Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 312 din 30 mai 1964  privind aprobarea unor modificari la Statutul pentru organizarea si functionarea Academiei Republicii Populare Romane    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 312 din 30 mai 1964 privind aprobarea unor modificari la Statutul pentru organizarea si functionarea Academiei Republicii Populare Romane

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 1 iunie 1964
Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romane hotãrãşte:

I. - Se aproba modificãrile la Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Academiei Republicii Populare Romane, care au fost adoptate de adunarea generalã a Academiei în sesiunea din 22-24 ianuarie 1964, în urmãtoarea redactare:

1. Articolul 2 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Academia Republicii Populare Romane are urmãtoarele sarcini:
a) sa contribuie direct la propãşirea ştiinţei şi culturii din Republica Populara Romana;
b) sa dezvolte şi sa foloseascã cuceririle ştiinţei şi culturii pentru construirea socialismului şi comunismului în patria noastrã şi pentru apãrarea pãcii;
c) sa întreţinã şi sa dezvolte relaţii de colaborare cu instituţiile ştiinţifice din alte tari."

2. Articolul 3 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - În vederea îndeplinirii sarcinilor sale Academia Republicii Populare Romane desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) face cercetãri de înalt nivel ştiinţific în unitãţile sale de cercetare în strinsa legatura cu necesitãţile construcţiei socialiste în domeniile economiei, ştiinţei şi culturii;
b) studiazã posibilitãţile de valorificare a bogãţiilor naturale, punînd cuceririle ştiinţei moderne în serviciul dezvoltãrii forţelor de producţie ale tarii;
c) indrumeaza şi coordoneazã activitatea unitãţilor ştiinţifice proprii, colaboreazã cu ministerele şi celelalte organe centrale în scopul sprijinirii activitãţii institutelor departamentale de cercetãri."

3. Articolul 6 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Membrii Academiei Republicii Populare Romane sînt aleşi dintre oamenii de ştiinţa şi cultura de inalta ţinuta morala şi cetateneasca, care s-au distins prin lucrãri originale de mare valoare teoreticã şi practica şi contribuie activ la construirea socialismului şi comunismului.
Membrii de onoare se aleg dintre oamenii de ştiinţa şi cultura cu merite excepţionale.
Membrii titulari se aleg de regula dintre membrii corespondenti şi numai în mod excepţional din rindul celorlalţi oameni de ştiinţa şi cultura care s-au distins prin lucrãri originale, de valoare deosebita.
Membrii corespondenti se aleg dintre oamenii de ştiinţa şi cultura care s-au afirmat prin lucrãri originale de mare importanta pentru ştiinţa, cultura şi practica."

4. Articolul 7 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Membrii titulari şi membrii corespondenti ai Academiei Republicii Populare Romane au sarcina:
- sa contribuie prin munca lor la imbogatirea ştiinţei şi culturii;
- sa facã cercetãri în cele mai importante domenii ştiinţifice de actualitate şi sa elaboreze lucrãri originale de înalt nivel;
- sa lupte pentru ca activitatea lor sa contribuie la rezolvarea problemelor importante ale practicii construcţiei socialiste;
- sa se îngrijeascã de ridicarea calificãrii cadrelor ştiinţifice;
- sa desfãşoare o activitate susţinutã pe tarim obştesc.
Membrii titulari şi membrii corespondenti ai Academiei Republicii Populare Romane prezintã sectiei din care fac parte dãri de seama periodice asupra activitãţii lor ştiinţifice sau artistice. Aceste dãri de seama vor fi dezbãtute în secţie dupã care, împreunã cu aprecierea acesteia, se vor inainta Prezidiului Academiei Republicii Populare Romane".

5. Articolul 8 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - În afarã de cetãţenii romani, pot fi aleşi membri de onoare şi membri corespondenti ai Academiei Republicii Populare Romane, oameni de ştiinţa şi cultura cu merite excepţionale dintre cetãţenii altor state".

6. Articolul 9 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Numãrul membrilor Academiei Republicii Populare Romane de orice categorie se fixeazã de Consiliul de Miniştri la propunerea Academiei".

7. Articolul 11 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Initiativa propunerilor de candidaţi pentru locurile de membri titulari şi membri corespondenti aparţine secţiilor, filialelor şi bazelor Academiei Republicii Populare Romane, unitãţilor de cercetãri ştiinţifice, instituţiilor de învãţãmînt superior şi instituţiilor de cultura.
Propunerile sînt examinate de adunarea sectiei de specialitate care, cu majoritatea voturilor membrilor titulari, stabileşte lista candidaţilor.
Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane analizeazã propunerile primite; stabileşte lista definitiva a candidaţilor şi o prezintã apoi adunãrii generale a Academiei.
Pentru a fi ales, fiecare candidat trebuie sa întruneascã majoritatea voturilor din numãrul total al membrilor titulari ai Academiei Republicii Populare Romane".

8. Articolul 13 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Membrii titulari şi membrii corespondenti ai Academiei Republicii Populare Romane, cetãţeni romani, sînt obligaţi sa participe regulat la şedinţele adunãrilor generale ale Academiei, ale secţiilor şi la lucrãrile unitãţilor de cercetare şi ale comisiilor din care fac parte".

9. Articolul 18 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Pentru desfãşurarea activitãţii ştiinţifice, Academia Republicii Populare Romane are unitãţi ştiinţifice, direcţii şi servicii, încadrate cu personal ştiinţific de cercetare, personal ajutator de cercetare, personal tehnic şi administrativ gospodãresc.
Statele de funcţiuni pentru unitãţile ştiinţifice se aproba de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane în limita planului de munca şi salarii aprobat.
Funcţiile îndeplinite de personalul ştiinţific în unitãţile Academiei Republicii Populare Romane sînt considerate funcţii de rãspundere potrivit Codului muncii.
Recrutarea şi numirea personalului de orice categorie al Academiei Republicii Populare Romane se fac conform normelor legale în vigoare".

10. Articolul 19 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Academia Republicii Populare Romane are urmãtoarele secţii:
I. Secţia de ştiinţe matematice;
II. Secţia de ştiinţe fizice;
III. Secţia de ştiinţe chimice;
IV. Secţia de ştiinţe tehnice;
V. Secţia de ştiinţe biologice;
VI. Secţia de ştiinţe agricole şi silvice;
VII. Secţia de ştiinţe geologice şi geografice;
VIII. Secţia de ştiinţe medicale;
IX. Secţia de ştiinţe economice, filozofice şi juridice;
X. Secţia de ştiinţe istorice;
XI. Secţia de ştiinţe biologice;
XII. Secţia de literatura şi arte".

11. Articolul 20 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - Cu aprobarea Prezidiului Academiei Republicii Populare Romane, în cadrul secţiilor Academiei se pot crea subsectii".

12. Articolul 21 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - Secţiile Academiei Republicii Populare Romane sînt foruri ştiinţifice şi organizatorice cãrora le revin urmãtoarele atribuţii:
- organizeazã, indrumeaza, coordoneazã şi controleazã activitatea ştiinţificã a unitãţilor ştiinţifice subordonate;
- asigura o justa orientare cercetãrii şi un înalt nivel creatiei ştiinţifice din unitãţile lor de cercetare;
- urmãresc valorificarea sub toate aspectele a rezultatelor cercetãrii obţinute în unitãţile lor (aplicarea în economie, publicarea în reviste şi periodice de specialitate, prezentarea la manifestãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc.).
În vederea aplicãrii în economie a rezultatelor cercetãrii ştiinţifice, secţiile organizeazã periodic, în colaborare cu organele centrale interesate, consfatuiri la care participa cercetatorii din unitãţile ştiinţifice ale Academiei, din institutele ministerelor şi celorlalte organe centrale, cadre didactice din învãţãmîntul superior, ingineri şi tehnicieni din producţie. Consfatuirile vor avea ca obiect teme de mare importanta pentru economia nationala;
- întocmesc lucrãrile pentru încadrarea unitãţilor ştiinţifice subordonate cu personal de cercetare; urmãresc, indrumeaza şi controleazã acţiunile de selecţionare, perfecţionare şi promovare a cadrelor ştiinţifice;
- elaboreazã propuneri pentru întãrirea bazei materiale a unitãţilor ştiinţifice subordonate, în vederea inzestrarii lor cu aparatura, materiale şi mijloace de documentare şi informare ştiinţificã necesare; participa prin reprezentanţii lor la întocmirea planurilor de cheltuieli şi de investiţii ale Academiei".

13. Articolul 23 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - Secţiile îşi constituie birouri formate din preşedintele sectiei, dintr-un secretar ştiinţific şi mai mulţi membri. Membrii biroului şi secretarul ştiinţific se aleg dintre membrii titulari şi membrii corespondenti ai sectiei.
Alegerea membrilor biroului se face cu majoritatea voturilor din numãrul total al membrilor sectiei şi se confirma de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane.
În lipsa preşedintelui sectiei, acesta va fi înlocuit de un membru al biroului, conform delegaţiei date de preşedintele Academiei Republicii Populare Romane.

14. Articolul 24 se abroga.

15. Articolul 25 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - Preşedintele de secţie organizeazã, indrumeaza şi controleazã intreaga activitate a sectiei, conform prevederilor statutului şi dispoziţiilor Prezidiului Academiei Republicii Populare Romane. În acest scop exercita urmãtoarele atribuţii:
- convoacã şi conduce adunãrile sectiei şi asigura executarea hotãrîrilor luate în aceste adunãri;
- controleazã şi indrumeaza activitatea revistelor a cãror editare este în sarcina sectiei;
- prezintã rapoarte de activitate Prezidiului Academiei, trimestrial, precum şi ori de cîte ori i se cer;
- reprezintã secţia în toate relaţiile sale".

16. Articolul 27 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Adunãrile sectiei sînt constituite legal cu 2/3 din numãrul membrilor sectiei, iar hotãrîrile se iau cu majoritatea voturilor din numãrul total al membrilor sectiei.
În cazuri excepţionale, adunãrile sectiei se pot tine cu majoritatea simpla a membrilor sectiei. În aceste cazuri, hotãrîrile se iau în condiţiile prevãzute la alineatul precedent şi urmeazã sa fie ratificate la prima şedinţa a sectiei, cînd sînt prezenţi 2/3 din numãrul membrilor sectiei".

17. Articolul 29 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - Academia Republicii Populare Romane are filiale şi baze de cercetãri ştiinţifice.
Filialele şi bazele sînt unitãţi ştiinţifice şi organizatorice care asigura inaltul nivel ştiinţific al cercetãrilor, indrumeaza, coordoneazã şi controleazã activitatea institutelor şi unitãţilor ştiinţifice subordonate".

18. Articolul 31 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - Filialele sînt formate din membrii Academiei Republicii Populare Romane din regiunile în care fiinteaza filiala".

19. Articolul 32 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 32. - Filialele sînt conduse de un birou format din preşedintele filialei, un secretar şi un numãr de membri ai filialei.
Preşedintele este ales dintre membrii titulari ai filialei, iar secretarul şi ceilalţi membri ai biroului se aleg dintre membrii sãi titulari şi corespondenti.
În lipsa preşedintelui filialei, acesta va fi înlocuit de un membru al biroului, conform delegaţiei date de preşedintele Academiei Republicii Populare Romane".

20. Articolul 34 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - Biroul filialei conduce activitatea filialei şi rãspunde de îndeplinirea sarcinilor date prin statut şi de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane".

21. Articolul 35 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - Bazele de cercetãri ştiinţifice sînt conduse de un director numit dintre membrii titulari sau corespondenti. El este ajutat de un director adjunct şi un secretar ştiinţific.
Cînd nevoile o cer, se poate forma şi un birou compus din directorul bazei, directorul adjunct, secretarul ştiinţific şi un numãr de membri".

22. Articolul 38 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - Organele de baza prin care Academia Republicii Populare Romane îşi desfãşoarã activitatea sînt unitãţile sale ştiinţifice care cuprind: institute de cercetare, centre de cercetare, muzee, staţiuni, filiale ale Bibliotecii Academiei etc.".

23. Articolul 39 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor se face de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane, la propunerea secţiilor de specialitate, cu aprobarea Consiliului de Miniştri.
Centrele de cercetãri, muzeele, staţiunile, filialele Bibliotecii Academiei etc. se înfiinţeazã şi se desfiinţeazã prin hotãrîri ale Prezidiului Academiei Republicii Populare Romane".

24. Articolul 40 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Unitãţile ştiinţifice ale Academiei Republicii Populare Romane au urmãtoarele sarcini:
- sa rezolve problemele de specialitate, potrivit cu necesitãţile ştiinţei şi construcţiei socialismului;
- sa asigure realizarea planurilor de cercetare aprobate de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane;
- sa urmãreascã valorificarea în practica a rezultatelor ştiinţifice obţinute;
- sa sprijine prin diferite forme de documentare şi informare ştiinţificã activitatea altor unitãţi ştiinţifice;
- sa formeze noi cadre de cercetãtori în diferite ramuri ale ştiinţei;
- sa difuzeze publicaţiile Academiei în ţara şi strãinãtate".

25. Articolul 41 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - Unitãţile ştiinţifice ale Academiei Republicii Populare Romane colaboreazã cu instituţiile ministerelor, celorlalte organe centrale şi cu asociaţiile şi societãţile ştiinţifice şi le sprijinã în activitatea lor.
Condiţiile de colaborare se vor stabili prin convenţii încheiate între Academia Republicii Populare Romane şi ministere sau alte organe centrale".

26. Articolul 42 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - Unitãţile ştiinţifice ale Academiei Republicii Populare Romane sînt conduse de cîte un director, numit de preferinta dintre membrii Academiei. El este ajutat în munca sa de unul sau mai mulţi directori adjuncţi şi de un secretar ştiinţific. Numirea lor se face de Prezidiul Academiei, la propunerea sectiei care are în subordine unitatea ştiinţificã.
Directorii, directorii adjuncţi şi secretarii ştiinţifici ai unitãţilor care depind de filiale, sînt numiţi de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane la propunerea filialelor, cu avizul sectiei de specialitate".

27. Articolul 43 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - Atribuţiile directorului sînt:
- sa elaboreze planurile de cercetare ştiinţificã, în conformitate cu indicaţiile date de conducerea Academiei şi sa le supunã sectiei spre analiza şi avizare;
- sa organizeze, coordoneze şi controleze desfãşurarea activitãţii ştiinţifice din unitatea pe care o conduce şi sa asigure executarea planului de cercetãri ştiinţifice aprobat de Prezidiul Academiei;
- sa organizeze şi sa indrumeze acţiunile de valorificare a rezultatelor obţinute, asigurind elaborarea la înalt nivel ştiinţific a materialelor pe care cercetatorii din unitatea ştiinţificã urmeazã sa le publice sau sa le prezinte la manifestãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (sesiuni ştiinţifice, colocvii, simpozioane, congrese etc.);
- sa efectueze, în limita competentei sale, lucrãrile stabilite pentru recrutarea, selecţionarea şi promovarea personalului ştiinţific şi administrativ-gospodãresc;
- sa execute planul de cheltuieli şi planul de investiţii ale unitãţii pe care o conduce.
Directorul fiecãrei unitãţi ştiinţifice prezintã periodic sectiei de resort rapoarte de activitate"

28. Articolul 44 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - Pentru îndrumarea şi coordonarea muncii ştiinţifice, directorul este ajutat în activitatea sa de un consiliu ştiinţific, ca organ consultativ.
Consiliul ştiinţific se compune din: preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar ştiinţific, un numãr de membri numiţi dintre specialiştii din cadrul sau din afarã Academiei Republicii Populare Romane, delegaţi ai ministerelor, celorlalte organe centrale şi ai întreprinderilor.
Membrii Academiei Republicii Populare Romane din unitatea ştiinţificã, directorul, directorii adjuncţi ştiinţifici şi secretarul ştiinţific sînt de drept membri ai consiliului ştiinţific.
Preşedintele, secretarul ştiinţific şi membrii consiliului ştiinţific se numesc de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane, la propunerea sectiei".

29. Articolul 45 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - Lucrãrile executate în unitãţile ştiinţifice sau de persoane din afarã acestor unitãţi, cu mijloacele Academiei Republicii Populare Romane, sînt bunuri ale Republicii Populare Romane, pãstrate şi administrate de Academie.
Drepturile autorilor pentru astfel de lucrãri sînt cele stabilite prin legea dreptului de autor şi celelalte acte normative privind aceste drepturi".

30. Articolul 46 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - În unitãţile ştiinţifice ale Academiei Republicii Populare Romane se primesc aspiranti la titlul de candidat în ştiinţe, potrivit normelor legale în vigoare.
Bursele pentru aspiranti vor fi prevãzute în planul de cheltuieli al Academiei Republicii Populare Romane".

31. Articolul 49 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - Academia Republicii Populare Romane are o editura proprie, denumita "Editura Academiei Republicii Populare Romane", cu personalitate juridicã.
Editura Academiei Republicii Populare Romane asigura editarea de opere ştiinţifice, tratate, monografii şi publicaţii periodice.
Lucrãrile editate de Editura Academiei Republicii Populare Romane se stabilesc anual prin planul editorial. Planurile editoriale se întocmesc de Editura, la propunerea secţiilor Academiei.
Publicaţiile periodice şi titlul lor se stabilesc de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane, la propunerea sectiei de specialitate, cu avizul consiliului de editura".

32. Articolul 51 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 51. - Pentru îndrumarea, coordonarea şi controlul lucrãrilor Editurii Academiei Republicii Populare Romane, funcţioneazã un consiliu de editura format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, cîte 1-3 delegaţi ai fiecãrei secţii a Academiei Republicii Populare Romane, directorul general al Editurii Academiei şi locţiitorul sau, redactorul şef al Editurii Academiei, precum şi din reprezentanţi ai altor edituri, ca membri.
Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii consiliului de editura se numesc de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane"

33. Articolul 52 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 52. - Consiliul de editura al Academiei Republicii Populare Romane avizeazã planul anual de editare, îl supune spre aprobare Prezidiului Academiei şi urmãreşte executarea lui în conformitate cu prevederile planului de cheltuieli".

34. Articolul 53 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 53. - Fiecare publicaţie periodicã a Academiei Republicii Populare Romane are un comitet de redactie.
Membrii comitetului de redactie sînt numiţi de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane, la propunerea secţiilor, dintre membrii Academiei şi din personalul ştiinţific al unitãţilor ştiinţifice din cadrul Academiei.
Comitetele de redactie rãspund de nivelul ştiinţific al publicaţiilor periodice, de modul lor de prezentare şi de apariţia lor la timp".

35. Articolul 54 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 54. - Lucrãrile executate pe baza planului de cercetãri ştiinţifice ale Academiei Republicii Populare Romane se publica de cãtre Editura Academiei sau de alte edituri din ţara sau strãinãtate, dupã profilul lucrãrilor".

36. Articolul 55 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 55. - Academia Republicii Populare Romane are o biblioteca centrala la Bucureşti şi o reţea de biblioteci în unitãţile sale ştiinţifice.
Biblioteca Academiei Republicii Populare Romane are personalitate juridicã".

37. Articolul 56 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 56. - Biblioteca Academiei Republicii Populare Romane are urmãtoarele atribuţii:
a) indrumeaza, coordoneazã şi controleazã activitatea bibliotecilor din reţeaua Academiei Republicii Populare Romane;
b) asigura, împreunã cu Centrul de documentare ştiinţificã al Academiei Republicii Populare Romane, documentarea necesarã bunei desfasurari a cercetãrii ştiinţifice în unitãţile de cercetare ale Academiei".

38. Articolul 57 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 57. - Biblioteca Academiei Republicii Populare Romane colectioneaza, pãstreazã şi organizeazã din fondul naţional de tiparituri, tipariturile care intra în profilul sau.
Biblioteca Academiei Republicii Populare Romane şi Centrul de documentare ştiinţificã al Academiei fac studii şi cercetãri în domeniul bibliologiei şi documentãrii".

39. Articolul 60 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 60. - Pentru îndrumarea activitãţii sale, Biblioteca Academiei Republicii Populare Romane are un consiliu ştiinţific, alcãtuit dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, cîte un delegat al fiecãrei secţii, directorul general, locţiitorul sau şi delegaţi de la principalele biblioteci din ţara, ca membri.
Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliului ştiinţific al Bibliotecii se numesc de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane".

40. Articolul 61 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - Organul suprem de conducere al Academiei Republicii Populare Romane este adunarea generalã; ea este formatã din membrii titulari şi membrii corespondenti ai Academiei.
Adunarea generalã stabileşte liniile directoare ale întregii activitãţi a Academiei, pentru a asigura realizarea sarcinilor sale, aproba darea de seama anuala şi planul anual de activitate. Adunarea generalã alege membrii Academiei, preşedintele, membrii Prezidiului Academiei şi confirma preşedinţii de secţii şi preşedinţii de filiale".

41. Articolul 65 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - În cadrul sarcinilor sale, Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane:
a) convoacã congrese, sesiuni, conferinţe şi consfatuiri ştiinţifice, organizeazã expeditii de cercetare şi altele asemenea;
b) ia mãsuri pentru valorificarea descoperirilor ştiinţifice şi rezultatelor muncii de cercetare în practica construcţiei socialiste;
c) înfiinţeazã, potrivit statutului, unitãţi şi organizaţii ştiinţifice de cercetare necesare Academiei Republicii Populare Romane;
d) analizeazã şi orienteaza planurile de cercetare ştiinţificã aprobate de adunarea generalã a Academiei Republicii Populare Romane şi controleazã îndeplinirea lor;
e) aproba planul editorial al Academiei Republicii Populare Romane;
f) stabileşte relaţii ştiinţifice cu institutele ştiinţifice din strãinãtate, cu care poate încheia direct convenţii de colaborare;
g) acorda premii pentru lucrãri ştiinţifice, literare şi artistice, descoperiri ştiinţifice şi invenţii de valoare;
h) sprijinã asociaţiile şi societãţile ştiinţifice;
i) convoacã sesiunile adunãrii generale ale Academiei Republicii Populare Romane;
j) prezintã spre aprobare adunãrii generale a Academiei Republicii Populare Romane rapoarte anuale asupra activitãţii Academiei".

42. Articolul 67 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 67. - Preşedintele Academiei Republicii Populare Romane şi membrii Prezidiului Academiei sînt aleşi, dintre membrii titulari, de adunarea generalã, cu majoritatea voturilor din numãrul total al membrilor titulari.
Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane alege dintre membrii sãi 2 sau mai mulţi vicepreşedinţi şi pe primul secretar".

43. Articolul 75 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 75. - Atribuţiile Secretariatului Academiei Republicii Populare Romane sînt:
- sa urmãreascã executarea hotãrîrilor Prezidiului Academiei;
- sa pregãteascã lucrãrile pentru dezbaterile adunãrilor generale şi pentru şedinţele Prezidiului Academiei;
- sa urmãreascã elaborarea şi executarea planurilor de cercetãri ştiinţifice ale secţiilor şi unitãţilor ştiinţifice din Academie;
- sa supravegheze executarea planului de cheltuieli al Academiei;
- sa pregãteascã darea de seama anuala a activitãţii Academiei".

44. Articolul 76 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 76. - Alegerea preşedintelui Academiei Republicii Populare Romane, a membrilor Prezidiului Academiei şi a celorlalte organe de conducere de la secţiile şi filialele Academiei, se fac toate în aceeaşi sesiune, mandatul lor fiind pe timp de 3 ani.
Dacã mandatul vreunuia din cei prevãzuţi la alineatul precedent înceteazã înainte de împlinirea celor 3 ani, alegerea în locul vacant se va face numai pe timpul ce mai rãmîne pînã la împlinirea acestor 3 ani.
Confirmarea alegerilor pentru locurile devenite vacante de presedinti de secţii şi de filiale se face de Prezidiul Academiei Republicii Populare Romane".

45. Articolul 79 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 79. - Academia Republicii Populare Romane poate primi donaţii care servesc direct scopurilor sale (spaţiu de cercetare, documente, cãrţi, colecţii de valoare ştiinţificã, artisticã şi altele), potrivit cu prevederile legale în vigoare.

II. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Academiei Republicii Populare Romane aprobat prin <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 124 din 22 martie 1963 , cu modificãrile prevãzute în prezenta hotãrîre, se va republica, dîndu-se o noua numerotare articolelor.

Preşedintele Consiliului de Miniştri,
Ion Gheorghe Maurer

----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice