Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 24 din 3 octombrie 2006 pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 24 din 3 octombrie 2006  pentru aprobarea   Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 24 din 3 octombrie 2006 pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 octombrie 2006

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 şi ale <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
conform <>Hotãrârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 33 lit. b), art. 74, art. 75 şi art. 77 alin. (1) şi (2) şi ale <>art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în baza hotãrârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 3 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmãtoarea hotãrâre:

ART. 1
Se aprobã <>Norma nr. 12/2006 privind participanţii la un fond de pensii facultative.
ART. 2
Norma menţionatã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii acesteia şi a prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicatã şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).
ART. 3
Departamentul autorizare-reglementare împreunã cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

Bucureşti, 3 octombrie 2006.
Nr. 24.

ANEXĂ

<>NORMA Nr. 12/2006
privind participanţii la un fond de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 33 lit. b), art. 74, art. 75 şi ale <>art. 77 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã reglementeazã condiţiile de eligibilitate, forma-cadru a actului individual de aderare, precum şi procedura care trebuie îndeplinitã pentru dobândirea sau încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii facultative.
ART. 2
De la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru a deveni participanţi la scheme de pensii facultative, conform <>Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumitã în continuare Lege, şi prezentei norme, pot vira contribuţii cãtre fonduri de pensii ai cãror administratori sunt autorizaţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
ART. 3
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute la art. 2 din Lege.

CAP. II
Condiţii de eligibilitate a participanţilor

ART. 4
Participantul la un fond de pensii facultative este persoana care:
a) îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevãzute în Lege;
b) îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevãzute în prezenta normã;
c) aderã la un fond de pensii facultative;
d) contribuie sau/şi în numele cãreia se plãtesc contribuţii la un fond de pensii facultative;
e) are un drept viitor la o pensie facultativã.
ART. 5
Sunt eligibile pentru a fi participanţi la un fond de pensii facultative urmãtoarele persoane:
a) persoanele angajate potrivit <>Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) funcţionarii publici, potrivit <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi alte categorii de funcţionari care presteazã activitãţi în baza unui raport de serviciu;
c) persoanele care obţin venituri din salarii sau venituri asimilate acestora potrivit <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) persoanele autorizate sã desfãşoare şi sã obţinã venituri din activitãţi independente potrivit <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) membrii societãţilor cooperative aflate sub incidenţa <>Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) persoanele care realizeazã venituri din activitãţi profesionale, astfel cum sunt definite în <>Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) persoanele care realizeazã venituri din activitãţi agricole potrivit <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 6
Dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se face prin declaraţia pe propria rãspundere a potenţialului participant, datã la momentul completãrii actului individual de aderare la un fond de pensii facultative.
ART. 7
Aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individualã.

CAP. III
Dobândirea sau încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii facultative

SECŢIUNEA 1
Dobândirea calitãţii de participant

ART. 8
Persoana care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevãzute la art. 5 va dobândi calitatea de participant la un fond de pensii facultative astfel:
a) prin semnarea actului individual de aderare, conform procedurii de aderare prevãzute în prezenta secţiune; şi
b) prin plata în mod direct sau de cãtre angajator, în numele potenţialului participant, a primei contribuţii la fondul de pensii facultative.
ART. 9
Potenţialul participant va fi informat de cãtre administrator prin intermediul agentului de marketing despre conţinutul şi termenii prospectului schemei de pensii facultative, mai ales în privinţa drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor implicate în schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice şi de altã naturã, precum şi asupra naturii şi distribuţiei acestor riscuri.
ART. 10
(1) Potenţialul participant, dupã ce a luat la cunoştinţã despre conţinutul prospectului schemei de pensii facultative conform art. 9, va înştiinţa administratorul, printr-o cerere scrisã, cã doreşte sã adere la fondul de pensii facultative.
(2) Cererea de aderare formulatã de potenţialul participant va fi pusã la dispoziţie acestuia de cãtre administrator numai prin intermediul agenţilor de marketing avizaţi sau autorizaţi de cãtre Comisie şi va conţine cel puţin informaţiile cuprinse în actul individual de aderare, precum şi urmãtoarele:
a) declaraţia potenţialului participant cã a luat la cunoştinţã despre termenii şi conţinutul prospectului schemei de pensii facultative la care doreşte sã adere;
b) declaraţia potenţialului participant cã a luat la cunoştinţã despre prevederile art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Lege, precum şi ale art. 5 şi 6 din prezenta normã;
c) declaraţia angajatorului cã se obligã sã reţinã şi sã vireze contribuţia potenţialului participant în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (5) din Lege;
d) numele, prenumele, numãrul deciziei de avizare, codul de înscriere în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor şi semnãtura agentului de marketing în prezenţa cãruia potenţialul participant a semnat cererea de aderare la un fond de pensii facultative;
e) semnãtura angajatorului;
f) data la care se semneazã cererea de aderare la un fond de pensii facultative;
g) cererea de aderare la fondul de pensii facultative va conţine sintagma "Semnarea prezentei cereri nu obligã la semnarea actului individual de aderare şi nu constituie aderare la fond".
ART. 11
(1) Cererea de aderare se depune la sediul administratorului de cãtre agentul de marketing, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la semnarea ei de cãtre potenţialul participant, şi stã la baza emiterii actului individual de aderare.
(2) Cererea de aderare se întocmeşte în minimum douã exemplare, astfel:
a) un exemplar va fi pãstrat de cãtre potenţialul participant;
b) un exemplar va fi pãstrat de cãtre administratorul fondului de pensii facultative;
c) un exemplar va fi pãstrat de cãtre angajator, în cazul în care acesta se încadreazã în prevederile art. 10 alin. (2) lit. c).
(3) Cererea de aderare face parte integrantã din actul individual de aderare.
ART. 12
Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizicã şi administrator şi conţine acordul persoanei la contractul de societate civilã şi la prospectul schemei de pensii, precum şi faptul cã a acceptat conţinutul acestora.
ART. 13
(1) Forma-cadru a actului individual de aderare este menţionatã în anexa la prezenta normã.
(2) Actul individual de aderare este tehnoredactat de cãtre administrator pe baza datelor furnizate de participant, cuprinse în cererea de aderare.
(3) Forma actului individual de aderare este aceeaşi pentru toţi participanţii care aderã la un fond de pensii facultative.
ART. 14
(1) Actul individual de aderare se semneazã în minimum douã exemplare originale şi se distribuie astfel:
a) un exemplar va fi pãstrat de participantul care a aderat la un fond de pensii facultative;
b) un exemplar va fi pãstrat de cãtre administratorul fondului de pensii facultative la care participantul a aderat;
c) un exemplar va fi pãstrat de cãtre angajator, în cazul în care acesta constituie şi vireazã lunar contribuţia la un fond de pensii facultative datoratã de angajat.
(2) Participantul va înmâna angajatorului, conform alin. (1) lit. c), un exemplar original al actului individual de aderare în vederea îndeplinirii de cãtre angajator a obligaţiilor care îi revin.
ART. 15
La semnarea actului individual de aderare, participantul primeşte o copie de pe contractul de societate civilã şi de pe prospectul schemei de pensii facultative.
ART. 16
Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la o schemã de pensii facultative aflatã în administrarea sa.
ART. 17
Calitatea de participant se menţine şi în cazul suspendãrii sau încetãrii plãţii contribuţiilor cãtre un fond de pensii facultative.

SECŢIUNEA a 2-a
Încetarea calitãţii de participant la un fond de pensii facultative

ART. 18
Calitatea de participant la un fond de pensii facultative înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) se deschide dreptul la pensia facultativã, cu îndeplinirea cumulativã a condiţiilor prevãzute de art. 93 din Lege;
b) prin excepţiile prevãzute de art. 94 din Lege;
c) la cerere, conform art. 76 alin. (11) din Lege.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 19
Încãlcarea prevederilor prezentei norme se sancţioneazã conform Legii.
ART. 20
Anexa face parte integrantã din prezenta normã.

ANEXĂ


─────
la normã
────────

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Administratorul │ Nr. autorizaţiei de administrator │
│............... │ al fondurilor de pensii facultative ........... │
│ (denumirea) │ Nr. autorizaţiei de prospect │
│Adresa ................... │ al fondului de pensii facultative ............. │
│Date de contact .......... │ │
├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ACT INDIVIDUAL DE ADERARE │
│ Nr. ....... din data de .......... │
│ │
│Denumirea fondului de pensii facultative ................................... │
│Contul în care se face plata contribuţiei .................................. │
│Numele şi prenumele participantului ........................................ │
│Codul numeric personal ........... B.I./C.I. seria ...... nr. .............. │
│Data naşterii: zz/ll/: ................................................. │
│Adresa de domiciliu ........................................................ │
│ (localitatea, judeţul/sectorul) (str., nr., bl., sc., │
│ et., ap., codul poştal) │
│Adresa de corespondenţã .................................................... │
│ (localitatea, judeţul/sectorul) (str., nr., bl., sc., │
│ et., ap., codul poştal) │
│Numãrul de telefon ..................... Adresa e-mail ..................... │
│Prin prezentul act individual de aderare îmi exprim acordul, în înţelesul │
│<>Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, la contractul de societate │
│civilã şi la prospectul schemei de pensii facultative ale fondului ......... │
│............................................................................ │
│ (denumirea completã a fondului) │
│administrat de ............................................................. │
│ (denumirea completã a administratorului) │
│Denumirea angajatorului .......... Cod unic de înregistrare ................ │
│Adresa ..................................................................... │
│ (localitatea, judeţul/sectorul, str., nr., codul poştal) │
│Valoarea totalã a contribuţiei lunare ................ Valoarea contribuţiei │
│proprii ............ Valoarea contribuţiei angajatorului ................... │
│Data la care se face prima platã ............................. Plata lunarã │
│a contribuţiei: data ............................................ │
│Declaraţia participantului: │
│Declar pe propria rãspundere cã informaţiile de mai sus sunt reale. │
│ │
│ Administrator, Participant, │
│ .................... ....................... │
│ Reprezentant legal, (numele şi prenumele) │
│ .................... │
│ (numele şi prenumele) Semnãtura .................... │
│ │
│Data .............. │
│ │
│Semnãtura ............. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


___________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016