Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 817 din 4 septembrie 2008  privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin   Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006     Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 817 din 4 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 16 septembrie 2008
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicatã, şi ale <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere dispoziţiile <>art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotãrãşte:

ART. I
Regulamentul de organizare şi desfãşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecãtorilor şi procurorilor, aprobat prin <>Hotãrârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 mai 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 6, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Pot participa la concursul sau examenul prevãzut la art. 3 alin. (1) şi (2) judecãtorii şi procurorii care au obţinut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, îndeplinesc condiţiile de vechime prevãzute de lege şi au cel puţin gradul profesional corespunzãtor instanţei sau parchetului pentru ale cãror funcţii de conducere candideazã. Condiţia de vechime trebuie îndeplinitã pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului sau examenului."
2. La articolul 7, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Modificarea opţiunilor în ceea ce priveşte depunerea candidaturilor poate fi realizatã pânã la data expirãrii termenului de depunere a candidaturilor."
3. La articolul 7, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cu cel puţin 7 zile înainte de data desfãşurãrii primei probe a concursului sau examenului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific - CD. Depãşirea, din motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage decãderea din dreptul de a mai participa la concurs."
4. La articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Comisia de examinare este numitã de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formatã din 2 judecãtori de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecãtori de la curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţionalã. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, judecãtorii care au urmat cursuri de management, au fost înscrişi în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. În comisia de examinare vor fi desemnaţi şi membri supleanţi care vor înlocui de drept, în baza hotãrârii preşedintelui comisiei de examinare, pânã la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilitã de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."
5. La articolul 10, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Existã incompatibilitate şi în situaţia în care candidaţii provin de la instanţele la care funcţioneazã membrii comisiei. Dacã incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnãrii membrilor comisiilor, membrul în cauzã are obligaţia sã se retragã şi sã comunice de îndatã aceastã situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale."
6. La articolul 11 alineatul (1), punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"3. asigurã securizarea subiectelor şi a lucrãrilor scrise la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi în timpul transportului acestora, precum şi pãstrarea ordinii publice la centrele de concurs sau examen şi de evaluare;".
7. La articolul 14, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Existã incompatibilitate şi în situaţia în care candidaţii provin de la instanţele la care funcţioneazã psihologii care au calitatea de membri ai comisiei. Dacã incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnãrii membrilor comisiilor, membrul în cauzã are obligaţia sã se retragã şi sã comunice de îndatã aceastã situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.
(1^2) În comisia de testare psihologicã vor fi desemnaţi şi membri supleanţi care vor înlocui de drept, în baza hotãrârii preşedintelui comisiei de examinare, pânã la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilitã de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."
8. La articolul 14, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie formatã din 2 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial."
9. La articolul 14, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
"(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testãrii psihologice, concretizate în raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului în raport cu funcţia pentru care candideazã şi calificativul obţinut, sunt aduse la cunoştinţa membrilor acestei comisii."
10. La articolul 15, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Fiecare criteriu valoreazã 2,5 puncte din totalul punctajului pentru aceastã probã. Nota finalã la susţinerea proiectului reprezintã media aritmeticã a notelor acordate de fiecare membru al comisiei."
11. La articolul 21, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidaţilor odatã cu subiectele, iar baremul de evaluare şi notare se afişeazã la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţioneazã în 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Soluţia se motiveazã în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevãzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul de evaluare şi notare definitiv, stabilit în urma soluţionãrii contestaţiilor, se publicã de îndatã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."
12. La articolul 29, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Comisia de examinare este numitã de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formatã din 2 procurori de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe lângã curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţionalã. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management, au fost înscrişi în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. În comisia de examinare vor fi desemnaţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în baza hotãrârii preşedintelui comisiei de examinare, pânã la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilitã de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."
13. La articolul 32, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Existã incompatibilitate şi în situaţia în care candidaţii provin de la parchetele la care funcţioneazã psihologii care au calitatea de membri ai comisiei. Dacã incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnãrii membrilor comisiilor, membrul în cauzã are obligaţia sã se retragã şi sã comunice de îndatã aceastã situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.
(1^2) În comisia de testare psihologicã vor fi desemnaţi şi membri supleanţi care vor înlocui de drept, în baza hotãrârii preşedintelui comisiei de examinare, pânã la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilitã de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."
14. La articolul 32, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie formatã din 2 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial."
15. La articolul 32, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
"(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testãrii psihologice, concretizate în raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului în raport cu funcţia pentru care candideazã şi calificativul obţinut, sunt aduse la cunoştinţa membrilor acestei comisii."
16. La articolul 33, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Fiecare criteriu valoreazã 2,5 puncte din totalul punctajului pentru aceastã probã. Nota finalã la susţinerea proiectului reprezintã media aritmeticã a notelor acordate de fiecare membru al comisiei."
17. La articolul 39, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidaţilor odatã cu subiectele, iar baremul de evaluare şi notare se afişeazã la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţioneazã în 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Soluţia se motiveazã în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevãzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul de evaluare şi notare definitiv, stabilit în urma soluţionãrii contestaţiilor, se publicã de îndatã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."
ART. II
Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele
Consiliului Superior al Magistraturii,
Graţiana Daniela Petronela Isac

Bucureşti, 4 septembrie 2008.
Nr. 817.
_________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice