Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 30 din 20 noiembrie 2009  pentru aprobarea   Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 30 din 20 noiembrie 2009 pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009
În baza Notei de fundamentare nr. 734 din 12 noiembrie 2009 a Direcţiei reglementare, prezentatã în cadrul şedinţei din data de 20 noiembrie 2009,
în baza <>Hotãrârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile <>art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) şi <>art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) şi ale <>art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmãtoarea hotãrâre:

ART. 1
Se aprobã <>Norma nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre şi norma menţionatã la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).
ART. 3
Direcţia secretariat, directorul general şi Direcţia reglementare asigurã ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

Bucureşti, 20 noiembrie 2009.
Nr. 30.

ANEXĂ


<>NORMA Nr. 22/2009
privind aderarea şi evidenţa
participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Având în vedere prevederile <>art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) şi <>art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) şi ale <>art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã reglementeazã:
a) dobândirea şi încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii administrat privat;
b) forma şi conţinutul actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi procedura de modificare a acestuia;
c) aderarea la un fond de pensii administrat privat;
d) validarea şi repartizarea aleatorie a participanţilor la un fond de pensii administrat privat;
e) evidenţa participanţilor la un fond de pensii administrat privat;
f) actualizarea informaţiilor referitoare la participanţi, conţinute în Registrul participanţilor, de cãtre Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, denumitã în continuare CNPAS.
ART. 2
(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) Legea pensiilor publice - <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) aderare - procesul prin care persoanele eligibile semneazã din proprie iniţiativã un act individual de aderare sau sunt repartizate aleatoriu de cãtre CNPAS;
c) baza de date a administratorilor - informaţiile înregistrate cronologic şi sistematic cu privire la participanţi şi conturile acestora, la contribuţii, precum şi la modificãri ale acestor date, administrate printr-un sistem de evidenţã a informaţiilor, astfel încât sã reflecte complet, corect şi consistent toate operaţiunile aferente fondului de pensii administrat privat;
d) contractul de asigurare socialã - contractul prevãzut la art. 5 alin. (2) din Legea pensiilor publice, conform anexei nr. 3 la norma de aplicare a acestei legi;
e) declaraţii la sistemul public de pensii - declaraţia privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, declaraţia de asigurare depusã de persoanele prevãzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V din Legea pensiilor publice;
f) listã de atenţionare - documentul transmis de CNPAS administratorilor, prin care sunt semnalate concordanţe în legãturã cu informaţiile referitoare la participanţii la un fond de pensii administrat privat;
g) persoanã eligibilã - persoana în vârstã de pânã la 35 de ani la data luãrii în evidenţã de cãtre CNPAS în sistemul asigurãrilor sociale, în baza declaraţiei la sistemul public de pensii, precum şi persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnãrii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi care este asiguratã la sistemul public de pensii;
h) repartizare aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile în vârstã de pânã la 35 de ani care nu au aderat din proprie iniţiativã la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege şi de prezenta normã sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare transmise la CNPAS în aceeaşi perioadã de raportare sunt repartizate aleatoriu de cãtre aceasta;
i) validare - procesul ulterior aderãrii, care constã în înregistrarea de cãtre CNPAS în Registrul participanţilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informaţiilor cuprinse în actul individual de aderare, transmise de cãtre administratori şi/sau în baza datelor din declaraţiile la sistemul public de pensii.

CAP. II
Dobândirea şi încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii administrat privat

SECŢIUNEA 1
Dobândirea calitãţii de participant

ART. 3
Persoana eligibilã dobândeşte calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare sau prin repartizarea aleatorie de cãtre CNPAS la un fond de pensii administrat privat;
b) CNPAS a validat actul individual de aderare, semnat sau alocat.

SECŢIUNEA a 2-a
Încetarea calitãţii de participant

ART. 4
(1) Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) prin deschiderea dreptului la pensia privatã;
b) prin decesul participantului;
c) prin pensionarea de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activitãţii, potrivit prevederilor legale din sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, dupã caz.
(2) Momentul încetãrii calitãţii de participant este data efectuãrii plãţii prevãzutã la art. 6 alin. (4) sau la art. 7 alin. (4), dupã caz.
ART. 5
(1) Administratorii notificã CNPAS cu privire la cererile primite de la participanţii care beneficiazã de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activitãţii, care au menţiunea "nerevizuibil" în condiţiile Legii pensiilor publice sau potrivit prevederilor legale incidente din alte sisteme de pensii, precum şi de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicitã contravaloarea drepturilor cuvenite, prevãzute la art. 37 şi 38 din Lege.
(2) Notificarea prevãzutã la alin. (1) este transmisã de cãtre administratori la acelaşi termen şi împreunã cu raportul lunar prevãzut la art. 16 alin. (2), având specificaţia "invalid/decedat", dupã caz, pentru participanţii care se încadreazã în luna respectivã în aceastã situaţie.
(3) CNPAS transmite administratorilor, la împlinirea a 12 luni de la data emiterii deciziei de pensionare de invaliditate, respectiv de la data decesului, odatã cu raportul prevãzut la art. 18 alin. (2), un raport separat conţinând urmãtoarele informaţii, pentru participanţii respectivi:
a) cifra "0" pentru suma totalã viratã/reţinutã în lunã;
b) cifra "0" pentru codul unic de identificare al angajatorului.
(4) În cadrul raportului prevãzut la alin. (3) CNPAS precizeazã cã informaţiile de la lit. a) şi b) reprezintã ultima informaţie în legãturã cu viramentele contribuţiilor pentru participanţii în cauzã şi nicio modificare referitoare la contribuţii nu mai poate avea loc dupã aceastã datã.
ART. 6
(1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor <>art. 6 din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat în caz de invaliditate şi în caz de deces, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008 .
(2) Contul participantului pensionat de invaliditate rãmâne activ pe o perioadã de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate.
(3) În perioada menţionatã la alin. (2) se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizãri.
(4) Dupã 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate şi în urma primirii raportului de la CNPAS, prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, plata contravalorii activului personal acumulat de la data plãţii prevãzutã <>art. 6 alin. (2) din Norma nr. 19/2008 pânã în acel moment şi îi închid contul participantului.
ART. 7
(1) Transferul contravalorii activului personal net al participantului decedat cãtre beneficiarul acestuia se va efectua conform prevederilor <>art. 8 din Norma nr. 19/2008 .
(2) Contul participantului decedat rãmâne activ pe o perioadã de 12 luni de la data decesului.
(3) În perioada menţionatã la alin. (2) se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizãri.
(4) Dupã 12 luni de la data decesului şi în urma primirii raportului de la CNPAS prevãzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueazã, dupã caz, transferul contravalorii activului personal acumulat de la data plãţii prevãzutã la <>art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008 pânã în acel moment şi îi închid contul participantului decedat.

CAP. III
Dispoziţii generale privind actul individual de aderare şi procedura de modificare a acestuia

SECŢIUNEA 1
Actul individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare

ART. 8
(1) Prin semnarea actului individual de aderare persoana îşi exprimã acordul de a fi parte la contractul de societate civilã, acceptul cu privire la conţinutul acestuia şi la prospectul schemei de pensii private.
(2) Actul individual de aderare este completat de cãtre persoana eligibilã care aderã sau de cãtre agentul de marketing pe baza informaţiilor furnizate de cãtre persoana eligibilã şi este semnat în faţa agentului de marketing.
(3) La momentul semnãrii actului individual de aderare agentul de marketing are urmãtoarele obligaţii:
a) sã solicite o copie a actului de identitate valabil, cu semnãtura în original a persoanei eligibile pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere;
b) sã confrunte datele din actul de identitate original cu copia acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare;
c) sã prezinte prospectul în vigoare la data semnãrii şi sã înmâneze gratuit un exemplar al acestuia persoanei care aderã;
d) sã înmâneze persoanei eligibile un exemplar semnat al actului individual de aderare, în original.
(4) Este interzisã utilizarea sau semnarea unor acte individuale de aderare ale cãror formã şi conţinut nu au fost avizate de cãtre Comisie, sub sancţiunea nulitãţii absolute a actului individual de aderare.
(5) Este interzisã delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei în relaţia cu agentul de marketing, sub sancţiunea nulitãţii absolute a actului individual de aderare încheiat cu nerespectarea acestei prevederi.
ART. 9
(1) Actul individual de aderare se completeazã în douã exemplare, fiecare exemplar se semneazã în original de cãtre persoana eligibilã şi de cãtre agentul de marketing şi se distribuie astfel:
a) un exemplar se pãstreazã de cãtre administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilã a aderat;
b) un exemplar se pãstreazã de cãtre persoana eligibilã care a aderat la un fond de pensii administrat privat.
(2) Pentru actele individuale de aderare deţinute de participanţi, care sunt pierdute sau distruse în mod ireversibil, administratorii elibereazã copii, în urma cererilor adresate de participanţi.
ART. 10
(1) Forma şi conţinutul actului individual de aderare sunt avizate de cãtre Comisie odatã cu autorizarea prospectului schemei de pensii private.
(2) Forma şi conţinutul actului-cadru individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare sunt prevãzute în anexa la prezenta normã.
(3) Seriile şi numerele unice ale actelor individuale de aderare, necesare fondatorilor în vederea obţinerii deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat, sunt alocate de Comisie la momentul obţinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare.
(4) Comisia alocã numerele şi seriile actelor individuale de aderare pentru fiecare fond de pensii administrat privat.
(5) Este interzisã introducerea de cãtre administratori în actele individuale de aderare a altor informaţii decât cele prevãzute în anexã, cu excepţia seriei şi numãrului unic alocate de Comisie, precum şi a siglei şi logoului administratorului.

SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea actului individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare

ART. 11
(1) Modificarea formei şi conţinutului actului individual de aderare se va face de cãtre administrator numai cu obţinerea în prealabil a avizului Comisiei.
(2) Avizul de modificare a formei şi conţinutului actului individual de aderare se elibereazã de Comisie ca urmare a unei cereri scrise depuse la Comisie de cãtre administrator, împreunã cu modificãrile propuse şi cu motivaţia solicitãrii.
ART. 12
(1) Comisia hotãrãşte cu privire la eliberarea avizului de modificare a formei şi conţinutului actului individual de aderare în termen de 10 zile lucrãtoare de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Administratorul este obligat ca în termen de 10 zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a unei autorizaţii sau a unui aviz de la Comisie care determinã modificarea informaţiilor prevãzute în actul individual de aderare, cu privire la administrator şi/sau la fondul de pensii administrat privat, sã solicite avizarea modificãrii actului individual de aderare.
(3) Orice solicitare din partea Comisiei privind informaţii suplimentare sau pentru modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (1), un nou termen începând sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri.
(4) Depunerea informaţiilor suplimentare sau a documentelor cu modificãri solicitate de Comisie nu poate fi fãcutã, sub sancţiunea respingerii cererii, mai târziu de 10 zile lucrãtoare de la data solicitãrii Comisiei.
(5) În situaţia în care se constatã lipsa unor documente solicitate sau documentele depuse sunt incomplete, ilizibile ori au o formã necorespunzãtoare, se solicitã completarea sau înlocuirea acestora, dupã caz.
ART. 13
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã duce la respingerea cererii de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare.
(2) Decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de 5 zile lucrãtoare de la adoptarea acesteia de cãtre Comisie.
(3) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii ei, în conformitate cu <>Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
O nouã cerere de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare poate fi adresatã Comisiei numai dupã ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

CAP. IV
Validarea şi repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

SECŢIUNEA 1
Validarea persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

ART. 15
(1) CNPAS întocmeşte Registrul participanţilor, prevãzut la art. 34 din Lege.
(2) CNPAS completeazã lunar Registrul participanţilor cu informaţiile referitoare la persoanele eligibile prevãzute la:
a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat;
b) art. 30 alin. (2) din Lege, care îşi exprimã opţiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat.
(3) Registrul participanţilor la fondurile de pensii administrate privat cuprinde:
a) numele, prenumele şi domiciliul tuturor participanţilor aflaţi în evidenţa CNPAS;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria şi numãrul actului de identitate;
d) seria şi numãrul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnãrii actului individual de aderare;
f) numãrul de registru al administratorului din Registrul Comisiei;
g) numãrul de registru al fondului de pensii administrat privat din Registrul Comisiei;
h) codul unic de identificare şi denumirea angajatorului sau a angajatorilor, dupã caz;
i) numãrul de registru al agentului de marketing persoanã juridicã din Registrul Comisiei;
j) numãrul de registru al agentului de marketing persoanã fizicã din Registrul Comisiei.
ART. 16
(1) Administratorii au obligaţia de a verifica informaţiile înscrise în actele individuale de aderare cu datele înscrise în copia actului de identitate, de a înregistra informaţiile în evidenţele proprii, în maximum 10 zile lucrãtoare de la semnarea actului individual de aderare, şi de a transmite informaţiile în vederea validãrii de cãtre CNPAS la urmãtorul raport lunar.
(2) Administratorii au obligaţia sã întocmeascã lunar un raport care sã cuprindã informaţii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.
(3) Administratorii transmit lunar raportul prevãzut la alin. (2) cãtre CNPAS şi cãtre Comisie, la data de 25 a fiecãrei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã.
(4) Raportul transmis lunar conţine urmãtoarele informaţii:
a) numele şi prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;
b) codul numeric personal al acestora;
c) seria şi numãrul actului de identitate;
d) seria şi numãrul unic ale actului individual de aderare;
e) data semnãrii actului individual de aderare;
f) codul de înregistrare a administratorului în Registrul Comisiei;
g) codul de înregistrare a fondului de pensii administrat privat în Registrul Comisiei;
h) codul unic de identificare şi denumirea angajatorului;
i) codul de înregistrare a agentului de marketing persoanã juridicã în Registrul Comisiei;
j) codul de înregistrare a agentului de marketing persoanã fizicã în Registrul Comisiei.
(5) Odatã cu transmiterea raportului prevãzut la alin. (2), administratorii au obligaţia sã transmitã Comisiei, prin intermediul mijloacelor tehnice oferite de cãtre aceasta sau pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, imaginea scanatã a actelor individuale de aderare şi a actelor de identitate ale persoanelor ale cãror date au fost înregistrate în raport.
(6) Imaginea scanatã a documentelor prevãzute la alin. (5) este memoratã în fişiere tip TIF, dupã forma xxx CNP, unde xxx reprezintã seria unicã alocatã de Comisie administratorului la momentul obţinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare, iar CNP reprezintã codul numeric personal al fiecãrei persoane înregistrate în raport.
(7) În cazul nerespectãrii termenului de transmitere a raportului de cãtre administratori, acesta se transmite la urmãtorul termen prevãzut la alin. (3).
(8) În cazul în care pentru o anumitã lunã un administrator nu încheie niciun act individual de aderare, acesta nu întocmeşte şi nu transmite raportul prevãzut la alin. (2).
ART. 17
(1) Pe baza raportului transmis lunar de cãtre administratori, CNPAS verificã:
a) dacã persoana este înscrisã în Registrul participanţilor;
b) dacã persoana este înscrisã în Registrul de evidenţã al asiguraţilor din sistemul public de pensii, administrat de CNPAS;
c) dacã persoana figureazã cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS, în cadrul aceleiaşi raportãri.
(2) Pânã la data de 10 a lunii urmãtoare celei pentru care se întocmeşte raportul, CNPAS actualizeazã Registrul participanţilor şi înscrie în acesta, ca validate, informaţiile din actele de aderare pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1).
(3) CNPAS invalideazã informaţiile din actele de aderare pentru persoanele care:
a) figureazã cu un singur act individual de aderare raportat de cãtre administratori, dar nu sunt înregistrate în Registrul de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii;
b) au aderat anterior raportãrii lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte de aderare în cadrul aceleiaşi raportãri lunare;
c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt completate cu toate informaţiile solicitate, cu excepţia denumirii şi codului unic de înregistrare al angajatorului, precum şi a numãrului de telefon şi e-mailului persoanelor eligibile.
ART. 18
(1) În cazul persoanelor ale cãror acte individuale de aderare au fost invalidate întrucât acestea nu figureazã în Registrul de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul deţine un act individual de aderare completat şi semnat, precum şi copia actului de identitate, administratorul include datele acestora în urmãtoarele minimum 3 rapoarte cãtre CNPAS şi cãtre Comisie, începând cu luna urmãtoare semnãrii actului individual de aderare.
(2) În data de 12 a fiecãrei luni, CNPAS transmite administratorilor şi Comisiei un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participanţilor, care conţine informaţiile prevãzute la art. 16 alin. (4), câmpurile aferente codurilor de validare şi motivele invalidãrilor pe baza datelor din Registrul de evidenţã a asiguraţilor din sistemul public de pensii, precum şi data validãrii şi înscrierii în Registrul participanţilor.
(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului CNPAS prevãzut la alin. (2), administratorul are obligaţia de a notifica în scris persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare rezultatul procesului de validare.
(4) Notificarea participanţilor se va face dupã fiecare raport primit din partea CNPAS, prin orice mijloc care poate fi dovedit ulterior.

SECŢIUNEA a 2-a
Repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

ART. 19
(1) Persoanele eligibile au la dispoziţie o perioadã de 4 luni de la data la care sunt obligate prin efectul legii pentru a adera la un fond de pensii administrat privat.
(2) În data de 10 a fiecãrei luni, CNPAS începe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate sã adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat şi pentru care niciun administrator nu a transmis informaţiile prevãzute la art. 16 alin. (4) în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea sunt obligate prin efectul legii sã adere.
ART. 20
În vederea organizãrii repartizãrii aleatorii, CNPAS clasificã persoanele eligibile care urmeazã a fi repartizate în funcţie de urmãtoarele criterii:
a) vârstã;
b) gen.
ART. 21
(1) CNPAS organizeazã datele persoanelor pe categorii, dupã criteriul de vârstã, astfel:
a) persoanele cu vârsta de pânã la 25 de ani;
b) persoanele cu vârsta cuprinsã între 25 şi 35 de ani.
(2) Fiecare categorie de persoane prevãzutã la alin. (1) este împãrţitã în funcţie de gen, prima grupã fiind cea a persoanelor de gen feminin.
(3) Categoriile de persoane care urmeazã a fi repartizate aleatoriu de cãtre CNPAS sunt:
a) prima grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
b) a doua grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
c) a treia grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
d) a patra grupã de persoane ce urmeazã a fi repartizatã cãtre fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.
ART. 22
(1) CNPAS repartizeazã persoanele eligibile din fiecare categorie prevãzutã la art. 21 alin. (3) astfel: pe o perioadã de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei norme, fondurile de pensii administrate privat care deţin o cotã de peste 20% din numãrul total de participanţi nu participã la procesul de repartizare aleatorie a persoanelor eligibile. Pentru celelalte fonduri, repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile se face direct proporţional cu numãrul actelor individuale de aderare validate în luna respectivã.
(2) Repartizarea persoanelor eligibile din cadrul fiecãrei grupe se efectueazã, una câte una, în ordinea crescãtoare a vârstei, începând cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare numãr de persoane validate.
ART. 23
(1) Repartizarea aleatorie lunarã este finalizatã de cãtre CNPAS pânã cel târziu la data de 15 a lunii respective.
(2) La finalizarea repartizãrii aleatorii, CNPAS înregistreazã ca validate persoanele eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, genereazã serii şi numere unice ale actelor individuale de aderare pentru persoanele repartizate aleatoriu şi actualizeazã informaţiile în Registrul participanţilor.
ART. 24
În data de 18 a lunii respective, CNPAS notificã fiecãrui administrator şi Comisiei lista cu elementele de identificare, precum nume, prenume şi cod numeric personal, şi elementele de contact, precum domiciliul şi seria şi numãrul actului de aderare alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, precum şi data validãrii şi înscrierii în Registrul participanţilor.
ART. 25
Administratorul cãruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de cãtre CNPAS are obligaţia de a le informa în scris, prin intermediul serviciilor poştale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificãrii prevãzutã la art. 24 cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat şi a administratorului acestuia, precum şi cu privire la numãrul şi seria actului individual de aderare alocat.

CAP. V
Actualizarea informaţiilor cuprinse în Registrul participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

ART. 26
În cadrul procesului de aderare, CNPAS actualizeazã Registrul participanţilor în baza:
a) rapoartelor lunare transmise de cãtre administratori cu informaţiile cuprinse în actele individuale de aderare;
b) rapoartelor lunare transmise de cãtre administratori cu informaţiile cu privire la datele de identificare şi de contact ale participanţilor cuprinse în documentele justificative ale participanţilor sau angajatorilor;
c) informaţiilor cuprinse în declaraţiile nominale iniţiale sau rectificative, în declaraţiile de asigurare ori comunicãrile de modificare sau, dupã caz, în contractele de asigurare, respectiv actele adiţionale la acestea;
d) informaţiilor primite de la Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, denumit în continuare CNABDEP;
e) informaţiilor primite de la Oficiul Român pentru Imigrãri, denumit în continuare ORI;
f) deciziilor Comisiei.
ART. 27
(1) Ori de câte ori este cazul, administratorii întocmesc, suplimentar faţã de raportul prevãzut la art. 16 alin. (2), rapoarte pe care le transmit cãtre CNPAS la termenul prevãzut la art. 16 alin. (3), în baza:
a) cererilor primite din partea participanţilor;
b) listelor de atenţionare primite de la CNPAS;
c) cererilor primite de la beneficiari, în cazul decesului participantului;
d) cererilor primite de la participanţi care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (1) şi (2) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de desfiinţare totalã a actului individual de aderare.
(2) Cererile primite din partea participanţilor sau beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotãrâri judecãtoreşti, ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru afecţiuni ireversibile, ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privatã, sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net, ca urmare a decesului participantului.
(3) Administratorii au obligaţia efectuãrii de îndatã a tuturor modificãrilor cu privire la elementele de identificare şi de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administreazã, dupã confirmarea operãrii acestora în Registrul participanţilor de cãtre CNPAS.
(4) Administratorii au obligaţia înregistrãrii, evidenţierii cronologice şi pãstrãrii istoricului modificãrilor cu privire la elementele de identificare şi de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administreazã.
ART. 28
Rapoartele prevãzute la art. 27 alin. (1) transmise la CNPAS de cãtre administratori conţin un cod de descriere a tipului de operaţiuni, cu valori distincte pentru:
a) solicitarea de ştergere a participantului din Registrul participanţilor ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile de desfiinţare totalã a actului individual de aderare;
b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;
c) solicitarea de schimbare a numelui şi prenumelui participantului, a seriei şi numãrului actului de identitate;
d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbãrii cetãţeniei;
e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;
f) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant prin dobândirea calitãţii de pensionar de invaliditate;
g) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant prin deschiderea dreptului la pensia privatã;
h) solicitarea privind luarea în evidenţã a încetãrii calitãţii de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de cãtre beneficiar a copiei de pe certificatul de moştenitor.
ART. 29
(1) Pe baza datelor şi informaţiilor conţinute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor la sistemul public de pensii, CNPAS actualizeazã elementele de identificare ale participanţilor referitoare la codul numeric personal, seria şi numãrul actului de identitate, numele şi prenumele, domiciliul şi/sau Registrul participanţilor cu privire la încetarea calitãţii de participant.
(2) Pe baza datelor primite de la CNABDEP, ORI sau administratori, CNPAS întocmeşte, dupã caz, liste de atenţionare, prevãzute la art. 30.
ART. 30
(1) În data de 12 a fiecãrei luni, CNPAS transmite administratorilor listele de atenţionare.
(2) Listele de atenţionare cuprind:
a) informaţii referitoare la persoanele eligibile, cu mai multe acte individuale de aderare, care au acelaşi nume şi acelaşi cod numeric personal;
b) informaţii referitoare la persoanele eligibile cu nume diferite, dar având acelaşi cod numeric personal;
c) informaţii referitoare la participanţii decedaţi sau la cei care au pierdut ori au primit cetãţenia românã, obţinute lunar de cãtre CNPAS de la CNABDEP;
d) informaţii referitoare la participanţi care au deschise mai multe conturi;
e) informaţii referitoare la participanţii care au dobândit calitatea de pensionar de invaliditate;
f) informaţii referitoare la participanţii ale cãror coduri numerice personale nu se regãsesc în baza de date a CNABDEP;
g) alte informaţii referitoare la participanţi care au drept efect modificãri în Registrul participanţilor.
ART. 31
(1) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listelor de atenţionare, administratorii analizeazã situaţia şi se adreseazã, dupã caz, fiecãrui participant menţionat în listã, angajatorilor sau altor administratori, în vederea clarificãrii situaţiei notificate.
(2) În cazul notificãrii participantului de cãtre administrator cu privire la semnalizarea unor erori materiale referitoare la elementele de identificare ale participantului, participantul este obligat sã întreprindã toate mãsurile necesare în vederea corectãrii erorii.
(3) Participantul este obligat sã notifice în scris administratorului fondului de pensii administrat privat la care a aderat sau a fost repartizat aleatoriu, precum şi angajatorului sau angajatorilor, dupã caz, orice modificare referitoare la elementele de identificare şi/sau de contact, însoţite de copii ale actelor doveditoare eliberate de instituţiile abilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea acestora.
ART. 32
(1) În cazul în care CNPAS constatã cã pentru acelaşi cod numeric personal existã diferenţe semnificative între numele participantului transmis prin informaţiile cuprinse în actul individual de aderare şi numele din declaraţia nominalã transmisã de cãtre angajator, CNPAS notificã administratorului aceastã situaţie în lista de atenţionare.
(2) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atenţionare, administratorul se adreseazã în scris participantului menţionat în listã şi, dupã caz, angajatorului, în vederea clarificãrii situaţiei descrise la alin. (1).
(3) În cazul în care se constatã cã datele aparţin aceluiaşi participant, iar eroarea materialã a apãrut în declaraţia nominalã transmisã de cãtre angajator casei teritoriale de pensii, administratorul notificã participantului sã solicite angajatorului îndreptarea erorii materiale şi transmiterea unei declaraţii rectificative casei teritoriale de pensii, care sã conţinã numele corect.
(4) În cazul în care se constatã cã datele aparţin aceluiaşi participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbãri legale de nume, respectiv cãsãtorie, divorţ sau pe cale administrativã, operate în baza de date administratã de CNABDEP, şi modificãrile nu au fost comunicate angajatorilor de cãtre participant, administratorul notificã participantul sã solicite angajatorului înscrierea noului nume în urmãtoarea declaraţie nominalã transmisã la CNPAS.
(5) În cazul în care modificãrile legale de nume sunt comunicate administratorului de cãtre participant, administratorul are obligaţia de a întocmi raportul prevãzut la art. 27 şi de a notifica CNPAS cu privire la noul nume al participantului, prin înscrierea unei poziţii având menţiunea "modificãri de elemente de identificare", conţinând noul nume al participantului, în termenul prevãzut la art. 16 alin. (3), ataşând la raport copia actului de identitate.
(6) CNPAS, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor la sistemul public de pensii, opereazã modificarea numelui participantului în Registrul participanţilor şi îl informeazã pe administrator asupra operãrii modificãrii.
ART. 33
(1) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (1) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de desfiinţare totalã a actului individual de aderare, iar persoana respectivã are obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat, se întreprind urmãtoarele acţiuni:
a) persoana transmite administratorului la care este înregistrat ca participant, precum şi CNPAS o copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile;
b) la primirea copiei hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile, administratorul comunicã CNPAS desfiinţarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin înscrierea menţiunii "ştergerea participantului din Registrul participanţilor", îi remite o copie a hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile;
c) CNPAS procedeazã la recuperarea contribuţiei brute virate pânã la momentul eliminãrii din Registrul participanţilor, în vederea returnãrii acesteia cãtre Bugetul asigurãrilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data urmãtorului virament lunar;
d) CNPAS înscrie în listele nominale de viramente, la urmãtorul termen de virament, pentru participantul în cauzã, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupã eliminarea din Registrul participanţilor;
e) în cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se acoperã din veniturile administratorului prevãzute la art. 85 lit. a) din Lege;
f) în cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv;
g) dupã efectuarea operaţiunilor prevãzute la lit. a)-f), administratorul închide contul participantului.
(2) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se aflã în situaţia prevãzutã la art. 30 alin. (2) din Lege şi care au obţinut o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de desfiinţare totalã a actului individual de aderare, iar persoana respectivã nu are obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat, sunt aplicabile prevederile alin. (1).
ART. 34
(1) În cazul în care CNPAS nu comunicã administratorului informaţiile referitoare la domiciliul participanţilor repartizaţi aleatoriu, administratorul procedeazã astfel:
a) identificã participanţii care au fost repartizaţi aleatoriu la fondul de pensii pe care îl administreazã şi care nu figureazã cu adresã de domiciliu;
b) identificã angajatorul dupã codul unic de identificare şi se adreseazã acestuia, în scris, în vederea identificãrii adresei de domiciliu a participantului;
c) dupã primirea adresei de domiciliu de la angajatorul participantului, administratorul solicitã în scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnãturã în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere;
d) în urmãtorul raport transmis cãtre CNPAS, administratorul comunicã adresa participantului prin menţiunea "modificãri de date personale" şi ataşeazã copia actului de identitate.
(2) În baza raportului menţionat la alin. (1) lit. d) şi a documentelor justificative primite, CNPAS înscrie în evidenţele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant.
ART. 35
(1) În cazul în care un cetãţean strãin, rezident în România, având un cod numeric personal care începe cu cifra 7 sau 8, participant la un fond de pensii administrat privat, dobândeşte cetãţenia românã, acesta are obligaţia notificãrii administratorului şi angajatorului asupra acestui fapt, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberãrii actelor de identitate şi ataşeazã documentele justificative.
(2) Angajatorul, la primirea notificãrii prevãzute la alin. (1) şi a copiilor de pe documentele justificative, transmite la casa teritorialã de pensii o declaraţie nominalã rectificativã, la urmãtorul termen de depunere a declaraţiilor.
(3) Administratorul notificat conform alin. (1) informeazã CNPAS, prin înscrierea în urmãtorul raport lunar a respectivei modificãri, în vederea modificãrii codului numeric personal al participantului în Registrul participanţilor.
(4) CNPAS, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a declaraţiei nominale rectificative primite de la angajator, opereazã modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor, dupã consultarea CNABDEP, şi informeazã administratorul la data prevãzutã la art. 30 alin. (1).
(5) Administratorul, în baza informãrii din partea CNPAS, opereazã modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii.
ART. 36
(1) În cazul în care din evidenţele CNABDEP rezultã ca a fost modificat codul numeric personal al unui participant şi acesta are un nou act de identitate, participantul are obligaţia de a transmite administratorului o copie dupã noul act de identitate, cu semnãturã în original pe aceeaşi paginã cu imaginea reprodusã prin copiere, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la eliberarea noului document.
(2) Administratorul notificã CNPAS în vederea înscrierii noului cod numeric personal în Registrul participanţilor, pentru participantul în cauzã.
(3) CNPAS, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a declaraţiilor din sistemul public de pensii, opereazã modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor şi informeazã administratorul la data prevãzutã la art. 30 alin. (1).
(4) Administratorul, în baza informãrii din partea CNPAS, opereazã modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii.
ART. 37
Administratorii au obligaţia de a pãstra în evidenţele proprii istoricul operaţiunilor descrise la art. 27 alin. (2), art. 32-36 şi documentele justificative aferente.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 38
Termenele prevãzute de prezenta normã care expirã într-o zi de sãrbãtoare legalã sau într-o zi nelucrãtoare se vor prelungi pânã la sfârşitul urmãtoarei zile lucrãtoare.
ART. 39
(1) Angajatorii, persoane fizice şi juridice, sunt obligaţi sã punã la dispoziţia Comisiei şi administratorilor de fonduri de pensii administrate privat datele şi documentele necesare pentru identificarea participanţilor la fondurile de pensii administrate privat.
(2) Administratorii îşi transmit reciproc informaţii, la solicitarea scrisã a unuia dintre aceştia cu privire la datele participanţilor incluşi în operaţiunile descrise la art. 32, 35 şi 36.
ART. 40
Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normã se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) şi art. 141 alin. (2)-(11) din Lege.
ART. 41
Toate rapoartele transmise de cãtre CNPAS la Comisie vor fi în format electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, iar formatul acestor rapoarte se va stabili prin act adiţional la protocolul încheiat între cele douã instituţii.
ART. 42
Anexa face parte integrantã din prezenta normã.
ART. 43
Prezenta normã intrã în vigoare la 1 ianuarie 2010.
ART. 44
La data intrãrii în vigoare a prezentei norme se abrogã <>Norma nr. 18/2007 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 13 iulie 2007, republicatã, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXĂ
-----
la normã
--------


ACT-CADRU DE ADERARE

Nr. deciziei de autorizare ca administrator ................................
Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ........
Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat ....................................
Numele şi prenumele participantului: ...........................................................
Codul numeric personal .................................................................... B.I./C.I. seria ................. nr. ......................................
Data naşterii: zz/ll/: ................................................
Adresa de domiciliu ......./(localitate, judeţ/sector, stradã, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal)/........................
Adresa de corespondenţã .........../(localitate, judeţ/sector, stradã, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal)/................
Numãrul de telefon: .......................................................................... adresa e-mail ...............................................................
Denumirea fondului de pensii administrat privat ............................................
Administrat de ........../(denumirea administratorului)/.......................................................
Adresa de corespondenţã a administratorului .........../(localitate, judeţ/sector, stradã, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, cod poştal)/................................
Denumirea angajatorului .............................. CUI ...............................
Conform prevederilor <>Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, "administratorului, agentului de marketing şi persoanelor afiliate acestora le este interzis:
1. sã ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoanã sã adere la un fond de pensii sau sã rãmânã participant la acesta;
2. sã acorde foloase pentru facilitarea aderãrii potenţialilor participanţi."
Declaraţia participantului:
1. Declar pe propria rãspundere cã mã aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat şi cã nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un astfel de fond. []
(Se marcheazã cu X de cãtre participant numai în situaţia în care se aflã la prima aderare.)
2. Declar pe propria rãspundere cã am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat. []
(Se marcheazã cu X de cãtre participant numai în situaţia în care se transferã de la un alt fond de pensii administrat privat.)
3. Am luat cunoştinţã de prevederile prospectului schemei de pensii private şi sunt de acord sã fiu parte la contractul de societate civilã şi la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.
Conform <>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, participantul beneficiazã de dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrãrii datelor personale care îl privesc şi de a solicita ştergerea datelor, printr-o cerere scrisã, datatã şi semnatã, adresatã ....../(denumirea administratorului)/...................... care prelucreazã datele participantului conţinute în prezenta anexã, în scopul prevãzut de <>Legea nr. 411/2004 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Administrator, Participant,
............... ....................
(numele şi prenumele)


Reprezentant legal,
........................................... ................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) (semnãtura)


Data .........
................


Broker de pensii private ..............
(denumirea)


Agent, Nr. de Registru agent
................................. ........................
(numele, prenumele şi semnãtura)-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016