Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 361 din 12 iunie 1964  privind organizarea excursiilor, taberelor scolare si a coloniilor de prescolari in anul 1964    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 361 din 12 iunie 1964 privind organizarea excursiilor, taberelor scolare si a coloniilor de prescolari in anul 1964

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 15 iunie 1964
Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romane hotãrãşte:

1. Ministerul Învãţãmîntului împreunã cu comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în colaborare cu Uniunea Tineretului Muncitor, vor organiza cu elevii, în anul 1964, excursii, tabere şcolare şi colonii de preşcolari.
2. În excursii, tabere şi colonii vor fi trimişi, în limita planului stabilit de Ministerul Învãţãmîntului, elevi din şcoli de cultura generalã, şcoli pedagogice, şcoli de arta, şcoli speciale, şcoli profesionale, şcoli tehnice agricole, precum şi copii din grãdiniţe de copii.
3. În excursii şi tabere, elevii vor fi insotiti de cîte un profesor sau un invatator la o grupa de minimum 20 de elevi. Unul dintre insotitori va fi numit conducãtor al excursiei. Grupele de excursionisti cu efective de peste 100 elevi vor fi însoţite şi de un asistent medical iar cele cu efective de peste 200 elevi vor fi însoţite şi de un medic.
În colonie, copiii vor fi insotiti de personalul gradinitei de copii.
4. Cu elevii se pot organiza excursii locale, regionale şi interregionale, dupã cum urmeazã:
a) excursiile locale au durata de 1-2 zile, şi se organizeazã sub forma drumetiei (excursie facuta mergind pe jos) în timpul vacantelor şcolare, precum şi în timpul anului şcolar, la sfîrşit de saptamina. Aceste excursii se organizeazã sub conducerea profesorilor, învãţãtorilor sau instructorilor de pionieri ajutaţi de pãrinţii elevilor, şi vor cuprinde, pe cît posibil, totalitatea elevilor din şcolile de toate gradele;
b) excursiile regionale au durata de 3-5 zile, şi se desfãşoarã în cadrul regiunii;
c) excursiile interregionale au durata de 5-10 zile;
Excursiile regionale şi interregionale se desfãşoarã în timpul vacantelor şcolare. La stabilirea duratei şi a itinerarului, se va avea în vedere virsta elevilor, posibilitãţile fizice, precum şi preocuparile lor. În itinerar vor fi prevãzute 1-2 zile de drumetie în locurile cele mai pitoresti;
d) excursiile de studiu, se organizeazã cu elevii şcolilor tehnice, numai pentru disciplinele care au înscrise în planurile şi programele de învãţãmînt astfel de activitãţi şi sînt conduse de profesorul care preda disciplina respectiva. Durata acestor excursii este de cel mult 7 zile anual pentru o clasa de elevi.
5. Tabere şcolare şi colonii de preşcolari se organizeazã în perioada vacantelor şcolare. Pot fi organizate:
a) tabere de odihna, cu durata de 14-21 zile, pentru elevii care au nevoie de cura de aer sau heliomarina pentru fortificarea organismului, pe baza avizului medical;
b) tabere de odihna şi instruire pentru activul U.T.M. şi pionieresc din şcoli, cu durata de 14-21 zile;
c) tabere de pregãtire sportiva, cu durata de 18 zile, pentru elevii care obţin rezultate deosebite în activitatea de cultura fizica şi sport;
d) tabere internaţionale, cu durata pînã la 30 de zile, la care vor participa pe lîngã elevi din alte tari şi elevi din Republica Populara Romana. Pe cît posibil, elevii din alte tari vor fi primiţi în aceste tabere pe baza de reciprocitate;
e) colonii de preşcolari din grãdiniţele de copii, cu durata de 21 zile, pentru copiii care au nevoie de cura de aer sau heliomarina, pe baza avizului medical.
Taberele şi coloniile se organizeazã în zone de munte şi pe litoral, în localuri anume amenajate şi în internate şcolare. Taberele de pe litoral şi taberele sportive pot funcţiona şi în corturi.
Pe cît posibil, elevii din şcolile de 8 ani nu vor fi cuprinşi în aceleaşi tabere de odihna cu elevii şcolilor medii şi profesionale.
6. Sumele necesare pentru organizarea excursiilor locale şi regionale se suporta integral de pãrinţii elevilor participanţi şi se gestioneazã prin comitetele de pãrinţi.
7. Cheltuielile necesare pentru organizarea excursiilor de studiu se suporta integral de la buget, în limita fondurilor prevãzute în acest scop în planurile de cheltuieli ale unitãţilor şcolare.
8. Finanţarea excursiilor interregionale, a coloniilor şi taberelor se face pe principiul mijloacelor speciale extrabugetare, potrivit prevederilor Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 , privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare.
Sursele de finanţare sînt urmãtoarele:
- contribuţia pãrinţilor, a gospodariilor agricole colective şi a altor organizaţii cooperatiste sau obşteşti;
- alocaţiile legale de hrana ale gradinitelor cu orar normal pentru copiii trimişi în colonii, pe durata acestora;
- donaţii de la bugetul de stat, în limita sumelor ce se vor aproba anual prin buget.
9. Pentru participarea la excursii interregionale, tabere de odihna sau colonii, pãrinţii elevilor şi copiilor vor plati contribuţiile prevãzute în anexa nr. 1.
Sînt scutiţi de plata contribuţiei elevii trimişi în tabere de odihna şi instruire pentru activul U.T.M. şi pionieresc, în tabere de pregãtire sportiva şi în tabere internaţionale.
10. Cheltuielile pentru organizarea excursiilor prevãzute la art. 4, lit. b, c şi d, a taberelor şi coloniilor, constau din transport, alocatie de hrana şi cheltuieli diverse.
Alocaţiile de hrana sînt urmãtoarele:
- 11 lei pe zi pentru excursiile regionale, interregionale şi de studiu, pentru taberele de odihna, taberele de odihna şi instruire pentru activul U.T.M. şi pionieresc şi pentru coloniile de preşcolari;
- 16 lei pe zi pentru taberele de pregãtire sportiva;
- 21 lei pe zi pentru taberele internaţionale.
Cheltuielile diverse nu pot depãşi 3 lei pe zi de elev la excursii şi 8 lei pe zi de elev sau copil la tabere şi colonii.
11. Personalul didactic şi personalul medico-sanitar care însoţesc elevii în excursiile regionale, interregionale şi de studiu beneficiazã de drepturile de deplasare prevãzute de normele legale. Aceste drepturi se vor suporta astfel:
- din bugetele sfaturilor populare, pentru cei care însoţesc elevii în excursiile regionale;
- din mijloacele speciale extrabugetare realizate din excursiile interregionale, pentru cei care însoţesc elevii în aceste excursii;
- din planurile de cheltuieli ale şcolilor tehnice, pentru cadrele didactice care însoţesc elevii în excursiile de studiu.
12. Personalul didactic şi personalul medico-sanitar care însoţesc elevii şi copiii în tabere şi colonii şi personalul administrativ-gospodãresc detaşat pe timpul functionarii taberelor şi coloniilor, primesc în mod gratuit transportul, cazarea, precum şi masa în limita alocaţiei de hrana stabilitã pentru elevi. Personalul administrativ-gospodãresc angajat temporar primeşte în mod gratuit numai transportul şi cazarea.
Personalul administrativ-gospodãresc angajat permanent sau temporar la tabere şi colonii, beneficiazã pe perioada functionarii cantinei la tabere şi colonii, de prevederile Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 2562/1953 privind reglementarea drepturilor la hrana şi cazare pentru angajaţii care deservesc casele de odihna şi sanatoriile balneare, preventoriile T.B.C., taberele de pionieri şi şcolari şi coloniile de copii.
Personalul didactic, personalul medico-sanitar şi personalul administrativ-gospodãresc detaşat, precum şi personalul angajat permanent sau temporar la tabere şi colonii prevãzut la alineatul precedent, nu beneficiazã de diurna sau indemnizaţie de detaşare.
13. Personalul didactic şi personalul medico-sanitar care însoţesc copiii şi elevii în tabere şi colonii, primesc în afarã drepturilor prevãzute la art. 12, urmãtoarele indemnizaţii pentru fiecare serie de tabara sau colonie:


- director educativ 200 lei
- instructor superior de pionieri 150 lei
- medic 150 lei
- instructor de detasament, profesor de muzica,
profesor de educaţie fizica 100 lei
- asistent medical 100 lei
- educatoare 100 lei


14. Salariile personalului administrativ-gospodãresc angajat permanent la tabere, precum şi cheltuielile pentru reparaţii capitale şi investiţii centralizate la localuri de tabere şi colonii vor fi suportate din bugetele sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în cadrul prevederilor bugetare.
Toate drepturile cu caracter de remunerare a muncii, inclusiv indemnizaţiile prevãzute la art. 13, se vor elibera de bãnci în limita fondului de salarii planificat sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta.
Cheltuielile pentru hrana, pentru întreţinere, reparaţii curente şi inzestrare la tabere, colonii şi baze turistice şi pentru mijloacele de transport necesare aprovizionarii cu alimente, precum şi salariile personalului angajat temporar şi indemnizaţiile personalului prevãzut la art. 13, se suporta de cãtre sfaturile populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta din planurile de cheltuieli speciale extrabugetare, prevãzute în anexa nr. 2.
15. Pentru elevii, copiii, personalul didactic, personalul medico-sanitar şi personalul administrativ-gospodãresc, care se deplaseaza în excursii, tabere şi colonii, se acorda o reducere de 50% din tariful de cãlãtori al cãilor ferate tren personal şi tren accelerat pentru clasa a II-a, al mijloacelor de transport ale întreprinderilor regionale de transport auto (I.R.T.A.) şi al Întreprinderii NAVROM, pe orice distanta şi indiferent de numãrul participanţilor.
16. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va asigura transportul elevilor în excursii, în tabere şi colonii, potrivit planului întocmit în comun de Ministerul Învãţãmîntului şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
17. Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta pot infiinta, cu avizul Comitetului de Stat pentru Problemele de Munca şi Salarii, administraţii permanente, în vederea gospodãririi în tot timpul anului a localurilor anume amenajate pentru tabere şi colonii.
18. În perioada vacantelor şcolare, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta vor infiinta în localitãţile care prezintã un interes deosebit pentru organizarea excursiilor, baze turistice, folosind în acest scop localuri de şcoli, internate, localuri de tabere şi alte clãdiri disponibile care întrunesc condiţiile igienico-sanitare. Bazele turistice vor fi amenajate pentru cazarea elevilor excursionisti, iar acolo unde sînt posibilitãţi şi pentru asigurarea mesei.
19. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Forţelor Armate pot organiza, în condiţiile prezentei hotãrîri, tabere şi excursii cu elevii din unitãţile şcolare ce le aparţin, în limita prevederilor bugetare de care dispun. De asemenea Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum vor putea organiza excursii şi tabere, în condiţiile prezentei hotãrîri, în limita prevederilor planurilor lor financiare anuale.
20. Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale va putea organiza tabere şi excursii cu elevii din unitãţile de învãţãmînt special ce-i aparţin, în limita creditelor bugetare înscrise, în acest scop, în planul sau de cheltuieli.
21. Punctul 8 din tabela anexa la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare se modifica potrivit anexei nr. 2.
22. Ministerul Învãţãmîntului în colaborare cu Uniunea Tineretului Muncitor, cu avizul Ministerului Finanţelor, Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale şi al Bãncii de Stat a Republicii Populare Romane va emite instrucţiuni de aplicare.

Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
Ion Gheorghe Maurer


ANEXA 1


Contribuţia pãrinţilor pentru trimiterea elevilor
şi copiilor în excursii interregionale, tabere
de odihna şi colonii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri nete cumulate ale
pãrinţilor rezultate din salarii Contribuţia
tarifare şi pensii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Pînã la 1.200 lei lunar gratuit
2. De la 1.201 lei pînã la 20% din totalul cheltuielilor
1.400 lei lunar necesare pentru un elev (copil)
3. De la 1.401 lei pînã la 40% din totalul cheltuielilor
1600 lei lunar necesare pentru un elev (copil)
4. De la 1.601 lei pînã la 60% din totalul cheltuielilor
1.800 lei lunar necesare pentru un elev (copil)
5. De la 1.801 lei pînã la 80% din totalul cheltuielilor
2.000 lei lunar necesare pentru un elev (copil)
6. Peste 2.000 lei lunar plata integrala a cheltuielilor
necesare pentru un elev (copil)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
-----
Pentru elevii şi copii, fii ai membrilor gospodariilor agricole colective sau ai membrilor organizaţiilor cooperatiste meşteşugãreşti cuprinşi în acţiunea de trimitere în excursii interregionale, în tabere de odihna sau în colonii prin unitãţile şcolare, pãrinţii vor contribui cu 20% din totalul cheltuielilor necesare pentru un elev (copil). În cazul cînd gospodãriile agricole colective sau organizaţiile cooperatiste meşteşugãreşti solicita trimiterea unui numãr de elevi sau copii în excursii interregionale, în tabere sau în colonii, unitãţile trimitatoare vor suporta integral cheltuielile necesare.ANEXA 2


Modificarea punctului 8 din tabela mijloacelor speciale
extrabugetare, aprobate prin Hotãrîrea Consiliului
de Miniştri nr. 1674/1960────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea mijlocului Organele şi unitãţile Cheltuielile care se pot
special extrabugetar şi la dispoziţia cãrora se face din aceste mijloace
sursele de alimentare constituie mijloacele extrabugetare
speciale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Veniturile excursiilor, Ministerul Pentru acoperirea
taberelor şcolare şi Învãţãmîntului, cheltuielilor de
coloniilor, constind din: sfaturile populare organizare a
- contribuţia pãrinţilor; regionale şi ale excursiilor, taberelor
- contribuţia oraşelor Bucureşti şcolare şi coloniilor.
gospodariilor agricole şi Constanta,
colective, precum şi a sfaturile populare
altor organizaţii raionale şi
cooperatiste sau obşteşti; orãşeneşti, precum
- alocaţiile legale de şi administraţiile
hrana ale gradinitelor cu permanente de
orar normal pentru copiii tabere.
trimişi în colonii, pe
durata acestora;
- dotatii de la buget.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice