Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 247 din 1978  pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Ghana privind navigatia maritima, incheiat la Bucuresti la 22 aprilie 1978    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 247 din 1978 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Ghana privind navigatia maritima, incheiat la Bucuresti la 22 aprilie 1978

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 94 din 24 octombrie 1978
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Ghana privind navigaţia maritima, încheiat la Bucureşti la 22 aprilie 1978.


ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România şi
guvernul Republicii Ghana privind navigaţia maritima

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Ghana, denumite în continuare pãrţi contractante,
în dorinta:
de a promova în continuare relaţiile prieteneşti care exista între cele doua state,
de a folosi pe deplin posibilitãţile oferite de economiile în dezvoltare ale ţãrilor lor şi de a intensifica cooperarea în domeniul navigaţiei maritime,
de a respecta principiile deplinei egalitati în drepturi, independentei şi suveranitãţii naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc,
convinse de importanta creşterii şi diversificãrii cooperãrii dintre ţãrile în curs de dezvoltare, pentru dezvoltarea economicã accelerata şi progresul social, pentru reducerea şi lichidarea decalajelor economice ce despart aceste tari de ţãrile dezvoltate economice - cerinta esenţialã a unei noi ordini economice internaţionale,
au cãzut de acord asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
În prezentul acord:
1. Prin termenul nava unei pãrţi contractante se înţelege orice nava care poarta pavilionul acestei pãrţi în conformitare cu legislaţia sa.
Termenul nava unei pãrţi contractante nu include navele de rãzboi.
2. Prin termenul membru al echipajului navei se înţelege orice persoana angajata la bordul navei, care îndeplineşte în timpul voiajului îndatoririle legate de exploatarea sau de întreţinerea navei şi este înscrisã în rolul de echipaj.
ART. 2
Pãrţile contractante convin sa se abţinã de la orice acţiune care ar conduce la limitarea liberei participari a navelor celeilalte pãrţi contractante la transporturile maritime internaţionale.
ART. 3
Fiecare parte contractantã, în limitele legislaţiei sale şi a regulilor portuare, va lua mãsurile pe care le va considera necesare, în scopul de a facilita dezvoltarea activitãţii de navigaţie între cele doua state.
Pãrţile contractante convin sa permitã participarea la traficul maritim dintre porturile celor doua tari a navelor care poarta pavilionul unui stat terţ, cu condiţia ca acestea sa fie navlosite de una din organizaţiile autorizate ale partii romane sau ghaneze.
ART. 4
Sub rezerva prevederilor acordurilor regionale, la care cele doua tari sunt pãrţi sau ar putea deveni pãrţi în viitor, fiecare parte contractantã va acorda regimul naţiunii celei mai favorizate navelor aparţinând celeilalte pãrţi contractante, membrilor echipajelor, precum şi incarcaturilor acestor nave, la sosirea, plecarea şi stationarea în porturile şi locurile de ancorare ale celor doua state.
Nici una dintre pãrţile conmtractante nu va executa servicii portuare, inclusiv servicii de pilotaj şi remorcare în porturile şi apele celeilalte pãrţi şi nici operaţii de cabotaj, ranfluare, salvare şi asistenta, care sunt de competenta exclusiva a navelor sub pavilion naţional.
Nu se vor considera cabotaj situaţiile în care navele uneia dintre pãrţile contractante navigheaza dintr-un port în alt port al celeilalte pãrţi contractante, pentru a descarca mãrfuri sau debarca pasageri adusi de navele respective dintr-un alt stat sau pentru a incarca mãrfuri sau imbarca pasageri, având destinaţia într-un stat terţ.
ART. 5
Dacã nava uneia dintre pãrţile contractante suferã un naufragiu sau o alta catastrofa în apropierea ţãrmului sau în porturile celeilalte pãrţi contractante, nava şi incarcatura sa se vor bucura de acelaşi tratament pe care aceasta parte contractantã îl acorda în situaţii similare navelor sub pavilion propriu.
Comandantului, echipajului şi pasagerilor precum şi navei şi încãrcãturii sale, li se vor acorda, în orice timp, ajutorul şi asistenta necesarã, în aceeaşi mãsura ca şi navelor sub pavilion propriu aflate în situaţie similarã.
Bunurile salvate de pe nava aflatã în pericol sau care a suferit un naufragiu sau o alta catastrofa nu vor fi supuse la nici un fel de taxe vamale şi impozite, afarã de cazul când acestora li se va da destinaţia sa fie folosite în consumul intern al partii contractante pe teritoriul cãreia au fost debarcate.
Pentru depozitarea încãrcãturii în spaţii special amenajate din porturi se vor percepe taxele de depozitare aplicate în asemenea cazuri navelor naţiunii celei mai favorizate.
Organele competente ale unei pãrţi contractante lângã tarmul cãreia o nava a celeilalte pãrţi contractante a suferit un naufragiu sau o alta catastrofa, vor notifica de îndatã cele intamplate celui mai apropiat reprezentant consular al statului sub pavilionul cãruia se afla nava sau, în lipsa acestuia, misiunii diplomatice a acestui stat.
ART. 6
Naţionalitatea unei nave pãrţi contractante este recunoscuta de cealaltã parte, pe baza documentelor aflate la bordul navei, eliberate de organele competente în conformitate cu legile şi dispoziţiile statului sub pavilionul cãruia navigheaza nava.
Documentele navei, precum şi documentele privind echipajul, eliberate în conformitate cu legile şi dispoziţiile statului sub pavilionul cãruia navigheaza nava, vor fi recunoscute de autoritãţile celuilalt stat.
Certificatele de tonaj emise de cãtre autoritãţile competente ale unuia din cele doua state vor fi recunoscute de cãtre autoritãţile competente ale celuilalt stat, iar navele nu vor fi supuse la o noua mãsurare a tonajului, în porturile acestui din urma stat.
În cazul modificãrii sistemului de mãsurare a capacitãţii de cãtre una dintre pãrţile contractante, aceasta are obligaţia sa informeze în timp util cealaltã parte contractantã despre modificarea intervenita, în scopul stabilirii condiţiilor de echivalenta.
ART. 7
Pãrţile contractante îşi recunosc reciproc documentele de identitate ale marinarilor şi membrilor lor de familie imbarcati pe aceeaşi nava, eliberate de organele competente ale statului sub pavilionul cãruia se afla nava. Aceste documente de identitate sunt: "Carnetul de marinar" şi "Legitimatia de imbarcare pentru membrii de familie ai marinarului".
ART. 8
Marinarii care au documentele de identitate prevãzute la art. 7 şi figureazã pe lista echipajului navei, precum şi membrii de familie imbarcati pe aceeaşi nava, au acces la uscat pentru şederea temporarã pe teritoriul oraşului portuar în perioada stationarii navei în acest port.
Accesul la uscat şi şederea acestora pe teritoriul oraşului portuar, precum şi deplasarea din oraşul portuar în alta localitate sau port ale aceluiaşi stat, pentru motive de serviciu, luare de contact cu misiunea diplomaticã sau oficiul consular al statului cãruia îi aparţin, îngrijirea sãnãtãţii, tranzit sau alte motive admise de autoritãţile competente, se fac cu respectarea reglementãrilor în vigoare în statul cãruia îi aparţine portul de escala.
ART. 9
Vor fi scutite de taxele la tonaj în porturile fiecãruia din cele doua state:
1. navele care intra în port cu incarcatura, în caz de forta majorã, şi pleacã din port fãrã a efectua vreo operaţiune comercialã de încãrcare-descãrcare;
2. navele care fac escala în porturi pentru aprovizionare cu apa potabilã, combustibil, provizii, pentru transmiterea poştei sau în scopul de a obţine ajutor medical pentru un membru al echipajului sau un cãlãtor, pentru cel mult 24 de ore.
"Intrarea forţatã în port" nu va fi consideratã ca operaţie comercialã dacã urmãtoarele operaţii sunt efectuate pentru salvarea vieţii omeneşti sau a navei şi încãrcãturii sale;
a) încãrcarea şi descãrcarea mãrfurilor de pe o nava pe alta, fãrã depozitare;
b) transbordarea mãrfurilor de pe o nava pe alta în caz de nenavigabilitate a primei nave;
c) efectuarea cheltuielilor pentru aprovizionarea echipajului şi
d) vânzarea mãrfurilor de pe nava, cu aprobarea autoritãţilor vamale, pentru a acoperi cheltueilile apãrute ca urmare a intrãrii în port, din motive de forta majorã.
Prevederile acestui articol nu se referã la drepturile sanitare, de pilotaj şi de salvare care vor fi percepute, în toate cazurile, în aceleaşi condiţii ca şi navelor naţiunii celei mai favorizate.
ART. 10
Navele fiecãrei pãrţi contractante care intra în porturile celeilalte pãrţi contractante pentru a descarca o parte din incarcatura lor adusã din strãinãtate, vor putea, conformându-se reglementãrilor interne, sa pãstreze la bord o parte din incarcatura care este destinatã unui alt port - fie al aceluiaşi stat, fie al altui stat - şi sa o transporte fãrã sa plãteascã alte taxe, în afarã celor care sunt impuse în asemenea cazuri navelor naţiunii celei mai favorizate.
De asemenea, navele fiecãrei pãrţi contractante vor putea trece dintr-un port în altul al aceleiaşi pãrţi contractante pentru a completa incarcatura destinatã pentru strãinãtate, fãrã a mai plati alte drepturi în afarã celor ce sunt impuse în asemenea cazuri navelor naţiunii celei mai favorizate.
ART. 11
În scopul usurarii operaţiunilor şi asigurãrii unei exploatãri eficiente a navelor proprii, autoritãţile competente ale uneia dintre pãrţile contractante pot trimite reprezentanţi permanenţi pe teritoriul celuilalt stat.
ART. 12
În ce priveşte navigaţia pe Dunare, prevederile prezentului acord se vor aplica ţinându-se seama de regimul juridic al navigaţiei pe Dunare.
ART. 13
Fiecare parte contractantã notifica celeilalte pãrţi contractante care sunt autoritãţile competente însãrcinate cu aplicarea prezentului acord.
Reprezentanţii acestor autoritãţi se întâlnesc, la cererea uneia dintre pãrţi pentru a soluţiona orice eventuale dificultãţi care ar putea sa apara cu privire la aplicarea prezentului acord, pentru consultãri asupra principalelor probleme de interes comun din domeniul navigaţiei maritime, identificarea de noi forme de cooperare şi perfecţionarea celor existente, în vederea asigurãrii transportului mãrfurilor ce fac obiectul schimburilor comerciale ale celor doua state.
ART. 14
Autoritãţile şi tribunalele fiecãrei pãrţi contractante nu vor putea sa se sesizeze cu litigii care ar surveni pe navele sub pavilionul celeilalte pãrţi contractante, în timpul voiajului sau în porturi, între comandant, ofiţeri şi membrii echipajului înscrişi în rolul echipajului navei şi care privesc problemele personale ale echipajului, salariul şi, în general, activitatea la bordul navei.
Prevederile alineatului precedent nu se aplica actelor care aduc atingere ordinii publice sau sunt de natura penalã prin conţinutul lor.
ART. 15
În mãsura în care nu este prevãzut altfel în prezentul acord, se va aplica legislaţia nationala a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 16
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat pe cale de negocieri directe între autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
În cazul în care aceste autoritãţi nu vor ajunge la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 17
Prezentul acord va fi supus ratificãrii sau aprobãrii, conform dispoziţiilor legislative ale fiecãruia dintre cele doua pãrţi contractante. Acestea îşi vor notifica reciproc, pe cale diplomaticã, ratificarea sau aprobarea acordului, care va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri.
Acordul este încheiat pentru o durata de 10 ani şi va fi prelungit în mod tacit pentru perioade de câte un an. Fiecare dintre pãrţile contractante poate renunţa la prezentul acord printr-o înştiinţare scrisã prealabilã facuta cu cel puţin 6 (şase) luni înainte.
Încheiat la data de 22 aplilie 1978 la Bucureşti, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba engleza, ambele texte având aceeaşi valabilitate.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016