Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 38 din 5 martie 2013  pentru aprobarea Normei Garantii EximBank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-III/0)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 38 din 5 martie 2013 pentru aprobarea Normei Garantii EximBank in numele si in contul statului (NI-GAR-10-III/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 martie 2013

    În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0) şi ţinând seamă de:
    - Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
    - Nota de aprobare nr. 16 din 28 februarie 2013 şi Avizul de transmitere nr. 10 din 27 februarie 2013, întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
    - discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 5 martie 2013 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

    Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 5 martie 2013, hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă Norma Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0) cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 129/2011 pentru aprobarea normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 2 noiembrie 2011.

                    Preşedintele Comitetului Interministerial
                      de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,
                                  Enache Jiru

    Bucureşti, 5 martie 2013.
    Nr. 38.


    ANEXĂ

                                     NORMA
               Garanţii EximBank în numele şi în contul statului
                             (NI-GAR-10-III/0)

    Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export- Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.
    ART. 2
    În baza prezentei scheme, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. garantează, în numele şi în contul statului creditele ce urmează a fi acordate pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.
    ART. 3
    (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, "Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale", denumit în continuare Fondul.
    (2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.
    ART. 4
    Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 155 din 20 iunie 2008, şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
    a) solicitantul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate *1), cu completările ulterioare;
------------
    *1) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

    b) gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de finanţare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;
    c) garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;
    d) valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul garanţiei;
    e) condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de ordonator asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;
    f) comisioanele plătite de ordonator acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;
    g) în cadrul schemei sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de acordare a garanţiilor.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 5
    În sensul prezentei norme următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) ordonator - persoana juridică solicitantă, căreia i-a fost aprobată emiterea unei garanţii EximBank;
    b) beneficiarul garanţiei - instituţia financiară menţionată în convenţia de împărţire a riscului care acordă ordonatorului creditul;
    c) contract - contractul încheiat între beneficiarul garanţiei şi ordonator, în baza căruia beneficiarul garanţiei acordă ordonatorului un credit;
    d) convenţia de garantare - contractul încheiat cu ordonatorul în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de garantare specifice etc.;
    e) convenţia de împărţire a riscului - contractul încheiat cu beneficiarul garanţiei, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, prevederi referitoare la suportarea proporţională a pierderilor survenite ca urmare a producerii riscului de credit etc.;
    f) credit - finanţarea acordată (principal) sau scrisoarea de garanţie bancară emisă;
    g) garant - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank;
    h) garanţia EximBank - angajamentul asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie;
    i) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţie, exprimat în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;
    j) riscul de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii obligaţiilor de către contrapartidă, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite prin documentele contractuale şi constă în producerea unor pierderi parţiale sau totale;
    k) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
    l) valoarea de executare a garanţiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmează a fi plătită beneficiarului garanţiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit;
    m) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiarul garanţiei, fie de EximBank, prin executarea silită a garanţiilor creditului, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei.

    CAP. III
    Descrierea garanţiei

    ART. 6
    (1) Scrisoarea de garanţie emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă şi necondiţionată;
    b) este directă şi expresă;
    c) este plătibilă la prima cerere scrisă a beneficiarului garanţiei.
    (2) Garanţia se acordă pentru:
    a) operaţiune individuală;
    b) plafon de facilităţi.
    ART. 7
    Sunt excluse de la garantare:
    a) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic *2) prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;
-----------
    *2) Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

    b) exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, garanţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;
    c) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;
    d) activităţi de natura jocurilor de noroc;
    e) tranzacţii şi dezvoltări imobiliare (construirea/ achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);
    f) activităţile dăunătoare mediului înconjurător.
    ART. 8
    (1) Garanţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator.
    (2) Prin convenţia de împărţire a riscului, beneficiarul garanţiei îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la credit şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul garantat.
    ART. 9
    Perioada de garantare se stabileşte în corelaţie cu condiţiile de acordare a creditului, dar nu poate depăşi durata creditului.
    ART. 10
    Garanţia se acordă în moneda creditului/plafonului.
    ART. 11
    Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul garanţiei.

    CAP. IV
    Criterii de eligibilitate

    ART. 12
    Pentru acordarea garanţiei, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, la data înregistrării cererii de garantare însoţită de documentaţia completă în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului:
    a) nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;
    b) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi *3);
------------
    *3) În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.

    c) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;
    d) prezintă beneficiarului garanţiei garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului;
    e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

    CAP. V
    Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de garantare

    ART. 13
    Solicitantul depune la EximBank cererea de garantare, completată împreună cu beneficiarul garanţiei, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.
    ART. 14
    (1) EximBank analizează solicitarea de garantare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:
    a) situaţia economico-financiară a solicitantului;
    b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garanţie bancară, după caz;
    c) descrierea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garanţiei solicitate, după caz;
    d) riscurile asociate;
    e) alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.
    (2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.
    ART. 15
    În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a garanţiei, referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioada de garantare, comisioane, alte condiţii specifice de garantare.
    ART. 16
    La cererea solicitantului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie.
    ART. 17
    Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.
    ART. 18
    EximBank monitorizează garanţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de garantare.

    CAP. VI
    Executarea garanţiei şi împărţirea riscului

    ART. 19
    (1) Beneficiarul garanţiei este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.
    (2) Cererea de executare poate fi transmisă EximBank oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.
    ART. 20
    Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în termenii şi condiţiile prevăzute în convenţia de împărţire a riscului şi în scrisoarea de garanţie.
    ART. 21
    (1) Angajamentul asumat de EximBank în numele şi în contul statului prin emiterea garanţiei este strict legat de condiţiile de acordare a creditului comunicate EximBank de către beneficiarul garanţiei şi luate în considerare la aprobarea garanţiei.
    (2) În cazul în care modificarea contractului de credit sau a mix-ului de garanţii se face fără acordul EximBank, plata valorii de executare a garanţiei de către EximBank se va face în condiţiile prevăzutede convenţia de împărţire a riscului şi scrisoarea de garanţie.
    ART. 22
    (1) Beneficiarul garanţiei este obligat să informeze EximBank referitor la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor creditului, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a garanţiei EximBank.
    (2) Beneficiarul garanţiei va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a garanţiei EximBank pentru a acoperi soldul creditului (principalul).
    ART. 23
    (1) Beneficiarul garanţiei şi EximBank suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.
    (2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de beneficiarul garanţiei, fie de EximBank, din executarea garanţiilor creditului, va fi împărţită între aceştia, proporţional cu participarea fiecăruia la risc.
    ART. 24
    (1) După plata valorii de executare a garanţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta şia transferat obligaţiile.
    (2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 25
    În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

                                      ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016