Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 32 din 18 februarie 1986  privind aprobarea Acordului comercial si de plati pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii India pentru anii 1986-1990    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 32 din 18 februarie 1986 privind aprobarea Acordului comercial si de plati pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii India pentru anii 1986-1990

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 9 din 20 februarie 1986
ARTICOL UNIC
Se aproba acordul comercial şi de plati pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii India pentru anii 1986-1990, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 1985.

CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Primul ministru,
CONSTANTIN DASCALESCU


ACORD COMERCIAL ŞI DE PLATI
pe termen lung între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii India pentru anii 1986-1990

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii India, denumite în continuare pãrţi contractante,
având în vedere stadiul actual al relaţiilor de prietenie dintre cele doua tari,
dorind sa dezvolte relaţiile economice şi comerciale existente între ţãrile respective,
dorind sa întãreascã şi sa diversifice în continuare relaţiile economice şi comerciale între ţãrile lor în conformitate cu obiectivele lor de dezvoltare economicã şi comercialã, pe baza egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc,
recunoscând utilitatea acordurilor pe termen lung în promovarea unor schimburi comerciale stabile şi de lungã durata,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Ambele pãrţi contractante vor acţiona pentru lãrgirea relaţiilor comerciale şi economice dintre cele doua tari, în cadrul prezentului acord şi în conformitate cu reglementãrile lor respective în acest domeniu. Ele vor studia cu cea mai mare buna-vointa propunerile pe care oricare dintre ele vor dori sa le prezinte spre examinare celeilalte pãrţi şi vor lua hatarari corespuzatoare în scopul realizãrii unor mai strânse relaţii economice şi comerciale.
ART. 2
În perioada validitãţii prezentului acord schimburile comerciale dintre cele doua tari se vor efectua în baza echilibrata. În acest scop, importurile, atât cele cu plata esalonata cat şi pe baza cach, în cadrul contractelor încheiate pe baza prezentului acord sau a acordului comercial şi de plati anterior, precum şi toate plãţile de natura necomercialã, vor fi luate în consideraţie pe mãsura efectuãrii plãţilor. De asemenea, rambursarea creditelor în cadrul acordului de cooperare economicã şi tehnica şi plata dobânzilor aferente vor fi luate în consideraţie în mod similar.
ART. 3
a) Ambele pãrţi contractante îşi vor acorda reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate cu privire la importuri şi exporturi, taxe vamale şi alte plati şi taxe aplicabile la importul, exportul sau tranzitul mãrfurilor şi, de asemenea, cu privire la regulile şi formalitãţile în legatura cu asemenea importuri şi exporturi.
b) În ceea ce priveşte importul şi exportul, ambele pãrţi contractante îşi vor acorda reciproc licenţe sau autorizaţii care sunt prevãzute în reglementãrile lor, tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat altor tari.
c) Ambele pãrţi contractante îşi vor acorda reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate în ceea ce priveşte:
i) toate taxele interne sau alte plati interne de orice fel impuse asupra sau în legatura cu importurile şi exporturile; şi
ii) toate dispoziţiile şi cerinţele afectand vânzarea interna a unor asemenea produse importate sau exportate.
d) Orice avantaj, favoare, privilegiu sau scutire acordate de oricare dintre cele doua pãrţi contractante oricãrui produs originar din teritoriul unei terţe tari sau destinat acestui teritoriu vor fi acordate imediat şi necondiţionat produsului asemãnãtor originar din teritoriul celeilalte sau destinat a fi importat pe teritoriul sau.
ART. 4
Prevederile art. III de mai sus nu se vor aplica însã:
a) avantajelor acordate de oricare dintre cele doua pãrţi contractante ţãrilor limitrofe în scopul facilitãrii traficului de frontiera;
b) avantajelor sau preferintelor acordate de oricare dintre cele doua pãrţi contractante oricãrei tari, asa cum exista la data încheierii prezentului acord sau cele care înlocuiesc astfel de preferinţe sau avantaje care au existat înainte de 10 aprilie 1947;
c) avantajelor sau preferintelor acordate în cadrul oricãrui aranjament de dezvoltare a comerţului şi a cooperãrii economice între ţãrile în curs de dezvoltare care este deschis participãrii ţãrilor în curs de dezvoltare şi la care numai una dintre cele doua pãrţi contractante este sau poate sa devinã parte;
d) avantajelor şi preferintelor rezultând dintr-o uniune vamalã şi/sau o zona de liber schimb la care una dintre cele doua pãrţi contractante este sau poate sa devinã membru.
ART. 5
Persoanele juridice şi fizice ale oricãreia dintre cele doua tari se vor bucura de tratamentul naţiunii celei mai favorizate, în ceea ce priveşte protecţia personalã şi protecţia proprietãţii lor, atunci când exercita activitãţi comerciale pe teritoriul celeilalte tari, cu condiţia ca acordarea acestui tratament sa fie conformã cu dispoziţiile şi reglementãrile legale din aceasta ţara, care sunt aplicabile în mod general tuturor strãinilor, în egala mãsura.
ART. 6
Exportul mãrfurilor din Republica Socialistã România în Republica India şi din Republica India în Republica Socialistã România, în perioada de valabilitate a acestui acord, se va realiza în conformitate cu lista A (lista mãrfurilor disponibile la export din Republica Socialistã România în Republica India) şi lista B (lista mãrfurilor disponibile la export din Republica India în Republica Socialistã România), care constituie parte integrantã a acestui acord.
Listele pot fi extinse sau modificate, periodic, astfel dupã cum se va conveni între cele doua pãrţi contractante.
ART. 7
Importul şi exportul de mãrfuri, prevãzute în art. VI, vor fi efectuate în conformitate cu reglementãrile referitoare la export, import şi devize, în vigoare la acea data, în fiecare ţara şi pe baza contractelor ce se vor încheia între întreprinderile şi organizaţiile româneşti autorizate conform legilor romane sa desfãşoare activitãţi de comerţ exterior, ca persoane juridice, pe de o parte, şi persoanele fizice şi juridice indiene, inclusiv organizaţii de stat, pe de alta parte.
ART. 8
Prevederile prezentului acord nu afecteazã drepturile întreprinderilor şi organizaţiilor româneşti şi drepturile persoanelor fizice şi juridice indiene, autorizate sa desfãşoare activitãţi de comerţ exterior în conformitate cu reglementãrile referitoare la import, export şi devize, în vigoare în cele doua tari, de a încheia tranzacţii comerciale privind importul sau exportul de mãrfuri neincluse în listele A şi B.
ART. 9
Ambele pãrţi contractante vor incuraja şi facilita încheierea de contracte pe termen lung, dupã cum se va considera necesar, privind importurile şi exporturile, între organizaţiile de stat prevãzute la art. VII din prezentul acord, pe baza politicii şi obiectivelor comerciale şi de dezvoltare economicã ale fiecãrei tari.
ART. 10
Atât timp cat nu este specificat altfel, sau convenit reciproc, toate mãrfurile exportate din Republica India în Republica Socialistã România şi, din Republica Socialistã România în Republica India, sunt destinate pentru folosire în Republica Socialistã România şi, respectiv, Republica India şi nu vor fi reexportate în nici o alta ţara.
ART. 11
1. Toate plãţile de natura comercialã şi necomercialã între persoanele fizice şi juridice rezidente în Republica Socialistã România şi persoanele fizice şi juridice rezidente în Republica India, ca şi oricare alte plati între cele doua tari asupra cãrora urmeazã a se încheia un aranjament între Banca Romana de Comerţ Exterior, Bucureşti, şi Rezerve Bank of India, Bombay, vor fi efectuate în rupii indiene neconvertibile.
2. Pentru aplicarea paragrafului 1 al acestui articol:
a) Banca Romana de Comerţ Exterior va continua sa menţinã un cont central la Rezerve Bank of India şi unu sau mai multe conturi la una sau mai multe bãnci comerciale din Republica India autorizate sa facã operaţiuni cu devize.
b) Contrul central va fi folosit pentru depozitarea rupiilor disponibile şi pentru alimentarea contului (conturilor) la banca (bãncile) comercialã (e) şi pentru operarea de tranzacţii privind creditele tehnice.
c) Conturile la banca (bãncile) comercialã(e) din Republica India vor fi folosite pentru efectuarea tuturor operaţiunilor de natura comercialã şi necomercialã.
3. a) Contrul central va fi alimentat prin transferuri de fonduri din contul (conturile) la banca (bãncile) comercialã(e) şi din încasãri în contul creditelor tehnice.
b) Contul (conturile) la banca (bãncile) comercialã(e) va fi alimentat prin transferuri de fonduri dintr-un alt asemenea cont (conturi) şi din contul central.
4. a) Plãţile permise în conformitate cu dispoziţiile legale indiene privind controlul devizelor şi cu normele stabilite prin prezentul articol vor fi efectuate pe baza acestui acord de cãtre persoanele fizice şi juridice rezidente în Republica Socialistã România şi de cãtre persoane fizice şi juridice rezidente în Republia India, prin creditarea sumelor unor astfel de plati în numitul cont (conturi) al Bãncii Romane de Comerţ Exterior la banca (bãncile) comercialã(e) din Republica India.
b) În acelaşi mod, plãţile permise în conformitate cu dispoziţiile legale româneşti privind controlul devizelor şi cu normele stabilite prin prezentul articol vor fi efectuate de cãtre persoane fizice şi juridice rezidente în Republica Socialistã România cãtre persoane fizice şi juridice rezidente în Republica India prin debitarea sumelor unor astfel de plati în numitul cont (conturi) la banca (bãncile) comercialã(e) din Republica India.
5. Detaliile cu privire la procedura de operare a contului central vor fi convenite reciproc între Banca Romana de Comerţ Exterior şi Rezerve Bank of India.
6. Orice sold în conturile de rupii ale Bãncii Romane de Comerţ Exterior şi/sau orice debit al Bãncii Romane de Comerţ Exterior în legatura cu acordarea creditului tehnic va fi utilizat, dupã expirarea acestui acord, într-o perioada urmãtoare de 12 luni, pentru cumpãrarea de mãrfuri, dupã caz, indiene sau româneşti. Dupã expirarea acestei perioade de 12 luni, orice sold neutilizat va fi reglementat într-o modalitate care poate fi convenitã între cele doua pãrţi contractante.
7. Plãţile decurgând din contractele încheiate în perioada de valabilitate şi scadente dupã expirarea prezentului acord, independent de expirarea prezentului acord, vor fi efectuate în rupii indiene neconvertibile care vor fi utilizate pentru cumpãrarea de mãrfuri, dupã caz, indiene sau româneşti. În cazul în care aceasta suma în rupii rãmâne neutilizata, dupã expirarea a 12 luni de la data înregistrãrii sale şi acordul comercial şi de plati pe termen lung nu a fost reînnoit, aceasta se va reglementa în modalitatea care se va conveni între ambele pãrţi.
ART. 12
1. Ambele pãrţi contractante vor acorda tot sprijinul posibil pentru ca transportul mãrfurilor exportate şi importate dintr-o ţara în cealaltã, în cadul acestui acord, sa se facã cat mai mult posibil, cu nave româneşti şi indiene, pe baza de navluri în condiţii competitive pe plan mondial.
2. Navele comerciale ale oricãreia dintre cele doua tari, cu sau fãrã incarcatura, la intrarea, stationarea, sau pãrãsirea porturilor celeilalte tari, se vor bucura de cele mai favorabile condiţii acordate de reglementãrile legale din ţara respectiva navelor sub pavilionul unei terţe tari. Acest principiu nu se va aplica totuşi navelor angajate în navigaţia de coasta.
ART. 13
În vederea extinderii şi diversificãrii comerţului reciproc, ambele pãrţi contractante convin sa faciliteze contacte sporite între organizaţii comerciale româneşti şi indiene, precum şi între organizaţii de producţie şi beneficiari, prin schimb de vizite şi informaţii, participarea la târguri şi expoziţii şi promovarea unei cooperãri în studierea reciprocã a cererilor şi preferintelor consumatorilor.
ART. 14
Cele doua pãrţi contractante convin sa examineze periodic, în cadrul Comisiei mixte romano-indiene de cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã, precum şi ori de cîte ori se considera necesar, modul de îndeplinire a prevederilor prezentului acord şi sa organizeze discuţii între cele doua pãrţi pentru identificarea de noi cai de cooperare industriala şi pentru asigurarea dezvoltãrii resurselor, ca şi a unei mai depline utilizãri a celor existente şi crearea de facilitãţi suplimentare de producţie în fiecare ţara, pe baza de avantaj reciproc, cu scopul de a determina creşterea şi diversificarea pe mai departe a schimburilor comerciale bilaterale.
ART. 15
Cele doua pãrţi contractante convin sa promoveze colaborarea între întreprinderile industriale şi comerciale din cele doua tari în scopul folosirii împreunã a resurselor şi experienţei lor pentru comercializarea în comun pe terţe pieţe şi pentru satisfacerea necesitãţilor de dezvoltare industriala din ţãrile terţe, pe baza de cooperare mixtã.
Avînd în vedere dorinta lor comuna de a dezvolta pe mai departe livrãrile în terţe tari, ambele pãrţi contractante vor avea în vedere, de asemenea, importuri reciproce de utilaje, echipamente şi pãrţi componente pentru a fi încorporate în instalaţiile complexe, echipamentele şi obiectivele care vor fi exportate în terţe tari.
ART. 16
Cele doua pãrţi contractante se vor consulta reciproc, la cererea oricãreia dintre ele, ori de câte ori va fi necesar, în legatura cu realizarea acestui acord.
ART. 17
Contractele încheiate în conformitate cu prevederile prezentului acord, dar nerealizate la data expirãrii sale, respectiv la 31 decembrie 1990, vor continua sa fie valabile şi sa se realizeze în conformitate cu prevederile acestui acord.
ART. 18
Prezentul acord va intra în vigoare, provizoriu, la data de 1 ianuarie 1986 şi definitiv, dupã ce pãrţile contractante îşi vor fi comunicat reciproc, în scris, aprobarea lui, conform legislatiilor lor naţionale.
Acest acord poate fi extins sau reînnoit prin negocieri între cele doua pãrţi contractante.
Încheiat la Bucureşti la 20 decembrie 1985 în trei exemplare originale, în limbile romana, hindi şi engleza, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România
Vasile Pungan,
ministrul comerţului exterior şi
cooperãrii economice internaţionale

Pentru Guvernul
Republicii India
P. A. Sangma,
ministru secretar de stat

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice