Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 219 din 6 decembrie 1979  pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Gaboneze privind transporturile aeriene, semnat la Libreville la 11 aprilie 1979    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 219 din 6 decembrie 1979 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Gaboneze privind transporturile aeriene, semnat la Libreville la 11 aprilie 1979

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 99 din 11 decembrie 1979
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Gaboneze privind transporturile aeriene, semnat la Libreville la 11 aprilie 1979.

CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Primul ministru,
ILIE VERDET


ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Gaboneze privind transporturile aeriene

Guvernul Republicii Socialiste România pe de o parte, şi guvernul Republicii Gaboneze, pe de alta parte, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
animate de dorinta comuna de a contribui la dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniul transportului aerian civil,
dorind sa favorizeze dezvoltarea transporturilor aeriene între Republica Socialistã România şi Republica Gabobeza şi de a promova în cea mai larga mãsura cooperare în acest domeniu,
considerând ca dezvoltarea transporturilor aeriene poate contribui la întãrirea prieteniei şi înţelegerii între cele doua state,
au convenit cele ce urmeazã:

TITLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Pãrţile contractante îşi acorda în mod reciproc drepturile specificate în prezentul acord în vederea stabilirii legãturilor aeriene civile internaţionale enumerate în anexa alaturala, care este parte integrantã din acord.
ART. 2
Pentru aplicarea prezentului acord şi a anexei sale:
1. Termenul convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, precum şi toate anexele adoptate potrivit art. 90 al acestei convenţii şi toate modificãrile anexelor sau convenţiei fãcute în conformitate cu art. 90 şi 94 şi aprobate de pãrţile contractante;
2. Prin cuvântul teritoriu, atunci când se referã la un stat, se înţelege, pentru fiecare parte contractantã, regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente acestora, asupra cãrora acest stat îşi exercita suveranitatea sa;
3. Expresia autoritãţii aeronautice înseamnã:
- în ce priveşte Republica Socialistã România: Departamentul Aviaţiei Civile;
- În ce priveşte Republica Gaboneza: Ministerul însãrcinat cu Aviaţia Civilã şi Comercialã;
- sau, în ambele cazuri, orice persoana sau organism autorizat sa asigure astfel de funcţii;
4. Expresia întreprinderea aerianã desemnatã înseamnã întreprinderea de transporturi aeriene pe care una din pãrţile contractante a desemnat-o în scris celeilalte pãrţi contractante pentru a exploata serviciile aeriene specificate în prezentul acord şi care a fost agreatã de cealaltã parte contractantã, potrivit dispoziţiilor prezentului acord;
5. Expresiile serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian, escala necomercialã au intelesurile stabilite în art. 96 al convenţiei;
6. Termenul parte contractantã, atunci când contextul o cere, va desemna, de asemenea, ţara sau statul al cãrui guvern este parte la prezentul acord, în conformitate cu preambulul sau.
ART. 3
1. Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi determinate de cãtre fiecare stat pe teritoriul sau.
2. Legile şi alte reglementãri care se aplica pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante cu privire la intrarea, tranzitul sau şederea şi ieşirea aeronavelor folosite în cadrul navigaţiei aeriene internaţionale, precum şi exploatarea, navigaţia şi conducerea acestor aeronave, în timp ce acestea se gãsesc în limitele acestui teritoriu, se vor aplica aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã.
3. Pasagerii, echipajele, expeditorii de mãrfuri şi trimiteri poştale vor trebui sa se conformeze, fie personal, fie prin intermediul unui terţ actionand în numele şi în contul lor, legilor şi reglementãrilor care se aplica pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante, la intrarea, tranzitul, şederea şi ieşirea pasagerilor, echipajelor, mãrfurilor şi trimiterilor poştale, cum sunt cele care se aplica intrãrii, formalitãţilor de ieşire, de imigrare, vama şi mãsurilor ce decurg din reglementãrile sanitare.
ART. 4
1. Fiecare aeronava folositã pentru serviciile convenite trebuie sa posede la bordul sau urmãtoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare;
b) ceritificatul de navigabilitate;
c) brevetele de aptitudine şi licentele sau certificatele membrilor de echipaj;
d) carnetul de drum;
e) autorizaţia pentru statia de radio a aeronavei;
f) celelalte documente de bord prevãzute de reglementãrile fiecãrei pãrţi contractante. Existenta acestor documente va trebui adusã la cunostinta celeilalte pãrţi contractante.
2. Fiecare parte contractantã recunoaşte ca valabile certificatele de navigabilitate ale aeronavei, brevetele de aptitudine şi licentele sau certificatele membrilor de echipaj care au fost eliberate sau validate de cãtre cealaltã parte contractantã.
3. Cu toate acestea, fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a nu recunoaşte ca valabile brevetele de aptitudine şi licentele sau certificatele membrilor de echipaj care au fost eliberate sau au fost validate, în favoarea unor cetãţeni ai sãi, de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre orice alt stat.
ART. 5
1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, echipamentul lor obişnuit, rezervele lor de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord - inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate vânzãrii cãtre pasageri şi timpul zborului, în cantitãţi limitate - vor fi exonerate de orice taxe vamale, taxe de inspecţie şi alte impozite şi taxe la intrarea pe aceste echipamente şi provizii sa rãmânã la bordul aeronavelor pana la reexportarea lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de orice impozite şi taxe prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul celuilalt stat, în limitele fixate de cãtre autoritãţile acestuia, şi destinate consumarii la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate care opereazã pe liniile aeriene internaţionale;
b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, exploatate în trafic internaţional, chiar şi atunci când carburanţii şi lubrifianţii trebuie sa fie folosiţi pe partea de traseu efectuatã deasupra teritoriului partii contractante unde au fost imbarcati;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru întreţinerea şi repararea aeronavelor folosite la navigaţia aerianã internationala de cãtre întreprinderea aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã.
3. Mãrfurile şi bagajele în tranzit direct transportate de aeronavele întreprinderii aeriene ale fiecãrei pãrţi contractante vor fi scutite de taxe vamale şi alte taxe similare.

TITLUL II
Servicii convenite
ART. 6
1. Fiecare parte contractantã va acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord în vederea infiintarii şi exploatãrii serviciilor aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste servicii şi aceste rute vor fi denumite în continuare servicii convenite şi, respectiv, rute specificate.
2. Fiecare parte contractantã va acorda întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, pentru folosirea aeronavelor proprii, urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celuilalt stat;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celuilalt stat;
c) de a imbarca şi debarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în trafic internaţional, pasageri, mãrfuri şi posta în condiţiile stipulate în prezentul acord şi anexa sa, pe rutele specificate.
ART. 7
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a desemna o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri scrise între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante.
2. Autoritatea aeronautica care a primit din partea autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante notificarea pentru întreprinderea aerianã desemnatã va acorda fãrã întârziere, sub rezerva dispoziţiilor din paragrafele 3 şi 4 ale prezentului articol, autorizaţia de exploatare necesarã.
3. Autoritãţile aeronautice ale uneia dintre pãrţile contractante vor putea cere ca întreprinderea de transport aerian desemnatã de cãtre cealaltã parte contractantã sa facã dovada ca este în mãsura sa satisfacã condiţiile prevãzute în domeniul exploatãrii tehnice şi comerciale a serviciilor aeriene internaţionale, de legile şi reglementãrile aplicate în mod normal de cãtre aceste autoritãţi, conform dispoziţiilor convenţiei.
4. Fiecare parte contractantã va putea cere celeilalte pãrţi contractante, pentru exercitarea drepturilor specificate la art. 6 din prezentul acord, sa-i facã dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii aeriene desemnate aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acesteia.
5. Întreprinderea aerianã desemnatã şi autorizata în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol va putea sa înceapã, oricând, din momentul primirii autorizaţiei, exploatarea serviciilor convenite.
ART. 8
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a limita, de a suspenda, temporar, exercitarea drepturilor specificate în art. 6 din prezentul acord sau de a revoca autorizaţia de exploatare acordatã întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, atunci când:
a) se va dovedi ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii aeriene desemnate nu aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acesteia, sau,
b) întreprinderea aerianã desemnatã nu s-a conformat legilor şi altor reglementãri în vigoare ale partii contractante care a acordat aceste drepturi, sau
c) întreprinderea aerianã desemnatã nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute de prezentul acord şi anexa sa.
2. În afarã de cazul în care limitarea, suspendarea sau revocarea sunt necesare pentru a evita noi abateri deosebit de grave de la legile şi reglementãrile în vigoare, un astfel de drept nu va putea fi exercitat decât dupã consultarea celeilalte pãrţi contractante, prevãzutã la art. 17.
ART. 9
Cele doua pãrţi contractante sunt de acord sa aplice principiile egalitãţii şi reciprocitãţii în toate domeniile care privesc exercitarea drepturilor ce rezulta din prezentul acord.
Întreprinderile desemnate de cele doua pãrţi contractante se vor bucura de un tratament just şi echitabil şi vor trebui sa beneficieze de posibilitãţi şi drepturi egale.
ART. 10
1. Pe fiecare dintre rutele specificate în anexa prezentului acord, serviciile convenite vor avea ca obiectiv primordial folosirea la un coeficient considerat rezonabil a unei capacitãţi adaptate nevoilor normale şi în mod rezonabil previzibile ale traficului aerian internaţional, având ca provenienta sau destinaţie teritoriul partii contractante care a desemnat întreprinderea ce exploateazã aceste servicii.
2. Întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã va putea satisface, în limitele capacitãţii globale prevãzute în primul alineat al prezentului articol, nevoile de trafic între teritoriile statelor terţe situate pe rutele specificate în anexa şi teritoriul celeilalte pãrţi contractante, ţinând seama de serviciile locale şi regionale.
3. Pentru a rãspunde cererilor unui trafic neprevãzut sau temporar pe aceste rute, întreprinderile aeriene desemnate vor studia împreunã mãsurile corespunzãtoare pentru a satisface aceasta creştere temporarã de trafic. Ele vor supune rezultatul consultãrii lor aprobãrii autoritãţilor aeronautice din ţãrile lor, care se vor putea consulta dacã vor considera util acest lucru.
4. În cazul în care întreprinderea aerianã desemnatã de una dintre pãrţile contractante nu va dori sa utilizeze, pe una sau mai multe rute, fie o fracţiune, fie totalitatea capacitãţii de transport pe care trebuia sa o ofere ţinând seama de drepturile sale ea se va înţelege cu întreprinderea aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã în vederea transferãrii cãtre aceasta pentru un timp determinat, a totalitãţii sau a unei fracţiuni din transportul în cauza.
Întreprinderea aerianã desemnatã, care a tramsferat toate sau o parte din drepturile sale, va putea sa le reia la sfârşitul acestei perioade.
5. Capacitatea de transport de pasageri, marfa şi posta care va fi asigurata iniţial va fi convenitã între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Ulterior, capacitatea de transport care se va asigura va fi discutata periodic de cãtre autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante. Capacitatea de transport convenitã iniţial, precum şi modificarea de capacitate de transport convenitã ulterior, vor fi confirmate în conformitate cu reglementãrile în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 11
1. Întreprinderile aeriene desemnate vor supune aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua pãrţi contractante orarele lor cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii servicilor convenite.
2. Întreprinderile aeriene desemnate vor trebui sa se punã de acord, în timp util, asupra orarelor care vor cuprinde frecventa serviciilor, zilele de zbor, tipurile de avioane ce vor fi folosite, precum şi asupra condiţiilor economice şi tehnice de exploatare a serviciilor convenite.
3. În cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu vor reusi sa se punã de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de cãtre autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante. Aceeaşi procedura va fi valabilã în cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu se vor putea pune de acord asupra modificãrilor ulterioare a orarelor în vigoare. În acest din urma caz, orarele existente vor continua sa rãmânã în vigoare pe o perioada care nu va depãşi 6 (şase) luni. În cursul acestei perioade autoritãţile aeronautice vor depune eforturi pentru a stabili noile orare.
4. La cererea autoritãţilor aeronautice ale uneia dintre pãrţile contractante, autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante va furniza datele statistice referitoare la folosirea capacitãţii oferite de cãtre întreprinderea aerianã desemnatã, pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste date statistice vor cuprinde, în mãsura posibilului, informaţiile necesare pentru stabilirea volumului, originii şi destinaţiei traficului aerian.
ART. 12
1. Întreprinderea aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã va avea dreptul de a menţine pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante o reprezentanta cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi personalul comercial necesar pentru buna exploatare a traficului.
2. Întreprinderile aeriene desemnate vor conveni asupra numãrului de persoane necesare reprezentantelor lor.
3. În mãsura în care întreprinderea desemnatã renunţa sa aibã o reprezentanta proprie pe aeroporturile celeilalte pãrţi contractante, ea va insarcina pe cat posibil, pentru promovarea traficului aerian, personalul aeroporturilor sau pe cel al întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã.
4. Organismele competente ale fiecãrei pãrţi contractante vor acorda sprijinul necesar unei bune funcţionari a reprezentantei întreprinderii aeriene desemnate de cãtre cealaltã parte contractantã, în scopul exploatãrii serviciilor convenite.
ART. 13
Taxele şi alte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor fixate de legile şi alte reglementãri în vigoare în aceste state. Ele se vor aplica tuturor aeronavelor întreprinderilor de transport aerian strãine care opereazã servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 14
1. Fiecare parte contractantã acorda întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de transfer la cursul oficial de schimb aplicabil la data transferului, pentru excedentele dintre încasãri şi cheltuieli efectuate de compania aerianã pe teritoriul sau şi rezultând din transportul de pasageri, posta şi marfa, în conformitate cu reglementãrile în vigoare pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante.
2. Cu toate acestea, în cazul în care sistemul de plati între cele doua pãrţi contractante va fi reglementat printr-un acord de plati, prevederile acestuia vor înlocui dispoziţiile prezentului acord.
ART. 15
Echipamentele obişnuite de bord şi produsele sau proviziile ce se gãsesc la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cãtre fiecare parte contractantã vor putea fi descãrcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale ale acestuia din urma. În acest caz, aceste echipamente, produse sau provizii vor putea fi plasate sub supravegherea acestor autoritãţi, pana când ele vor fi reexportate sau vor face obiectul unei declaraţii vamale.
ART. 16
1. Tarifele care se vor aplica transporturilor aeriene având ca destinaţie sau provenienta teritoriul celeilalte pãrţi contractante vor fi fixate, pe cat posibil, de comun acord de întreprinderile aeriene desemnate de pãrţile contractante la nivelele rezonabile. La stabilirea tarifelor se va tine seama de toate elementele determinate, cum ar fi costul exploatãrii şi un beneficiu rezonabil, precum şi de tarifele aplicate de întreprinderile de transport aerian care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi ruta. La stabilirea tarifelor, întreprinderile aeriene desemnate vor tine seama, în mãsura posibilului, şi de procedura de determinare a tarifelor practicatã potrivit uzantelor internaţionale.
2. Tarifele convenite între întreprinderile aeriene desemnate vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
3. Tarifele supuse aprobãrii, în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, vor fi considerate aprobate dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu a notificat celeialalte autoritãţi aeronautice dezacordul sau privind aceste tarife în termen de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare.
4. În cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu vor putea ajunge la o înţelegere privind tarifele sau în cazul în care tarifele stabilite de ele nu vor fi aprobate în totalitate, aceste tarife vor fi negociate şi, totodatã, aprobate de cãtre autoritãţile aeronautice.
5. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu vor ajunge la o înţelegere asupra unui tarif, în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 4 al prezentului articol, diferendul urmeazã sa fie soluţionat în conformitate cu procedura prevãzutã la art. 19 al prezentului acord.
6. Tarifele stabilite în conformitate cu prevederile prezentului articol, vor rãmâne în vigoare pana la stabilirea noilor tarife, fie prin consultãri directe, fie pe cale diplomaticã. În acest caz, vechiul tarif va rãmâne în vigoare pentru o perioada care nu va depãşi 12 (douasprezece) luni.

TITLUL III
Consultãri şi arbitraj
ART. 17
Autoritãţile aeronautice se vor consulta ori de câte ori va fi nevoie, pentru a se asigura ca prevederile prezentului acord sunt puse în practica.
ART. 18
1. Prezentul acord va putea fi modificat de comun acord de cãtre cele doua pãrţi contractante. În acest scop, fiecare parte contractantã va examina cu atentie şi în spirit favorabil orice propunere prezentat de cãtre cealaltã parte contractantã.
2. Anexa acordului va putea fi modificatã şi de cãtre autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante. Orice amendament la anexa prezentului acord va intra în vigoare dupã confirmarea reciprocã de cãtre autoritãţile aeronautice, printr-un schimb de note pe cale diplomaticã.
3. Negocierile privind modificarea acordului sau anexei sale vor trebui sa înceapã cel mai târziu la 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii.
ART. 19
1. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord şi a anexei sale va fi soluţionat pe calea negocierilor directe între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu vor reusi sa se punã de acord, pãrţile contractante vor depune eforturi pentru a soluţiona diferendul pe cale diplomaticã.
2. În cazul în care diferendul nu va fi soluţionat în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, el va fi supus, la cererea uneia dintre pãrţile contractante, cu acordul celeilalte pãrţi contractante, unui arbitraj asa cum este prevãzut în paragraful 3 de mai jos.
3. Arbitrajul va fi asigurat de un tribunal format din trei arbitri, potrivit procedurii urmãtoare:
a) pãrţile contractante vor desemna fiecare arbitru, într-un termen de 60 (şaizeci) de zile începând de la data la care una dintre pãrţile contractante a primit de la cealaltã parte contractantã o nota, pe cale diplomaticã, prin care ea cere arbitrarea diferendului. Cei doi arbitri numiţi vor desemna, de comun acord, într-un termen de 60 (şaizeci) de zile, pe cel de-al treilea arbitru, care nu va fi cetãţean al nici uneia dintre pãrţile contractante şi care va acţiona în calitate de preşedinte al tribunalului arbitral;
b) dacã una dintre pãrţile contractante nu desemneazã arbitrul sau dacã nu se ajung la un acord asupra desemnãrii celui de-al treilea arbitru, oricare dintre pãrţile contractante poate cere preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sa desemneze arbitrul sau arbitrii necesari, dupã caz.
4. Fiecare parte contractantã va depune toate eforturile, luând mãsuri compatibile cu legislaţia sa nationala, pentru a aduce la îndeplinire decizia tribunalului arbitral.
5. Fiecare parte contractantã va suporta remunerarea şi cheltuielile necesare activitãţii arbitrului sau şi ale personalului auxiliar. Cele doua pãrţi contractante vor suporta în pãrţi egale, orice alta cheltuiala prilejuitã de activitatea tribunalului, inclusiv de cea a preşedintelui.
ART. 20
Prezentul acord este încheiat pentru o perioada de 5 (cinci) luni, reînnoitã în continuare prin tacitã reconducţiune.
Totuşi, fiecare parte contractantã va putea oricând notifica celeilalte pãrţi contractante, în scris, pe cale diplomaticã, hotãrârea sa de a denunta prezentul acord, comunicând totodatã aceasta decizie Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În acest caz, prezentul acord va inceta sa-şi producã efectele sale de 6 (şase) luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care notificarea este retrasã, de comun acord, înaintea expirãrii acestei perioade. În absenta unei confirmãri de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã primitã la 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificãrii de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.

TITLUL IV
Dispoziţii finale
ART. 21
1. Fiecare parte contractantã va notifica celeilalte pãrţi contractante, pe cale diplomaticã, îndeplinirea procedurilor constituţionale cerute pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, care va capata efect la data ultimei notificãri.
2. Totuşi, pana la îndeplinirea procedurilor prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol, prevederile prezentului acord şi ale anexei sale vor fi aplicate în mod provizoriu de la data semnãrii sale.
ART. 22
Prezentul acord şi anexa sa, precum şi toate modificãrile ulterioare, vor fi comunicate Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, pentru a fi înregistrate.
ART. 23
Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanta prin negocieri între pãrţile contractante cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilã acestora.
Drept care subsemnaţii plenipotentiari, autorizaţi în mod cuvenit de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Fãcut la Libreville la 11 aprilie 1979, în doua exemplare originale în limbile romana şi franceza, cele doua texte fiind în mod egal autentice.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Ştefan Andrei

Pentru guvernul
Republicii Gaboneze
Martin Bongo


ANEXA 1

la Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Gaboneze privind transporturile aeriene

A.
TABELE DE RUTE
I
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de guvernul Republicii Socialiste România:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti
Puncte intermediare: Tripoli, Lagos
Puncte în Republica Gaboneza: Libreville
Puncte mai departe: Kinshasa
şi mai departe: Luanda
şi viceversa.
II
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de guvernul Republicii Gaboneze:
Puncte în Republica Gaboneza: Libreville
Puncte intermediare: Lagos, Roma
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti
Puncte mai departe: vor fi stabilite ulterior şi mai departe: vor fi stabilite ulterior şi viceversa.
B.
I. Orice punct sau mai multe puncte pe rutele specificate vor putea, la latitudinea întreprinderii aeriene desemnate, sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele. Cu toate acestea, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante vor putea ulterior sa se punã de acord asupra acordãrii drepturilor celei de-a cincea libertãţi între punctele rutelor specificate.
II. La cererea prealabilã a fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate, vor putea fi efectuate zboruri suplimentare.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016