Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 311 din 30 mai 1964  privind eliberarea documentelor si acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Romine, precum si organizarea si functionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 311 din 30 mai 1964 privind eliberarea documentelor si acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Romine, precum si organizarea si functionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 5 iunie 1964
Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romine hotãrãşte:

CAP. 1
Dispoziţii generale

1. Trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Romine se face în baza actului oficial eliberat de autoritãţile Republicii Populare Romine cetãţenilor romani şi persoanelor fãrã cetãţenie pentru a cãlãtori sau locui în afarã graniţelor Republicii Populare Romine, precum şi în baza actului oficial recunoscut sau acceptat de Republica Populara Romina, eliberat de autoritãţile competente ale altui stat.
Documentele de trecere a frontierei de stat prevãzute la alineatul precedent trebuie sa poarte viza romina care da dreptul de a ieşi, de a intra sau tranzita teritoriul Republicii Populare Romine, cu excepţia cazurilor ce vor fi reglementate în alt mod, prin înţelegeri bilaterale.
În Republica Populara Romina documentele de trecere a frontierei de stat se elibereazã de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile stabilite prin prezenta hotãrîre.
Documentul romin de trecere a frontierei de stat este personal şi netransmisibil.
2. Organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii care trimit delegaţi în strãinãtate în interes de serviciu, se vor adresa pentru obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat - Ministerului Afacerilor Interne - Comisia pentru paşapoarte şi vize.
Persoanele fizice care doresc sa calatoreasca în strãinãtate, în interes personal, se vor adresa pentru obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat, organelor de militie raionale sau regionale pe raza cãrora domiciliazã, iar cele domiciliate în oraşul Bucureşti se vor adresa Direcţiei Militiei Capitalei.
Ofiţerii şi subofiterii aparţinînd Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne vor solicita eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat, în interes personal, numai dupã ce în prealabil au obţinut aprobarea conducerii ministerului de care aparţin. Ministerul Afacerilor Interne este autorizat sa stabileascã categoriile de persoane fizice care pot solicita obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat, prin organizaţii socialiste.
Cetãţenii romani cu domiciliul permanent sau temporar în strãinãtate, se vor adresa pentru obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat a R.P.R., oficiilor diplomatice sau consulare ale Republicii Populare Romine.

CAP. 2
Organele care aproba eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat

3. Organele care aproba eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat sînt:
a) Comisia guvernamentalã pentru paşapoarte şi vize care se compune din:
- preşedinte;
- locţiitorul preşedintelui;
- trei membri;
- un secretar.
Numirea persoanelor ce fac parte din Comisia guvernamentalã pentru paşapoarte şi vize se face prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
b) Ministerul Afacerilor Interne prin Comisia pentru paşapoarte şi vize, care se compune din:
- un adjunct al ministrului Afacerilor Interne, care va fi preşedintele comisiei;
- locţiitorul preşedintelui comisiei;
- 5 membri.
Numirea persoanelor ce fac parte din comisia pentru paşapoarte şi vize se face prin ordinul ministrului Afacerilor Interne.
c) Ministerul Afacerilor Externe prin Direcţia Consularã sau Oficiile diplomatice şi consulare ale R.P.R. din strãinãtate.
4. Atribuţiunile organelor care aproba eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat sînt urmãtoarele:
Comisia guvernamentalã pentru paşapoarte şi vize:
- indruma, controleazã şi coordoneazã toate organele ce au sarcini în legatura cu eliberarea documentelor şi acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat;
- reexamineaza cererile pentru acordarea de vize prezentate de organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii, care au fost respinse de cãtre comisia pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne;
- reexamineaza contestaţiile persoanelor fizice în legatura cu respingerea acordãrii vizei de cãtre comisia pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne.
Ministerul Afacerilor Interne prin Comisia pentru Paşapoarte şi vize:
- rezolva cererile pentru eliberarea documentelor şi acordarea vizelor de trecere a frontierei de stat, prezentate de organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii care solicita trimiterea de delegaţi în strãinãtate, precum şi cererile persoanelor fizice care doresc sa calatoreasca în strãinãtate în interes personal;
- rezolva cererile cetãţenilor romani domiciliaţi în strãinãtate şi cetãţenilor strãini care solicita sa se stabileascã definitiv în Republica Populara Romina;
- prezintã spre examinare comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize: cererile organizaţiilor socialiste şi oricãror altor organizaţii pentru acordarea de vize ce au fost respinse; contestaţiile persoanelor fizice la hotãrîrile de respingere a acordãrii vizei; alte cereri privitoare la trecerea frontierei de stat a cãror rezolvare depãşeşte competenta sa;
- elibereazã documentele de trecere a frontierei prevãzute la art. 15 alin. 2.
Ministerul Afacerilor Externe:
- elibereazã documentele pentru trecerea frontierei de stat prevãzute la art. 15 alin. 1;
- trimite spre rezolvare comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne, cererile pentru eliberarea de documente şi vize de trecere a frontierei, primite direct şi prin oficiile diplomatice şi consulare ale R.P.R., a cãror rezolvare nu intra în competenta sa;
- rezolva prin oficiile diplomatice şi consulare ale R.P.R. cererile cetãţenilor romani domiciliaţi în strãinãtate, pentru prelungirea şederii în strãinãtate şi extinderea valabilitãţii paşapoartelor pentru alte tari;
- acorda vize prin Direcţia Consularã şi oficiile diplomatice şi consulare ale R.P.R., pentru:
a) personalul oficiilor diplomatice şi consulare strãine numit la post în Republica Populara Romina, precum şi persoanelor care vin la aceste oficii sau la membrii acestora;
b) curierii diplomatici care vin la oficiile diplomatice şi consulare din Republica Populara Romina;
c) reprezentanţii şi functionarii strãini la organizaţiile şi organismele internaţionale care au sediul sau îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul Republicii Populare Romine, precum şi persoanelor care vin la aceste organizaţii sau organisme;
d) insotitorii şi membrii de familie ai persoanelor prevãzute la punctele a şi c;
e) cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate care cãlãtoresc temporar în R.P.R.;
f) persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Populare Romine;
g) turistii strãini care cãlãtoresc în Republica Populara Romina;
h) cetãţenii strãini care vin la diferite instituţii şi organizaţii din Republica Populara Romina, la cererea sau cu avizul conducatorului instituţiei sau al organizaţiei centrale de resort;
i) alte persoane ale cãror aprobãri de cãlãtorie vor fi comunicate în scris de Secţia Relaţii Externe şi Direcţia Treburilor a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin sau de Secretariatul General al Consiliului de Miniştri pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, prin comisia pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne.
Pentru categoriile prevãzute la alineatele a, c, d şi h, vizele se vor elibera cu avizul Ministerului Afacerilor Interne.
5. Viza turistica de intrare-ieşire din R.P.R., precum şi prelungirea acesteia se va acorda şi de cãtre urmãtoarele organe: punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a R.P.R. rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare deschise traficului de cãlãtori, Direcţia Militiei Capitalei şi direcţiile regionale de militie.
Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a R.P.R. deschise traficului de cãlãtori vor putea acorda şi vize de tranzit.

CAP. 3
Documentele şi vizele pentru trecerea frontierei de stat

6. Documentele romine de trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Romine sînt: pasaportul diplomatic, pasaportul de serviciu, pasaportul (simplu), pasaportul pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate, certificatul de cãlãtorie, certificatul de cãlãtorie pentru persoane fãrã cetãţenie, alte documente de cãlãtorie stabilite prin înţelegerile internaţionale ale Republicii Populare Romine.
7. Au dreptul la pasaport diplomatic urmãtoarele persoane:
a) Membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin;
b) Preşedintele şi vicepreşedinţii Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romine;
c) Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine;
d) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Romine;
e) Şefii secţiilor Comitetului Central, adjunctii lor şi primii secretari ai Comitetelor regionale P.M.R.;
f) Miniştrii şi persoanele asimilate ministrilor;
g) Procurorul general al Republicii Populare Romine şi Preşedintele Tribunalului Suprem;
h) Membrii de familie ai persoanelor prevãzute la punctele a-g;
i) Adjunctii ministrilor şi persoanele asimilate adjunctilor ministrilor;
j) Secretarii generali de ministere;
k) Preşedintele Academiei Republicii Populare Romine;
l) Deputaţii Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romine;
m) Preşedinţii comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale;
n) Conducãtorii şi membrii delegatiilor guvernamentale;
o) Membrii de familie ai persoanelor prevãzute la punctele i-n, dacã însoţesc aceste persoane;
p) Personalul cu grad diplomatic sau consular al oficiilor diplomatice şi consulare, inclusiv al agentiilor economice ale Republicii Populare Romine;
r) Atasatii militari, navali şi aeronautici, precum şi alţi atasati pentru probleme de specialitate, cît şi adjunctii lor;
s) Reprezentanţii permanenţi ai Guvernului Republicii Populare Romine la organizaţiile şi organismele internaţionale;
s,) Membrii de familie ai persoanelor prevãzute la punctele p-s, dacã cãlãtoresc la sau de la aceste persoane;
t) Functionarii Ministerului Afacerilor Externe cu grad diplomatic sau consular precum şi cei care îndeplinesc funcţiuni echivalente în Ministerul Afacerilor Externe, trimişi temporar în misiuni oficiale;
t,) Curierii diplomatici;
u) Persoanele trimise de Ministerul Afacerilor Externe în inspecţie la oficiile diplomatice şi consulare ale Republicii Populare Romine;
v) Unii directori, directori adjuncţi şi consilieri economici din Ministerul Comerţului Exterior la cererea ministrului;
x) Alte persoane, cu aprobarea Comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize.
În aplicarea punctului h al acestui articol, prin termenul "membrii de familie" se înţelege: soţul, sotia, copiii minori şi fiicele majore necasatorite.
În celelalte cazuri prevãzute în prezenta hotãrîre, prin termenul "membrii de familie" se înţelege: soţul, sotia şi copiii minori.
8. Au dreptul la pasaport de serviciu urmãtoarele persoane:
a) Functionarii fãrã grad diplomatic sau consular ai oficiilor diplomatice şi consulare, inclusiv ai agentiilor economice;
b) Functionarii permanenţi ai Republicii Populare Romine la organizaţiile şi organismele internaţionale guvernamentale;
c) Corespondenţii permanenţi de presa în strãinãtate;
d) Membrii de familie ai persoanelor prevãzute la punctele a-c din prezentul articol, dacã cãlãtoresc la sau de la aceste persoane;
e) Conducãtorii organizaţiilor centrale obşteşti pentru cãlãtorii în interes de serviciu;
f) Delegaţii ministerelor şi celorlalte organe centrale care cãlãtoresc în interes de serviciu;
g) Persoanele care însoţesc delegatiile guvernamentale şi ale Marii Adunãri Naţionale;
h) Membrii echipajelor aeronavelor, navelor, precum şi insotitorii de transporturi pe cãile ferate şi rutiere, în mãsura în care prin convenţii internaţionale nu sînt prevãzute alte documente de cãlãtorie;
i) Alte persoane, cu aprobarea Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne.
9. Pasaportul (simplu) se elibereazã urmãtoarelor categorii de persoane:
- membrilor formatiilor cultural-artistice şi sportive, persoanelor care cãlãtoresc pentru studii, specializare, turism individual, tratament medical, interes personal şi alte asemenea situaţii.
10. Pasaportul pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate se elibereazã persoanelor care pleacã definitiv în strãinãtate sau se gãsesc în strãinãtate, fãrã a renunţa la cetãţenia romina.
Posesorii acestor paşapoarte sînt obligaţi sa se înregistreze la oficiul diplomatic sau consular al R.P.R., din ţara de resedinta.
11. Certificatul de cãlãtorie se elibereazã cetãţenilor romani care cãlãtoresc temporar, în interes personal sau pentru a se stabili definitiv în strãinãtate, turistilor care cãlãtoresc în grup, precum şi cetãţenilor romani şi foştilor cetãţeni romani care se repatriaza în Republica Populara Romina.
Copiilor sub 14 ani, care cãlãtoresc neinsotiti de pãrinţi, li se elibereazã certificate de cãlãtorie individuale. În cazul cînd aceştia cãlãtoresc la sau de la pãrinţii lor aflaţi în misiune în strãinãtate, pe certificatele de cãlãtorie se aplica vizele la care au dreptul pãrinţii lor (diplomatice sau de serviciu).
12. Certificatul de cãlãtorie pentru persoane fãrã cetãţenie se elibereazã persoanelor fãrã cetãţenie, care pleacã temporar sau definitiv din Republica Populara Romina.
13. Documentele romine de trecere a frontierei pot fi individuale, familiale sau colective.
14. Potrivit uzantelor internaţionale, documentele strãine de trecere a frontierei trebuie sa fie stampilate şi semnate de organul emitent, iar pe fotografia titularului şi a insotitorilor sa fie aplicatã ştampila sau timbrul sec.
În cazul cînd documentele colective de trecere a frontierei, emise de statele strãine, nu sînt prevãzute cu fotografiile insotitorilor, aceştia trebuie sa posede legitimatii personale prevãzute cu fotografie. Se excepteazã copiii în virsta pînã la 14 ani.
15. Pasapoartele diplomatice, de serviciu şi simple precum şi certificatele de cãlãtorie pe care se aplica viza diplomaticã sau de serviciu, se vor elibera de cãtre Ministerul Afacerilor Externe. Pasapoartele pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate şi certificatele de cãlãtorie în scopul repatrierii, se vor elibera de cãtre oficiile diplomatice sau consulare ale R.P.R.
Certificatele de cãlãtorie pentru cetãţenii romani şi certificatele de cãlãtorie pentru persoane fãrã cetãţenie, se vor elibera de cãtre Ministerul Afacerilor Interne.
16. Conţinutul şi forma documentelor romine pentru trecerea frontierei de stat a R.P.R. vor fi stabilite de Ministerul Afacerilor Externe de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne.
Documentele de trecere a frontierei vor fi emise pentru o perioada, dupã cum urmeazã:



- pasapoartele diplomatice, de serviciu şi simple 5 ani;
- pasapoartele pentru cetãţenii romani stabiliţi în
strãinãtate, certificatele de cãlãtorie şi certificatele
de cãlãtorie pentru persoane fãrã cetãţenie 1 an.



Pasapoartele diplomatice, de serviciu, simple şi cele pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate vor putea fi prelungite pentru o noua perioada, fãrã a depãşi 10 ani de la data emiterii lor.
Certificatele de cãlãtorie şi certificatele de cãlãtorie pentru persoanele fãrã cetãţenie, vor putea fi prelungite pînã la efectuarea cãlãtoriei la care acestea dau dreptul.
17. Transportul cadavrelor peste frontiera de stat a Republicii Populare Romine se face în baza pasaportului mortuar, eliberat în ţara de cãtre organele sanitare regionale, cu avizul organelor regionale de militie, iar în strãinãtate de cãtre oficiile diplomatice sau consulare. În mãsura în care aceasta nu este în contradictie cu acordurile internaţionale la care Republica Populara Romina este parte, precum şi cu legile statului respectiv.
Închiderea şi sigilarea sicriului se va face în ţara în prezenta reprezentantului organului regional de militie, iar în strãinãtate în prezenta reprezentantului oficiului diplomatic sau consular al R.P.R.
18. Cetãţenii romani şi strãini pot intra şi ieşi din R.P.R. cu autovehicule, pe baza documentelor de trecere prin vama, emise de asociaţiile naţionale de automobilism, afiliate la Federaţia Internationala de Automobilism sau Asociaţia Internationala de Turism, precum şi pe baza documentelor de trecere prin vama (tripticuri) stabilite prin convenţiile bilaterale încheiate cu alte state.
În cazul în care conducãtorii auto sau posesorii de autovehicule nu poseda un document din categoria celor enumerate la alineatul precedent, organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat, vor permite intrarea şi ieşirea din R.P.R. cu autovehicule, pe baza autorizaţiei de import-export temporar.
19. Documentele romine şi strãine dau dreptul posesorilor lor la trecerea frontierei de stat a R.P.R. cu arme de vinatoare sau sportive şi cu munitiile corespunzãtoare, numai dacã acestea au fost înscrise în documentele de trecere a frontierei de stat de organul care a acordat viza romina. Fac excepţie persoanele scutite de viza romina.
20. Viza romina poate fi: diplomaticã, de serviciu, simpla sau turistica, în raport cu natura documentului de trecere a frontierei şi cu calitatea titularului documentului.
Viza romina se va putea acorda pentru o singura cãlãtorie, mai multe cãlãtorii, sau cãlãtorii nelimitate.
Vizele romine vor cuprinde:
- organul care acorda viza;
- numãrul, natura şi felul vizei;
- numele şi prenumele titularului;
- prenumele insotitorilor membri de familie ai titularului documentului de cãlãtorie;
- numãrul insotitorilor titularului documentului colectiv de cãlãtorie;
- ţara în care cãlãtoreşte;
- valabilitatea vizei şi durata şederii în ţara sau strãinãtate;
- numãrul cãlãtorilor;
- punctele de frontiera (cu excepţia vizei turistice);
- data aplicãrii vizei;
- semnatura şi ştampila organului emitent.
Vizele romine de intrare şi intrare-ieşire, pentru persoanele care cãlãtoresc în interes personal precum şi pentru turistii care doresc sa-şi viziteze rudele, vor cuprinde şi localitatea de destinaţie.
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe vor putea stabili de comun acord şi un alt conţinut al vizei romine, în raport de necesitaţi.
21. Sînt exceptaţi de la obligativitatea vizei romine posesorii documentelor de trecere a frontierei, care în baza înţelegerilor încheiate de Republica Populara Romina cu alte state, au dreptul de a trece frontiera de stat a R.P.R. fãrã viza.
22. Cetãţenii strãini şi cetãţenii romani cu domiciliul permanent în strãinãtate, care doresc sa viziteze Republica Populara Romina ca turişti, vor putea obţine viza turistica şi la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a R.P.R., deschise traficului de cãlãtori.
23. Organele prevãzute la art. 5 vor acorda, la cerere, viza turistica, urmãtoarelor categorii de cetãţeni strãini:
- celor care au încheiat un aranjament cu O.N.T. "Carpaţi";
- celor care nu au încheiat aranjament cu O.N.T. "Carpaţi" şi doresc sa viziteze R.P.R. ca turişti individuali;
- celor care vin în R.P.R. în scop oficial sau personal şi care dupã expirarea vizei de intrare-ieşire doresc sa viziteze R.P.R. ca turişti;
- celor care tranziteaza teritoriul R.P.R. şi doresc sa ramina în R.P.R. ca turişti;
- marinarilor de pe navele strãine, membrilor de familie şi insotitorilor acestora care doresc sa viziteze R.P.R., ca turişti.
24. Grupurilor de turişti strãini care doresc sa viziteze R.P.R., prin O.N.T. "Carpaţi" pentru un timp maxim de 48 ore, nu li se va aplica viza turistica, ci li se va permite trecerea frontierei de stat a R.P.R. pe baza pasaportului naţional, completind o fişa potrivit modelului ce se va stabili de Ministerul Afacerilor Interne. La intrare, acestora li se va inmina un permis de acces la uscat, care se va retine la ieşirea din ţara.
25. Turistii strãini aflaţi pe teritoriul R.P.R. care în limitele valabilitãţii vizei, doresc sa participe la excursiile organizate în grup de O.N.T. "Carpaţi" peste frontiera de stat a R.P.R., vor primi vize colective de ieşire-intrare în R.P.R. ce se vor acorda la cererea O.N.T. "Carpaţi", de cãtre organele prevãzute la art. 5.
Grupurile de turişti prevãzute la alineatul precedent, vor cãlãtori pe baza tabelelor colective întocmite de O.N.T. "Carpaţi", care vor cuprinde datele de identitate ale membrilor grupului şi vor fi anexate la documentul de trecere a frontierei al conducatorului de grup turistic. La trecerea frontierei, legitimarea turistilor se va face individual pe baza pasaportului personal şi a tabelului de grup.
26. Cetãţenii ţãrilor socialiste şi rezidentii strãini din aceste tari pot veni în Republica Populara Romina ca turişti, numai în baza înţelegerilor bilaterale dintre O.N.T. "Carpaţi" şi organizaţiile corespunzãtoare din aceste tari.
27. Viza turistica va avea o valabilitate de 6 luni, cu drept de şedere în R.P.R. de la 3 la 30 zile şi care va putea fi prelungitã, la cerere, pînã la maximum 90 zile.
28. Trecerea frontierei de stat a R.P.R. se face prin punctele de frontiera înscrise în viza romina, cu excepţia turistilor şi a persoanelor exceptate de la obligativitatea vizei romine, care pot trece frontiera prin orice punct deschis traficului de cãlãtori.
29. Modificãrile aduse vizei romine se vor aproba de cãtre organul care a acordat viza. Oficiile diplomatice şi consulare ale Republicii Populare Romine, vor putea acorda cetãţenilor romani aflaţi în strãinãtate în interes personal, prelungirea vizei pînã la cel mult 30 zile.
30. Vizele strãine se obţin de Ministerul Afacerilor Externe sau oficiile diplomatice şi consulare ale R.P.R. Persoanele care cãlãtoresc în strãinãtate în interes personal, pot obţine vizele şi direct de la oficiile diplomatice şi consulare strãine.
31. Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Control Strãini şi Paşapoarte, Direcţia Militiei Capitalei şi direcţiile regionale de militie, va elibera taloane de cãlãtorie (anexa la buletinul de identitate) pentru cetãţenii romani care cãlãtoresc, în vizita la rude şi prieteni, în tari cu care R.P.R, are încheiate înţelegeri în acest sens.
32. Declaraţiile chemare pentru cetãţenii ţãrilor cu care R.P.R. a convenit sa foloseascã aceste documente ca mijloc de acordare a vizelor de intrare-ieşire, în interes personal, vor fi vizate de organele regionale de militie.
33. Ministerele şi celelalte organe centrale vor îndeplini în timp util formalitãţile necesare pentru obţinerea vizelor romine şi strãine.

CAP. 4
Inminarea şi pãstrarea documentelor romine de trecere a frontierei

34. Documentele de trecere a frontierei vor fi inminate titularilor de cãtre organele care le elibereazã în schimbul buletinului de identitate. Se excepteazã persoanele prevãzute la art. 7, punctele a-h inclusiv, ale cãror documente de trecere a frontierei vor fi eliberate delegatului autorizat sa ridice documentele respective, precum şi persoanele cãrora buletinele de identitate le servesc pentru legitimare la trecerea frontierei.
35. La înapoierea în ţara, documentele de trecere a frontierei vor fi predate organelor emitente.
36. Pierderea documentelor de trecere a frontierei va fi anunţatã, în termen de 24 ore, în ţara organelor emitente şi în strãinãtate oficiilor diplomatice şi consulare ale R.P.R., care le vor declara nule şi vor elibera alte documente. Despre pierderea şi gãsirea documentelor va fi informat Ministerul Afacerilor Interne.
37. Este interzisã efectuarea de corecturi sau ştersãturi în documentele de trecere a frontierei şi în vizele romine.

CAP. 5
Formalitãţi privind ieşirea din Republica Populara Romina a cetãţenilor strãini care şi-au pierdut documentele de trecere a frontierei

38. Cetãţenii strãini care în timpul şederii în R.P.R. îşi pierd documentul de trecere a frontierei de stat, vor fi indrumati sa se adreseze oficiului diplomatic sau consular al statului cãruia aparţin, în vederea obţinerii unui nou document.
În cazul cînd statul cãruia aparţine cetãţeanul care şi-a pierdut documentul de trecere a frontierei de stat, nu are relaţii diplomatice cu R.P.R. şi nici nu exista o alta misiune diplomaticã care sa-i reprezinte interesele, celui în cauza i sa va elibera de Direcţia control strãini şi paşapoarte din Ministerul Afacerilor Interne, un certificat de persoana fãrã cetãţenie, pentru a putea pãrãsi ţara.
În mod similar se va proceda şi cu cetãţenii aparţinînd ţãrilor cu care R.P.R. are relaţii diplomatice, dar ale cãror oficii au resedinta în alte tari.

CAP. 6
Organizarea şi funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat

39. Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se organizeazã de cãtre Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale şi Consiliul Superior al Agriculturii, pe cãile de comunicaţii care deservesc traficul internaţional şi funcţioneazã ziua şi noaptea fãrã întrerupere.
Şefii punctelor da control pentru trecerea frontierei de stat sînt ofiţeri numiţi de Ministerul Afacerilor Interne.
40. Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a R.P.R. sînt:
a) rutiere: Bors; Stamora-Moravita; Giurgiu, Vama-Ostrov, Negru Voda, Vama-Veche, Galaţi, Albita, Siret, Sculeni;
b) feroviare: Carei, Valea lui Mihai, Episcopia Bihor, Salonta, Curtici, Jimbolia, Stamora-Moravita, Giurgiu, Negru Voda, Galaţi, Iaşi, Vicsani, Nisipitul, Valea Viseului, Cimpulung la Tisa (Sighet), Halmeu;
c) portuare: Otelec, Moldova Veche, Drencova, Liubotina, Orşova, Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Magurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenita, Cernavoda, Hîrşova, Brãila, Galaţi, Tulcea, Sulina, Constanta;
d) aeroportuare: Bucureşti-Baneasa, Arad, Oradea, Constanta.
41. Trecerea cãlãtorilor peste frontiera de stat este permisã prin urmãtoarele puncte de frontiera: Valea lui Mihai, Episcopia Bihor, Bors, Salonta, Curtici, Arad, Jimbolia, Stamora-Moravita, Giurgiu, Negru Voda, Constanta, Tulcea, Galaţi, Brãila, Albita, Iaşi, Siret, Vicsani, Cimpulung la Tisa (Sighet), Sculeni şi Bucureşti-Baneasa.
Ministerele şi celelalte organe centrale pravazute la art. 39, de comun acord, vor putea deschide pentru trecerea cãlãtorilor şi alte puncte, însã numai dintre cele prevãzute în prezenta hotãrîre.
Trecerea peste frontiera de stat a persoanelor care au de îndeplinit sarcini de serviciu în fisia de frontiera este permisã prin punctele de frontiera stabilite prin convenţiile încheiate de R.P.R. cu statele vecine şi în condiţiile prevãzute de acestea.
Trecerea bunurilor peste frontiera, se permite prin toate punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a R.P.R.

CAP. 7
Dispoziţii finale

42. Hotãrîrile Comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize şi ale Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne în legatura cu eliberarea de documente şi acordarea de vize pentru trecerea frontierei, vor fi aduse la îndeplinire de cãtre Direcţia Control Strãini şi Paşapoarte din M.A.I., precum şi de cãtre Direcţia Consularã din Ministerul Afacerilor Externe.
43. Ministerele şi celelalte organe centrale ale cãror organe în subordine îşi desfãşoarã activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, vor asigura încadrarea acestora cu personal necesar şi calificat, care sa cunoascã de preferinta limba statului vecin şi o limba strãinã de uz internaţional.
44. Comunicarea telefonica între punctele de control deschise traficului de cãlãtori care nu au asigurata o legatura prin reţeaua guvernamentalã "TO" şi Ministerul Afacerilor Interne se va face prin fir M.T.Tc. Între punctele de control feroviare şi Ministerul Afacerilor Interne, aceasta va fi asigurata şi prin fir C.F.R.
Organele Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor asigura cu prioritate legatura telefonica între organele prevãzute la alineatul precedent.
45. Se aproba Regulamentul privind modul de funcţionare a punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat şi rezolvarea litigiilor de trafic.
46. <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 250 din 26 aprilie 1963 , publicatã în Buletinul Oficial nr. 22 din 13 iulie 1963, privind eliberarea documentelor şi acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Romine, precum şi organizarea şi funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, se abroga.

Preşedintele Consiliului
de Miniştri,
Ion Gheorghe Maurer

-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice