Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 792 din 14 iunie 1960  pentru aplicarea   decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor si taxelor neachitate in termen si a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste, precum si cu privire la executarea confiscarii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 792 din 14 iunie 1960 pentru aplicarea decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor si taxelor neachitate in termen si a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste, precum si cu privire la executarea confiscarii

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: COLECTIA nr. 21 din 14 iunie 1960
Dispoziţii generale

ART. 1
Urmãrirea silitã a bunurilor şi veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen, a creanţelor bãneşti ale organizaţiilor socialiste constatate prin titluri executorii, precum şi mãsurile privind executarea confiscãrii, se aduc la îndeplinire de organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, de executorii judecãtoreşti şi de executorii organizaţiilor socialiste creditoare.
ART. 2
Organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare îşi aduc la îndeplinire sarcinile privind executarea silitã prin inspectori, agenţi fiscali şi alţi angajaţi delegaţi sa facã încasãri, precum şi prin incasatori plãtiţi cu remiza din încasãri.
ART. 3
Executorii organizaţiilor socialiste executa titlurile constatind creanţe bãneşti de orice valoare ale acestor organizaţii.
Prin executori ai organizaţiilor socialiste se înţeleg:
a) angajaţii, inclusiv remizierii, care în baza unor dispoziţii legale sau a aprobãrii data de Ministerul Justiţiei cu avizul Ministerului Finanţelor, au atributia de a executa titlurile constatind orice creanţe bãneşti ale organizaţiilor socialiste unde funcţioneazã;
b) angajaţii, inclusiv remizierii, cãrora unitãţile socialiste le dau - pe baza unor dispoziţii speciale ale legii - atributia de a executa titluri constatind anumite categorii de drepturi bãneşti.
Executorilor prevãzuţi în prezentul articol li se va putea da, prin înţelegere între organizaţiile socialiste creditoare, atribuţii privind realizarea drepturilor mai multor organizaţii socialiste chiar din sisteme diferite.
Executorii organizaţiilor socialiste prevãzuţi la lit. a) lucreazã sub controlul executorilor judecãtoreşti în a cãror circumscripţie teritorialã funcţioneazã.
ART. 4
Modul cum se întocmesc actele, prin care se constata în mod valabil efectuarea plãţilor pentru datorii ce se executa potrivit <>decretului nr. 221/1960 va fi stabilit prin instrucţiuni date de Ministerul Finanţelor.

Mãsuri asiguratorii

ART. 5
Organizaţiile socialiste creditoare sînt obligate sa ceara luarea mãsurilor de asigurare.
În procesele penale, se vor conformã prevederilor Codului de procedura penalã.
În acţiunile civile, luarea mãsurilor de asigurare se va cere o data cu introducerea acţiunii.
Organizaţiile socialiste sînt obligate sa facã investigaţiile necesare şi sa comunice, dupã caz, instanţei judecãtoreşti sau organului care aplica mãsurile de asigurare, toate datele obţinute în vederea identificarii bunurilor urmaribile ori a persoanei în mina cãreia urmeazã a se infiinta poprirea.
Cînd cu ocazia aplicãrii mãsurilor de asigurare se constata existenta unor venituri urmaribile nepoprite ori a unor imobile urmaribile cu privire la care nu s-a luat inscripţie ipotecarã, organul de executare va incunostiinta despre aceasta instanta, care va lua de îndatã, din oficiu, mãsurile de asigurare corespunzãtoare. Tot astfel se va proceda cînd tribunalul constata direct necesitatea completãrii mãsurilor de asigurare.
ART. 6
Instanta judecãtoreascã care a încuviinţat mãsurile de asigurare va trimite de îndatã şi din oficiu încheierea de încuviinţare organului competent sa o aducã la îndeplinire.
ART. 7
Bunurile perisabile vor fi predate organizaţiilor socialiste potrivit cu obiectul activitãţii acestora.
Aceste organizaţii sînt obligate sa le primeascã de îndatã şi sa le valorifice conform regulilor comerţului socialist.
ART. 8
Obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plata strãine şi titlurile de valoare interna vor fi depuse în 48 ore la cea mai apropiatã unitate a Bãncii de Stat.
Obiectele din metale sau pietre preţioase şi titlurile de valoare interna se vor pãstra pînã la soluţionarea definitiva a pricinii.
Mijloacele de plata strãine pot fi valorificate de îndatã, în cazul cînd Banca de Stat ar gãsi necesar.
ART. 9
Obiectele de arta şi colectiile de valoare precum şi obiectele de muzeu vor fi date în custodia muzeelor, cel mai tirziu în a treia zi de la ridicare.
ART. 10
Sumele de bani, rezultate din valorificarea facuta potrivit art. 7 şi 8, precum şi sumele de bani ridicate de la persoanele urmãrite se consemneazã la C.E.C. pe numele debitorului sau învinuitului, la dispoziţia organului care a încuviinţat sechestrul cãruia i se va preda recipisa de consemnare a sumei, în termen de trei zile de la ridicarea banilor sau de la valorificarea bunurilor.
ART. 11
În cazul cînd, cu prilejul aplicãrii mãsurilor de asigurare sau de executare, se gãsesc bunuri deţinute impotriva dispoziţiilor legale, vor fi sesizate organele competente, cãrora li se vor preda de îndatã bunurile.
ART. 12
Sumele de bani, datorate cu orice titlu debitorului sau învinuitului de cãtre o a treia persoana sau chiar de organizaţia socialistã creditoare, sînt poprite în limitele prevãzute de lege, în miinile terţului sau ale creditoarei, de la data primirii adresei de poprire de cãtre aceştia.
Cu sumele reţinute se va proceda potrivit art. 10 care se aplica prin asemãnare.

Mãsuri premergãtoare executãrii

ART. 13
În procesele, în care s-au recunoscut ori s-au acordat drepturi de orice fel statului sau organizaţiilor socialiste, dispozitivul hotaritor se comunica în vederea executãrii - dupã cum urmeazã:
1. Organului financiar al comitetului executiv al sfatului popular din localitatea unde domiciliazã debitorul, pentru:
a) amenzile ce se fac venit la buget, afarã de cele care potrivit legii se executa prin grija tribunalului;
b) sumele datorate cu orice titlu de persoane fizice ca urmare a încãlcãrii dispoziţiilor Codului silvic.
2. Organizaţiilor socialiste creditoare, în toate celelalte cazuri.
Hotãrîrile, prin care s-a pronunţat şi confiscarea se comunica şi executorului judecãtoresc.
Hotãrîrile care condamna la amenzi intrînd în prevederile de la litera a) şi în acelaşi timp obliga la plata unor datorii care nu se executa de organele financiare ale sfaturilor populare, se comunica şi organizaţiilor socialiste creditoare.
Comunicarea se face de instanta în fata cãreia hotãrîrea devine executorie, trimitindu-se dispozitivul hotãrîrilor ce se executa şi copie dupã procesele-verbale încheiate la aplicarea mãsurilor asiguratorii.
În cazul cînd s-a luat inscripţie ipotecarã, se va arata în comunicare şi aceasta.
Încheierile de aplicare a amenzii şi de stabilire a despãgubirilor, date în materie de contravenţii de organele prevãzute la <>art. 19 şi 35 din Decretul nr. 184/1954 , republicat la 28 mai 1955, se comunica de acele organe.
Adresa cuprinzînd comunicarea dispozitivului constituie titlu executor.
Cînd executarea urmeazã a se face impotriva mai multor persoane, dispozitivul nu se reproduce în comunicarea prevãzutã la alineatul precedent, ci se ataşeazã la aceasta, în atitea exemplare cîte sînt necesare pentru executare.
Prin aceeaşi adresa pot fi comunicate mai multe dispozitive.
ART. 14
În caz de confiscare totalã sau parţialã a averii, instanta în fata cãreia hotãrîrea devine executorie afişeazã pe usa localului în care îşi are sediul, numele persoanelor condamnate la confiscare, cu menţiunea dreptului creditorilor de a lua cunostinta de dosarul executãrii.
Un extras dupã hotãrîrea de condamnare se pãstreazã în mapa prevãzutã la art. 17, la tribunalul în circumscripţia cãruia şi-a avut ultimul domiciliu condamnatul.
Dacã hotãrîrea a devenit executorie în fata altei instanţe, extrasul se trimite tribunalului popular prevãzut la alineatul precedent.
ART. 15
Organizaţiile socialiste creditoare sînt obligate ca în termen de trei zile de la comunicarea titlului executor, sa ceara organelor competente începerea executãrii, aratind în cazurile prevãzute la <>art. 22 alin. 4 din Decretul nr. 221/1960 , dacã se face înştiinţare de plata sau nu.
Mãsurile în vederea executãrii prin poprire vor fi luate direct de organizaţiile socialiste creditoare potrivit art. 18.
Organele de executare, sesizate conform alin. 1 sînt obligate sa înceapã executarea în trei zile de la primirea cererii, formele de executare urmînd sa fie efectuate din oficiu.
Organizaţiile socialiste creditoare vor urmãri felul cum se aduc la îndeplinire mãsurile de asigurare sau de executare şi vor da tot sprijinul organelor de executare.
ART. 16
În cazul cînd debitorul nu poate fi identificat, organele de executare vor restitui titlurile organizaţiilor socialiste creditoare în cel mult o luna de la primire.
Organizaţiile socialiste creditoare vor examina cauzele care au dus la imposibilitatea de identificare a debitorului, dupã care, vor proceda asa cum se arata în art. 72.
Petitiile, pe care le-ar face debitorii organelor prevãzute la art. 2, în legatura cu sumele transmise spre încasare de organizaţiile socialiste, în baza actelor acestor organizaţii, vor fi trimise spre soluţionare organizaţiilor de la care a fost primit debitul.
Petitiile prevãzute la alineatul precedent nu suspenda executarea.
ART. 17
Înştiinţãrile de plata primite conform <>art. 24 din Decretul nr. 221/1960 împreunã cu extrasele prevãzute de art. 14 din prezenta hotãrîre se pãstreazã, în ordinea înregistrãrii, într-o mapa specialã.
Numele debitorilor şi al condamnaţilor prevãzuţi în extrase şi înştiinţãrile de plata se trec într-un registru (opis alfabetic) special.
Acest registru şi mapa cu înştiinţãrile de plata vor putea fi consultate de cãtre toate persoanele interesate.

Executarea prin poprire

ART. 18
Cînd executarea se face prin poprire, organizaţia socialistã creditoare sau organele financiare, dupã caz, vor infiinta poprirea, fãrã prealabilã înştiinţare de plata, printr-o adresa care va fi trimisa terţului poprit împreunã cu copia dupã titlul executor.
O data cu aceasta comunicare, va fi înştiinţat şi debitorul de mãsura luatã.
În materie de contravenţii, adresa de înştiinţare a popririi se face:
1) de organele prevãzute la <>art. 30 alin. 1, lit. a) şi b) din Decretul nr. 184/1954 în ce priveşte amenzile şi despãgubirile civile stabilite pe baza de tarif;
2) de organizaţia socialistã cãreia i s-a admis acţiunea pentru despãgubiri, în celelalte cazuri.
La adresa de înfiinţare a popririi pe baza încheierilor date conform <>art. 19 din Decretul nr. 184/1954 şi a proceselor-verbale prevãzute de art. 35 din acelaşi decret, se vor ataşa copii de pe aceste acte în cazul cînd sumele de plata sînt constatate prin hotãrîri judecãtoreşti, se ataşeazã copie de pe dispozitiv.
Poprirea nu este supusã validãrii.
Cînd poprirea a fost înfiinţatã anterior, ca mãsura de asigurare, ea devine poprire executorie prin comunicarea copiei titlului executor terţului poprit şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului urmãrit, de cãtre organizaţia socialistã creditoare.
Terţul poprit este obligat ca, în termen de 5 zile de la comunicarea ce i se face potrivit alineatelor 1 şi 4, sa înştiinţeze organizaţia socialistã creditoare dacã datoreazã sau nu vreo suma de bani debitorului urmãrit.
Impotriva popririi, cei interesaţi pot face contestaţie la tribunalul popular în circumscripţia cãruia îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit.
Termenul în care pot fi introduse contestaţii, de cãtre debitori ori terţul poprit, este de 5 zile de la primirea comunicãrii sau înştiinţãrii prevãzute la alin. 1 şi 4.
Dacã poprirea a fost înfiinţatã de organele prevãzute la art. 2 din prezenta hotãrîre, ori de <>art. 30 din Decretul nr. 184/1954 , la judecarea contestaţiei se citeaza şi comitetul executiv al sfatului popular în raza cãruia îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit.
Pe baza contestaţiei, instanta poate suspenda executarea chiar fãrã cauţiune, pronuntindu-se în cel mult trei zile de la primirea cererii.
Terţul poprit este obligat ca, dupã 5 zile de la înfiinţarea popririi sau de la scadenta datoriei, dacã scadenta este posterioarã infiintarii popririi, sa consemneze la C.E.C. suma de bani şi sa trimitã recipisa organizaţiei socialiste creditoare.
Valoarea recipisei nu va putea fi încasatã decît dupã expirarea termenului în care pot face contestaţii terţul poprit şi debitorul.
Cînd poprirea a fost înfiinţatã numai de organele prevãzute la art. 2, suma se vãrsa la Banca de Stat în contul bugetului de stat.
Sumele reţinute pe baza hotãrîrilor judecãtoreşti, care obliga la despãgubiri pentru contravenţii, stabilite altfel decît pe baza de tarif, se consemneazã la dispoziţia organizaţiei socialiste pagubite; retinerile în contul amenzilor şi despãgubirilor civile stabilite pe baza de tarif se vãrsa conform alineatului precedent, iar recipisa se trimite organului care a înfiinţat poprirea.
Copiile ce se comunica de organizaţiile socialiste creditoare vor fi certificate de acestea.
Comunicãrile şi înştiinţãrile prevãzute în acest articol se fac prin scrisoare recomandatã.

Urmãrirea bunurilor mobile

ART. 19
Cu ocazia executãrii, organul de executare este obligat sa verifice dacã bunurile sechestrate se gãsesc la locul aplicãrii sechestrului, cum şi dacã nu au fost substituite sau degradate.
Cînd bunurile sechestrate gãsite la verificare nu sînt suficiente pentru realizarea creanţei, organul de executare va face investigaţiile necesare pentru identificarea şi urmãrirea altor bunuri ale debitorului, organizaţia socialistã creditoare fiind obligatã sa-i dea tot concursul.
Despre cele constatate, organul de executare încheie proces-verbal, declarind sechestrate, cînd este cazul, bunurile gãsite cu prilejul investigatiilor fãcute conform alineatului precedent.
Dacã se sechestreaza şi bunuri gajate pentru garantarea creanţelor unor organizaţii socialiste, organul de executare va trimite şi acestor organizaţii cîte un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Cîte un exemplar al aceluiaşi proces-verbal se lasa debitorului şi custodelui.
ART. 20
Cînd asupra aceloraşi bunuri, se fac mai multe urmãriri, mãsurile luate de organele care au pornit mai întîi la executare folosesc şi celorlalte executãri intrînd în prevederile prezentei hotãrîri.
Organul care gãseşte bunuri sechestrate anterior, va constata aceasta în procesul-verbal prevãzut la art. 19 alin. 3, la care va anexa copie dupã procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelaşi proces-verbal, va declara sechestrate - cînd este necesar - şi alte bunuri pe care le-ar mai gãsi.
Bunurile prevãzute în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior, se considera sechestrate şi în cadrul noii executãri.
ART. 21
În cazul cînd organul de executare constata ca în legatura cu bunurile sechestrate s-au savirsit infracţiuni, va consemna aceasta în procesul-verbal întocmit conform art. 19 alin. 3 din care va inainta un exemplar organelor de urmãrire penalã.
ART. 22
Bunurile mobile urmãrite se valorifica prin:
a) preluare directa de cãtre organizaţia socialistã creditoare în contul creanţei;
b) vînzare directa cãtre organizaţii socialiste;
c) predare spre vînzare în comerţul socialist;
d) vînzare la licitaţie.
ART. 23
Valorificarea prin preluare directa de cãtre organizaţia socialistã creditoare se poate face numai în cazul bunurilor urmãrite prin executorii judecãtoreşti sau prin executorii organizaţiilor socialiste creditoare.
Organizaţia socialistã creditoare este obligatã ca în termen de trei zile, de la sesizarea executorului judecãtoresc sau a executorului propriu conform art. 15, sa comunice dacã voieşte sa preia bunurile urmãrite pe seama creanţei.
În cazul cînd mai multe organizaţii socialiste creditoare vor cere sa li se atribuie aceleaşi bunuri, ordinea de preferinta se stabileşte potrivit articolului 38.
Preluarea se constata prin proces-verbal semnat de executor şi organizaţia socialistã creditoare. Creanta organizaţiei socialiste care preia bunul se scade cu contravaloarea acestuia.
ART. 24
Valorificarea prin vînzare directa cãtre organizaţii socialiste se începe. pentru toate bunurile mobile urmãrite potrivit prezentei hotãrîri, în cel mult 15 zile de la expirarea termenului în care organizaţia socialistã creditoare putea sa preia bunul în contul creanţei ori, dacã urmãrirea se face de organele prevãzute la art. 2, de la data procesului-verbal de sechestru întocmit de aceste organe conform art. 19.
Termenul de vînzare, bunurile care se vînd, ora şi locul vinzarii se aduc la cunostinta prin publicaţie de vînzare afişatã la sediul comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc unde se afla bunurile supuse urmãririi. Publicaţia de vînzare se comunica şi organizaţiilor socialiste interesate a cumpara bunurile puse în vînzare.
Produsele agro-alimentare, vitele şi pasarile, bunurile perisabile cum şi alte bunuri a cãror desfacere este supusã unor norme speciale, vor fi vîndute organizaţiilor socialiste în al cãror obiect intra valorificarea lor, sau cãrora le sînt necesare. Vînzarea bunurilor se face chiar dacã se prezintã o singura organizaţie socialistã cumparatoare.
În cazul cînd se prezintã pentru cumpãrare mai multe organizaţii socialiste, organul de executare hotãrãşte, în funcţie de nevoile şi specificul organizaţiilor care s-au prezentat pentru cumpãrare, cãreia dintre ele i se vor vinde bunurile. Obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plata strãine şi titlurile de valoare interna se valorifica de Banca de Stat.
ART. 25
Evaluarea bunurilor, care se valorifica potrivit art. 23 şi 24, se face de organul de executare astfel:
a) animalele de munca şi cele productive, pasarile şi produsele agricole, la preţurile de achiziţie de stat, iar cînd nu exista asemenea preţuri, la preţurile de contractare; cînd nu exista nici preţ de achiziţie nici de contractare, dar exista preţ de vînzare cu amãnuntul în comerţul de stat, evaluarea se face la acest preţ mai puţin rabatul sau adaosul legal stabilit;
b) celelalte bunuri se evalueaza dupã preţurile cu amãnuntul de stat, mai puţin rabatul sau adaosul legal stabilit tinindu-se seama de uzura bunurilor;
c) obiectele de preţ, obiectele rare cum şi bunurile de orice fel pentru care nu exista preţ stabilit se evalueaza prin experţi, ori de cîte ori organul de executare nu poate face singur evaluarea.
ART. 26
Dacã valorificarea nu se poate face prin preluare sau vînzare directa, bunurile vandabile vor fi predate spre vînzare în comerţul socialist, dupã urmãtoarele distincţii:
- unitãţilor comerţului de stat, bunurile provenite din raioanele în al cãror centru funcţioneazã numai unitãţi ale comerţului de stat;
- unitãţilor cooperaţiei de consum, bunurile provenite din raioanele în al cãror centru funcţioneazã numai unitãţi ale cooperaţiei de consum.
Cînd în centrele de raion, funcţioneazã atît unitãţi ale comerţului de stat cît şi unitãţi ale comerţului cooperatist, cum şi în orice alte cazuri cînd împrejurãrile locale ar cere-o, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale vor stabili prin care unitãţi se va face valorificarea.
ART. 27
În caz de confiscare parţialã, indestularea creditorilor se face în primul rind din bunurile neconfiscate.
Cînd dupã realizarea valorii creanţelor urmãrite, rãmîn bunuri confiscate, organul de executare procedeazã asa cum se arata în art. 49. Bunurile neconfiscate, rãmase dupã plata creanţelor, se restituie debitorului, care este anuntat în acest scop de organul de executare.
ART. 28
În cazul cînd organul de executare, de acord cu delegatul organizaţiei socialiste creditoare dacã e prezent, apreciazã de la început ca pentru recuperarea sumelor datorate nu este necesar sa fie vîndute toate bunurile sechestrate, se ridica numai atitea bunuri cît se socoteşte necesar.
Dacã opereazã şi confiscarea averii, se ridica toate bunurile confiscate.
ART. 29
Bunurile nevandabile se lasa debitorului. Obiectele intrînd în aceasta categorie se stabilesc de organul de executare de acord cu delegaţii prezenţi ai organizaţiei socialiste urmaritoare şi ai unitãţii prin care se face valorificarea.
Organizaţiei socialiste urmaritoare care nu a avut delegat la executare, i se face cunoscut de organul de executare ce anume bunuri au fost considerate nevandabile, cu arãtarea ca în termen de 5 zile poate cere sa fie ridicate şi aceste obiecte; în cazul cînd se face în termen o asemenea cerere, bunurile se ridica pe cheltuiala organizaţiei socialiste urmaritoare.
ART. 30
Unitãţile comerciale socialiste, cãrora li se predau bunurile în condiţiile art. 26 sînt obligate sa le primeascã şi sa le valorifice potrivit regulilor comerţului socialist.
La predare, bunurile sînt evaluate de organul de executare, iar în cazul cînd unitatea comercialã are pretuitori, evaluarea se face de cãtre aceştia.
Unitatea care primeşte bunurile le vinde în localuri proprii, în bazare, bilciuri, tîrguri sau în orice alte locuri unde va gãsi potrivit. Pentru salariaţi, vînzarea poate fi facuta şi în rate în condiţiile art. 57, dacã organizaţia socialistã urmaritoare face cunoscut ca e de acord cu acest mod de valorificare. Condiţiile vinzarilor în rate se consemneazã într-un înscris semnat de unitatea prin care se face valorificarea şi de cumpãrãtor.
În caz de neplata a ratelor în termen, cumpãrãtorul va fi urmãrit la cererea organizaţiei socialiste creditoare, pentru restul de preţ, în condiţiile prezentei hotãrîri, înscrisul întocmit conform alineatului precedent constituind titlu executor.
Dacã în 30 zile de la predare, bunurile nu au putut fi vîndute, preţul lor se scade cu 20% de cãtre unitatea ce face valorificarea cu acordul organului de executare şi al organizaţiei socialiste creditoare.
ART. 31
Bunurile care nu sînt cumpãrate în termen de 15 zile de la scãderea preţului, se vînd prin licitaţie la cel mai mare preţ oferit.
ART. 32
Se va tine o singura licitaţie în cel mult 30 zile de la scãderea preţului. Data şi ora licitaţiei vor fi aduse la cunostinta publica prin afişe puse în mod vizibil cu cel puţin trei zile înainte, la locul unde urmeazã sa se ţinã.
Acest loc se stabileşte de organul de executare de acord cu unitatea prin care se face valorificarea. Licitaţia se tine în orice zi, între orele 8 şi 18, de cãtre organul de executare care, în caz de necesitate, va cere şi sprijinul organizaţiei socialiste creditoare.
Rezultatele licitaţiei se constata prin proces-verbal semnat de organul de executare şi de delegatul organizaţiei socialiste creditoare, cînd e de fata.
ART. 33
Preţul obţinut din valorificarea bunurilor - din care se scad cheltuielile necesitate de executare (inclusiv valorificarea) - se consemneazã la C.E.C. în termen de trei zile de la valorificare, la dispoziţia organului de executare, cãruia i se preda în urmãtoarele 24 ore recipisa de consemnare.
Sumele încasate direct de organul de executare la vinzarile fãcute potrivit art. 31 se depun de acest organ la C.E.C. în 24 ore de la încasare, în vederea distribuirii preţului. Dacã urmãrirea se face de organele prevãzute la art. 2, suma realizatã se vãrsa la Banca de Stat, în contul bugetului de stat.
ART. 34
Valorificarea va fi terminatã în cel mult 90 zile de la primirea bunurilor de cãtre unitatea comercialã socialistã.
Cumpãrãrile fãcute de organizaţiile socialiste în cadrul de aplicare a prezentei hotãrîri nu se considera achiziţii din sectorul particular.
Prin instrucţiunile Ministerului Comerţului, se vor stabili categoriile de bunuri ce nu pot fi dobîndite decît de organizaţii socialiste cum şi alte norme privind valorificarea bunurilor prin unitãţile comerciale de stat sau cooperatiste.

Urmãrirea bunurilor imobile

ART. 35
Bunurile imobile se valorifica prin:
a) preluare directa de cãtre organizaţia socialistã creditoare;
b) vînzare directa cãtre organizaţii socialiste;
c) vînzare la licitaţie;
d) predare fãrã plata comitetelor executive ale sfaturilor populare.
ART. 36
Pentru imobilele urmãrite, organul de executare instituie ca administrator sechestru organizaţia socialistã creditoare, îndatã dupã comunicarea înştiinţãrii de plata facuta debitorului.
Cînd imobilul se afla în alta localitate, organul de executare poate institui administrator sechestru orice organizaţie socialistã din acelaşi sistem cu organizaţia socialistã creditoare, care îşi are sediul în localitatea respectiva. Dacã în acea localitate nu exista nici o organizaţie socialistã din acelaşi sistem organizatoric, administrator sechestru va fi instituitã organizaţia socialistã desemnatã de comitetul executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc.
Cînd urmãrirea se face de organele prevãzute la art. 2 se instituie administrator sechestru proprietarul imobilului sau unul din locatari.
ART. 37
Preţul de vînzare se stabileşte de organul de executare dupã normele ce se vor fixa prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor, aprobate prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Organul de executare comunica de îndatã organizaţiei socialiste creditoare preţul fixat precum şi creanţele anunţate de alţi creditori.
ART. 38
În termen de o luna de la comunicarea prevãzutã la alineatul 2 al articolului precedent, organizaţia socialistã creditoare este obligatã sa declare dacã înţelege sa preia imobilul urmãrit pe seama creanţei sale.
În cazul în care mai multe organizaţii socialiste creditoare vor sa preia imobilul, acesta se va atribui de preferinta organizaţiei socialiste pagubite prin infracţiune.
Cînd mai multe organizaţii socialiste pagubite prin infracţiune vor sa preia imobilul, cum şi în toate celelalte cazuri cînd urmãrirea se face la cererea mai multor organizaţii socialiste şi sînt mai multe cereri de atribuire, va fi preferata organizaţia socialistã desemnatã de comitetul executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc.
ART. 39
În cazul cînd creanta organizaţiei socialiste care a preluat imobilul este mai mica decît preţul fixat potrivit art. 37, organizaţia socialistã creditoare este obligatã ca, în termen de doua luni de la preluare, sa consemneze diferenţa la C.E.C., la dispoziţia organului de executare.
Dacã în termenul prevãzut de <>art. 25 din Decretul nr. 221/1960 au fost anunţate creanţe care, potrivit ordinii de preferinta prevãzutã la art. 33 din acelaşi decret, trec înaintea creanţei organizaţiei socialiste care a preluat imobilul, aceasta organizaţie este obligatã sa consemneze în termen de o luna de la data procesului-verbal prevãzut la art. 40 din prezenta hotãrîre, sumele necesare plãţii creanţelor care trec înainte şi care nu se pot indestula din alte bunuri ale debitorului urmãrit.
Suma consemnatã în acest scop nu poate depãşi 75% din preţul fixat pentru imobilele preluate.
La cererea justificatã a organizaţiei socialiste care a preluat imobilul organul de executare poate acorda o prelungire. de cel mult o luna pentru depunerea sumelor de bani prevãzute în prezentul articol.
ART. 40
Predarea imobilelor preluate în condiţiile articolului precedent se face prin încheierea unui proces-verbal de cãtre organul de executare; procesul-verbal se semneazã şi de reprezentantul organizaţiei socialiste care a preluat bunul. Pe data întocmirii procesului-verbal, înceteazã instituirea administratorului sechestru. Dupã plata sumelor prevãzute la art. 39, organizaţia socialistã care a preluat imobilul va cere - atunci cînd este necesarã - transcrierea sau întabularea dreptului dobîndit pe baza procesului-verbal prevãzut la alineatul 1.
Creanta organizaţiei socialiste care a preluat imobilul se scade cu contravaloarea acestuia.
ART. 41
Cînd imobilul urmãrit nu a fost preluat în condiţiile art. 38 cum şi atunci cînd organizaţia socialistã care l-a preluat nu a depus în termen sumele prevãzute în articolul 39, organul de executare procedeazã la vînzarea directa cãtre orice alte organizaţii socialiste.
Organul de executare fixeazã în acest scop un termen la care va trata vînzarea, termenul nu va fi mai lung de o luna. Condiţiile vinzarii vor fi afişate la sediul comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc ori de raion orasenesc şi la tribunalul popular, în circumscripţia cãrora se afla imobilul urmãrit, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixatã pentru vînzare.
Dispoziţiile art. 24 alin. 4 sînt aplicabile şi vinzarilor prevãzute de acest articol.
ART. 42
Organul de executare va întocmi un proces-verbal în care va consemna cele constatate cu ocazia tratarii directe.
În cazul în care imobilul a fost cumpãrat şi preţul achitat, un exemplar al procesului-verbal se elibereazã organizaţiei socialiste cumparatoare, ca titlu de dobîndire, pe baza cãruia organizaţia socialistã va cere transcrierea sau întabularea dreptului, atunci cînd este necesarã.
ART. 43
Imobilele care nu s-au vîndut în condiţiile articolului precedent, cu excepţiile prevãzute la art. 47, se scot în vînzare prin licitaţie publica, în urmãtoarele 15 zile.
Licitaţia se tine de organul de executare, la locul unde se afla imobilul ori - dacã interesul unei mai bune valorificari o cere - în alt loc stabilit de organul de executare.
Cu 5 zile înainte de termen, se vor afişa pe imobilul scos în vînzare, precum şi la sediile tribunalului popular şi al comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc, pe teritoriul cãrora se afla imobilul urmãrit, publicaţii de vînzare în care se vor indica obiectul, termenul, locul, ora şi condiţiile vinzarii, debitorul urmãrit, creditorul urmãritor, creanta în temeiul cãreia s-a pornit executarea, precum şi organul de executare.
ART. 44
Preţul de la care începe licitaţia este cel prevãzut în art. 37 alin. 1.
La preţ egal, oamenii muncii sînt preferaţi altor concurenţi persoane fizice.
În cazul lipsei de oferte corespunzãtoare, se va fixa un nou termen de cel mult 30 zile, cînd imobilul poate fi vîndut cu preţul cel mai mare care se va oferi. Preţul se consemneazã de cumpãrãtor la C.E.C. la dispoziţia organului de executare, în cel mult 14 zile de la licitaţie.
Salariaţii pot plati preţul în ratei potrivit condiţiilor stabilite prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor.
În cazul în care preţul nu este depus în termen, se face încã o singura licitaţie în cel mult 30 zile.
Pentru cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţa de preţ, rãspunde primul adjudecatar.
ART. 45
Organul de executare va întocmi un proces-verbal de licitaţie în care se va consemna rezultatul acesteia şi modul în care s-a desfãşurat.
Procesul-verbal se va semna de organul de executare şi de cumpãrãtor; dacã debitorul urmãrit sau reprezentantul sau cum şi creditorul urmãritor sînt de fata la licitaţie, vor semna şi aceştia.
În cazul cînd, potrivit legii, imobilul nu poate fi înstrãinat fãrã autorizaţie, organul de executare va cere autorizaţia îndatã dupã încheierea procesului-verbal prevãzut la alin. precedent, autoritatea competenta fiind obligatã sa rezolve cererea în 10 zile de la primire.
Dacã se refuza eliberarea autorizaţiei, se va mai face încã o singura licitaţie în cel mult 30 zile de la data comunicãrii refuzului.
În cazul cînd, în rãspunsul comitetului executiv al sfatului popular se arata ca fata de situaţia imobilului în cauza - înstrãinarea nu poate fi autorizata în temeiul normelor de sistematizare şi construcţii, nu se mai tine o noua licitaţie, imobilul predindu-se fãrã plata în condiţiile art. 46.
Procesul-verbal se preda adjudecatarului dupã depunerea autorizaţiei de înstrãinare - atunci cînd legea o cere - şi consemnarea integrala a preţului; pentru adjudecatarii salariaţi, cãrora li s-a aprobat plata în rate, procesul-verbal se elibereazã dupã depunerea autorizaţiei şi consemnarea, în condiţiile art. 44, a cel puţin 15% din preţ. Cînd plata preţului se face în rate, organul de executare înainteazã procesul-verbal de licitaţie instanţei competente spre a nota în registrele de publicitate imobiliarã interdicţia de înstrãinare a imobilului pînã la plata integrala a preţului.
Procesul-verbal constituie titlu de dobîndire pentru dreptul transmis şi se transcrie sau se intabuleaza - atunci cînd este necesar - la tribunalul în circumscripţia cãruia este situat imobilul.
Procesul-verbal, o data executat, produce efectele unei ordonanţe de adjudecare definitiva.
ART. 46
Imobilele care nu au putut fi vîndute prin licitaţie, se predau fãrã plata comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc pe teritoriul cãruia sînt situate, încheindu-se despre aceasta proces-verbal.
La predare, se face o noua evaluare a imobilelor în condiţiile prevãzute prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor, aprobate prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Din suma reprezentind creanţele urmãrite se scade suma la care au fost reevaluate imobilele, iar dacã suma aceasta este mai mare decît creanţele, modul de lichidare a diferenţei se va stabili de asemenea prin instrucţiunile prevãzute la alineatul precedent.
ART. 47
Terenurile şi construcţiile de orice fel, urmãrite prin organele prevãzute la art. 2, nu se pot valorifica decît prin vînzare directa în condiţiile art. 41 şi 42, iar dacã nu s-a putut face vînzarea, prin predare fãrã plata, în condiţiile articolului precedent.
Terenurile agricole se valorifica numai prin predarea lor fãrã plata comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, orãşeneşti sau de raion orasenesc, pe teritoriul cãrora sînt situate; acestea le vor transmite apoi unor organizaţii socialiste din agricultura care au primit autorizaţii în acest scop.
Terenurile, care nu folosesc agriculturii, precum şi construcţiile pot fi dobîndite de organizaţiile socialiste fãrã autorizaţie.

Executarea confiscãrii

ART. 48
Pedeapsa confiscãrii totale sau parţiale a averii debitorului nu impiedica urmãrirea bunurilor confiscate pentru indestularea creanţelor de orice fel, nãscute înaintea pornirii procesului penal în care s-a pronunţat confiscarea, a creanţelor care sînt urmarea unor acte încuviinţate de organele de urmãrire penalã sau de judecata în acelaşi proces, a sumelor cuvenite organizaţiilor socialiste pentru repararea pagubelor produse prin infracţiuni, cum şi a sumelor datorate bugetului de stat.
În caz de confiscare parţialã, pentru indestularea creanţelor prevãzute la alineatul precedent, se vor urmãri mai întîi bunurile neconfiscate.
ART. 49
Imobilele confiscate, care nu au fost urmãrite pentru acoperirea unor creanţe, precum şi imobilele rãmase dupã indestularea creditorilor urmãritori, se predau de executorul judecãtoresc delegatului comitetului executiv al sfatului popular comunal, raional sau, de raion orasenesc, pe teritoriul cãruia sînt situate.
Predarea se face la locul unde se gãsesc bunurile şi va fi constatatã printr-un proces-verbal semnat de executorul judecãtoresc, delegatul comitetului executiv al sfatului popular şi persoana care are bunurile în custodie, dacã este de fata.
Executorul judecãtoresc va comunica comitetului executiv al sfatului popular, în raza cãruia şi-a avut domiciliul fostul proprietar, imobilele confiscate ca pedeapsa şi neurmarite de creditorii prevãzuţi la art. 48 ori rãmase dupã urmãririle exercitate de aceştia, cum şi orice alte bunuri confiscate şi nesupuse urmãririi creditorilor.
În termen de 15 zile de la comunicarea prevãzutã la alineatul precedent, comitetul executiv este dator sa rãspundã executorului judecãtoresc dacã voieşte sau nu sa preia bunurile confiscate (prevãzute în comunicare).
În cazul cînd comitetul executiv face cunoscut ca nu voieşte sa preia bunurile, ori nu rãspunde în termenul fixat în alineatul precedent, executorul judecãtoresc va trece la valorificarea bunurilor, potrivit prevederilor prezentei hotãrîri.
Procedura valorificãrii va începe în termen de 3 zile de la primirea comunicãrii ca nu se preiau bunurile, ori de la expirarea termenului în care trebuia facuta comunicarea, dupã caz.
ART. 50
În cazul confiscarilor, dispuse de alte organe decît instanţele judecãtoreşti, sau altfel decît prin acte de procedura penalã, procedura prevãzutã de articolul precedent se îndeplineşte de organul care a dispus confiscarea.
ART. 51
Din sumele realizate, se scad totdeauna cheltuielile necesitate de executare (inclusiv valorificarea).
În cazul bunurilor confiscate, altfel decît ca pedeapsa complementara (art. 80 c.p., <>art. 8 din Decretul nr. 184/1954 etc.), sumele rãmase se vãrsa la bugetul de stat. Cînd bunurile valorificate au fost confiscate ca pedeapsa, se vãrsa la bugetul de stat ceea ce rãmîne dupã indestularea creditorilor prevãzuţi la art. 48 care şi-au anuntat pretenţiile în termen.
Asupra bunurilor, confiscate altfel decît ca pedeapsa complimentarã, cum şi asupra sumelor rezultate din valorificarea acestor bunuri, nici o categorie de creditori nu pot formula pretenţii.
ART. 52
Bunurile care pot fi preluate de comitetele executive ale sfaturilor populare conform art. 49, modul în care sînt evaluate aceste bunuri, cum şi condiţiile de repartizare a lor se vor stabili prin instrucţiunile Ministrului Finanţelor, aprobate prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
În acelaşi mod vor fi determinate categoriile de bunuri pe care organele de executare trebuie sa le predea spre valorificare unor unitãţi speciale.
Casarea bunurilor rezultate din confiscari - cînd aceasta este necesar - se va face potrivit normelor în vigoare, dupã natura lor.
ART. 53
Pentru imobilele neurmarite pînã la predarea lor conform art. 49 creditorii care şi-au anuntat pretenţiile în condiţiile <>art. 25 din decretul nr. 221/1960 vor putea cere urmãrirea în termen de 3 luni de la predare.
Dupã expirarea acestui termen, creditorii nu vor putea formula nici o pretentie în legatura cu imobilele predate, acestea raminind în administrarea comitetelor executive ale sfaturilor populare.

Contestaţia la executare

ART. 54
În contestaţiile impotriva executarilor efectuate prin organele prevãzute la art. 2, sau purtind asupra unor bunuri confiscate, instanta va cita şi comitetul executiv al sfatului popular raional, de raion orasenesc sau orasenesc, în raza cãruia se gãsesc bunurile.
În contestaţiile, purtind asupra unor bunuri confiscate, interesele Ministerului Finanţelor sînt aparate prin delegaţii comitetului executiv al sfatului popular.

Obligaţiile organizaţiilor socialiste creditoare

ART. 55
Organizaţiile socialiste sînt obligate sa ţinã la zi evidenta creanţelor lor. Din aceasta evidenta, trebuie sa rezulte pentru fiecare creanta dacã a fost pusã în executare, iar atunci cînd urmãrirea este începutã, stadiul în care se afla.
De ţinerea evidentei pentru creanţele constatate prin titluri executorii sau pentru care sînt procese în curs, rãspund serviciile de contabilitate şi oficiile juridice, iar în cadrul secţiunilor financiare, inspectiile de impozite; la comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, rãspunderea o are contabilul comunal.
Pentru debitele transmise spre executare organelor financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, evidenta urmãririlor se tine numai de aceste organe prin inspectiile de impozite sau contabilul comunal, dupã caz.
ART. 56
Organizaţiile socialiste creditoare trebuie sa punã la dispoziţia executorului judecãtoresc mijloacele necesare pentru aducerea la îndeplinire în bune condiţii a executãrii şi a mãsurilor de asigurare, cum şi asistenta efectivã a delegatiilor lor, cînd aceasta este cerutã de executorul judecãtoresc pentru motive temeinice.
Organizaţia socialistã creditoare, care nu îşi are sediul în localitatea unde se face executarea, îşi va îndeplini obligaţiile prevãzute la alineatul precedent prin delegaţie data altor organizaţii socialiste din acelaşi sistem, cu sediul în localitatea unde se executa creanta; cînd nu exista asemenea organizaţii, comitetul executiv al sfatului popular, din localitatea unde are loc executarea, este obligat ca, la cererea organizaţiei socialiste urmaritoare, sa acorde sprijinul solicitat în vederea executãrii.
Cheltuielile efectuate vor fi suportate de organizaţiile socialiste creditoare.
În cazul confiscãrii executate conform art. 49, obligaţiile prevãzute la alineatul 1 le au comitetele executive ale sfaturilor populare pe teritoriul cãrora se face executarea.

Înlesniri de plata

ART. 57
Dacã, cu ocazia executãrii, debitorul sau orice alta persoana oferã plata datoriei în rate şi aceasta modalitate de plata este mai avantajoasã pentru organizaţia socialistã creditoare, organul de executare, cu consimţãmîntul acestei organizaţii va putea accepta plata în rate, dar numai în urmãtoarele condiţii:
a) plata creanţei sa se facã în cel mult 12 luni;
b) o data cu propunerea de plata, sa se verse o suma care sa reprezinte cel puţin 15% din valoarea creanţei, iar restul sa se plãteascã în rate, dintre care nici una sa nu fie mai mica de 5% din totalul creanţei.
Angajamentul se va constata printr-un înscris care constituie titlu executor.
Cînd plata ratelor urmeazã a fi facuta de un salariat, acesta va trebui sa consimtã prin acelaşi înscris sa i se retina din salariu suma.
Mãsurile de asigurare şi urmãrire luate de cãtre organele de executare vor rãmîne în fiinta pînã la completa achitare a creanţei.
Cînd urmãrirea se face la cererea unui singur creditor, ratele vor putea fi consemnate la dispoziţia acestuia, comunicindu-se executorului data consemnarii şi numãrul recipisei.
Dacã urmãrirea se face la cererea mai multor creditori, sumele reprezentind ratele se vor consemna la C.E.C. la dispoziţia organului de executare, cãruia i se vor depune şi recipisele respective.
În cazul nerespectãrii angajamentului de plata în rate, executarea silitã pentru intreaga suma neachitata va continua impotriva celor ţinuţi la plata pe baza titlului pus în executare şi a înscrisului constatator al angajamentului luat.
Distribuirea sumelor provenite din urmãrire se poate face şi înainte de terminarea executãrii, dar nu mai curînd de 5 zile de la data depunerii recipiselor, dacã fata de cuantumul sumelor depuse, distribuirea prezintã suficient interes.
ART. 58
În cazul cînd plata în rate, în condiţiile articolului precedent, este oferitã de o persoana care foloseşte exclusiv sau împreunã cu alţii obiectele urmãrite, se poate accepta ca persoana aceasta sa plãteascã numai o parte din datorie, cel puţin egala cu valoarea bunurilor pe care le foloseşte, aceasta valoare stabilindu-se de organul de executare de acord cu organizaţia socialistã creditoare.
Bunurile, pentru care s-a fãcut plata conform alineatului precedent, devin proprietatea celui care le-a achitat valoarea; ele nu pot fi înstrãinate înainte de executarea integrala a angajamentului de plata.
Executarea va continua, în cazurile de mai sus, asupra bunurilor pe care le-ar mai avea debitorul, în afarã celor preluate conform alin. 2.
ART. 59
Organizaţia socialistã creditoare, cu aprobarea organului tutelar, va putea sa accepte plata în rate în condiţiile art. 57 şi înainte de începerea executãrii.
În cazul în care, la data propunerii de plata în rate, exista proces în curs cu privire la datorie, învoiala pãrţilor va fi constatatã prin hotãrîre judecãtoreascã.
În celelalte cazuri, învoiala se face în scris, iar actul semnat de pãrţi şi aprobat de organul tutelar al organizaţiei socialiste creditoare va constitui titlu executor. Ratele se vor plati potrivit învoielii, fie, direct organizaţiei socialiste creditoare, fie prin depunerea la C.E.C. pe numele şi la dispoziţia acestei organizaţii, care va fi instiintata prin scrisoare recomandatã.
Pentru garantarea plãţii integrale a datoriei, organizaţia socialistã creditoare este obligatã sa ia, în cadrul dispoziţiilor legale, mãsurile asiguratorii necesare, dacã asemenea mãsuri nu sînt în fiinta.
ART. 60
Cînd urmãrirea se face la cererea unei singure organizaţii socialiste creditoare, conducãtorul acestei organizaţii poate permite debitorilor urmãriţi sa-şi vinda bunurile sechestrate sau parte din aceste bunuri, în vederea acoperirii creanţelor.
Permisiunea de vînzare se comunica organului de executare.
Pentru cazul cînd preţul oferit nu acoperã creanta, bunul urmãrit nu se poate vinde decît cu acordul organizaţiei socialiste creditoare şi pe preţul stabilit de organul de executare în conformitate cu prevederile art. 25 sau 37, dupã caz.
Suma obţinutã din vînzare se plãteşte organizaţiei socialiste urmaritoare în limita creanţei pentru care s-a pornit executarea.
Vînzarea bunului pe un preţ mai mic ca şi nedepunerea întregii sume obţinute din vînzare se sancţioneazã conform art. 264 Cod penal.
ART. 61
Dispoziţiile art. 57-59 nu se aplica urmãririlor fãcute de organele prevãzute de art. 2.
ART. 62
Pentru sumele ce se executa prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, Ministerul Finanţelor poate acorda urmãtoarele înlesniri:
a) aminari sau eşalonãri de plata, pînã la 12 rate lunare cel mult, de la caz la caz, sau pe cale generalã, cel mult pînã la sfîrşitul anului financiar;
b) scutiri sau reduceri de amenzi aplicate de organele financiare, cum şi de majorãri de intirziere, de la caz la caz, sau pe cale generalã;
c) reduceri de impozite pînã la 7%, de la caz la caz, sau pe cale generalã, pentru plãţile fãcute înainte de termen;
d) considerarea în termen a cererilor depuse tardiv privind stabilirea, reducerea sau scãderea impozitelor şi taxelor.
Înlesnirile prevãzute de acest articol pot fi acordate şi de comitetele executive ale sfaturilor populare, potrivit competentelor date de Ministrul Finanţelor şi Ministrul pentru Problemele Organelor Locale ale Administraţiei de Stat.

Procedura în caz de insolvabilitate şi dispariţie

ART. 63
Nu se vor lua mãsuri de executare, iar dacã au fost întreprinse asemenea mãsuri, ele vor inceta în cazurile cînd debitorii:
- au decedat fãrã sa lase avere;
- nu au venituri sau bunuri ce pot fi valorificate potrivit prezentei hotãrîri;
- nu pot fi gasiti, iar la fostul domiciliu, cum şi în alte locuri unde se ştie ca au avut avere, nu se gãsesc bunuri urmaribile.

ART. 64
Situaţiile prevãzute în articolul precedent se constata de organizaţiile socialiste creditoare iar, pentru debitele ce se încaseazã prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, de cãtre aceste organe.
Organizaţiile socialiste creditoare şi organele prevãzute la art. 2 sînt obligate sa facã tot ce e necesar spre a gãsi pe debitori şi a le stabili posibilitãţile reale de plata.
ART. 65
Organizaţiile socialiste creditoare sau organele prevãzute la articolul 2, dupã caz, vor cere relaţii de la cei care cunosc situaţia debitorului şi în mod obligator de la:
- unitãţile unde a lucrat debitorul în ultimii trei ani, în mãsura în care aceste unitãţi pot fi cunoscute;
- comitetul executiv al sfatului popular în raza cãruia s-a nãscut debitorul, precum şi comitetul executiv al sfatului popular al localitãţii în care acesta şi-a avut ultimul domiciliu, afarã de cazurile excepţionale cînd, cu toate demersurile fãcute, locul naşterii sau domiciliul debitorului nu au putut fi stabilite.
Organele competente a da relaţiile cerute sînt obligate sa rãspundã în cel mai scurt timp organizaţiilor socialiste creditoare.
Comitetele executive ale sfaturilor populare vor arata în rãspuns, pentru debitorii agricultori, dacã sînt trecuţi în registrul agricol şi anume cu ce bunuri.
În toate cazurile, se vor avea în vedere şi constatãrile organelor de executare, atunci cînd s-au luat mãsuri de asigurare sau s-a început urmãrirea.
ART. 66
Secţiile financiare, în raza cãrora se realizeazã venituri sau exista bunuri impozabile, aparţinînd unor persoane domiciliate în raza altor secţii financiare, au obligaţia sa comunice acestora din urma datele cu privire la bunurile şi la veniturile realizate.
Cînd din toate relaţiile de mai sus, din dosarele proceselor avute cu debitorul, din dosarele de cadre sau din informaţiile primite pe orice alte cai, ar reieşi indicii ca debitorul are venituri sau bunuri urmaribile, vor fi verificate şi aceste indicii.
ART. 67
În cazurile cînd, în urma investigatiilor şi a verificãrilor fãcute, se ajunge la concluzia ca debitorul intra în prevederile art. 63, aceasta se va constata printr-un proces-verbal, încheiat de conducãtorul contabilitãţii organizaţiei socialiste creditoare sau de angajatul care îi tine locul.
Procesul-verbal se supune spre aprobare conducatorului organizaţiei socialiste creditoare, care este obligat sa ceara şi avizul oficiului juridic.
Organizaţiile socialiste care nu au oficiu juridic vor cere avizul oficiului juridic al organizaţiei tutelare.
Pe baza actelor prevãzute mai sus, conducãtorul organizaţiei socialiste creditoare decide - prin rezoluţie datatã - dacã datoria se mai urmãreşte, ori se da la scãdere, trecindu-ne în evidenta specialã.
În cazul cînd debitorul a decedat fãrã sa lase avere, se da la scãdere creanta impotriva sa, nemai trecindu-se în evidenta specialã.
În cazul cînd gãseşte ca investigaţiile sînt necomplete, conducãtorul organizaţiei socialiste dispune completarea lor.
Atribuţiile, în legatura cu soluţionarea propunerilor fãcute pe baza proceselor-verbale încheiate conform alineatelor 1 şi 2, nu pot fi exercitate prin delegare cînd debitul este mai mare de 10.000 lei.
ART. 68
Pentru sumele ce se urmãresc prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, procesul-verbal privind pe debitorii la care se referã art. 63 se încheie de secţia financiarã raionala, oraseneasca sau de raion orasenesc.
Procesul-verbal prevãzut la alineatul precedent se aproba de preşedintele comitetului executiv al sfatului popular, care nu poate delega aceasta atribuţie decît în condiţiile art. 67 alin. 5.
ART. 69
Mai pot fi scãzute şi trecute în evidenta prevãzutã la art. 67 creanţe pentru care nu s-a pornit proces, dacã sînt întrunite condiţiile cerute de art. 63; în acest caz, prescripţia dreptului la acţiune începe sa curgã de la data procesului-verbal, pe baza cãruia creanta a fost trecutã în evidenta specialã.
Cînd executarea se face asupra salariilor, pensiilor sau a veniturilor provenite din munca ale cooperatorilor şi oamenilor de ştiinţa şi cultura, poate fi scãzutã şi trecutã în evidenta specialã partea din datorie care depãşeşte venitul debitorului pe cel puţin 10 ani. Scãderea se face de conducãtorul organizaţiei socialiste creditoare, cu aprobarea forului tutelar sau organului ierarhic superior dupã caz, în urma investigatiilor fãcute potrivit art. 65, din care a reiesit ca debitorul respectiv nu mai are alte bunuri sau venituri urmaribile.
Datoriile constatate prin titluri executorii nu pot fi scãzute şi trecute în evidenta specialã înainte de a se împlini trei luni de la obţinerea titlului.
Creanţele în privinta cãrora s-a fãcut contestaţie la executare, se pot trece în aceeaşi evidenta numai dupã soluţionarea contestaţiei prin hotãrîre judecãtoreascã definitiva.
ART. 70
Pentru debitele mai mari de 500 lei, care nu provin din taxe, impozite sau amenzi, organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare comunica trecerea lor în evidenta specialã, organizaţiei socialiste care a transmis debitul spre încasare, aratind investigaţiile fãcute în vederea executãrii.
În cazul cînd aceste investigaţii ar fi necomplete sau organizaţia socialistã ar poseda şi alte indicii pentru identificarea bunurilor urmaribile, investigaţiile vor fi completate de organele prevãzute la art. 2 la cererea organizaţiei socialiste creditoare, dupã indicaţiile date de aceasta.
În cazurile cînd nu mai sînt alte investigaţii de fãcut, organizaţia socialistã creditoare menţioneazã în scripte comunicarea organelor financiare şi face cunoscut acestor organe ca este de acord cu trecerea creanţei în evidenta specialã.
ART. 71
De efectuarea la timp a înregistrãrilor în evidenta specialã, precum şi de exactitatea datelor înscrise în aceasta evidenta rãspunde conducãtorul serviciului contabilitãţii al organizaţiei socialiste creditoare.
De necomunicarea la timp a datelor privind creanţele constatate prin titluri executorii, ori pentru care sînt procese în curs, rãspunde conducãtorul oficiului juridic. La comitetele executive ale sfaturilor populare raionale, orãşeneşti sau de raion orasenesc rãspunderea pentru ţinerea la zi a evidentei o au serviciile de impozite ale secţiilor financiare, iar la comune, contabilul comunal.
Organizaţiile socialiste creditoare şi organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare sînt obligate sa urmãreascã, pe toatã durata prescripţiei, situaţia debitorilor, iar în cazurile cînd constata ca debitorii au venituri sau bunuri urmaribile, sa ia mãsurile necesare în vederea executãrii.
Controlul se face cel puţin o data pe an, repectindu-se ori completindu-se, cînd va fi nevoie, investigaţiile prevãzute la art. 65.
Dupã împlinirea prescripţiei extinctive, creanţele rãmase nerealizate sînt date la scãdere şi din evidenta specialã.
ART. 72
Dacã nerealizarea creanţei a fost provocatã din vina unor angajaţi ai organizaţiei socialiste sau a oricãror alte persoane, se vor lua mãsuri în vederea stabilirii rãspunderii materiale precum şi a aplicãrii sancţiunilor disciplinare, administrative sau penale, dupã caz.
Mijloacele speciale de lichidare a sumelor urmãrite prin organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare
ART. 73
Sumele încasate fãrã baza legalã se compenseazã în contul altor sume datorate sau se restituie.
ART. 74
Sumele apãrute în plus în cazurile prevãzute la articolul precedent se compenseazã din oficiu cu sumele datorate din restante pe anul în curs sau pe anii precedenti de acelaşi contribuabil sau de membrii familiei sale cu care gospodareste împreunã (soţ, sotie, copii şi pãrinţi) înscrişi în evidentele fiscale pînã la apariţia plusului.
ART. 75
În cazul sumelor cu debit, dacã dupã compensarea plusului în condiţiile prevãzute la articolul precedent mai rãmîn la sfîrşitul anului financiar sume în plus, acestea se restituie debitorului în cazul cînd sînt cerute în termen de un an de la comunicarea plusului. În ce priveşte impozitele şi taxele fãrã debit, plusul se poate restitui dacã a fost cerut în termen de un an de la data plãţii.
Competenta de a aproba restituirea plusului va fi stabilitã prin ordinul Ministrului Finanţelor.

Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 76
Organizaţiile socialiste sînt scutite de taxe de timbru pentru toate actele de executare şi mãsurile de publicitate îndeplinite în cadrul de aplicare a prezentei hotãrîri.
ART. 77
Sumele realizate prin urmãrirea creanţelor transmise spre executare organelor financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, se vor distribui potrivit instrucţiunilor Ministrului Finanţelor.
ART. 78
În termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotãrîri organele de executare vor comunica din oficiu organizaţiilor socialiste creditoare:
- creanţele ce nu pot fi recuperate din cauza neidentificarii debitorilor sau a lipsei totale de bunuri urmaribile;
- creanţele în contul cãrora nu se mai pot face recuperari din cauza epuizarii bunurilor urmaribile.
În doua luni de la primirea comunicãrilor de mai sus, organizaţiile socialiste creditoare vor completa investigaţiile necesare conform art. 65 şi vor comunica organelor de executare mãsurile luate.
Aceleaşi organizaţii vor aduce la cunostinta organelor de executare în termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotãrîri plãţile primite pe orice cale în contul creanţelor transmise spre executare.
Creanţele despre care organizaţiile socialiste creditoare vor face cunoscut ca le-au dat la scãdere, trecindu-se în evidenta specialã prevãzutã la art. 67, vor fi scoase din evidenta lucrãrilor curente ale organelor de executare.
În cazurile cînd organizaţiile socialiste creditoare nu vor rãspunde în termenul legal la comunicãrile prevãzute în alineatul 1, ori nu vor comunica plãţile primite în contul titlurilor puse în executare, organele de executare vor sesiza, dupã caz, organele tutelare sau ierarhic superioare ale organizaţiilor socialiste creditoare, aceste organe fiind datoare sa ia mãsurile corespunzãtoare impotriva celor vinovaţi.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016