şeful de grupa, controlor poarta, paznic obiective speciale şi paznic.
Personalul funcţional se compune din personalul compartimentelor financiar-contabilitate, planificare, organizarea muncii, retribuire, personal, aprovizionare, administrativ-secretariat. La judeţele la care sînt constituite detasamente sau grupe de paza independente asigurarea activitãţii compartimentelor functionale se executa de unitatea socialistã în cadrul cãreia funcţioneazã aceste unitãţi de paza militarizata.

B. Ierarhia personalului de conducere, de execuţie de specialitate şi de paza militarizata
ART. 11
În cadrul unitãţilor de paza militarizata ierarhia personalului de conducere, de execuţie de specialitate şi de paza se stabileşte dupã cum urmeazã:
- şeful corpului de paza;
- adjunctul şefului corpului de paza;
- şeful compartimentului instruire şi control;
- şeful detasamentului de paza;
- instructorul principal;
- instructor;
- şeful grupei de paza;
- paznic (paznic obiective speciale, controlor poarta).

CAP. 3
Condiţii de încadrare a personalului unitãţilor de paza militarizata
ART. 12
Pot fi încadraţi ca personal de conducere, de execuţie de specialitate şi de paza bãrbaţi, cetãţeni romani, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) au virsta între 21-55 ani;
b) au satisfãcut serviciul militar;
c) au aptitudini fizice corespunzãtoare pentru executarea atribuţiilor de paza;
d) sînt cunoscuţi ca persoane corecte şi cu o buna conduita cetateneasca;
e) au avizul organului local al militiei.
Pentru controlul accesului în unitãţile socialiste, în funcţie de nevoi, pot fi încadrate în unitãţile de paza militarizata şi femei care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alineatul precedent, cu excepţia prevederii de la lit. b).
Pot fi încadrate ca personal de conducere, de execuţie de specialitate şi de paza persoanele care au virsta între 55-60 ani, dacã au fost transferate din alte sisteme de paza ori sînt ofiţeri sau subofiteri în rezerva şi îndeplinesc celelalte condiţii prevãzute în alin. 1.
Nu pot fi încadrate ca personal de conducere, de execuţie de specialitate şi de paza persoanele care au savirsit una dintre infracţiunile impotriva securitãţii statului, a avutului obştesc sau a avutului personal ori una dintre infracţiunile pentru care, potrivit legii, nu pot ocupa funcţia de gestionar.
În cazul retragerii avizului de cãtre organele de militie, personalul de conducere, de execuţie de specialitate şi cel de paza va fi îndepãrtat din cadrul unitãţilor de paza militarizata, ca fiind necorespunzãtor, în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
Şeful corpului de paza, adjunctul acestuia, personalul compartimentului de instruire şi control, şeful de detasament şi şeful de grupa trebuie sa îndeplineascã, în afarã de condiţiile prevãzute la alin. 1, şi condiţiile de studii şi stagiu stabilite prin dispoziţiile legale.
Încadrarea personalului funcţional din cadrul unitãţilor de paza militarizata se face potrivit prevederilor legale.
ART. 13
Şeful corpului de paza, adjunctul acestuia, precum şi şeful detasamentului sau grupei de paza independenta, se numesc în funcţie de cãtre comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu avizul şefului inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne.
Personalul compartimentului de instruire şi control şi şeful de detasament se numesc în funcţie de cãtre şeful corpului de paza, cu avizul militiei judeţene sau a municipiului Bucureşti. La judeţul în care s-a constituit detasament de paza independent, instructorul se numeşte de conducãtorul unitãţii socialiste în cadrul cãreia funcţioneazã detasamentul, cu avizul militiei judeţene.
Şeful grupei de paza şi paznicul se numesc în funcţie, dupã caz, de şeful corpului de paza sau conducãtorul unitãţii socialiste în cadrul cãreia funcţioneazã unitatea de paza, cu avizul organului local al militiei.
Persoanele prevãzute în alin. 1 şi 2 vor fi selecţionate, de preferinta, din rindul ofiţerilor în rezerva.
ART. 14
La numirea în funcţie, personalul de conducere, de execuţie de specialitate şi cel de paza depune jurãmîntul prevãzut de lege.

CAP. 4
Atribuţiile principale ale personalului unitãţilor de paza militarizata

A. Atribuţiile personalului de conducere
ART. 15
Şeful corpului de paza este şeful direct al întregului personal al corpului de paza. El organizeazã, planifica, conduce şi rãspunde de intreaga activitate a corpului de paza militarizata şi are urmãtoarele atribuţii:
- sa cunoascã şi sa aplice întocmai prevederile legale ce reglementeazã activitatea de paza;
- rãspunde de pregãtirea profesionalã, militarã şi politico-ideologica a personalului din subordine;
- rãspunde de aprovizionarea, starea tehnica şi întreţinerea armamentului şi muniţiei, a echipamentului şi altor materiale din dotarea corpului de paza, precum şi de activitatea financiarã şi gospodareasca;
- încheie contractele de executare a pazei cu unitãţile socialiste şi urmãreşte îndeplinirea întocmai a prevederilor acestora;
- conduce activitatea ce revine corpului de paza în întocmirea planurilor de paza a obiectivelor;
- studiazã şi propune conducerilor unitãţilor socialiste beneficiare de paza introducerea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare, în raport de specificul şi particularitãţile fiecãrui obiectiv;
- conlucreaza cu conducerile unitãţilor socialiste beneficiare de paza şi urmãreşte rezolvarea divergentelor privind respectarea clauzelor contractuale;
- asigura executarea dispoziţiilor date de organul militiei judeţene sau al municipiului Bucureşti, cu privire la instruirea personalului şi efectuarea pazei;
- coordoneazã şi conduce activitatea de control a detasamentelor şi grupelor de paza, precum şi modul în care compartimentele din cadrul corpului îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin;
- asigura informarea operativã a comitetului executiv al consiliului popular în subordinea cãruia funcţioneazã, precum şi a organelor militiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, despre evenimentele deosebite ce au avut loc în activitatea de paza;
- asigura ordinea interioarã şi disciplina în cadrul corpului de paza şi al subunitatilor acestuia;
- analizeazã, periodic, executarea activitãţii de paza şi starea disciplinarã a întregului personal.
Atribuţiile prevãzute în alineatul precedent revin, în mod corespunzãtor, şefului detasamentului sau grupei independente.
ART. 16
Adjunctul şefului corpului de paza este inlocuitorul şefului corpului de paza la conducerea unitãţii şi îndeplineşte atribuţiile date de acesta.
ART. 17
Şeful compartimentului instruire şi control are urmãtoarele atribuţii:
- întocmeşte, pe baza dispoziţiilor şefului corpului de paza sau ale adjunctului acestuia, planul de pregãtire profesionalã şi militarã a personalului corpului de paza;
- inmineaza, la timp, sefilor de detasamente şi grupe de paza documentele de pregãtire profesionalã şi militarã, urmãreşte şi tine evidenta acesteia, precum şi a rezultatelor obţinute de detasamentele şi grupele de paza;
- analizeazã periodic rezultatele obţinute în pregãtirea profesionalã şi militarã şi face propuneri pentru îmbunãtãţirea procesului de instruire a personalului corpului de paza;
- întocmeşte şi prezintã spre aprobare adjunctului şefului corpului de paza ordinele de serviciu pentru portul armamentului de cãtre personalul de paza şi tine evidenta acestora;
- sesizeazã, de îndatã, pe şefii ierarhici şi organele militiei despre cazurile de pierdere, deteriorare sau distrugere de armament şi munitie;
- instruieste personalul de paza cu privire la cunoaşterea şi aplicarea mãsurilor de protecţia muncii;
- controleazã modul de executare a serviciului de paza de cãtre şefii de detasamente şi personalul de paza;
- întocmeşte raportul zilnic de evenimente;
- stabileşte atribuţiile ce revin instructorului principal şi instructorului.
ART. 18
Şeful detasamentului de paza este şeful direct al întregului personal din subordinea sa şi rãspunde de asigurarea securitãţii obiectivelor şi a bunurilor ce i-au fost încredinţate pentru paza, de starea de pregãtire profesionalã şi militarã, de educarea şi disciplina personalului, de starea tehnica, întreţinerea şi pãstrarea în deplina siguranta a armamentului şi muniţiei din dotarea detasamentului. El are urmãtoarele atribuţii:
- asigura cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legale care reglementeazã activitatea de paza;
- participa la întocmirea planurilor de paza ale obiectivelor ce se asigura cu efectivele din subordine;
- organizeazã şi conduce activitatea de paza de la obiectivele încredinţate şi controleazã modul de executare a serviciului de paza;
- sa cunoascã permanent situaţia din obiectivele la care se executa paza, imprejmuirile acestora, cãile de acces, perimetrele şi punctele vulnerabile patrunderii în interior, precum şi situaţia din zona obiectivelor;
- propune sefilor ierarhici şi conducerii unitãţii socialiste mãsuri pentru perfecţionarea dispozitivelor de paza a obiectivului;
- stabileşte, împreunã cu conducerea unitãţii socialiste şi organul local al militiei, necesarul de mijloace tehnice de paza şi alarmare, în vederea creşterii eficacitatii pazei;
- raporteazã, de îndatã, şefului corpului de paza sau adjunctului acestuia şi informeazã conducerea unitãţii socialiste şi organul local al militiei despre evenimentele înregistrate în activitatea de paza;
- executa pregãtirea profesionalã şi militarã cu personalul de paza, conform tematicii primite de la corpul de paza;
- instruieste şefii de grupe şi verifica prin sondaj modul de pregãtire a paznicilor;
- tine evidenta nominalã a personalului din subordine şi situaţia zilnica a raspindirilor;
- tine evidenta armamentului şi a muniţiei din dotarea subunitatii pe care o conduce şi se îngrijeşte de pãstrarea, întreţinerea şi depozitarea acestora;
- asigura şi urmãreşte respectarea regulilor portului uniformei de cãtre personalul din subordine;
- planifica şi supune spre aprobare corpului de paza concediile de odihna ale personalului din subordine;
- propune mãsuri de recompensare sau sancţionare a personalului din subordine.
Atribuţiile prevãzute la art. 15, completate cu cele din prezentul articol, revin, în mod corespunzãtor, şefului detasamentului şi grupei de paza independente.

B. Atribuţiile personalului de paza
ART. 19
Şeful grupei de paza este şeful direct şi nemijlocit al personalului din grupa şi rãspunde de asigurarea pazei obiectivelor ce i-au fost încredinţate. El are urmãtoarele atribuţii:
- asigura cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legale care reglementeazã activitatea de paza;
- sa cunoascã planurile de paza ale obiectivelor, dispunerea posturilor de paza, consemnele acestora şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare;
- controleazã prezenta şi ţinuta paznicilor, înainte de intrare şi în timpul executãrii serviciului de paza, luind mãsurile ce se impun;
- repartizeazã paznicii pe posturi şi îi instruieste înainte de intrarea în serviciu;
- introduce în post paznicii care pentru prima oara efectueazã paza în acel post şi asista, atunci cînd este necesar, la primirea şi predarea posturilor de paza;
- controleazã, dupã graficul stabilit de şeful detasamentului, executarea serviciului de cãtre paznici, ajutindu-i în rezolvarea situaţiilor care se ivesc în activitatea de paza şi raporteazã ierarhic despre neregulile constatate;
- preda şi primeşte armamentul paznicilor la intrarea şi ieşirea din posturi a acestora;
- verifica ceasurile cu diagrame noi de pontaj la intrarea şi ieşirea din serviciu a paznicilor, consemnind în registru cele constatate;
- verifica, în timpul executãrii serviciului, starea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare, a imprejmuirilor şi a iluminatului de securitate, iar atunci cînd constata nereguli, împreunã cu personalul de serviciu al unitãţii socialiste, ia mãsuri de inlaturare a lor, dacã este posibil; informeazã conducerea unitãţii socialiste şi raporteazã despre aceasta pe cale ierarhica;
- repartizeazã paznicilor echipamentul de protecţie şi celelalte materiale, precum şi documentele necesare executãrii serviciului de paza;
- asigura pãstrarea şi întreţinerea în stare de funcţionare a armamentului şi muniţiei din dotarea grupei;
- propune recompensarea şi sancţionarea paznicilor din subordine;
- raporteazã ierarhic toate evenimentele privind modul de executare a activitãţii de paza ce au avut loc în perimetrul sau zona obiectivelor pazite.
Şeful de grupa trebuie sa fie exemplu de pregãtire, disciplina şi corectitudine; sa dea dovada de vigilenta şi de orientare în toate împrejurãrile.
ART. 20
Paznicul este subordonat nemijlocit şefului de grupa şi are urmãtoarele obligaţii:
- sa cunoascã şi sa respecte întocmai consemnul de paza;
- sa execute paza sectorului şi bunurilor încredinţate prin consemn, neprecupetind nici un efort pentru asigurarea apãrãrii acestora;
- sa se prezinte la serviciu în condiţii corespunzãtoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, sa nu introducã în unitate şi sa nu consume bãuturi alcoolice în timpul serviciului;
- sa nu pãrãseascã postul încredinţat decît numai în situaţia cînd da concursul paznicilor din posturile invecinate ori organelor Ministerului de Interne pentru îndeplinirea misiunilor acestora; pãrãsirea postului se face numai dupã ce a luat mãsuri de asigurare a pazei postului sau;
- sa permitã accesul în obiectiv numai în conformitate cu dispoziţiile legale, sa execute controlul la intrarea şi ieşirea din incinta unitãţii socialiste a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor şi altor bunuri, aplicind pe actele de însoţire ştampila "executat controlul de poarta";
- anunta, de îndatã, conducerea unitãţii socialiste atunci cînd gãseşte documente ce constituie secret de stat sau de serviciu, neasigurate, deţinute sau transportate fãrã respectarea prevederilor legale;
- legitimeazã şi opreşte persoanele cu privire la care exista date sau indicii ca au savirsit infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul pazit, iar în cazul infracţiunilor flagrante, opreşte şi preda organelor de militie pe fãptuitor, solicitind, la nevoie, sprijin personalului unitãţii socialiste, celorlalţi paznici sau oricãrei persoane; ridica bunurile care fac obiectul infracţiunilor sau altor fapte ilicite şi le preda organelor de militie ori, dupã caz, ia mãsuri pentru conservarea sau paza lor;
- sa nu permitã accesul persoanelor aflate sub influenta alcoolului în obiectivul pazit;
- sa ia mãsurile ce decurg din consemnul de paza, atunci cînd situaţia impune, pentru salvarea persoanelor şi bunurilor, ca urmare a producerii de avarii, explozii, incendii, calamitati etc. şi sa anunţe, de îndatã, conducerea unitãţii socialiste, organul local al Ministerului de Interne şi şefii sãi ierarhici;
- în timpul serviciului, sa poarte regulamentar uniforma şi armamentul cu care este dotat; pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, paznicul inarmat poate face uz de arma în cazurile şi condiţiile prevãzute de lege;
- sa anunţe subunitatea din care face parte cu cel puţin 4 ore înainte de intrarea în serviciu în cazul cînd, din motive temeinice, nu se poate prezenta la serviciu.
Paznicul trebuie sa fie vigilent, sa pãstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, sa aibã o atitudine corecta fata de cetãţeni, sa fie disciplinat şi respectuos cu şefii sãi în raporturile de serviciu.

C. Atribuţiile personalului funcţional
ART. 21
Atribuţiile personalului funcţional sînt cele prevãzute de dispoziţiile legale.

CAP. 5
Organizarea şi executarea serviciului de paza militarizata
ART. 22
În vederea organizãrii pazei la unitãţile socialiste se executa recunoaşterea obiectivelor, la care participa şeful corpului de paza sau adjunctul sau, ori un delegat al corpului de paza şi reprezentantul unitãţii socialiste care urmeazã sa beneficieze de paza militarizata.
La recunoaştere se stabilesc: întinderea, perimetrul şi imprejmuirea obiectivului, punctele, sectoarele principale şi cãile de acces, precum şi dispozitivul de paza, numãrul şi dispunerea posturilor de paza, amenajãrile şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare.
ART. 23
Pe baza datelor rezultate la recunoaştere, conducerea unitãţii socialiste, delegatul unitãţii de paza militarizata şi reprezentantul organului local al militiei întocmesc planul de paza.
Planul de paza cuprinde: numãrul de posturi şi dispunerea acestora, efectivul de paznici şi alte forte care concura la paza, amenajãrile, instalaţiile şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare, consemnul posturilor, cãile de acces, modul de efectuare a controlului accesului şi circulaţiei în obiectiv, legatura şi cooperarea cu alte organe cu sarcini de paza şi securitate a obiectivelor şi bunurilor.
ART. 24
Contractul de executare a pazei se încheie pe baza planului de paza între unitatea de paza militarizata şi unitatea socialistã beneficiara.
ART. 25
Paza se executa pe baza planului de paza în perimetrul obiectivelor, la cãile de acces şi la punctele importante din interior, prin posturi fixe sau mobile care funcţioneazã cu unu sau mai multe schimburi.
ART. 26
Postul de paza reprezintã tot ceea ce i se încredinţeazã unui paznic pentru paza, precum şi locul sau porţiunea de teren în care acesta îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din consemnul postului.
Postul fix reprezintã tot ceea ce i se încredinţeazã paznicului pentru paza în porţiunea de teren pe care este situat un obiectiv sau o parte din acesta şi care poate fi supravegheat dintr-un anumit loc stabilit prin consemn.
Postul mobil reprezintã tot ceea ce i se încredinţeazã unui paznic pentru paza într-un sector de teren ce trebuie pazit prin deplasarea paznicului de la un loc la altul, în perimetrul obiectivului. Itinerarul reprezintã traseul pe care se deplaseaza paznicul pentru îndeplinirea serviciului de paza, stabilit prin consemn.
Teritoriul posturilor de paza şi itinerarele de deplasare se stabilesc prin planul de paza al unitãţilor socialiste beneficiare de paza.
ART. 27
Serviciul de paza se organizeazã zilnic de cãtre şeful de detasament sau grupa, pe schimburi, în raport de prevederile planului de paza.
Înainte de intrarea în serviciul de paza şeful de detasament sau de grupa instruieste personalul de paza, în timp util, cu privire la atribuţiile ce îi revin şi situaţia operativã din obiectivele cãrora le asigura paza.
ART. 28
Dupã executarea instructajului şeful de grupa distribuie paznicilor, sub semnatura, armamentul, munitia, lanterna, fluierul, ceasul de control şi documentele postului, verifica ţinuta şi starea sãnãtãţii şi nu permite intrarea în serviciul de paza a celor bolnavi sau care se gãsesc sub influenta bãuturilor alcoolice.
Încãrcarea armamentului se executa în locuri anume stabilite, la comanda şi sub supravegherea şefului de detasament sau de grupa.
ART. 29
La intrarea în post paznicul controleazã mijloacele de asigurare a obiectivului, iar constatãrile le consemneazã în carnetul de primire-predare a serviciului. Neregulile constatate sînt raportate, de îndatã, şefului de grupa sau de detasament.
ART. 30
În timpul executãrii serviciului de paza, paznicul acorda sau solicita ajutorul necesar, în caz de nevoie, paznicilor din posturile invecinate ori agenţilor de ordine ai militiei, folosind în acest scop semnalul cu fluierul.
Semnalele folosite cu fluierul sînt:
- doua fluieraturi scurte, în cazul cînd se impune oprirea unei persoane sau a unui mijloc de transport şi înseamnã "OPREŞTE";
- trei fluieraturi lungi, în cazul în care se solicita sprijin şi înseamnã "AJUTOR".
ART. 31
Pe timpul executãrii serviciului, paznicului îi este interzis:
- sa încredinţeze arma oricãrei persoane;
- sa întreprindã acţiuni care nu au legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
- sa poarte discuţii cu cetãţenii, în afarã de cele impuse de natura serviciului;
- sa doarma sau sa încredinţeze paza postului unei alte persoane;
- sa pãrãseascã postul înainte de a fi schimbat, atunci cînd serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi, sau înainte de ora stabilitã prin consemn.
ART. 32
La ieşirea din post paznicul comunica, dupã caz, paznicului care ia în primire postul sau reprezentantului unitãţii socialiste evenimentele ce au avut loc, fãcînd menţiuni despre aceasta în carnetul de primire-predare a serviciului.
ART. 33
Dupã ieşirea din post paznicul se prezintã la sediul grupei sau detasamentului pentru predarea armamentului, documentelor şi materialelor aflate asupra sa pentru executarea serviciului de paza. Descãrcarea armamentului se executa la ordinul şi sub supravegherea şefului de grupa ori detasament.
Dupã predarea armamentului şi a celorlalte mijloace din dotare, paznicul raporteazã şefului de grupa sau de detasament evenimentele petrecute în timpul serviciului sau.

CAP. 6
Îndrumarea şi controlul unitãţilor de paza militarizata şi a executãrii serviciului de paza
ART. 34
Îndrumarea şi controlul unitãţilor de paza şi al executãrii serviciului de paza se efectueazã de cãtre şeful corpului de paza, adjunctul acestuia, şeful de detasament şi şeful de grupa.
Unitãţile şi subunitatile de paza şi modul de executare a serviciului de paza pot fi controlate şi de cãtre:
- organele militiei, potrivit competentei teritoriale a acestora;
- persoanele împuternicite de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti;
- persoanele împuternicite de şeful unitãţii de paza.
Conducerea unitãţilor socialiste beneficiare de paza controleazã modul în care sînt respectate clauzele prevãzute în contractele de prestare a pazei, încheiate cu unitãţile de paza militarizata.
ART. 35
Persoanele care efectueazã controlul unitãţilor de paza vor prezenta celor pe care-i controleazã, dupã caz, legitimatia de serviciu sau împuternicirea organului competent şi actul de identitate. Aceste persoane vor fi însoţite de un reprezentant al unitãţii controlate.
Controlul executãrii serviciului de paza la obiective de cãtre persoanele împuternicite de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti se va efectua numai în prezenta şefului de grupa (detasament), iar în lipsa acestuia, a reprezentantului unitãţii socialiste beneficiare de paza.
Personalul de paza controlat în timpul executãrii atribuţiilor de serviciu, dupã ce a verificat identitatea şi calitatea persoanelor care efectueazã controlul, raporteazã, folosind formula:
"Tovarase ........, în timpul serviciului meu nu s-a intimplat nimic (dacã s-a intimplat, raporteazã evenimentul). Sînt paznicul de serviciu ..........".
ART. 36
Rezultatul controlului executãrii serviciului de paza la obiective se consemneazã în registrul unic al unitãţii socialiste beneficiare de paza, iar constatãrile care privesc executarea serviciului de cãtre paznici se înscriu în carnetul postului.
ART. 37
Zilnic, şeful de detasament sau de grupa verifica constatãrile consemnate în carnetul postului şi, dupã caz, ia mãsuri pentru înlãturarea neajunsurilor ori raporteazã pe cale ierarhica.
ART. 38
Este interzis a controla modul de îndeplinire a serviciului de cãtre paznici prin apropierea în ascuns, prin încercãri de a-i lua arma sau prin alte procedee care pot provoca accidente.

CAP. 7
Dotarea, evidenta şi pãstrarea armamentului şi muniţiei
ART. 39
Personalul de paza se doteaza cu armament (pistoale sau pusti) şi munitia necesarã în raport de misiunea pe care o are de îndeplinit, conform avizului dat de organul militiei judeţene sau a municipiului Bucureşti.
Paznicii inarmati cu pistoale vor avea asupra lor, în timpul serviciului, cîte 12 cartuse în doua incarcatoare, iar cei dotati cu pusti, cîte 10 cartuse.
Armamentul şi munitia se asigura de Ministerul de Interne, iar contravaloarea muniţiilor, pieselor de schimb, accesoriilor, materialelor de întreţinere şi de tragere va fi suportatã de unitãţile de paza militarizata.
ART. 40
În timpul serviciului pistolul se poarta în toc, pe centura, iar pusca la umar sau la picior.
ART. 41
Armamentul se poarta de cãtre personalul de paza pentru îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin în baza ordinului de serviciu emis de conducerea unitãţii de paza militarizata, care cuprinde: numele de familie şi prenumele paznicului, funcţia, seria şi numãrul buletinului de identitate, felul, seria şi numãrul armei, cantitatea de munitie, data emiterii şi valabilitatea.
ART. 42
Armamentul din dotarea unitãţilor de paza militarizata se tine în fisete metalice pãstrate în încãperi, asigurate cu încuietori, gratii şi grile la usi şi ferestre, sub paza.
ART. 43
Dupã fiecare tragere de instrucţie şi la ieşirea din post, personalul de paza este obligat sa-şi curete armamentul sub conducerea şefului de grupa sau de detasament.

CAP. 8
Recompense şi sancţiuni
ART. 44
Pentru rezultatele obţinute în activitatea de paza şi apãrare a avutiei naţionale şi pentru contribuţia adusã la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite, incendiilor, distrugerilor sau degradãrilor se pot acorda personalului de paza, de execuţie de specialitate şi celui de conducere din unitãţile de paza militarizata urmãtoarele recompense:
a) multumiri comunicate verbal sau prin ordin în fata adunãrii personalului;
b) citarea prin ordin pe unitatea de paza militarizata;
c) acordarea insignei "Pentru merite în serviciul de paza";
e) acordarea de ordine sau medalii ale Republicii Socialiste România.
ART. 45
Recompensele prevãzute la art. 44 se pot acorda de cãtre:
- şeful grupei sau detasamentului, pentru recompensa prevãzutã la lit. a);
- şeful corpului de paza, pentru recompensele prevãzute la lit. a)-c). La judeţele la care nu sînt constituite corpuri de paza, aceste recompense se acorda de cãtre conducãtorul unitãţii socialiste, la propunerea şefului unitãţii de paza militarizata;
- preşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru recompensele prevãzute la lit. a)-d).
Acordarea de ordine sau medalii se face la propunerea preşedintelui comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti.
ART. 46
Pentru neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi pentru sãvîrşirea de abateri în timpul sau în legatura cu serviciul, personalului de paza, de execuţie de specialitate şi celui de conducere din unitãţile de paza militarizata i se pot aplica urmãtoarele sancţiuni:
a) mustrare comunicatã verbal sau prin ordin în fata adunãrii personalului;
b) mustrare scrisã cu avertisment;
c) avertisment ca nu corespunde pe deplin funcţiei pe care o ocupa;
d) retragerea insignei "Pentru merite în serviciul de paza";
e) retragerea uneia sau mai multor gradatii sau clase de retribuire pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi la nivelul de baza, diminuarea retributiei cu 5-10% pe aceeaşi perioada;
f) reducerea retributiei şi a indemnizaţiei de conducere pe durata de 1-3 luni, cu 5-10%;
g) retrogradarea în funcţie sau în clasa de retribuire, în cadrul aceleiaşi profesii, pe durata de 1-3 luni;
h) desfacerea contractului de munca, în condiţiile prevãzute de Codul muncii.
ART. 47
Sancţiunile prevãzute la art. 46 se aplica de cãtre:
- şeful grupei, pentru sancţiunea prevãzutã la lit. a);
- şeful detasamentului, pentru sancţiunile prevãzute la lit. a) şi b);
- şeful corpului de paza, pentru sancţiunile prevãzute la lit. a)-c) şi e)-h). La judeţele la care nu sînt constituite corpuri de paza militarizata, aceste sancţiuni se aplica de cãtre conducãtorul unitãţii socialiste, la propunerea şefului unitãţii de paza militarizata;
- preşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru sancţiunile prevãzute la lit. a)-h).
ART. 48
Procedura de aplicare a sancţiunilor şi cãile de atac sînt cele prevãzute de legislaţia muncii.
ART. 49
Neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de cãtre personalul unitãţilor de paza militarizata atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, contravenţionalã sau penalã.

CAP. 9
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 50
Uniforma personalului de conducere, de execuţie de specialitate şi a celui de paza este cea prevãzutã în Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 295/1973 pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, portul uniformei şi însemnelor distinctive ale personalului de paza care asigura paza proprie a organizaţiilor socialiste şi însemnelor distinctive ale paznicilor obşteşti şi de cimp, precum şi baremul de acordare a uniformei.
Personalul de conducere, de execuţie de specialitate şi cel de paza poarta însemnele distinctive prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
Însemnele distinctive se poarta pe petlitele de la uniforma.
ART. 51
În scopul stimulãrii personalului de conducere, de execuţie de specialitate şi celui de paza militarizata se instituie insigna "Pentru merite în serviciul de paza".
Insigna se acorda celor care au dat dovada de un înalt simt de rãspundere în paza şi apãrarea avutiei naţionale, în prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite, au avut o comportare corecta şi demna şi şi-au îndeplinit în mod exemplar îndatoririle de serviciu.
Descrierea şi portul insignei, conţinutul brevetului, cazurile în care ea poate fi retrasã şi evidenta celor distinşi sînt prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
ART. 52
La instruirea personalului de execuţie de specialitate şi a celui de paza se aplica şi prevederile regulamentelor militare generale.
ART. 53
Drepturile şi îndatoririle personalului din corpul de paza militarizata, prevãzute în prezentul regulament, se completeazã cu cele prevãzute în legislaţia muncii.

ANEXA 1
--------
la regulament
--------------

ÎNSEMNELE DISTINCTIVE ALE PERSONALULUI UNITĂŢILOR DE PAZA MILITARIZATA

Descrierea însemnelor personalului unitãţilor de paza militarizata

Însemnele personalului unitãţilor de paza militarizata în raport de ierarhia prevãzutã în regulament au urmãtoarele forme şi marimi:
1. Şeful corpului de paza - doua stele cu cinci colturi, din metal galben, cu diametrul de 22 mm, aşezate pe mediana laturilor la distanta egala de laturile petlitei.
2. Adjunct şef corp paza - o stea cu cinci colturi, din metal galben, cu diametrul de 22 mm, asezata pe mediana laturilor la distanta egala de laturile petlitei.
3. Şeful compartimentului instruire şi control - trei stele cu cinci colturi, din metal galben, cu diametrul de 14 mm, aşezate pe mediana laturilor la distanta egala între ele şi laturile petlitei.
4. Instructor principal - doua stele cu cinci colturi, din metal galben, cu diametrul de 14 mm, aşezate pe mediana laturilor la distanta egala de laturile petlitei.
5. Instructor - o stea cu cinci colturi, din metal galben, cu diametrul de 14 mm, asezata pe mediana laturilor la distanta egala de laturile petlitei.
6. Şeful detasamentului - trei trese din metal galben, cu lãţimea de 5 mm fiecare, aşezate paralel cu laturile mici ale petlitei, la distanta egala între ele şi laturile petlitei.
7. Şeful grupei independente - doua trese din metal galben, cu lãţimea de 5 mm fiecare, aşezate paralel cu laturile mici ale petlitei, la distanţe egale între ele şi laturile petlitei.
8. Şeful grupei - o tresa din metal galben, cu lãţimea de 5 mm, asezata paralel cu laturile mici ale petlitei la distanta egala de acestea.
9. Paznic - litera P din metal galben, de 20 mm lungime şi 12 mm înãlţime, asezata la mijlocul petlitei.

ANEXA 2
--------
la regulament
--------------

INSIGNA
"Pentru merite în serviciul de paza"

1. Insigna "Pentru merite în serviciul de paza" are forma de cerc cu diametrul de 4 cm, este din metal galben cu un chenar alb. În chenar, în partea de sus, este scris cu litere aurii "Pentru merite în serviciul de paza", iar în partea de jos, pe un fond roşu, sînt doua frunze de lauri aurii prinse de o stea roşie în cinci colturi. În interiorul chenarului sînt repartizate: o sonda petrolifera, un baraj de hidrocentrala electrica, o fabrica, blocuri în construcţie, trei brazi şi doua virfuri de dealuri proiectate pe un fond albastru.
2. Brevetul de purtãtor al insignei "Pentru merite în serviciul de paza" are urmãtorul cuprins:
- pe prima pagina: brevetul "Pentru merite în serviciul de paza";
- pe pagina a doua este imprimata insigna;
- pe pagina a treia este scris: comitetul executiv al consiliului popular al judeţului sau al municipiului Bucureşti acorda insigna "Pentru merite în serviciul de paza" tov. .......................... pentru rezultatele obţinute în apãrarea proprietãţii socialiste şi executarea serviciului de paza; semnatura preşedintelui comitetului executiv al consiliului popular al judeţului sau al municipiului Bucureşti; numãrul brevetului şi data emiterii.
3. Insigna se poarta la uniforma, la 1 cm deasupra buzunarului drept al vestonului.
4. Insigna şi brevetul de purtãtor al insignei se retrag cu aprobarea preşedintelui comitetului executiv al consiliului popular al judeţului sau al municipiului Bucureşti, la propunerea şefului unitãţii de paza militarizata, în urmãtoarele cazuri:
a) cînd se constata ca purtatorul insignei a comis abateri disciplinare;
b) cînd a fost condamnat la o pedeapsa privativã de libertate.
5. Evidenta celor distinşi cu insigna "Pentru merite în serviciul de paza" se tine de cãtre unitãţile de paza militarizata.

--------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016