Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 279 din 5 aprilie 2012  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 279 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 19 aprilie 2012

    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicatã, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotãrãşte:

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursului de admitere în magistraturã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfãşurarea concursului de admitere în magistraturã, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecãtor şi procuror, fãrã concurs, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã.
    ART. 3
    Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            Preşedintele Consiliului
                           Superior al Magistraturii,
                         judecãtor Alina Nicoleta Ghica

    Bucureşti, 5 aprilie 2012.
    Nr. 279.


    ANEXÃ
                                   REGULAMENT
                      privind organizarea şi desfãşurarea
                    concursului de admitere în magistraturã

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Admiterea în magistraturã se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalitãţii.
    (2) Concursul se organizeazã de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prezentului regulament.
    ART. 2
    La concursul de admitere în magistraturã pot participa foştii judecãtori şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridicã prevãzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Legea nr. 303/2004, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciarã cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridicã în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învãţãmântul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 14 alin. (2) şi, dupã caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004.

    CAP. II
    Organizarea concursului
    ART. 3
    (1) Concursul de admitere în magistraturã se organizeazã, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecãtorii şi de la parchetele de pe lângã acestea.
    (2) Data, locul, modul de desfãşurare a concursului, calendarul de desfãşurare, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizatã se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupã caz.
    (3) Numãrul şi lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei de resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Datele prevãzute la alin. (2) şi (3) se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilitã pentru susţinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului.
    (5) Data, locul, modul de desfãşurare a concursului, numãrul de posturi scoase la concurs şi taxa de înscriere se aduc la cunoştinţã şi printr-un comunicat de presã care se publicã în 3 cotidiene centrale.
    (6) Cererile de înscriere tipizate, dupã aprobarea de cãtre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înainteazã tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea, odatã cu tematica şi bibliografia concursului.
    (7) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizatã, tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs.
    (8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicãrii datelor prevãzute la alin. (2) şi (3) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, dupã caz, la parchetele de pe lângã acestea, în ale cãror circumscripţii domiciliazã candidaţii.
    (9) Candidatul va menţiona în cerere faptul cã a primit un exemplar al prezentului regulament.
    (10) La cererea de înscriere se anexeazã urmãtoarele acte:
    a) certificatul de naştere;
    b) actul de identitate;
    c) diploma de licenţã;
    d) chitanţa de platã a taxei de înscriere;
    e) certificatul de cazier judiciar;
    f) certificatul de cazier fiscal;
    g) declaraţia pe propria rãspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;
    h) curriculum vitae;
    i) carnetul de muncã sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;
    j) adeverinţa din care rezultã cã persoana este aptã din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberatã de orice instituţie sau persoanã autorizatã;
    k) actele necesare verificãrii condiţiei privind buna reputaţie, respectiv:
    - curriculum vitae care sã cuprindã datele de identificare, datele de stare civilã, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncã anterioare;
    - caracterizarea de la ultimul loc de muncã, care sã cuprindã inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;
    - adeverinţe eliberate de primãrii şi/sau, dupã caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sã rezulte, dacã este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în aceastã perioadã;
    - declaraţia pe propria rãspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
    - orice alte înscrisuri pe care le considerã relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.Actele prevãzute la lit. a), b), c) şi i) se depun în copie certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre candidat.
    (11) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plãteşte la casieria tribunalului sau, dupã caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentã. Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar i se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de platã.
    (12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevãzutã la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a condiţiilor prevãzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişãrii listelor finale cu rezultatele verificãrii îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţioneazã în termen de 30 de zile de la înregistrare de cãtre Direcţia economicã şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (13) Preşedinţii tribunalelor şi, dupã caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângã acestea vor preda dosarele candidaţilor comisiei de admitere a concursului în cel mult 5 zile de la data expirãrii termenului prevãzut la alin. (8).
    ART. 4
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria rãspundere în acest sens. Aceeaşi persoanã poate face parte dintr-o singurã comisie.
    (3) Dacã incompatibilitatea prevãzutã la alin. (2) se iveşte ulterior desemnãrii membrilor comisiilor, membrul în cauzã are obligaţia sã comunice de îndatã aceastã situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.
    ART. 5
    (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotãrâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, şi coordoneazã organizarea şi desfãşurarea concursului.
    (2) Comisia de admitere a concursului se compune din:
    - preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, dupã caz;
    - vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi/sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, dupã caz;
    - membri: directori, şefi de serviciu, judecãtori şi procurori detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Naţional al Magistraturii, personal de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii;
    - reprezentanţii instituţiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaboreazã pentru organizarea şi desfãşurarea concursului.
    ART. 6
    (1) Comisia de admitere a concursului are în principal urmãtoarele atribuţii:
    1. transmite cererea tipizatã de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs cãtre tribunale şi parchetele de pe lângã acestea;
    2. verificã îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizeazã dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişeazã lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, afişeazã lista finalã a candidaţilor;
    3. controleazã şi îndrumã acţiunile privind organizarea şi desfãşurarea concursului, identificarea şi, dupã caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfãşurãrii concursului şi a pazei necesare pentru pãstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnã, dupã caz, pentru membrii comisiilor;
    4. asigurã paza subiectelor şi a lucrãrilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;
    5. asigurã confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;
    6. instruieşte cu 24-48 de ore înaintea datei concursului persoanele care asigurã supravegherea în sãlile de concurs, responsabili de salã şi supraveghetori, numite prin hotãrâre a preşedintelui comisiei de admitere;
    7. preia de la preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi examinare, pe bazã de delegaţie nominalã, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;
    8. pãstreazã în condiţii de deplinã siguranţã subiectele şi baremele de evaluare şi notare;
    9. coordoneazã multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numãrul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare salã;
    10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
    11. repartizeazã candidaţii pe sãli, pentru probele scrise, în ordine alfabeticã, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sãlilor în care se desfãşoarã probele;
    12. afişeazã baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs dupã încheierea fiecãrei probe scrise şi asigurã publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    13. organizeazã transportul lucrãrilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi rãspunde de securitatea acestora;
    14. ia mãsuri pentru ca în spaţiile în care se desfãşoarã probele scrise de concurs sã nu pãtrundã persoane strãine neautorizate de comisie sau neprevãzute de prezentul regulament;
    15. calculeazã mediile generale şi întocmeşte listele finale;
    16. asigurã respectarea procedurii de evaluare şi notare;
    17. analizeazã desfãşurarea şi rezultatele concursului şi prezintã concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
    18. informeazã de îndatã conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebitã a cãrei rezolvare nu este prevãzutã în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
    19. asigurã afişarea şi publicarea simultanã pe paginile de internet, de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigurã transmiterea rezultatelor cãtre tribunale şi parchetele de pe lângã acestea;
    20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificãri în modul de organizare şi desfãşurare a concursului.
    (2) Comisia de admitere a concursului exercitã orice alte atribuţii necesare bunei desfãşurãri a concursului.
    ART. 7
    (1) Preşedintele comisiei de admitere a concursului ia toate mãsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevãzute la art. 6.
    (2) În acest scop, preşedintele comisiei de admitere a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţi, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea, în vederea bunei desfãşurãri a concursului.
    (3) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângã acestea rãspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea preşedintelui comisiei de admitere a concursului.
    ART. 8
    (1) Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se realizeazã de comisia de elaborare a subiectelor, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrãrilor la probele scrise eliminatorii se realizeazã prin procesare electronicã.
    (2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotãrâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor vegheazã la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordoneazã activitatea comisiei.
    (3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţãmântului scris, exprimat anterior.
    (4) Membrii comisiilor vor fi numiţi de regulã dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi care au urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii privind metodele şi tehnicile de evaluare.
    (5) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitãţile de platã şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
    (6) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului şi se pãstreazã alãturi de celelalte documente de concurs.
    (7) În comisiile prevãzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilitã de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotãrârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectueazã de preşedintele comisiilor de concurs.
    ART. 9
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusã din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilã de verificare a raţionamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice şi comisia de examinare.
    (2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfãşurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.
    (3) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenului prevãzut la alin. (2).
    ART. 10
    Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilã de verificare a raţionamentului logic şi de elaborare a subiectelor pentru testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice au în principal urmãtoarele atribuţii:
    1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea urmãtoarelor reguli:
    a) sã fie în concordanţã cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;
    b) sã asigure o cuprindere echilibratã a materiei studiate, sã aibã grad de complexitate corespunzãtor conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
    c) sã se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
    d) sã asigure o repartizare echilibratã a rãspunsurilor corecte şi a numãrului de rãspunsuri corecte între variantele de rãspuns;
    e) timpul necesar rezolvãrii subiectelor sã nu depãşeascã timpul alocat desfãşurãrii probei de concurs;
    f) sã se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;
    g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrinã sau în practicã;
    2. predarea cãtre comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfãşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.
    ART. 11
    Comisia de examinare are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaborarea grilei de evaluare în baza cãreia se face aprecierea interviului;
    b) elaborarea subiectelor pe baza cãrora vor fi examinaţi candidaţii;
    c) intervievarea candidaţilor, în scopul identificãrii aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de eticã specifice profesiei.
    ART. 12
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusã din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilã de verificare a raţionamentului logic şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice.
    (2) Fiecare dintre aceste comisii este alcãtuitã din 4 membri care, în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice, sunt specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.
    (3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odatã cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.
    (4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilã de verificare a raţionamentului logic şi, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice au urmãtoarele atribuţii:
    a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilã de verificare a raţionamentului logic, respectiv la testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv;
    b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele douã teste-grilã.
    ART. 13
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevãzutã la art. 14 alin. (2) lit. e), şi a condiţiilor prevãzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, se realizeazã de comisia de admitere a concursului.
    (2) Verificãrile privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere a concursului solicitã Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativã a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventualã eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în mãsura în care considerã necesar, relaţii şi de la alte instituţii.
    (4) Comisia de admitere a concursului verificã documentele prevãzute la alin. (3) şi la art. 3 alin. (10) lit. k) şi, atunci când este cazul, sesizãrile primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecãtor sau procuror, vor constitui obiect al verificãrii privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.
    (5) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani.
    (6) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere urmãtoarele criterii: tipul şi împrejurãrile de sãvârşire a faptei, forma de vinovãţie, tipul de sancţiune aplicatã, conduita adoptatã în timpul cercetãrii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauzã, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rãmânerea definitivã a condamnãrii.
    (7) Rezultatele verificãrilor prevãzute la alin. (1) se afişeazã la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea şi se publicã simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
    (8) Candidaţii respinşi în urma verificãrii pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea.
    (9) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângã acestea şi se înainteazã de îndatã, prin fax, comisiei de admitere a concursului.
    (10) Contestaţiile se soluţioneazã prin hotãrâre definitivã de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (11) Lista finalã a candidaţilor se afişeazã la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea şi se publicã simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

    CAP. III
    Desfãşurarea concursului
    ART. 14
    (1) Examinarea candidaţilor se face în douã etape.
    (2) Prima etapã este eliminatorie şi constã în susţinerea urmãtoarelor probe scrise eliminatorii:
    1. un test-grilã de verificare a raţionamentului logic;
    2. un test-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la urmãtoarele discipline:
    a) drept civil;
    b) drept procesual civil;
    c) drept penal;
    d) drept procesual penal.
    (3) La testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice participã numai candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a raţionamentului logic.
    (4) Nota obţinutã la prima etapã este suma notelor obţinute la probele prevãzute de alin. (2), calculatã în raport cu urmãtoarea pondere: testul-grilã de verificare a raţionamentului logic 30%, testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice 70%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele douã probe, în ordinea descrescãtoare a notei obţinute la prima etapã, în limita dublului numãrului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numãrului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.
    (5) Numãrul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimenteazã în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.
    (6) A doua etapã constã în susţinerea unui interviu.
    ART. 15
    (1) Testul-grilã de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebãri la care se puncteazã rãspunsurile şi 20 de întrebãri supuse pretestãrii în condiţii de concurs. Întrebãrile suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestãrii, iar rãspunsurile la aceste întrebãri nu se puncteazã. Baremul publicat nu include rãspunsurile la întrebãrile suplimentare.
    (2) Pentru întrebãrile al cãror rãspuns se puncteazã, fiecare rãspuns corect valoreazã 0,1 puncte.
    (3) Timpul necesar pentru formularea rãspunsurilor la întrebãrile din testul-grilã este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceastã probã şi nu poate depãşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor cãtre toţi candidaţii.
    (4) Lucrãrile se noteazã cu "Admis" sau "Respins", în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la aceastã probã, candidatul trebuie sã rãspundã corect la minimum 30 de întrebãri dintre cele 100 de întrebãri ale cãror rãspunsuri se puncteazã.
    ART. 16
    (1) Accesul candidaţilor în sãlile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, pânã la ora stabilitã de comisia de admitere, cel mai târziu pânã la momentul deschiderii plicului în care se aflã tezele de concurs.
    (2) Li se interzice candidaţilor sã deţinã asupra lor pe timpul desfãşurãrii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare. Încãlcarea acestor dispoziţii constituie fraudã şi atrage eliminarea din concurs.
    (3) În vederea elaborãrii lucrãrilor scrise candidaţii folosesc numai cernealã sau pix cu pastã de culoare neagrã.
    (4) Candidaţii se aşazã în ordine alfabeticã, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o tezã de concurs tipizatã, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând testul-grilã, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completeazã citeţ celelalte date. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predãrii lucrãrii, numai dupã ce persoanele care supravegheazã în salã au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectã a tuturor datelor prevãzute şi dupã ce responsabilii de salã au semnat în interiorul porţiunii care urmeazã a fi sigilatã.
    (5) Din momentul deschiderii plicului în care se aflã tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în salã şi niciun candidat nu poate pãrãsi sala decât dacã predã lucrarea scrisã şi semneazã de predarea acesteia. Candidaţii care nu se aflã în salã în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivã.
    (6) Pe toatã durata desfãşurãrii probei este interzisã pãrãsirea sãlii de concurs de cãtre candidaţi. În cazuri excepţionale, dacã un candidat solicitã pãrãsirea temporarã a sãlii, el trebuie sã fie însoţit de una dintre persoanele care supravegheazã, pânã la înapoierea în sala de concurs.
    (7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs pânã la încheierea probei scrise.
    ART. 17
    (1) Pe parcursul desfãşurãrii probei membrii comisiei de admitere a concursului şi supraveghetorii de sãli nu le pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificãri acestuia şi nici baremului de evaluare şi notare. Orice nelãmurire legatã de subiecte se discutã direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
    (2) În cazul în care unii candidaţi doresc sã îşi transcrie lucrarea, fãrã sã depãşeascã timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de cãtre supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise. Colile folosite iniţial se anuleazã pe loc de cãtre supraveghetori, menţionându-se pe ele "Anulat", se semneazã de 2 supraveghetori şi se pãstreazã în condiţiile stabilite pentru lucrãrile scrise.
    (3) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare.
    (4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrãrile sub semnãturã în faza în care se aflã, fiind interzisã depãşirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (3). Ultimii 3 candidaţi rãmân în salã pânã la predarea ultimei lucrãri.
    (5) Toţi candidaţii semneazã, la momentul predãrii lucrãrilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.
    (6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrãrile sub semnãturã de la supraveghetori.
    (7) Frauda doveditã atrage eliminarea din concurs. Se considerã fraudã şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigileazã şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrãrii. În aceste cazuri responsabilul de salã consemneazã într-un proces-verbal faptele şi mãsurile luate, iar lucrarea se anuleazã cu menţiunea "Fraudã". Procesul-verbal se comunicã comisiei de admitere şi candidatului respectiv.
    (8) Sancţiunea prevãzutã la alin. (7) se aplicã şi pentru depãşirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 15 alin. (3).
    (9) Pentru fiecare salã de concurs se întocmeşte un proces-verbal.
    ART. 18
    (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilã de verificare a raţionamentului logic se afişeazã la centrele de concurs dupã încheierea probei şi se publicã simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea acestuia la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţioneazã de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilã de verificare a raţionamentului logic, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motiveazã în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionãrii contestaţiilor se publicã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) În situaţia în care, în urma soluţionãrii contestaţiilor la barem, se anuleazã una sau mai multe întrebãri din testul-grilã, punctajul corespunzãtor întrebãrilor anulate se acordã tuturor candidaţilor.
    (3) În ipoteza în care, în urma soluţionãrii contestaţiilor la barem, se apreciazã cã rãspunsul corect la una dintre întrebãri este altul decât cel indicat în barem, se corecteazã baremul şi se va acorda punctajul corespunzãtor întrebãrii respective numai candidaţilor care au indicat rãspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
    (4) În situaţia în care, în urma soluţionãrii contestaţiilor la barem, se apreciazã cã rãspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul rãspuns corect, punctajul corespunzãtor întrebãrii respective se acordã pentru oricare dintre variantele de rãspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
    (5) În cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilã de verificare a raţionamentului logic care sunt rãspunzãtori pentru aceastã situaţie suportã consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor bãneşti cuvenite pentru activitatea prestatã în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadã de pânã la 3 ani.
    (6) Mãsurile prevãzute la alin. (5) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat aceastã situaţie.
    ART. 19
    Rezultatele probei prevãzute la art. 15 se afişeazã la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea şi se publicã pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.
    ART. 20
    (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba prevãzutã la art. 15. Contestaţia se depune, prin fax, la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicãrii rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) În vederea soluţionãrii contestaţiilor, colţul lucrãrii se va sigila din nou.
    (3) Contestaţiile se soluţioneazã de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilã de verificare a raţionamentului logic în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).
    (4) Nota acordatã de aceastã comisie este definitivã şi nu poate fi mai micã decât nota contestatã.
    ART. 21
    (1) Testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebãri, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 14 alin. (2) pct. 2 lit. a)-d).
    (2) La testul-grilã fiecare rãspuns corect primeşte 1 punct care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.
    (3) Dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-20 se aplicã în mod corespunzãtor.
    (4) Lucrãrile se noteazã cu "Admis" sau "Respins", în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la aceastã probã candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.
    ART. 22
    (1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecãtor, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numãrul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numãrul candidaţilor declaraţi admişi dupã prima etapã eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobatã de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotãrârea de numire a comisiilor de concurs. În situaţia în care activeazã mai multe comisii, componenţa nominalã a fiecãreia dintre ele va fi stabilitã prin tragere la sorţi, în ziua desfãşurãrii probei.
    (2) Interviul constã în:
    a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de cãtre candidat şi susţinerea oralã a acestuia;
    b) analiza oralã a unei speţe cu elemente de eticã specifice profesiei.
    (3) Analiza prevãzutã la alin. (2) lit. a) se predã comisiei de examinare dupã susţinerea oralã a acesteia şi va fi avutã în vedere pentru aprecierea interviului.
    (4) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu douã zecimale. Nota 1 se acordã atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu aceastã notã.
    (5) Metodologia privind organizarea şi desfãşurarea interviului, elaboratã de Institutul Naţional al Magistraturii, se publicã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odatã cu anunţul privind organizarea concursului.
    (6) Nota obţinutã la aceastã probã reprezintã media aritmeticã a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordatã este definitivã.
    (7) Sunt declaraţi admişi la aceastã probã candidaţii care au obţinut nota minimã 7.
    (8) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişeazã la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea şi se publicã pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    ART. 23
    (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfãşurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmeşte lista alfabeticã a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie sã se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişatã, respectându-se ora prevãzutã pentru fiecare grupã.
    (3) Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloacele tehnice audio.
    (4) Înregistrãrile se pãstreazã timp de un an, dupã care se distrug.
    ART. 24
    Nota obţinutã la concurs este suma notelor obţinute în cele douã etape, calculatã în raport cu urmãtoarea pondere: nota de la prima etapã 75%, interviul 25%.
    ART. 25
    (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului se publicã simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişãrii la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângã acestea.
    (2) Candidaţii sunt clasificaţi în ordinea descrescãtoare a notelor şi formuleazã, în aceastã ordine, opţiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs, fiind posibilã o singurã opţiune, care nu poate fi modificatã.
    (3) La note egale, departajarea candidaţilor se face în ordinea descrescãtoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în urmãtoarea ordine: testul-grilã de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilã de verificare a raţionamentului logic, interviul. În situaţia în care existã posturi vacante de judecãtori şi procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numãrul de posturi scoase la concurs, astfel încât sã poatã fi repartizaţi toţi candidaţii care au obţinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis.
    ART. 26
    Candidaţii declaraţi admişi dupã cele douã etape ale concursului vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicalã.
    ART. 27
    (1) Raportul referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecãtor sau procuror se înainteazã secţiei corespunzãtoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 14 alin. (2) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de cãtre candidaţii declaraţi admişi la concurs.
    (3) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei, din punct de vedere medical, sunt declaraţi respinşi.

    CAP. IV
    Validarea concursului
    ART. 28
    Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
    ART. 29
    Dacã unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile art. 27, procedura prevãzutã de art. 25 alin. (2) se reia pentru candidaţii admişi care ocupã poziţiile urmãtoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului. Candidaţii îşi pot menţine opţiunea iniţialã sau pot formula o nouã opţiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, dupã ocuparea acestuia, pentru postul rãmas astfel neocupat, dupã caz.
    ART. 30
    În termen de cel mult 30 de zile de la data validãrii concursului de admitere în magistraturã, Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecãtor sau, dupã caz, de procuror a candidaţilor admişi pe posturile pentru care au optat.
    ART. 31
    (1) Dupã numirea în funcţia de judecãtor sau de procuror, candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi sã urmeze, pe o perioadã de 6 luni, un curs de formare profesionalã în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu şi elemente de drept comunitar.
    (2) Evaluãrile obţinute la finalul cursului de formare profesionalã de 6 luni vor fi avute în vedere la prima evaluare profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor recrutaţi prin concurs de admitere în magistraturã.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    Termenele prevãzute de prezentul regulament se calculeazã potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedurã civilã.
    ART. 33
    (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipuleazã cã un document urmeazã sã fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndatã la uşa de intrare a instanţei sau parchetului, iar procesul-verbal de afişare va fi înaintat de îndatã comisiei de admitere.
    (2) Preşedinţii tribunalelor sau, dupã caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângã acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însãrcinat cu activitatea de registraturã pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişãrii, precum şi al retragerii documentului grefierul va nota ora şi data afişãrii sau retragerii pe document, însoţite de semnãtura sa. Grefierul transmite de îndatã documentul retras preşedintelui tribunalului sau conducãtorului parchetului.
    ART. 34
    (1) Lucrãrile de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi, inclusiv analiza prevãzutã la art. 22 alin. (2) lit. a), se anexeazã, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, dupã numirea în funcţie, în condiţiile legii.
    (2) Restul lucrãrilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfãşurarea concursului se arhiveazã şi se pãstreazã în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Lucrãrile scrise anulate pentru fraudã se arhiveazã şi se pãstreazã separat.
    (3) Originalele documentelor, în privinţa cãrora prezentul regulament dispune cã se înainteazã prin fax Direcţiei resurse umane şi organizare, se transmit de cãtre tribunale sau parchetele de pe lângã acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângã acestea, dupã caz, în cel mai scurt timp şi se arhiveazã la mapele de concurs.


                            Preşedintele Consiliului
                           Superior al Magistraturii,
                         judecãtor Alina Nicoleta Ghica

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Marian Eugenia
24 Aprilie 2012
V? mul?umesc. A?tept nout??i legislative. Eugenia.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016